oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Využití elektronických náramků se rozšiřuje

publikováno: 26.05.2015

Vláda vyslovila souhlas s návrhem Ministerstva spravedlnosti, který počítá se zavedením možnosti kontrolovat v některých případech obviněné osoby prostřednictvím elektronického monitorovacího systému.

Odborné články

Aplikace advokátního tarifu ustanoveným obhájcem z hlediska změn právní kvalifikace trestného činu

autor: JUDr. Jan Vidrna
publikováno: 27.05.2015

exkluzivně Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), nabyla účinnosti dnem 1. července 1996. Zdálo by se tedy, že již uplynula dostatečně dlouhá doba k tomu, aby byly odstraněny veškeré pochybnosti o způsobu aplikace této normy. Je však otázkou, zda je tento předpoklad skutečně správný.

Neplatné skončení pracovního poměru

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 25.05.2015

exkluzivně Spory o neplatnost skončení pracovního poměru a o nároky z toho vyplývající patří v současnosti k nejčastějším v soudní praxi. Dosavadní zkušenosti z uplatňování zákoníku práce (dále jen „ZP“) a kontrolní výsledky inspektorátů práce potvrzují, že mnohdy zaměstnavatelé nepostupují v souladu se ZP. Jejich pochybení může mít odraz ve stále se zvyšujícím počtu návrhů zaměstnanců k soudnímu řízení.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

124 VYHLÁŠKA ze dne 19. května 2015 o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky lázeňského místa Velichovky a vymezení konkrétních...
123 VYHLÁŠKA ze dne 19. května 2015, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 26 zákona č....
122 VYHLÁŠKA ze dne 14. května 2015 o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel...
další články
Účelem likvidace dědictví je uspokojit zůstavitelovy věřitele ze zpeněžení veškerého zůstavitelova majetku. Předmětem likvidace dědictví je proto majetek ve vlastnictví zůstavitele a likvidace dědictví se zásadně netýká majetku třetích osob, a tedy ani majetku, který tvoří zajištění váznoucí ve prospěch věřitelů zůstavitele na tomto majetku, například z titulu zástavního práva nebo ručení. Pravomocným skončením likvidace dědictví proto zanikají neuspokojené pohledávky věřitelů a (pouze) taková jejich zajištění, jež vázla na majetku zůstavitele. Vzhledem k tomu, že zajištění pohledávky zůstavitele váznoucí na majetku třetích osob, který není předmětem likvidace dědictví, pravomocným skončením likvidace dědictví nezaniká, pak věřiteli, jehož pohledávka vůči zůstaviteli je zajištěna majetkem ve vlastnictví třetí osoby, nic nebrání domáhat se uspokojení své pohledávky (také) z tohoto zajištění; nařízením a provedením likvidace dědictví není dotčena povinnost náhradního dlužníka uspokojit věřitele zůstavitele. Z toho pak vyplývá, že pohledávka zůstavitelova věřitele, která byla zajištěna třetími osobami (jejich majetkem), nepatří při likvidaci dědictví do třetí skupiny, ale správně - i když byla zajištěna zástavním právem - (s ohledem na svoji povahu) do čtvrté, páté nebo šesté skupiny, má-li být zdrojem pro její uspokojení majetek zůstavitele.
Rozhodne-li soud platebním rozkazem bez slyšení žalovaného, je při posuzování okolností významných pro rozhodnutí o náhradě nákladů řízení limitován skutečnostmi, které žalobce uvede v žalobě a připojených listinách. Není-li z obsahu žalobních tvrzení (nebo připojených listin) zjevné, že žalobce vyzval žalovaného k zaplacení (uplatněné) pohledávky v souladu s ustanovením § 142a odst. 1 o. s. ř., popřípadě neplynou-li z obsahu žaloby (nebo připojených listin) právně významné skutečnosti, na jejichž základě může soud žalobci i přes absenci takové výzvy přiznat právo na náhradu nákladů řízení (§ 142a odst. 2 o. s. ř.), rozhodne soud, že žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení. Podá-li žalovaný proti platebnímu rozkazu (včasný) odpor, platební rozkaz se tím v plném rozsahu (tj. včetně výroku o náhradě nákladů řízení) ruší (§ 174 odst. 2 věta první o. s. ř.), přičemž pro účely (následného) rozhodnutí o nákladech řízení se uplatní pravidla zmíněná shora. Napadne-li žalobce (nebo žalovaný) platební rozkaz (odvoláním) jen ve výroku o nákladech řízení (§ 174 odst. 2 věta druhá o. s. ř.), není žalobce limitován co do možnosti dodatečně doložit, že povinnost určenou ustanovením § 142a odst. 1 o. s. ř. splnil [ani co do možnosti tvrdit (a osvědčit) existenci právně významných skutečností odůvodňujících vznik práva žalobce na náhradu nákladů řízení přes absenci předžalobní výzvy k plnění], a stejně tak žalovaný může popřít tvrzení žalobce o tom, že ho k plnění před podáním žaloby v souladu s ustanovením § 142a odst. 1 o. s. ř. vyzval a současně svým chováním (např. zaplacením žalované částky) „potvrdil“ neopodstatněnost vzniku nákladů řízení žalobce. Rozhodne-li soud směnečným platebním rozkazem je situace odlišná (jen) potud, že podáním (včasných a odůvodněných) námitek se směnečný platební rozkaz neruší, nýbrž soud k jejich projednání nařídí jednání a v rozsudku vysloví, zda směnečný platební rozkaz ponechává v platnosti nebo zda jej zrušuje a v jakém rozsahu (§ 175 odst. 4 o. s. ř.). Pro rozhodnutí o nákladech řízení (v rámci směnečného platebního rozkazu) se uplatní stejná kritéria jako v případě platebního rozkazu; přitom účel výzvy podle ustanovení § 142a o. s. ř. zásadně naplní i předložení směnky k placení. Totéž platí o rozhodování o opravném prostředku proti výroku o nákladech řízení.
další články
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« květen 2015 »
PoÚtStČtSoNe
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1. 27/05/2015 Rodinné právo
28
29
30
31
« květen 2015 »
PoÚtStČtSoNe
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
« květen 2015 »
PoÚtStČtSoNe
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákoník práce k 1. 1. 2015
959 Kč
Ústava České republiky
Wolters Kluwer

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Podporujete sjednocení všech typů civilního soudního řízení do jediného zákona?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR