oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« srpen 2017 »
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
« srpen 2017 »
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. 09/08/2017 Advokátní sliby
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
« srpen 2017 »
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
« srpen 2017 »
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o zadávání veřejných zakázek - komentář
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Připravujete se již nyní na účinnost nařízení GDPR (2016/679/EU)?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Články

Novela zákoníku práce 2017 – co vše se změní v personální praxi?

autor: Mgr. Marie Janšová
publikováno: 07.08.2017

Zákoník práce je důležitým právním předpisem, který se s největší pravděpodobností v letošním roce dočká významných změn. Přitom nepůjde jen o dílčí změny několika paragrafů, ale novela bude měnit od základu i některé celé kapitoly a instituty (např. dovolenou či převedení na jinou práci). Novelu, jejíž účinnost je i přes sílící hlasy o její posun stále plánována na 1. 7. 2017 (vyjma úpravy dovolené, která má být účinná až od 1. 1. 2018) a u které se vzhledem k jejímu rozsahu i charakteru již nyní vžilo označení „koncepční“, připravilo již na začátku roku 2016 Ministerstvo práce a sociálních věcí. To si od nové právní úpravy slibuje prohloubení flexibility základních pracovněprávních vztahů za současného posílení ochrany zaměstnance v těchto vztazích. Nakolik se tyto (na první pohled těžko kompatibilní) účely promítly do znění novely, je však otázkou.

Účinná soudní obrana proti vzniku stavby

autor: Mgr. Karel Černín
publikováno: 04.08.2017

Tento článek je určen především pro advokáty, kteří zastupují ve správních a soudních řízeních osoby dotčené novou stavbou. Zpravidla jsou těmito osobami vlastníci sousedních pozemků. Jejich námitky proti plánované stavbě by měl věcně vypořádat stavební úřad v územním rozhodnutí, příp. stavebním povolení vydaném podle stavebního zákona,[1] mnohdy se tak ale neděje. Mají sousedé o svá účastnická práva ve správním řízení bojovat všemi prostředky, nebo se mají raději soustředit na podání žaloby v občanském soudním řízení? A může být jakákoliv právní obrana účinná, pokud stavba fakticky vznikne a bude v souladu s vydaným úředním povolením užívána?

Odměna advokáta jako zmocněnce poškozeného v trestním řízení

autor: JUDr. Simona Heranová, Ph.D.
publikováno: 31.07.2017

Odměna advokáta – zmocněnce poškozeného v trestním řízení je v současnosti nastavena tak, že může v nikoliv výjimečných případech převyšovat přiznanou náhradu újmy i odměnu přiznanou obhájci v témže trestním řízení. Tento stav, který lze považovat za nevhodný vedlejší efekt posilování postavení poškozeného v trestním řízení nedůsledně připravenými legislativními kroky, je výsledkem řady dílčích změn právní úpravy i navazující judikatury.
Vzhledem k aktuálnosti těch nejzávažnějších změn (výrazné rozšíření okruhu poškozených s právem žádat ustanoveného zmocněnce, rozšíření účasti zmocněnce v přípravném řízení, obojí s účinností od 1. 8. 2013, a v říjnu loňského roku i Nejvyšším soudem vyslovenou povinností ukládat za stanovených podmínek odsouzenému povinnost nahradit náklady na zmocněnce poškozenému i tehdy, pokud je dosud fakticky nezaplatil) lze výhledově předpokládat výrazný nárůst finančních prostředků, které budou na odměny zmocněnců v trestním řízení vynakládány.

Stavební deník

autor: JUDr. Lukáš Klee, LL.M., MBA
publikováno: 28.07.2017

exkluzivně

Právo slabší strany na výživné

autor: Mgr. Markéta Cibienová
publikováno: 26.07.2017

exkluzivně Následující článek si klade za cíl analyzovat ustanovení upravující právo na výživné, avšak nebude se zabývat právem na výživné ve vztahu k dítěti na straně oprávněné, nýbrž bude analyzovat další známé druhy vyživovacích povinností. Předmětem článku tedy budou ty rodinně právní vztahy, kdy se v pozici slabší strany ocitá rozvedený manžel, případně neprovdaná matka a těhotná žena. Samozřejmě neopomene také právo na výživné u partnera při zrušení svazku dle zákona o registrovaném partnerství. Okrajově se také zmíním o právu na výživné mezi manžely za trvání manželství.

Sankční následky neuveřejnění smlouvy v registru smluv

autor: Mgr. František Korbel, Ph.D.
publikováno: 26.07.2017

Zákon o registru smluv přináší řadě subjektů, na něž bude uveřejňovací povinnost dopadat, novou povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv. V letošním roce dojde k odstartování tzv. ostrého režimu, v jehož důsledku dojde ke zrušení smlouvy, která měla být v registru smluv uveřejněna, avšak nebyla. Přitom zákon neváže povinnost uveřejnění k určité smluvní straně, ale ke smlouvě jako takové. Nedopadá tudíž pouze na povinné subjekty, ale také na jejich kontraktační protistrany. Určení povinných subjektů v praxi nepředstavuje vždy jednoduchou otázku. Účelem tohoto článku je upozornit na hlavní problémy spojené s povinností uveřejnění smluv a sankcí absolutní neplatnosti neuveřejněných smluv.

Novela zákona o zaměstnanosti

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 20.07.2017

exkluzivně Oblast právních vztahů, které vznikají na úseku zaměstnanosti, je upravena zejména zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., (dále jen „z. o. z.“). Účelem zákona je účinně regulovat právní vztahy vznikající v oblasti zaměstnanosti, vytvořit vhodné právní nástroje a instituty, které by napomohly rozvoji trhu práce a snižování nezaměstnanosti se současným zlepšováním podmínek pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Je zákaz kouření v domě a bytě „rozumným pokynem“ (§ 2256 o. z.)?

autor: JUDr. Stanislav Křeček
publikováno: 20.07.2017

exkluzivně Nechci se samozřejmě zde pouštět do debaty o tom, zda je kouření zdravé, rozumné a přijatelné či nikoliv. Ostatně názorů na toto téma jsme si v posledních měsících, v souvislosti s jinou oprávní úpravou, vyslechli dost. Jde mi o to, zda pronajímatel může nájem bytu nebo domu podmínit zákazem kouření – a snahy o takový zákaz se v praxi již objevují, aniž by se tím dostaly do rozporu s ustanovením § 2235 o. z. („nepřihlíží se k ujednáním zakazujícím nájemcova práva“) nebo s ustanovením § 2239 o. z. („nepřihlíží se k ujednání…ukládající nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená“) nebo zda může zákaz uložit i nájemcům, kteří již mají uzavřenu nájemní smlouvu.