oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« duben 2017 »
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
« duben 2017 »
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
1. 05/04/2017 Advokátní sliby
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
« duben 2017 »
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
« duben 2017 »
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o zadávání veřejných zakázek - komentář
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte novelu občanského zákoníku, kterou se mj. vrátí předkupní právo na podíl spolumajitele u nemovitostí?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Články

„Protiteroristická“ novela trestního zákoníku – poznámky k orientačnímu studiu

autor: prof. JUDr. JIŘÍ JELÍNEK, CSc.
publikováno: 26.04.2017

Od 1. 2. 2017 je účinný zákon č. 455/2016 Sb., kterým se mění trestní zákoník a další související zákony (trestní řád, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a zákon o zbraních). Cílem přijaté novely je zefektivnit boj proti terorismu úpravou trestní odpovědnosti fyzických i právnických osob a zohlednit závazky České republiky vyplývající zejména z trestního práva Evropské unie. Článek rozebírá přijaté změny.

Rozhodování o neplatnosti usnesení orgánu obchodní korporace v intencích základních zásad soukromého práva

autor: JUDr. Monika Novotná
publikováno: 24.04.2017

V rámci svého příspěvku bych se chtěla zamyslet nad možnou aplikací základních zásad vymezených v hlavě I. občanského zákoníku na posuzování neplatnosti rozhodnutí nejvyššího orgánu obchodní korporace, typicky valné hromady kapitálové společnosti, a to v případě, že společník při hlasování porušil soukromoprávní dohodu společníků.

Vůně jako ochranná známka Evropské unie

autor: Petr Uklein
publikováno: 18.04.2017

exkluzivně Dne 23. 3. 2016 nabylo účinnosti Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství (dále jen „nařízení“). Zmíněné nařízení v čl. 4 obsahuje novou definici ochranné známky Evropské unie.

Výslech svědka před soudem a rozpoznání lživé výpovědi

autor: Mgr. František Tikal
publikováno: 11.04.2017

exkluzivně

Poskytovatelé služeb informační společnosti v hledáčku Evropské komise

autor: Mgr. Michal Nulíček, LL.M.
publikováno: 05.04.2017

exkluzivně Problematika zvláštního režimu vyloučení odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti v kontextu novinek, které do problematiky vnáší současná legislativní činnost Evropské komise ve spojení s její Strategií pro jednotný digitální trh z roku 2015 , je vysoce aktuálním tématem.

Vnos versus rozšíření společného jmění manželů

autor: Mgr. Radmila Švajglová
publikováno: 03.04.2017

Následující úvahy budou věnovány problematice vypořádání vnosu do společného jmění manželů a vypořádání rozšířeného společného jmění manželů, a především nutnosti rozlišení obou těchto institutů, čemuž soudní praxe nevěnuje vždy patřičnou pozornost. V úvodu je třeba konstatovat, že právní úprava s nabytím účinnosti zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále „o. z.“), účinného ode dne 1. 1. 2014, nedoznala podstatných změn oproti právní úpravě dle zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále „obč. zák. č. 40/1964 Sb.“), účinného do 31. 12. 2013. Závěry učiněné v době účinnosti obč. zák. č. 40/1964 Sb. jsou tedy aplikovatelné i po účinnosti o.z.

Porušení režimu dočasné pracovní neschopnosti a výpověď

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 31.03.2017

exkluzivně Za rok 2016 uskutečnily okresní správy sociálního zabezpečení 153 500 kontrol dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců. Postih byl udělen 3 514 pojištěncům (zaměstnancům).

Veřejné zakázky – vybrané aspekty problematiky mimořádně nízkých nabídkových cen, aneb jak to bylo dříve a jak je tomu nyní dle ZZVZ?

autor: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
publikováno: 30.03.2017

exkluzivně Veřejnou zakázku můžeme z ekonomického pohledu chápat jako maximálně  účelnou  alokaci  zdrojů, kterou zadavatel sleduje obvyklé ekonomicko-sociální cíle. Z ekonomického pohledu  jsou veřejné zakázky určeny k věcnému a materiálnímu zabezpečení chodu převážně orgánů veřejné správy. A to takovými  plněními, jež si tyto orgány nemohou, či z ekonomických důvodů ani nechtějí, zabezpečit svými prostředky (pracovníky). Současně se realizací veřejných zakázek sledují společensky prospěšné cíle, spočívající např. ve snížení nezaměstnanosti a podpoře zaměstnávání specifických kategorií osob (zvýhodnění zdravotně postižených).[1]
Cui bono? Hlavním cílem právní úpravy veřejných zakázek je zejména  úspora veřejných prostředků. Přirozeně je otázkou, jak se v praxi naplňování tohoto správného cíle reálně daří. [2]