Aktuality

Všechny aktuality

Články

Soudní úschova a její soluční účinky aneb jak (ne)psat smlouvy o advokátní úschově

autor: Ing. Mgr. Patrik Stonjek
publikováno: 27.04.2018

Úprava institutu soudní úschovy je rozdělena do dvou právních předpisů, a to do § 1953 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve kterém jsou uvedeny hmotněprávní předpoklady pro složení předmětu plnění do soudní úschovy, a do § 289 až 302 zák. č. 292/2012 Sb., o zvláštních řízeních soudních, kde je upravena procesní stránka týkající se soudních úschov. Ačkoliv se jedná o několik málo paragrafů, jejichž rozsah není nikterak velký, mohou i tato na první pohled relativně jasná ustanovení způsobit při jejich aplikaci značné problémy. O jaké se může jednat, představím v tomto příspěvku.

Vlastnické právo k výnosu z trestné činnosti

autor: Mgr. Milan Kučera
publikováno: 26.04.2018

Jednu z posledních novelizací trestního řádu přinesl zákon č. 55/2017 Sb., který zásadním způsobem změnil úpravu zajišťovacích prostředků, když mj. zavedl legální definici výnosu z trestné činnosti. Právní jistota, kterou s sebou tato legální definice přináší, je důležitá pro rozhodování o zajištění věci v průběhu trestního řízení, pro něž je klíčové právě určení, zda daná věc výnosem z trestné činnosti je, či není. V této souvislosti je zásadní posouzení, zda výnos z trestné činnosti tvoří majetek osoby ve smyslu ust. § 47 a 347 tr. řádu. Účelem tohoto článku je proto shrnout dosavadní judikaturu k této problematice a zodpovědět otázku, zda je možné nabýt vlastnické právo k výnosu z trestné činnosti.

Všechny články

Judikatura

Všechny články judikatury

Recenze a anotace

Všechny recenze a anotace

Z advokacie

Příběhy tisíce a jednoho věřitele

autor: JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva ČAK, člen Legislativní rady vlády ČR
publikováno: 18.07.2017

Máme nové evropské nařízení o insolven­ci a připravuje se směrnice o preventivních rámcích pro řešení platební neschopnosti firem. Insolvenční zákon zavedl s účinností od 1. července 2017 negativní domněnku úpadku. Nové předpisy vycházejí z koncepce, podle které nemá insolvenční právo jen trestat podnikatele za neúspěch v podnikání, ale má jim nabízet druhou šanci. To je zásadní změna.

Oslavme stoleté výročí!

publikováno: 20.04.2018

Vážené advokátky a vážení advokáti!
Samostatnost české, moravské, slezské a slovenské advokacie se přirozeně váže k základům státnosti, formovaných dějinnými událostmi 20. století. Nehledě na různost té které cesty následného vývoje, jež snad v zemích dříve Koruny české byla poněkud kontinuálnější než ta na území Slovenska, byli to právě čeští, moravští, slezští a slovenští advokáti, kteří bez ohledu na různorodost regionálních podmínek a problémů neprodleně zahájili společnou diskusi o budoucím společenském postavení a organizaci advokátních stavů.

Všechny úvodníky

Všechny články z české advokacie

Všechny články z evropské advokacie