oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Obžalovaný je oprávněn průběžně znát právní náhled soudu na svůj status spolupracujícího obviněného

publikováno: 16.08.2018

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) částečně vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ve výroku o trestu odnětí svobody uloženém stěžovateli, na něj navazující část výroku rozsudku Vrchního soudu v Olomouci a usnesení Nejvyššího soudu, neboť jimi byla porušena práva stěžovatele na spravedlivý proces zaručená čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Ve zbývající části ústavní stížnost odmítl jako zjevně neopodstatněnou.

Za nepodání oznámení o příjmech hrozí veřejným funkcionářům pokuta až 50 tisíc korun

publikováno: 15.08.2018

Ministerstvo spravedlnosti začne v září 2018 postupně a systematicky oznamovat všechny případy porušení zákona o střetu zájmů. Do 30. června 2018 mělo 33 235 veřejných funkcionářů učinit oznámení o příjmech a jiných majetkových výhodách nabytých v průběhu výkonu funkce v roce 2017.

Jaká je budoucnost prohlídek advokátů u soudů?

publikováno: 15.08.2018

Předsedové krajských a nejvyšších soudů řešili na první společné schůzce s ministrem spravedlnosti Janem Kněžínkem také téma bezpečnostních prohlídek advokátů při vstupu do soudních budov.

Odborné články

Fiduciární povinnosti versus platy českých soudců

autor: JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
publikováno: 15.08.2018

exkluzivně Tato odborná stať se zabývá fiduciárními povinnostmi, které se v současné době dělí na povinnost loajality a povinnost péče, a to v šesti relativně samostatných částech. Nejprve je provedeno základní vymezení pojmu fiduciární povinnosti s uvedením definic z předních slovníků a encyklopedií, poté v souvislostech konstatována principiální neexistence současného pojetí fiduciárních povinností v římském právu. Následně je pozornost upřena na Bibli, pak je čtenáři předloženo základní pojetí fiduciárních povinností v korporátním právu a koncepce fiduciárních povinností je rozšířena i na veřejnou sféru. A konečně, v části šesté je koncepce fiduciárních povinností aplikována na odměňování soudců a na konkrétní nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o platech českých soudců.

Některá úskalí právní úpravy úroků z prodlení

autor: Mgr. Anna Šafránková
publikováno: 14.08.2018

exkluzivně Některé aspekty české právní úpravy úroků z prodlení – ve spojení s použitelnou rozhodovací praxí soudů z posledních desetiletí – vyvolávají interpretační a aplikační nejasnosti. V dalších ohledech současná právní úprava podle mého názoru neobstojí v testu racionality (čili spravedlnosti). Ráda bych v následujícím textu poukázala na problematické prvky právní úpravy úroků z prodlení, jejichž koncepci v našem právním řádu nepovažuji za ideální řešení.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

182 ZÁKON ze dne 18. července 2018, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další...
181 ZÁKON ze dne 19. července 2018, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na...
180 ZÁKON ze dne 18. července 2018, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů...
další články
Pro výklad právního jednání je určující skutečná vůle (úmysl) jednajícího (která byla anebo musela být známa adresátovi), již je třeba upřednostnit před jejím vnějším projevem (např. objektivním významem užitých slov). Teprve tehdy, nelze-li zjistit skutečnou vůli (úmysl) jednajícího, postupuje soud podle pravidla vyjádřeného v § 556 odst. 1 větě druhé o. z. Ustanovení § 556 odst. 2 o. z. pak uvádí demonstrativní výčet okolností, k nimž soud při výkladu právního jednání přihlíží. To platí jak pro vícestranná, tak i pro jednostranná adresovaná právní jednání.
Družstevní podíl ve smyslu § 595 z. o. k. představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu, každý člen může mít pouze 1 družstevní podíl. Družstevní podíl je vlastnictvím člena družstva, nikoliv vlastnictvím družstva. Pokud družstevní podíl nepřechází v důsledku převodu či přechodu, pak vždy zaniká. Družstvo tak nemůže družstevní podíl nabýt; proto nemůže být ani aktivně legitimováno k podání žaloby o vyloučení družstevního podílu povinného z exekuce.
další články
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Děkujeme za váš hlas

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR