oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Články

Licenční smlouva

autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
publikováno: 19.02.2018

Licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví se obecně neuzavírají na krátkou dobu. Ty, které byly uzavřeny do 31. 12. 2013, se řídí obchodním zákoníkem, a to případně ještě i poměrně dlouho, a teprve smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014 se řídí zákoníkem občanským.

Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry

autor: JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
publikováno: 19.02.2018

exkluzivně Jedním z charakteristických rysů mezinárodního práva soukromého je četnost a různorodost pramenů právní úpravy. Normy mezinárodního práva soukromého jsou obsaženy nejen ve vnitrostátním právu jednotlivých států, ale i v mnohostranných a dvoustranných mezinárodních smlouvách a v právu unijním.

K některým aspektům trestní odpovědnosti právního nástupce obchodní společnosti

autor: JUDr. Dalibor Šelleng
publikováno: 15.02.2018

V následujících řádcích se věnuji vybraným problematickým okruhům trestní odpovědnosti právního nástupce obchodní společnosti, neboť dle současné právní úpravy dochází k přechodu trestní odpovědnosti na právního nástupce objektivně. Do budoucna pak navrhuji specifikovat trestněprávní následky právního nástupnictví obchodních společností v závislosti na jeho formě a dále v závislosti na vědomí osob rozhodujících o právním nástupnictví o trestné činnosti právního předchůdce. V článku je dále rozebírán také účel trestních sankcí ukládaných právnímu nástupci.

Zákon o ochranných známkách. Komentář

autor: JUDr. Pavel Koukal, JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M., Mgr. Simona Hejdová, doc. Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.
publikováno: 15.02.2018

exkluzivně § 51a
(Přestupky)
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně užívá ochrannou známku.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 250 000 Kč nebo zákaz činnosti.
(3) Za přestupek podle odstavce 1, kterého se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba, lze uložit též zveřejnění rozhodnutí o přestupku.
(4) Přestupek podle odstavce 1 projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(5) Přestupek podle odstavce 1 nelze projednat příkazem na místě.

Pracovní pohotovost – problémy v zaměstnavatelské praxi

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 14.02.2018

exkluzivně Pracovní pohotovostí je doba, kdy zaměstnanec sice nepracuje, ale je mimo pracoviště připraven k výkonu práce pro svého zaměstnavatele. I když nepracuje, musí být jeho připravenost k práci odměněna. Nesprávné odměňování pracovní pohotovosti může vést k žalobě na plnění ze strany zaměstnance, kdy bude požadovat doplacení peněžitých částek, které mu měly být poskytnuty. Nesprávné posouzení odmítnutí výkonu práce zaměstnancem, jestliže zaměstnavatel nebyl oprávněn „pohotovostní“ práci nařídit vůbec nebo zaměstnanci náležel odpočinek, a neměl proto momentálně vykonávat práci, jako porušení pracovní kázně a z toho vyplývající rozvázání pracovního poměru, pak může vést k žalobě na neplatnost rozvázání pracovního poměru. Těmto rizikům a postihu od orgánů inspekce práce může zaměstnavatel čelit, pokud nedodrží pravidla zákoníku práce upravující pracovní pohotovost.

Rozhodčí řízení: Vyloučení z projednávání

autor: JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb, JUDr. Martin Maisner, Ph.D., FCIArb, Mgr. Radek Pokorný, JUDr. Petr Málek, JUDr. Ing. Martin Janoušek
publikováno: 13.02.2018

exkluzivně § 40i
(Vyloučení z projednávání)
Člen komise, u něhož vyšly najevo okolnosti uvedené v § 11, je povinen vyloučit se z projednávání věci. Nevyloučí-li se člen komise, rozhodne o návrhu strany na jeho vyloučení komise.

Interdisciplinární spolupráce při řešení rodičovských konfliktů

autor: JUDr. Ing. Romana Rogalewiczová, Ph.D.
publikováno: 13.02.2018

Rodičovské konflikty, tedy spory mezi rodiči týkající se jejich společného dítěte, které vznikají buď v přímé v souvislosti s jejich rozchodem nebo rozvodem, nebo po něm následují, patří mezi nejobtížněji řešitelné. Nikoliv proto, že by podléhaly složité právní úpravě. Jejich komplikovanost je naopak často dána mnoha neprávními aspekty, které se v nich promítají a ovlivňují je. Řešení složitých rodičovských konfliktů tedy není efektivně možné pouze po stránce právní, ale je nanejvýš vhodné, aby při něm spolupracovaly i další profese, které rodině mohou nabídnout odbornou pomoc a poradenství. Ideálním řešením je tzv. interdisciplinární spolupráce, kterou popisuji v tomto příspěvku.

Franchising, reklama a nekalé obchodní praktiky

autor: Mgr. Michal Vítek
publikováno: 12.02.2018

exkluzivně Obchodní model zvaný franchising již není třeba v dnešní době přestavovat. Byť tento pojem není v české právní úpravě nijak definován, jistě se s ním čtenář již setkal.