oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Články

Spravedlivý proces: I. Rovnost zbraní v řízení o předběžném opatření z pohledu účastníka, jemuž je ukládána povinnost (povinného)

autor: Mgr. Eva Kůsová
publikováno: 11.12.2017

exkluzivně Podstatou a smyslem institutu předběžného opatření je poskytnout provizorní ochranu právům navrhovatele v případě, kdy je do nich zasahováno či je ohrožen jejich výkon, a kdy nelze vyčkávat až na vydání rozhodnutí ve věci samé.

Opatrovník obchodní korporace jmenovaný pro případ konfliktu zájmů

autor: prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
publikováno: 11.12.2017

Rekodifikace soukromého práva změnila s účinností od 1. 1. 2014 fungování mnoha (do té doby prakticky neměnných) institutů českého korporačního práva. Jedním z nich je bezpochyby i nová právní úprava hmotněprávních opatrovníků právnických osob, jež byla výslovně začleněna do občanského zákoníku. Od účinnosti rekodifikace již uplynuly více než tři roky a opatrovníci (především) obchodních korporací se stali běžnou součástí tuzemské korporační praxe.

Správní právo - K otázce řádného odůvodnění druhostupňového správního rozhodnutí

autor: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
publikováno: 10.12.2017

exkluzivně Nedávno jsem se setkal s otázkou, zda je přípustné, aby se v rámci odůvodnění druhostupňového rozhodnutí odvolacího správního orgánu opakovaly např. určitá data, souvětí či pasáže, de facto převzaté z napadeného prvostupňového rozhodnutí? Anebo musí správní „druhostupňový“ orgán v rámci odůvodnění přinášet vždy nové informace a právní myšlenky, které prvostupňový správní orgán neuplatnil? Možno tvrdit, že takové „opakující se“ druhostupňové rozhodnutí trpí vadou nepřezkoumatelnosti?

Srážky ze mzdy: nové nezabavitelné minimum (výpočty pro rok 2018) a další změny

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 07.12.2017

exkluzivně Jako každý rok se mění parametry pro srážky ze mzdy, a nejen ty exekuční. Zatímco pro rok 2017 došlo ke snížení nezabavitelného minima, pro rok 2018 dochází k jeho zvýšení, oproti roku 2017, když v tomto roce nastalo snížení, ale i ke zvýšení oproti roku 2016.

Právo dětí žalovat své rodiče

autor: JUDr. ICLic. Ronald Němec, Ph.D.
publikováno: 07.12.2017

V dubnu 2017 projednala sněmovna sněmovní tisk č. 874/0, část č. 1/8, novelu zákona o specifických zdravotních službách, která měla mimo jiné umožnit v § 6 odst. 1, aby žádost o umělé oplodnění podala i samotná žena, tedy žena, která netvoří neplodný pár.[1]

Náhrada nákladů řízení v oblasti věcných práv v aktuální judikatuře NS

autor: JUDr. Petr Coufalík
publikováno: 05.12.2017

Proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným od 1. 1. 2013 do 29. 9. 2017 bylo za určitých podmínek přípustné dovolání i do výroků o náhradě nákladů řízení.[1] Vzhledem k tomu se naskytla Nejvyššímu soudu opakovaně příležitost k tomu, aby se vyjádřil k problematice náhrady nákladů řízení i ve věcněprávní agendě. Předkládaný příspěvek judikaturu dovolacího soudu analyzuje a věnuje se některým obecným otázkám souvisejícím s náhradou nákladů řízení, jakož i zvláště problematice náhrady nákladů v řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a v řízení o vypořádání společného jmění manželů.

Obvyklá pochybení znalců při vyčíslení výše škody

autor: Ing. Jitka Šajnarová, Ing. Tomáš Buus, Ph.D.
publikováno: 30.11.2017

Ve sporech o náhradu škody představuje posudek znalce zásadní důkazní prostředek, především pokud jde o prokázání výše škody. Ačkoliv zpracování znaleckých posudků na vyčíslení škody tvoří nezanedbatelnou část činnosti znalců, problematika vyčíslení škody znalcem je dosud ve znalecké odborné literatuře opomíjena. To však neznamená – jak se řada znalců mylně domnívá –, že je znalci ponechán neomezený prostor, jak k problematice výpočtu škody přistupovat.

Rozhodování o anonymizaci osobních údajů podle § 422 insolvenčního zákona

autor: JUDr. Jiří Grygar, Ph.D.
publikováno: 29.11.2017

exkluzivně Insolvenční řízení je vystavěno na principu veřejnosti a transparentnosti, a tudíž logicky musí obsahovat úpravu pro výjimečné případy, kdy určité informace nemají či nesmí být zveřejněny.