oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Články

Aktuální pohled na institut extradice v kontextu judikatury Soudního dvora EU

autor: Mgr. Anna Katerina Vintrová, Mgr. Ivan Puškár
publikováno: 11.06.2018

exkluzivně Trestní právo a trestní řízení jsou jádrem státní suverenity. Spolupráce v trestních věcech je dobrovolným závazkem a stát tedy není povinen spolupracovat s ostatními v trestních věcech, pokud s tím nesouhlasí. V průběhu času však názor, že trestní právo, včetně jeho účinků, má lokální povahu, ustoupil stále rostoucí potřebě a skutečné regulaci mezinárodní právní spolupráce. Důležitými faktory v tomto ohledu jsou zvýšené přeshraniční aktivity, včetně spáchaných trestných činů, mezinárodního terorismu a rozvoje lidských práv.

Právní povaha povinnosti platit pojistné a meze smluvní svobody

autor: Mgr. Robert Šimek
publikováno: 08.06.2018

exkluzivně Předmětem tohoto článku je objasnění právní povahy povinnosti platit pojistné podle § 2758 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „o. z.“) s ohledem na meze smluvní svobody přihlížející k podobným či odlišným znakům s jinými úplatnými závazky, jež představují směnu určitých majetkových hodnot.

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulská úmluva)

autor: Mgr. Lucie Nešporová
publikováno: 07.06.2018

exkluzivně Tato mezinárodní smlouva Rady Evropy byla přijata Výborem ministrů Rady Evropy dne 7. dubna 2011 a k podpisu byla otevřena dne 11. května 2011 u příležitosti 121. zasedání Výboru ministrů v Istanbulu. V platnost vstoupila ratifikací desátého členského státu Rady Evropy, dne 1. srpna 2014. Za Českou republiku podepsal Istanbulskou úmluvu dne 2. května 2016 stálý představitel při Radě Evropy JUDr. Emil Ruffer, Ph.D. Česká republika připojila svůj podpis jako jedna z posledních zemí Evropské unie.

Spolupracující obviněný

autor: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
publikováno: 01.06.2018

exkluzivně Východiska právní úpravy

Pracovněprávní souvislosti s insolvenčním zákonem – vyšší náhrada za nevyplacenou mzdu

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 29.05.2018

exkluzivně Motto: Vítkovické strojírny prosperity propustily 550 lidí. Zaměstnanci dostali mzdy naposledy v lednu 2018.

Evidence skutečných majitelů „v mlze“

autor: doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
publikováno: 25.05.2018

K 1. lednu 2018 byla z důvodů transpozice čtvrté AML směrnice (proti praní špinavých peněz) nově zřízena Evidence údajů o skutečných majitelích (v gesci Ministerstva spravedlnosti ČR). Zároveň vznikla povinnost právnickým osobám zapisovaným do šesti veřejných rejstříků vedených v režimu zák. č. 304/2013 Sb. a svěřenským správcům nechat zapsat do této evidence osoby, které jsou jejich „skutečnými majiteli“. Určení, kdo je v konkrétním případě takovou osobou, nebude vždy jednoduché. Bude totiž nezbytné zohledňovat nejen zákonnou úpravu a obsah zakladatelského právního jednání, ale i reálné fungování dané struktury. Článek shrnuje první postřehy z aplikační praxe, poukazuje na některé nejasnosti a zjevnou potřebu přenastavení zvolených parametrů.

Zastavení exekuce již dříve ukončené vymožením

autor: JUDr. Karel Svoboda
publikováno: 23.05.2018

Problém realizace exekučních titulů je v poslední době předmětem mimořádné pozornosti ze strany laické i právnické veřejnosti. Článek rozebírá nejaktuálnější judikaturu Nejvyššího soudu a odůvodňuje, za jakých mimořádných okolností a proč je možné, aby dodatečně a v zájmu povinného „obživla“ exekuce, která již jednou skončila vymožením.

Trestní odpovědnost právnických osob začleněných do koncernu – 1. část

autor: JUDr. Dalibor Šelleng
publikováno: 21.05.2018

V tomto a následujícím čísle BA přinášíme pojednání o aktuální problematice trestní odpovědnosti právnických osob, které jsou začleněny do koncernových skupin. V této první části popisuje autor možnosti trestní odpovědnosti mateřské společnosti za protiprávní jednání zástupců dceřiné společnosti, jejichž specifika vyplývají ze vztahu řízení a ovládání. Ve druhé části se článek bude věnovat problematice vzniku trestní odpovědnosti právnické osoby, kdy pachatelem i poškozeným je některá z právnických osob začleněných do koncernu. Autor se zaměří i na některé trestné činy, jejichž posuzování může být s ohledem na koncernové vazby v konkrétních případech problematické.