Aktuality

Vyjádření ČAK k novele daňového řádu

publikováno: 21.03.2017

Česká advokátní komora (ČAK) zásadně nesouhlasí s novelou daňového řádu, která pod záminkou transpozice směrnice o přístupu daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz zásadním způsobem prolamuje povinnost mlčenlivosti advokátů, daňových poradců a notářů a svěřuje správci daně rozsáhlé pravomoci v oblasti získávání a shromažďování informací o klientech advokátů, daňových poradců a notářů.

Všechny aktuality

Články

Vypořádání staveb na pozemku cizího vlastníka

autor: JUDr. Jakub Kadlec, Mgr. et Mgr. Josef Hrstka
publikováno: 22.03.2017

S ohledem na zrušení zásady superficies solo cedit občanským zákoníkem z roku 1950 není neobvyklé, aby stavba byla postavena na pozemku vlastníka odlišného od vlastníka stavby. Ani nový občanský zákoník (dále také jen „o. z.“), který se vrací k zásadě superficies solo cedit platící na našem území do roku 1951, možnost odlišného vlastníka pozemku a stavby nevylučuje, byť ji podstatně omezuje. Ne každá stavba se účinností nového občanského zákoníku stává součástí pozemku s ohledem na zásadu zákazu retroaktivity a rovněž ochrany vlastnického práva vlastníka stavby. Mj. se jedná právě o stavby, které stojí na pozemku cizího vlastníka.

Exekuce z odstupného: Uplatnění nezabavitelného minima při exekuci srážkami ze mzdy z odstupného

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 21.03.2017

Příslušné právní předpisy, které se týkají exekučních srážek ze mzdy pro rok 2017,[1] nedávají jasnou odpověď na otázku, zda lze odstupné považovat za jednorázový příjem, z nějž se při exekuci srážkami ze mzdy provede jednorázová srážka, anebo zda odstupné rozpočítávat postupně na jednotlivé další měsíce (tedy postupně po násobcích průměrného výdělku). Problém autoritativně vyřešil Nejvyšší soud ČR svým rozsudkem spis. zn. 21 Cdo 853/2016, ze dne 1. 12. 2016.

Všechny články

Judikatura

Metodika Nejvyššího státního zastupitelství k trestní odpovědnosti právnických osob

autor: JUDr. Filip Gvozdek
publikováno: 20.03.2017

Dne 1. prosince 2016 nabyl účinnosti zákon č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „topo“, tato novelizace topo dále jen „novela“). Novela obsahuje zejména čtyři hlavní oblasti změn topo, a to změny rozsahu kriminalizace právnických osob v § 7 topo, zakotvení nového ustanovení § 8 odst. 5 topo, změny týkající se místní působnosti topo, konkrétně zásady univerzality, a změny v oblasti problematiky zániku trestnosti, konkrétně otázek spjatých s promlčením trestní odpovědnosti a vyloučením z promlčení. Nejvyššího státního zastupitelství (dále jen „NSZ“), připravilo metodický materiál pro státní zástupce, jehož úkolem je pomoci státním zástupcům s aplikací nového ustanovení § 8 odst. 5 topo.

Všechny články judikatury

Recenze a anotace

Všechny recenze a anotace

Z advokacie

Úvodník supervolební

autor: JUDr. Martin Vychopeň, předseda ČAK
publikováno: 22.02.2017

Supervolební – takto bývá pravidelně v médiích označován rok 2017. V tomto roce proběhnou volby do Poslanecké sněmovny a podstatná část prezidentské kampaně. Pro advokacii je tento rok taktéž rokem volebním – 22. září se koná již 7. sněm české advokacie. Sněm je vyvrcholením stavovského života a určitým předělem, sloužícím mimo jiné i k tomu, abychom se ohlédli zpátky a bilancovali uplynulé volební období.

Všechny úvodníky

Všechny články z české advokacie

Všechny články z evropské advokacie