oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Věcný záměr zákona o oceňování majetku

publikováno: 19.11.2014

Ministerstvo financí poslalo k připomínkám návrh věcného záměru zákona o oceňování majetku. Nový zákon řeší především oceňování majetku pro stanovení základu daně a měl by nahradit stávající zastaralou právní úpravu. Vyplývá to z vládních internetových stránek.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Odborné články

NOZ v praxi: Kvitance, aneb jak je to s potvrzením o splnění dluhu

autor: JUDr. Petr Veselý
publikováno: 19.11.2014

exkluzivně Zatímco starý občanský zákoník institut kvitance (potvrzení o splnění dluhu) upravoval lakonicky v § 569 dvěma větami stanovícími, že věřitel je dlužníkovi povinen vydat potvrzení o splnění dluhu a dlužník je oprávněn odepřít splnění, nevydá-li mu věřitel potvrzení, je úprava v o. z. mnohem podrobnější.

Několik otazníků nové právní úpravy odměňování volených členů orgánů akciových společností

autor: JUDr. Riana Kvačková
publikováno: 17.11.2014

Odměňování členů orgánů akciových společností je jednou z podstatných oblastí korporátního světa. Správný systém odměňování je klíčový pro zajištění motivace vedení akciové společnosti k výkonu funkce vedoucímu ku prospěchu společnosti. Měl by odstranit diskrepance mezi vlastními zájmy jednotlivého člena orgánu společnosti a společnosti samé, pomoci vyřešit problémy plynoucí ze zmocnění a snížit možný oportunismus těchto osob. Právní praxe však dokazuje, že nejenže výše a struktura odměny nejsou často adekvátní, ale dokonce že rozhodnutí o odměně často trpí vadami, v mnohých případech sahajících až k neplatnosti.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

268 ZÁKON ze dne 22. října 2014 o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl...
267 ZÁKON ze dne 23. října 2014, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se...
266 ZÁKON ze dne 23. října 2014, kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České...
další články
Zákon k platnosti smlouvy o zřízení zástavního práva vyžaduje, aby v ní byla určena zajišťovaná pohledávka, a nikoli také to, aby taková pohledávka ve skutečnosti vznikla. Platná je proto zástavní smlouva i tehdy, jestliže zajišťovaná pohledávka nikdy nevznikla, jestliže zajišťovaná pohledávka zanikla ještě před uzavřením zástavní smlouvy, jestliže zajišťovaná pohledávka, která má vzniknout teprve v budoucnu, ve skutečnosti nevznikne, jestliže se nesplní podmínka, na níž je závislý vznik zajišťované pohledávky, apod. Zástavní právo platně vznikne na základě platné zástavní smlouvy, jen jestliže platně vznikla také pohledávka, k jejímuž zajištění má sloužit. Jestliže pohledávka, pro kterou bylo zástavní právo zřízeno, ve skutečnosti platně nevznikla (například proto, že nedošlo k uzavření smlouvy, podle které měla pohledávka vzniknout, že je taková smlouva neplatná apod.), není tu zástavní právo, i kdyby samotná zástavní smlouva byla bezvadná. Neexistuje-li pohledávka, která má být zajištěna zástavním právem, není to důvodem neplatnosti zástavní smlouvy; tato okolnost má za následek, že podle zástavní smlouvy − ačkoliv jde o platný právní úkon a i když, jde-li o nemovitost, bylo podle ní vloženo zástavní právo do katastru nemovitostí − zástavní právo nevznikne.
Tzv. rámcová smlouva nezakládá závazkový vztah, pohledávky a závazky smluvních stran z ní tudíž nevznikají. Význam rámcové smlouvy spočívá v tom, že strany tam, kde předpokládají dlouhodobější obchodní vztah, stanoví jejím prostřednictvím základní pravidla, jimž budou podléhat všechny konkrétní (tzv. realizační) smlouvy na jejím základě v budoucnu uzavřené, nebude-li v té či oné realizační smlouvě ujednáno jinak. Rámcová smlouva tak nemá jiný význam (jinou funkci), než že stanoví smluvní podmínky následně uzavíraných konkrétních, realizačních smluv, tj. v tom či onom rozsahu předurčuje jejich obsah. Při vzniku realizační smlouvy uzavřené na základě rámcové smlouvy se tedy v rozsahu, v němž strany nesjednaly v realizační smlouvě jinak, stávají pravidla (smluvní podmínky) sjednaná v rámcové smlouvě součástí obsahu realizační smlouvy.
další články
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« listopad 2014 »
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
« listopad 2014 »
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1. 21/11/2014 Turnaj v bowlingu
22
23
24
25
26
27
28
29
30
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii. Komentář
1510 Kč
Karel Klíma: O právu ústavním
480 Kč
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR WSE kurzy angličtiny