oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Slovenský ÚS soud bude paralyzován kvůli nedohodě poslanců

publikováno: 15.02.2019

Slovenský ústavní soud bude od nadcházejícího víkendu, kdy skončí funkční období devíti z celkového počtu 13 soudců, paralyzován. Slovenská sněmovna totiž ani v opakovaném hlasování nevybrala pro hlavu státu žádné kandidáty na ústavní soudce.

Částečná neplatnost rozhodčí doložky a autonomie vůle smluvních stran

publikováno: 15.02.2019

V původním řízení obecné soudy zamítly návrh oprávněné obchodní společnosti na nařízení exekuce, protože rozhodčí doložku, která v jedné části splňovala požadavky z hlediska transparentnosti a v druhé části nikoliv, považovaly za absolutně neplatnou jako celek.

Vnitrostátní soudy nejsou povinny vykládat vnitrostátní právo v souladu s evropskou směrnicí před tím, než uplyne lhůta pro její provedení

publikováno: 14.02.2019

Dvacátý devátý senát Nejvyššího soudu (složený z předsedy Filipa Cilečka a soudců Petra Šuka a Petra Gemmela) vyhověl dovolání společnosti TELEFONICA SA a zrušil napadené části usnesení Vrchního soudu v Praze, neboť právní posouzení věci ze strany odvolacího soudu nebylo správné a dovolací důvod podle § 241a odst. 1 o. s. ř. byl dovolatelkami uplatněn právem.

Odborné články

Odměna advokáta (vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif) - komentář, 2. vydání

publikováno: 12.02.2019

§ 13

Notářský řád - praktický komentář

publikováno: 07.02.2019

§ 63 (Náležitosti notářského zápisu)

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

50 ZÁKON ze dne 1. února 2019, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský...
49 ZÁKON ze dne 31. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění...
48 ZÁKON ze dne 31. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění...
další články
Povinností zadavatele veřejné zakázky není vyhovět každému požadavku zájemce souvisejícímu s kontrolou losovacího zařízení – nelze dospět k závěru, že nevyhovění každému myslitelnému požadavku automaticky ohrožuje transparentnost losování a staví je do rozporu se zákonem. Pokud je předmětem požadavku zájemce kontrola, která není již z povahy losovacího zařízení možná, nemůže být porušením zásady transparentnosti, pokud zadavatel takovému požadavku nevyhoví.
Je povinností stavebního úřadu jakožto správního orgánu zjišťovat po celou dobu řízení, komu může příslušet postavení účastníka řízení. V těch případech, kde správní orgán sám v řízení dosud probíhajícím dospěje k závěru, že určitá osoba je podle práva účastníkem řízení (byť to i např. sama neví), musí vadu řízení, ke které došlo, napravit a umožnit jí plnohodnotnou účast na řízení, a to přiměřeně fázi, ve které se řízení nachází. Pokud proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně podá odvolání osoba, která tvrdí, že s ní správní orgán nejednal jako s účastníkem řízení a odvoláním napadené rozhodnutí jí neoznámil, ač tak dle jejího názoru učinit měl, je úkolem odvolacího orgánu postavit otázku účastenství odvolatele v daném správním řízení najisto a teprve v případě, že je nepochybné, že odvolatel účastníkem řízení být neměl, je odvolací orgán oprávněn jeho odvolání zamítnout pro nepřípustnost.
další články
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Děkujeme za váš hlas

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR