oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Stanovisko advokátních komor k postavení advokátů v Turecku

publikováno: 06.04.2019

Zástupci nevládní organizace Human Rights Watch v rámci kulatého stolu, který pořádala 26. března 2019 CCBE, referovali o alarmující situaci v Turecku, jež se velkou měrou dotýká i advokátů. Ti jsou hromadně zatýkáni, souzeni na základě vykonstruovaných obvinění, z důvodu předchozí lidskoprávní obhajoby, či obhajoby klientů, kteří aktuálně nesympatizují s vládnoucí politickou garniturou.

Proto CCBE a členské advokátní komory cítí potřebu informovat o nastalé situaci a vyvíjet konstantní tlak na tureckou vládu, aby nedocházelo k normalizaci podobných praktik vůči advokátům, a naopak se jejich situace zlepšila. Z tohoto důvodu k příležitosti Dne advokátů v Turecku, jež se konal 5. dubna, zveřejnila CCBE prohlášení, ke kterému se připojilo několik dalších evropských advokátních organizací a více než 20 národních, či místních advokátních komor.

Prohlášení odsuzuje praktiky, které jsou v Turecku vůči advokátům prováděny, zdůrazňuje roli advokáta v rámci právního státu a naléhá na tureckou vládu, aby perzekucí a neoprávněného zatýkání advokátů z důvodu výkonu jejich profesních povinností, zanechala.

STANOVISKO CCBE a národních advokátních komor

U příležitosti 5. dubna 2019, jenž je tureckým dnem advokátů, vyjádřily níže podepsané organizace důrazné odsouzení probíhajících tvrdých represí namířených proti advokátům v Turecku.

V návaznosti na nezdařený státní převrat ze dne 15. července 2016 vyhlásila turecká vláda výjimečný stav a přijala řadu legislativních nařízení, které velmi vážně oslabují lidská práva a principy právního státu v Turecku. Přestože byl výjimečný stav v červenci 2018 odvolán, mnohé z těchto nařízení byla začleněna do právního řádu a pronásledování advokátů pokračuje i nadále, včetně hromadného zatýkání, řízení vedených v rozporu s právem na spravedlivý proces a udělování tvrdých trestů.

Dle posledních dostupných informací bylo od července 2016:

Důvodem pronásledování advokátů je čistě výkon jejich profesních povinností, na základě obvinění z údajné podpory teroristických organizací. Velmi častými jsou rovněž „hromadné soudní procesy“ s advokáty a zástupci advokátních komor, při nichž obvykle nejsou respektována základní práva a procesní záruky.

Nedávným příkladem z března 2019 je odsouzení 18 advokátů, členů Asociace progresivních advokátů (CHD) a People´s Law Office (HHB), k trestu odnětí svobody v rozsahu od tří do devatenácti let. Jeden z advokátů byl odsouzen za „založení a řízení teroristické organizace“ podle čl. 314-1 tureckého trestního zákoníku, ostatní advokáti pak byli uznáni vinnými z „členství v teroristické organizaci“ podle čl. 314-2 tureckého trestního zákoníku.

Vzhledem k závažnosti situace byly útoky na turecké advokáty v roce 2019 již podruhé ústředním tématem tzv. Dne ohroženého advokáta. Obtížná situace advokátů v Turecku byla v minulosti zdůrazněna během Dne ohroženého advokáta také v roce 2012.

Několik tureckých advokátů, kteří byli zvláště aktivní v oblasti ochrany lidských práv a právního státu v Turecku, obdrželo v roce 2016 Cenu za lidská práva Rady evropských advokátních komor (CCBE). Cena byla udělena posmrtně panu Tahiru Elçi, předsedovi advokátní komory Diyarbakır, jenž byl zavražděn dne 28. listopadu 2015, a advokátům Ayşe Bingöl Demirovi, Ayşe Acinikliovi a Ramazan Demirovi.

Níže podepsané organizace zdůrazňují, že nezávislost advokátní profese je nezbytným prvkem pro prosazování principů právního státu ve svobodné společnosti. Advokáti hrají klíčovou roli při zajišťování ochrany lidských práv a základních svobod. Právo na obhájce je zakotveno v čl. 14 odst. 3 písm. b) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (ICCPR), jehož je Turecko smluvní stranou. Doporučení Rady Evropy ke svobodě výkonu profese advokáta (2000)21 z 25. října 2000 upozorňuje, že by měla být přijata „veškerá opatření za účelem respektování, ochrany a podpory výkonu profese advokáta bez diskriminace a bez nesprávného zasahování ze strany institucí nebo veřejnosti, obzvláště ve světle odpovídajících ustanovení Evropské konvence o lidských právech.“

Navíc, podle Základních principů Organizace spojených národů, týkajících se úlohy advokátů musí vlády zajistit, aby advokáti mohli vykonávat své profesní povinnosti bez zastrašování, zábran, obtěžování a nepřiměřených zásahů (princip č. 16). Advokáti rovněž nesmějí být ztotožňováni se svými klienty či jejich případy v rámci výkonu své profese (Zásada 18). Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky bez zásahu veřejné moci a bez ohledu na hranice.

Níže podepsané organizace naléhají na tureckou vládu, aby dodržovala principy právního státu a ukončila pronásledování advokátů. Všichni advokáti, kteří byli neoprávněně zatčeni za výkon svých profesních povinností by měli být okamžitě propuštěni.

 

 

 

 

 

 

Prohlášení CCBE a národních advokátních komor není jedinou aktivitou, Amnesty International spolu s organizací Syndicat des Avocats pour la Démocratie uspořádaly k příležitosti Dne advokátů v Turecku rovněž demonstraci, jež se uskutečnila před tureckým konzulátem v Bruselu. https://www.amnesty.be/evenement/manifestation-pour-la-journee-de-l-avocat-en-turquie?lang=fr.

 

Zdroj: CCBE, Alžběta Recová, stálá zástupkyně ČAK v Bruselu, redalce

Foto: Pixabay