oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Články

Změny v dani z přidané hodnoty u advokátních sdružení

autor: JUDr. Monika Novotná
publikováno: 20.04.2018

exkluzivně Zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, změnil mj. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“ nebo „ZDPH“), a významně tak zasáhl do úpravy daně z přidané hodnoty u advokátních sdružení. Novela nabyla účinnosti 1. 7. 2017, poskytla však všem sdružením lhůtu pro přechod na novou úpravu nejpozději k 1. lednu 2019.

Objasnění položkového rozpočtu v nabídce na veřejnou zakázku

autor: JUDr. Lukáš Zárybnický
publikováno: 20.04.2018

exkluzivně Tento příspěvek se věnuje problematice objasnění položkového rozpočtu obsaženého v nabídce podané v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, resp. možnostem jeho opravy, a to v rámci institutu objasnění předložených údajů dle ustanovení § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „ZZVZ“).

Náhrada újmy způsobené náhodou

autor: doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.
publikováno: 19.04.2018

Ustanovení o povinnosti nahradit škodu způsobenou náhodou před účinností nového občanského zákoníku v právní úpravě chybělo. Ta však vyvolávala mnohé aplikační potíže. Proto se navrhla výslovná úprava této právní otázky s tím, že základem je pojetí formulované ve vládním návrhu občanského zákoníku z r. 1937, které respektuje klasické konstrukce obsažené ve standardních evropských kodexech. Pro pochopení dnešní regulace je tak více než vhodné nejen představit samotné znění tohoto ustanovení v o. z., ale i jeho genezi, o což se pokusím v následujícím článku.

Vedlejší účastenství proti vůli hlavního účastníka řízení

autor: Mgr. Petr Uklein
publikováno: 18.04.2018

exkluzivně Opakovaně se ve své praxi v poslední době setkávám s otázkou, zda je možné založit vedlejší účastenství proti vůli účastníka řízení. Ve sporném řízení se na tuto problematiku uplatní § 93 o. s. ř., neboť pouze ve sporném řízení je institut vedlejšího účastenství použitelný, který stanoví ve svém odstavci 1 jako předpoklad vedlejšího účastenství právní zájem přistupujícího účastníka na výsledku řízení. Vedlejší účastenství vzniká buď z vlastního podnětu přistupujícího účastníka, nebo na výzvu některého z účastníků učiněnou prostřednictvím soudu. Naopak dle závěrů Nejvyššího soudu v usnesení ze dne 19. 8. 2015, sp. zn. 26 Cdo 1875/2015, C 15178 v řízení o výkonu rozhodnutí a v exekučním řízení je použití ustanovení o vedlejším účastenství pojmově vyloučeno.

Přechod práv a povinností z dohod o práci

autor: JUDr. Lada Jouzová
publikováno: 17.04.2018

exkluzivně V poslední době často zaměstnavatelé přizpůsobují svou organizační strukturu vyšší výkonnosti ekonomiky a požadavkům na pracovníky. Tato činnost zaměstnavatelů, která má vážné důsledky v personální sféře, se dotýká pracovněprávních nároků zaměstnanců. Ovlivňuje provádění organizačních změn na pracovištích a v důsledku toho i přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů (dále jen „přechod“).

Posuzování vlivů na životní prostředí

publikováno: 17.04.2018

Ochrana osobnosti a stanovení přiměřeného zadostiučinění

autor: Mgr. Jana Führerová
publikováno: 16.04.2018

exkluzivně Ochranou osobnosti se rozumí ochrana přirozených práv člověka, která patří mezi základní lidská práva, zakotvená Listinou základních práv a svobod. Jde o absolutní práva, jejichž obecná úprava je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o. z.) a zvláštní úprava je obsažena v předpisech práva duševního vlastnictví.

Rizika ve veřejné linkové dopravě a vliv jejich rozdělení na právní režim smlouvy s dopravcem

autor: Mgr. Ing. Jaroslav Menčík, LL.M.
publikováno: 12.04.2018

exkluzivně Předmětem článku je analýza rizik nesených objednatelem a autobusovým dopravcem a vlivu jejich rozdělení na právní režim smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, tj. na určení, zda má být smlouva uzavřena dle zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo dle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících. Článek postupně představuje nejvýznamnější rizika spojená s provozováním veřejné linkové dopravy, charakterizuje základní typy smluv uzavíraných mezi objednateli a autobusovými dopravci s ohledem na způsob rozdělení těchto rizik, nastiňuje dva alternativní právní režimy uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících a konečně s využitím dostupné rozhodovací praxe analyzuje vliv konkrétního rozdělení rizik ve smlouvě na její právní režim.