oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Články

Právní rizika vedoucího zaměstnance

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 15.10.2018

exkluzivně Kdo by se domníval, že s prací vedoucího zaměstnance jsou spojeny jen mzdové, platové nebo jiné výhody, velmi se mýlí. I když finanční ohodnocení často (někdy i několikráte) převyšuje průměrnou mzdu, rizika vyplývající z jejich práce jsou zřetelná. Podle § 11 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. (dále zák. práce) jde o zaměstnance, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je rovněž vedoucí organizační složky státu. Z jejich rozdílného postavení od „řadových“ zaměstnanců vyplývají i pracovněprávní souvislosti. Mohou se jim např. příplatky za práci přesčas zahrnovat do mzdy, mohou mít delší zkušební dobu, právními předpisy jsou jim stanoveny náročnější předpoklady pro výkon práce apod.

Odstupné při odstoupení od smlouvy o zájezdu

autor: Mgr. Erika Horníčková
publikováno: 12.10.2018

exkluzivně Zákonem č. 111/2018 Sb. byl s účinností od 1. 7. 2018 novelizován zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „ZoCR“), dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“) a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

K rozhodčímu řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR

autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
publikováno: 08.10.2018

exkluzivně Článek pojednává o obsahu Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Mechanismus řešení sporů mezi investorem a státem (ISDS)

autor: Vladimír Balaš, Pavel Šturma
publikováno: 05.10.2018

exkluzivně

Vybrané projevy ochrany „slabší strany“ z pohledu civilního práva procesního

autor: Mgr. Markéta Šlejharová
publikováno: 30.09.2018

V souvislosti s „novým“ občanským zákoníkem je často skloňována ochrana slabší strany, která je jednou ze základních zásad soukromého práva. Na rozdíl od hmotněprávní úpravy však nelze v procesněprávních vztazích hovořit o zvýhodňování slabší strany na úkor silnější strany, neboť se jedná spíše o jakési „dorovnání“ jejího slabšího procesního postavení. Tento článek se zaměřuje na vybrané projevy zásady ochrany slabší strany v civilním soudním řízení, jehož účelem je poskytování ochrany porušeným nebo ohroženým subjektivním soukromým právům.

Mimořádné snížení výměry pokuty v přestupkovém právu

autor: Mgr. Nikola Jílková
publikováno: 29.09.2018

Právní úprava správních deliktů zaznamenala v posledním roce velké změny, zejména nabytím účinnosti zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále též „přest. zák.“ či „přestupkový zákon“). Zákonodárce tímto zákonem reagoval na dlouhodobě problematickou situaci zejména v otázce absence potřebné právní úpravy správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob, která především po stránce hmotněprávní byla v mnoha případech zcela nedostatečná. Tento stav byl o to vážnější, neboť správní orgány ukládající správní sankce disponují často nástroji umožňujícími intenzivní zásah do subjektivních práv jednotlivce, zejména v podobě pokut, jež v zákonech dosahují i mnohamilionové horní hranice sazby.

Etika v právu pohledem účastníka řízení

autor: Mgr. Marie Voříšková
publikováno: 24.09.2018

exkluzivně Příspěvek pro konferenci o aktuálních otázkách české a slovenské advokacie konané v Luhačovicích 21. září 2018.

The 100-Year Evolution of the Legal Profession in Ukraine in More Detail

autor: prof. JUDr. Yaroslav Lazur, DrSc
publikováno: 24.09.2018

exkluzivně At certain stages of civilizational development, resolving various conflicts, disputes and disagreements that accompany the whole history of mankind results in involving individuals who specialize in the representation of third party interests. This representation is referred to as practice of law. While some elements of these professional activities date back to Ancient Greece and Ancient Rome, the bar as an institution is a relatively new phenomenon in Ukraine that started to grow rapidly in the middle of the 19th century.