oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Dohoda o přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

publikováno: 22.12.2014

Soudní dvůr se vyslovil k návrhu dohody o přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a poukázal na problémy v otázce slučitelnosti s unijním právem.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Odborné články

Domovní prohlídka v cloudovém úložišti – otázka rozsahu situací, v nichž mají orgány činné v trestním řízení povinnost použít postup podle § 85b trestního řádu

autor: Mgr. Jaroslav Karmášek, LL.M., Mgr. Lenka Suchánková
publikováno: 18.12.2014

Dne 9. července 2014 vydal Městský soud v Praze usnesení sp. zn. Nt 615/2014 (publikujeme jej na str. 51–53 – pozn. red.), kterým nahradil souhlas České advokátní komory ohledně seznámení se s obsahem listin a věcných důkazů ze strany policejního orgánu. Jednalo se o objekt, kde byly umístěny datové servery. Tyto datové servery byly spravovány mimo jiné také pro advokátní kancelář, která měla na těchto serverech uloženou svou dokumentaci. Existovala zde tedy možnost, že datová úložiště mohou obsahovat údaje klientů advokátní kanceláře. Městský soud svým rozhodnutím nahradil vůli delegovaného zástupce České advokátní komory, který 27. května 2014 z důvodu nemožnosti vyloučení porušení práv třetích stran neudělil souhlas k seznámení se s obsahem dat z datových úložišť.

Ochrana důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem v řízení ve věcech ochrany hospodářské soutěže

autor: JUDr. Andrej Králík, LL.M., PhD.
publikováno: 16.12.2014

Neomezená možnost klienta komunikovat se svým právním zástupcem na bázi důvěrnosti je základním právem, které je zakotveno na národní, evropské i mezinárodní úrovni. Toto právo tvoří nedílnou součást práva na obhajobu a práva na spravedlivý proces a je tak nezbytným předpokladem pro efektivní výkon spravedlnosti. Cílem tohoto článku je nastínit rozsah institutu ochrany důvěrné komunikace v řízeních, jejichž předmětem je porušení práva hospodářské soutěže. Právě u veřejnoprávního prosazování soutěžního práva disponuje Evropská komise a vnitrostátní orgány dohledu širokými vyšetřovacími pravomocemi. Účelem právní úpravy je vyloučit, aby při výkonu těchto pravomocí došlo k zásahu do důvěrné komunikace mezi advokátem a klientem a tím i k porušení základních procesních práv.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

323 SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 17. prosince 2014 o aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA) Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o...
322 SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 17. prosince 2014 o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o...
321 VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2014 o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů Ministerstvo životního prostředí stanoví podle §...
další články
Následek je jednou ze složek objektivní stránky trestného činu, zatímco zavinění představuje subjektivní stránku trestného činu. Má-li být správně posouzeno zavinění ve vztahu k určitému následku, nemůže se tak stát bez tohoto, aby byl tento následek náležitě objasněn. Při právním posuzování jednání pachatele, jímž útočil proti zdraví poškozeného, nelze vycházet jen z toho, jaká újma na zdraví poškozeného byla nebo mohla být takovýmto útokem způsobena, ale je třeba přihlédnout i k okolnostem, za kterých se útok stal, jakým předmětem bylo útočeno a jaké nebezpečí pro napadeného z útoku hrozilo.
Rozhodnutí o vyloučení člena z bytového družstva pro neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu musí obsahovat přesnou specifikaci dluhu i proto, aby bylo možno posoudit, zda je vyloučení člena z družstva přiměřenou sankcí za porušení členských povinností.
další články
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« prosinec 2014 »
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
« prosinec 2014 »
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
« prosinec 2014 »
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
« prosinec 2014 »
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii. Komentář
1510 Kč
Karel Klíma: O právu ústavním
480 Kč
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR WSE kurzy angličtiny