oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o zadávání veřejných zakázek - komentář
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte novelu zákona o advokacii účinnou od 1. 9. 2017?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Články

Změny v zaměstnávání cizinců

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 13.10.2017

exkluzivně Stále větší poptávka po pracovních silách zvyšuje tlak na zaměstnávání cizinců. Proto zákonodárné orgány vytvářejí novými předpisy legislativní podmínky pro rozšíření jejich zapojení do trhu práce v ČR. Jedním z těchto předpisů je zákon č. 222/2017 Sb., který rozsáhle novelizoval s účinností od 15. srpna 2017 zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. Rovněž se dotýká zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Novelizován byl i zákon o zákazu diskriminace ve vztahu k cizincům.

Správní poplatky

autor: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D., JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
publikováno: 10.10.2017

exkluzivně § 1 Předmět úpravy - Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen „poplatky“) a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy (dále jen „správní úřad“).

Vyšší příspěvky na zaměstnávání zdravotně postižených osob – změna zákona

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 02.10.2017

exkluzivně Jednou z nejvýznamnějších oblastí trhu práce, které věnují zákonodárné orgány v poslední době významnou pozornost, je zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále osoby ZP). Dokumentují to i poslední novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. (dále z. o. z.), které přinášejí řadu změn.

Obrana proti neoprávněnému sjednání a řetězení pracovních poměrů na dobu určitou – názorový střet ÚS a NS

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 27.09.2017

exkluzivně Nejvyšší soud a Ústavní soud mají koncepčně odlišný názor na uplatnění fikce dle ust. § 39 odst. 5 zákoníku práce. Účastníkům pracovněprávních sporů týkajících se této otázky to zajisté přinese značné problémy. Nebylo by lepší, aby zasáhl zákonodárce a nepřitakal ani ÚS, ani NS, ale zjednodušil právní úpravu?

Právní úprava pracovní činnosti dětí

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 26.09.2017

exkluzivně Ve světovém měřítku se stále častěji objevují způsoby dětské práce, které se v mezinárodních dokumentech nazývají „nejhorší formy dětské práce“. Mezi nejdůležitější dokumenty, které můžeme pro tyto účely označit jako „právní akty“, patří Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 182 o zákazu a okamžitém odstranění nejhorších forem dětské práce (dále jen „Úmluva“), která dne 19. června 2002 vstoupila pro Českou republiku v platnost. Tato Úmluva byla přijata na 87. Mezinárodní konferenci práce v roce 1999 a je jí přikládána mimořádná důležitost a význam. Za čtyři roky od jejího přijetí byla ratifikována 132 státy, včetně všech zemí EU.

Správné načasování výpovědi pro nadbytečnost

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 07.09.2017

exkluzivně Pro platnost výpovědi z pracovního poměru podle ust. § 52 písm. c) zákoníku práce se vyžaduje, aby byla uplatněna tak, aby na jejím základě pracovní poměr účastníků skončil nejdříve v pracovním dni přecházejícím dni, v němž nastává účinnost příslušných organizačních změn, v jejichž důsledku se stal (stane) zaměstnanec nadbytečným. Jak tedy správně načasovat výpověď pro nadbytečnost? Nepřináší to v zaměstnavatelské praxi obtíže?

Odměna advokáta a bagatelní pohledávky

autor: JUDr. Daniela Kovářová
publikováno: 04.09.2017

exkluzivně Klienty a jejich případy si běžný advokát nevybírá. Bagatelní pohledávky byly v době nepříliš dávné nejen předmětem častých diskusí a soudních přezkumů, ale i posuzování Ústavním soudem a následně objektem legislativních změn. Tyto kroky patrně pozměnily obchod s bagatelními pohledávkami, samotné pohledávky však stále existují a bývají předmětem poskytování právní pomoci. Podívejme se tedy, jak se stanoví advokátova odměna v takových případech, popř. zda je nějak omezena advokátova (a potažmo i klientova) smluvní volnost při vyjednávání o odměně.

Veřejná podpora

autor: JUDr. Michael Kincl
publikováno: 01.09.2017

exkluzivně I když právo EU poskytování veřejných podpor absolutně nezakazuje, lze z příslušných pravidel či rozhodovací praxe EK vysledovat principy a zásady, kterými by se poskytování veřejných podpor mělo řídit. Níže uvedený výčet samozřejmě není taxativní a vyvíjí se stejně jako samotný pojem „veřejná podpora“.