oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Články

Zásada kontradiktornosti v trestním řízení – evropské souvislosti a česká reflexe

autor: JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.
publikováno: 20.03.2019

exkluzivně Článek je vítěznou prací kategorie Talent roku soutěže Právník roku 2018. Obsáhlý příspěvek se zabývá jednou ze základních zásad trestního řízení, a to zásadou kontradiktornosti. Tato zásada není v právní vědě pojímána jednotně a autor se věnuje evropským souvislostem i její konkrétní české reflexi zejména v řízení před soudem. Dospívá pak k závěru, že evropské požadavky zásady kontradiktornosti jsou již v českém kontinentálním řízení náležitě zastoupeny, nicméně že některé jejich prvky je možné dále posilovat.

Bude mít spotřebitel jiný civilní proces než všichni ostatní účastníci včetně dvou nalézacích řízení?

autor: JUDr. Ervín Perthen, MBA
publikováno: 20.03.2019

exkluzivně Stávající občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (dále jen o. z.) akcentuje v mnoha ustanoveních princip ochrany spotřebitele (§ 1315, celý díl 4 o. z., § 2090 a další ustanovení o. z.) a obecně princip ochrany slabší strany (např. § 433, 630, 1798 a násl., a další ustanovení o. z.), což je jistě dobře. Občanský zákoník klade také důraz na zachování poměru vzájemných plnění, viz ustanovení o neúměrném zkrácení (§ 1793 a násl.) a o lichvě (§ 1796), což je v zásadě další ochrana dostupná zejména spotřebitelům, když podnikatelé jsou z využití těchto ustanovení § 1997 o. z. vyloučeni. Spotřebitelům poskytují další ochranu i jednotlivé speciální zákony, jako je třeba zákon 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. A právě soudnímu procesu navazujícím na spor ze spotřebitelského úvěru, kdy spotřebitel v pozici dlužníka je žalovaným, je věnována tato úvaha. Je míněna spíše jako podnět k zamyšlení, i když nejde rozhodně o vyčerpávající článek k dotčenému tématu.

Geometrický plán jako neoddělitelná součást listiny a katastr nemovitostí

autor: Ing. Bc. Jaroslav Holý, JUDr. Daniela Šustrová, LL.M.
publikováno: 20.03.2019

Bez ohledu na postupující elektronizaci státní správy i různých soukromoprávních transakcí je dnes stále většina písemností, jejichž součástí je geometrický plán, předkládána k zápisu do katastru v listinné podobě. Velmi častá je tedy potřeba vyhotovení listinného stejnopisu elektronického originálu geometrického plánu a je užitečné znát dobře příslušné předpisy i technické postupy, jistě i proto, že některé z těchto postupů se v praxi ukazují jako problematické.

Etický kodex advokáta – Komentář

autor: JUDr. Daniela Kovářová, JUDr. Tomáš Sokol
publikováno: 20.03.2019

Dovolání podle německého práva

autor: prof. Dr. Dr. h.c. Peter Gottwald
publikováno: 15.03.2019

Následující článek má za cíl v rámci diskuse k novému civilnímu procesu přiblížit úpravu našich sousedů a zaměřuje se na téma dovolání v německém právu a na úlohu Spolkového soudního dvora, který je nejvyšším soudem v civilních a trestních věcech v Německu.

Vázanost stran rozhodčí smlouvou v případě postoupení pohledávky

autor: JUDr. Vojtěch Trapl
publikováno: 13.03.2019

Do doby platnosti duální úpravy na základě obchodního i občanského zákoníku bylo postoupení pohledávky jako částečná změna smlouvy zdrojem možných námitek nedostatku pravomoci rozhodce nikoli ze strany postupníka jako právního nástupce postupitele, ale dlužníka, který se nemusel takovou změnou smlouvy cítit vždy vázán, zejména s poukazem na to, že výše uvedeným právním nástupnictvím není dotčen, takže bez jeho výslovného souhlasu účinnost rozhodčí doložky danou změnou smlouvy zanikla. Proto je třeba zkoumat, zda současná právní úprava cokoli změnila, a k tomu chce přispět i následující článek.

Manželé na jednom pracovišti

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 12.03.2019

exkluzivně Zákoník práce (dále zák. práce) a další pracovněprávní předpisy nevylučují zaměstnávání manželů nebo jiných příbuzných na jednom pracovišti, třeba i v postavení nadřízeného a podřízeného. Přesto se objevují v opatřeních zaměstnavatelů (například v pracovních řádech) různá zákazová omezení. Je tento postup v souladu s předpisy?

Právní úprava vzniku společností ve vybraných zemích EU

autor: Mgr. Thomas Rechberger, Ph.D., partner Taylor Wessing Česká republika a Mgr. Jana Marková, LL.M. Eur.
publikováno: 11.03.2019

V následujícím článku se se pokoušíme sestavit materiál, který porovnává jednotlivá pravidla a podmínky vzniku společností online nejen v České republice a Rakousku, ale i ve Francii, Německu, Nizozemsku, Polsku, Slovensku, na Ukrajině a ve Velké Británii. Předložené srovnání se zabývá vedle vzniku společností online také registračními poplatky za zápis, kontrolou totožnosti osob účastněných na zápisu a dalšími důležitými otázkami. Celý materiál byl sestaven z odpovědí zástupců příslušných evropských kanceláří Taylor Wessing.