oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Novým šéfem trestního kolegia Nejvyššího soudu je František Púry

publikováno: 02.09.2015

Novým šéfem trestního kolegia Nejvyššího soudu (NS) se stal František Púry, dlouholetý člen soudu specializovaný zvláště na hospodářskou a majetkovou kriminalitu. Řízením kolegia ho pověřil předseda NS Pavel Šámal.

Odborné články

Unifikace a standardizace stavebního smluvního práva

autor: JUDr. Lukáš Klee,Ph.D., LL.M., MBA.
publikováno: 02.09.2015

exkluzivně K unifikaci, standardizaci a harmonizaci dochází přirozeně ve všech oborech lidské činnosti. Sjednocování má především v mezinárodním prostředí přinést usnadnění a zlevnění postupů při vyjednávání a obchodování, zjednodušit komunikaci, spolupráci, řízení a kontrolu, odstranit nedůvěru, usnadnit řešení komplikací a sporů apod. V obchodě a též ve stavebnictví je to ovšem složitější než v jiných oblastech. Stavebnictví dříve bylo spíše odvětvím lokálním, obsazeným na jednotlivých územích místními zhotoviteli a zákazníky, kteří si vytvářeli zvyklostní pravidla, jež je těžké měnit a unifikovat.

Propouštění pro nadbytečnost v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 01.09.2015

Nadbytečnost ve smyslu ust. § 52 písm. c) zákoníku práce je zřejmě nejčastějším výpovědním důvodem, a tak Nejvyšší soud řeší v dovolacím řízení spory o (ne)platnost rozvázání pracovního poměru výpovědí pro nadbytečnost poměrně často. Pro tento příspěvek vybíráme tři zajímavé judikáty Nejvyššího soudu z roku 2014.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

216 VYHLÁŠKA ze dne 26. srpna 2015, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu, ve znění...
215 VYHLÁŠKA ze dne 26. srpna 2015, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu...
214 VYHLÁŠKA ze dne 25. srpna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve...
další články
Poškozený má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na vypůjčení či pronájem vozu (zejména po dobu opravy vlastního motorového vozidla, je-li skutečně opravováno); tato náhrada zásadně nesmí přesahovat obvyklou cenu pronájmu obdobných aut v daném místě a čase. Skutečnou škodu, spočívající v nákladech na vypůjčení náhradního vozu, jež převyšují náklady na provoz vlastního vozu, je odpovědný subjekt povinen nahradit jen v rozsahu, v jakém náklady byly vynaloženy nutně a účelně na vypůjčení (nájem) náhradní věci, odpovídající věci poškozené. I u srovnatelného náhradního vozidla platí, že rozsah náhrady, k níž je škůdce povinen, je omezen hlediskem účelnosti. Výši náhrady škody, za niž škůdce odpovídá, je třeba stanovit s ohledem na obvyklé ceny pronájmu obdobných osobních aut v daném místě a čase; výše náhrady není totiž dána částkou skutečně vyplacenou v jakékoliv výši, ale výší částky účelně vynaložené. Totéž platí, i pokud jde o dobu použití náhradního vozidla. Otázkou, zda náklady na nájem náhradního vozidla byly nutné a účelné, závisí na posouzení konkrétních okolností případu. Délka nutné doby se posuzuje vzhledem k individuálním skutkovým okolnostem (stav vozidla, rozsah opravy, existence tzv. totální škody) a k postupu obvyklému při řešení následků obdobných nehod.
Cílem exekuce je vymožení pohledávky oprávněného (a to včetně příslušenství, jakož i nákladů exekuce a nákladů oprávněného). Dojde-li proto exekutor k závěru, že pro dosažení uvedeného cíle bude účelnější či rychlejší prodej samotných movitých věcí (některých či všech) patřících k podniku povinného, a za tím účelem vydá exekuční příkaz postihující movité věci povinného a exekuci takto provede, ačkoliv již dříve exekučním příkazem rozhodl o prodeji podniku (jako věci hromadné, zahrnující i jednotlivé movité věci), není jeho postup z tohoto důvodu v rozporu se zákonem. Na postup exekutora při exekuci prodejem movitých věci pak již právní úprava exekuce prodejem podniku nedopadá.
další články
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« září 2015 »
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
« září 2015 »
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
« září 2015 »
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
« září 2015 »
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
CHCETE SI OBJEDNAT?
Ústava České republiky
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Podporujete sjednocení všech typů civilního soudního řízení do jediného zákona?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR