oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Startuje devátý ročník ankety Zákon roku

publikováno: 16.02.2018

Podnikatelé již podeváté rozhodnou o nejlepším právním předpisu, který má pozitivní dopad na byznys. Projekt letos vedle hlasování o nejlepší zákon otevírá diskusi oborových autorit na vývoj české legislativy podnikatelského prostředí. Projekt organizuje poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal. Nad letošním ročníkem převzala záštitu Hospodářská komora ČR a Česká advokátní komora.

ÚS: kraje mají povinnost zajistit osobě se zdravotním postižením dostupnost vhodné služby sociální péče

publikováno: 14.02.2018

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele a zrušil napadený rozsudek Nejvyššího správního soudu, neboť shledal, že jím byla porušena stěžovatelova základní práva zaručená Listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami, a to právo na zdraví, právo na přiměřenou životní úroveň, právo na nezávislý způsob života a zapojení do společnosti a právo na soudní ochranu.

Nelze opravovat něco, co je v samém základu špatně. Rozhovor s Petrem Lavickým o novém civilním řádu soudním.

publikováno: 14.02.2018

Ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., a doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., předseda pracovní skupiny pro přípravu věcného záměru civilního řádu soudního, dne 15. 11. 2017 představili na tiskové konferenci na půdě Ministerstva spravedlnosti teze k novému soudnímu řádu, který má být moderní a jednoznačnou koncepcí civilního řízení. Bulletin advokacie využil této příležitosti a položil několik dotazů předsedovi skupiny Petru Lavickému.

Odborné články

Licenční smlouva

autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
publikováno: 19.02.2018

Licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví se obecně neuzavírají na krátkou dobu. Ty, které byly uzavřeny do 31. 12. 2013, se řídí obchodním zákoníkem, a to případně ještě i poměrně dlouho, a teprve smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014 se řídí zákoníkem občanským.

Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry

autor: JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
publikováno: 19.02.2018

exkluzivně Jedním z charakteristických rysů mezinárodního práva soukromého je četnost a různorodost pramenů právní úpravy. Normy mezinárodního práva soukromého jsou obsaženy nejen ve vnitrostátním právu jednotlivých států, ale i v mnohostranných a dvoustranných mezinárodních smlouvách a v právu unijním.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

Je porušením základního práva na soudní ochranu podle článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jestliže obecný soud v řízení o svéprávnosti vedeném podle zákona č. 292/2013. Sb., o zvláštních řízeních soudních, nevěnuje náležitou pozornost zjištění, zda nehrozí střet zájmů mezi posuzovanou osobou a jejím soudem ustanoveným kolizním opatrovníkem. Podle čl. 12 odst. 1 a 2 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (vyhlášené pod č. 10/2010 Sb. m. s.) mají osoby se zdravotním postižením právo na uznání své osoby jako subjektu práva. Požadavek respektu k jedinečnosti každé lidské bytosti je zohledněn též v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb.
Podle čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte musí být zájem dítěte předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány. Podle čl. 12 odst. 2 Úmluvy o právech dítěte se za tímto účelem dítěti zejména poskytuje možnost, aby bylo vyslyšeno v každém soudním nebo správním řízení, které se jej dotýká, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce anebo příslušného orgánu, přičemž způsob slyšení musí být v souladu s procedurálními pravidly vnitrostátního zákonodárství.
další články
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Děkujeme za váš hlas

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR