oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Advokátní deník – váš nový zpravodaj v PC i telefonu

publikováno: 08.04.2019

Nová příručka pro videoherní průmysl se zabývá GDPR i ochranou autorských práv

publikováno: 07.04.2019

Mezinárodní právnická firma Taylor Wessing a její londýnská kancelář uvádí na trh již třetí editované vydání Guide to the Video Games Industry. Videoherní průmysl jako jeden z nejrychleji rostoucích oborů současnosti stále generuje významné tržby dvojciferným tempem. V současné době aktuální objem příjmů přesahuje 130 miliard dolarů. Je to nejen díky geografické expanzi a dobrému hardwarovému zázemí, ale i rostoucímu počtu příležitostných hráčů. Průmysl tak nadále zůstává globální, ale je zde možné zaznamenat výrazný přesun do Asie, kde je přibližně 25 % příjmů jen z Číny. Příručka se tak může stát účinným nástrojem pro všechny, kteří se pohybují v tomto zábavním průmyslu.

Stanovisko advokátních komor k postavení advokátů v Turecku

publikováno: 06.04.2019

Zástupci nevládní organizace Human Rights Watch v rámci kulatého stolu, který pořádala 26. března 2019 CCBE, referovali o alarmující situaci v Turecku, jež se velkou měrou dotýká i advokátů. Ti jsou hromadně zatýkáni, souzeni na základě vykonstruovaných obvinění, z důvodu předchozí lidskoprávní obhajoby, či obhajoby klientů, kteří aktuálně nesympatizují s vládnoucí politickou garniturou.

Odborné články

Ke smlouvě o koupi závodu

autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
publikováno: 01.04.2019

exkluzivně Autor široce rozebírá smlouvu o koupi závodu jak podle staré právní úpravy (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a zákon č. 40/1064 Sb., občanský zákoník), tak podle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Podrobně se věnuje některým předpokladům uplatnění práva z vadného plnění a právní úpravě rodinného závodu.

Sistace akcionářských práv a zánik práva akcionáře na dividendu

autor: JUDr. Vladimír Janošek
publikováno: 30.03.2019

exkluzivně Je sporné, zdali akcionáři, v případě, že valná hromada rozhodne o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s předložením akcií, vznikne právo na dividendu, anebo nevznikne. Zákon v tomto směru žádné výslovné vodítko nedává a je proto třeba se řešení dobrat výkladem.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

155 ZÁKON ze dne 31. března 2021, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č....
154 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. března 2021 ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021 Vláda nařizuje podle § 11 odst. 2 zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021: §...
153 ZÁKON ze dne 18. března 2021, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění...
další články
Orgány členských států jsou povinny zabývat se nejen existencí systémových nedostatků azylového řízení či podmínek přijetí žadatelů o mezinárodní ochranu v jiném členském státě, ale musí si rovněž všímat případných individuálních rizik ve smyslu rozsudku Soudního dvora ze dne 16. 2. 2017, C-578/16 PPU, C. K. a další, ECLI:EU:C:2017:127, kdy by vzhledem k okolnostem případu již samo přemístění představovalo riziko nelidského či ponižujícího zacházení. Opět samozřejmě i zde platí, že těžiště i tohoto posuzování v odůvodněných případech musí ležet až v následném dublinském řízení vedeném Ministerstvem vnitra, nikoliv v řízení o zajištění, v němž má být rozhodnutí o zajištění prvním úkonem správního orgánu.
Ani doklady se všemi požadovanými náležitostmi nemusí být dostatečným podkladem pro uznání nároku na odpočet DPH, není-li zároveň prokázáno, že k uskutečnění zdanitelného plnění opravdu došlo. Aby mohla být daňovému dokladu přisouzena důkazní hodnota ve smyslu § 73 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, musí odrážet i faktickou stránku věci, tj. přijetí zdanitelného plnění. Daňový subjekt musí prokázat nejenom to, že k uskutečnění plnění opravdu došlo, ale i to, zda toto plnění uskutečnila osoba (plátce daně), která je jako poskytovatel plnění uvedena v dokladu, jenž daňový subjekt k prokázání svého tvrzení předkládá. Pokud správci daně vzniknou pochybnosti ohledně správnosti určitého daňového dokladu, resp. pochybnosti o uskutečnění zdanitelného plnění, daňový doklad shora uvedenou důkazní hodnotu ztrácí a nárok na odpočet daně je třeba prokázat jinými způsoby předvídanými daňovým řádem. Při řetězových obchodech je vždy třeba celkově posoudit všechny okolnosti projednávaného případu za účelem prokázání toho, které z dodání splňuje všechny podmínky, jež se vážou k dodání uvnitř společenství.
další články
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Děkujeme za váš hlas

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR