oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Ústavní soud vyhověl žadateli o restituci

publikováno: 26.03.2015

Ústavní soud se zastal emigranta, jenž přes 20 let vede spor o dům v Brně. Případ musí znovu řešit Krajský soud v Brně, který nemovitost ponechal v držení nové majitelky. Její otec, někdejší dlouholetý člen komunistické strany, dům koupil poté, co kvůli emigraci propadl státu. Krajský soud se musí důkladněji zabývat tím, zda stát tehdy prodal dům férově. Podstatné je například to, zda o prodeji věděla veřejnost.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Odborné články

Nestrannost jako pojem

autor: Mgr. Kamila Peterková
publikováno: 26.03.2015

exkluzivně Primárním nárokem, jenž je kladen na jakéhokoliv rozhodce vedle těch kvalifikačních, je předpoklad, že spor bude rozhodován rozhodcem jak nezaujatým, tak nestranným a nepodjatým.[1] Tyto požadavky musí být naplněny z pohledu obou komparovaných úprav. Nepodjatost a nestrannost (a k nim také požadavek nezávislosti) existují ve vzájemné funkční vazbě, souvisí spolu a prostupují se a jedna bez druhé nemohou existovat. Pokud je porušen jeden z těchto institutů, automaticky to znamená neexistenci nestranného a nepodjatého rozhodce.[2] Okolnosti zpochybňující nezávislost a nestrannost rozhodce jsou vlastně okolnosti vzbuzující oprávněné pochybnosti o jeho nepodjatosti.[3]

Počet členů rozhodčí komise

autor: JUDr. Ing. Miloš Olík, LL.M.
publikováno: 26.03.2015

exkluzivně § 40g
Počet členů komise
(1) Komise může záležitost projednat a rozhodnout jen za přítomnosti většiny svých členů, nejméně však 3.
(2) Klesne-li počet členů komise, kteří jsou způsobilí věc rozhodnout pod minimální počet členů vyžadovaný pro rozhodování tímto zákonem nebo stanovami, komise řízení zastaví; to nebrání soudu, aby věc rozhodl. Ustanovení § 9 a 10 se nepoužijí.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

48 VYHLÁŠKA ze dne 16. března 2015, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem,...
47 SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 16. března 2015 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2015 Státní...
46 VYHLÁŠKA ze dne 12. března 2015 o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání...
další články
Prodlení zaměstnavatele se splněním práva zaměstnance na mzdu, plat nebo náhradu mzdy nebo platu nenastává již tehdy, jestliže si zaměstnanec nevybere bez vážných důvodů mzdu, plat nebo náhradu mzdy nebo platu ve stanoveném pravidelném termínu výplaty a na pracovišti (nebyla-li dohodnuta jiná doba nebo jiné místo výplaty) nebo jestliže zaměstnavatel nezašle zaměstnanci, který se nemohl dostavit k výplatě z vážných důvodů, mzdu, plat nebo náhradu mzdy nebo platu v pravidelném termínu výplaty, popřípadě nejpozději v nejbližší následující pracovní den na svůj náklad a nebezpečí, ledaže by se se zaměstnancem dohodl na jiném termínu nebo způsobu výplaty. K prodlení dochází - jak vyplývá ze subsidiárního užití ustanovení § 517 odst.1 věty první obč. zák. rovněž v pracovněprávních vztazích - vždy teprve uplynutím doby (termínu) splatnosti. Je-li mzda, plat nebo náhrada mzdy nebo platu splatná - ve smyslu ustanovení § 141 odst. 1 zák. práce - nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu, plat nebo náhradu mzdy nebo platu, je tu rozhodné, zda právo zaměstnance (jako věřitele) na mzdu, plat nebo náhradu mzdy nebo platu bylo splněno (či zůstalo nesplněno) před uplynutím posledního dne takového měsíce, a prodlení se splněním takového dluhu vzniká od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, jehož uplynutím nastala splatnost mzdy, platu nebo náhrady mzdy nebo platu.
U přípustného dovolání je skutečnost, že dovolatel [jenž byl rozsudky soudů nižších stupňů zavázán (coby žalovaný) k úhradě peněžitého plnění žalobci] zemřel v průběhu dovolacího řízení a že zanechal jen nepatrný majetek, jenž byl podle výsledků pozůstalostního řízení vydán vypraviteli pohřbu, důvodem ke zrušení těchto rozsudků a k zastavení řízení dle § 107 odst. 5 o. s. ř.
další články
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« březen 2015 »
PoÚtStČtSoNe
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
« březen 2015 »
PoÚtStČtSoNe
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
« březen 2015 »
PoÚtStČtSoNe
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. 14/03/2015 Právnický ples
15
16
17
18
19
20
21
1. 21/03/2015 Právnický ples
22
23
24
25
26
27
1. 27/03/2015 O Labský pohár ČAK
28
29
30
31
     
« březen 2015 »
PoÚtStČtSoNe
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii. Komentář
1510 Kč
Zákoník práce k 1. 1. 2015
959 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Podporujete sjednocení všech typů civilního soudního řízení do jediného zákona?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR