oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Články

Fiduciární povinnosti versus platy českých soudců

autor: JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
publikováno: 15.08.2018

exkluzivně Tato odborná stať se zabývá fiduciárními povinnostmi, které se v současné době dělí na povinnost loajality a povinnost péče, a to v šesti relativně samostatných částech. Nejprve je provedeno základní vymezení pojmu fiduciární povinnosti s uvedením definic z předních slovníků a encyklopedií, poté v souvislostech konstatována principiální neexistence současného pojetí fiduciárních povinností v římském právu. Následně je pozornost upřena na Bibli, pak je čtenáři předloženo základní pojetí fiduciárních povinností v korporátním právu a koncepce fiduciárních povinností je rozšířena i na veřejnou sféru. A konečně, v části šesté je koncepce fiduciárních povinností aplikována na odměňování soudců a na konkrétní nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o platech českých soudců.

Některá úskalí právní úpravy úroků z prodlení

autor: Mgr. Anna Šafránková
publikováno: 14.08.2018

exkluzivně Některé aspekty české právní úpravy úroků z prodlení – ve spojení s použitelnou rozhodovací praxí soudů z posledních desetiletí – vyvolávají interpretační a aplikační nejasnosti. V dalších ohledech současná právní úprava podle mého názoru neobstojí v testu racionality (čili spravedlnosti). Ráda bych v následujícím textu poukázala na problematické prvky právní úpravy úroků z prodlení, jejichž koncepci v našem právním řádu nepovažuji za ideální řešení.

Zlá víra

autor: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
publikováno: 13.08.2018

exkluzivně Právnímu řádu je vlastní tradiční právní pojem zlé víry římskoprávního původu. V platném českém právu se výslovně setkáváme se zlou vírou v právu směnečném a šekovém, známkovém a průmyslově vzorovém. Vedle toho musíme zmínit právo EU, jmenovitě unijní známkové právo a dále též unijní právní úpravu názvů domén v doméně nejvyšší úrovně .eu v síti elektronických komunikací.

Brexit a některé jeho následky

autor: prof. JUDr. Luboš Tichý
publikováno: 13.08.2018

exkluzivně Rozhodnutí opustit Evropskou unii v referendu a na to navazující proces vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen Velká Británie) z Evropské unie je věru bezprecedentní událostí dalekosáhlého významu, která se dotýká celé Evropské unie a jejích členských států. Má nepochybně významné dopady i do České republiky. Konkrétní význam má a bude mít i pro soukromoprávní vztahy existující i budoucí, což si zasluhuje pozornost i praktického advokáta.

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář.

autor: David Bohadlo, Jan Brož, Stanislav Kadečka, Petr Průcha, Filip Rigel, Vít Šťastný
publikováno: 13.08.2018

exkluzivně

Náhradní péče o dítě

autor: Lucie Trnková
publikováno: 09.08.2018

exkluzivně

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

autor: Jarmila Pokorná, Eva Večerková, Tereza Levická, Jana Dudová
publikováno: 01.08.2018

exkluzivně ČÁST TŘETÍ
OCHRANA SPOTŘEBITELE PŘED NEKALOU SOUTĚŽÍ A NEKALÝMI OBCHODNÍMI PRAKTIKAMI

Několik poznámek k otázce zastavení soudního řízení ve věci zajištění cizinců

autor: JUDr. Lenka Mičkalová
publikováno: 27.07.2018

Loňská novela zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu přinesla, jak by se podle prvního pohledu mohlo zdát, správním soudům jisté „odbřemenění“ meritorního soudního přezkumu jednotlivých žalob či kasačních stížností ve věcech zajištění cizinců, pokud bylo zajištění cizince ukončeno, ale bohužel tomu tak není. Naopak s touto právní úpravou vznikly dílčí problémy, které blíže specifikuji níže ve svém příspěvku.