Aktuality

Všechny aktuality

Články

Zápočet v předvečer insolvence ve světle odpůrčího práva – I. díl

autor: Mgr. Tomáš Troup, LL.M., JUDr. Adam Rakovský
publikováno: 14.11.2018

Zápočet v době úpadku je v obecné rovině velmi kontroverzní téma, neboť jeho řešení nevyhnutelně musí spočívat na poměřování různých protichůdných principů. Když jsme byli s tímto tématem konfrontováni ve své advokátní praxi, zjistili jsme, že v českém právním prostoru je zápočet před zahájením insolvenčního řízení v souvislosti s insolvenčním zákonem v zásadě nezpracován (doktrinálně prakticky vůbec, judikaturně minimálně ). Zároveň jsme zjistili, že v zahraničí je toto téma pojednáno v mnoha monografiích a soudních rozhodnutích.

Společná účast společníka a jeho zástupce na valné hromadě

autor: Mgr. Vladimír Janošek
publikováno: 13.11.2018

V judikatuře a doktríně není sporu o tom, že společník se nemusí účastnit valné hromady osobně, nýbrž může udělit plnou moc třetí osobě, aby ho na valné hromadě zastupovala. Názorová jednota však již nepanuje v tom, zda dává přímo zákon společníkovi právo účastnit se valné hromady společně se svým zástupcem. Domnívám se, že je třeba příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích vykládat tak, že společník toto právo má.

Všechny články

Judikatura

Soudní dvůr EU: K uplatnění systému sociálního zabezpečení na vyslaného pracovníka

publikováno: 16.11.2018

Na vyslaného pracovníka, který nahrazuje jiného vyslaného pracovníka, se uplatní systém sociálního zabezpečení místa výkonu práce, i když tito dva pracovníci nebyli vysláni týmž zaměstnavatelem. Osvědčení A1, dokládající příslušnost pracovníka k systému sociálního zabezpečení členského státu původu, zavazuje nicméně, mimo případy podvodu či zneužití práva, a pokud nebylo tímto státem zrušeno ani prohlášeno za neplatné, instituce sociálního zabezpečení i soudy členského státu, v němž je práce vykonávána.

Všechny články judikatury

Recenze a anotace

Kybernetická kriminalita

autor: JUDr., MgA. Adéla Vlčková
publikováno: 12.11.2018

Pokud si advokát otevře monumentální dílo prof. Vladimíra Smejkala, kandidáta kybernetických a doktora právních věd, pak se mu může přihodit to, co jiným lidem při čtení Domácího lékaře. Podobně jako tento čtenář si přisoudí všechny popsané choroby, pak čtenář Kybernetické kriminality nazná, že prakticky neexistuje trestný čin, při jehož spáchání by nějakou roli nehrál počítač, program, data nebo cokoliv dalšího, co tvoří kybernetický prostor.

Všechny recenze a anotace

Z advokacie

Stoleté výročí 1918-2018 a další osmičkové roky

publikováno: 12.11.2018

Ve dnech 20. až 22. září se advokáti České republiky a Slovenska sešli v Luhačovicích, aby oslavili sté výročí počátku svobodné a samostatné advokacie na území tehdy nově vzniklého Československa v roce 1918. Na dalších stránkách tohoto časopisu se ti, kdo nebyli na místě samém, dozvědí mnohem více o tom, jak oslavy probíhaly. Má reflexe této události je obsažena v dopise, který jsem zaslal stávajícím předsedům ČAK a SAK, JUDr. Vladimíru Jirouskovi a JUDr. Tomáši Borecovi, z něhož nezkráceně cituji:

Všechny úvodníky

Všechny články z české advokacie

Všechny články z evropské advokacie