oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Nález Ústavního soudu ve věci útěkové vazby

publikováno: 23.04.2014

Ústavní soud zamítl nálezem ze dne 18. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 185/14, ústavní stížnost stěžovatele, podanou pro rozpor se svými ústavně zaručenými právy na osobní svobodu a spravedlivý proces. Stěžovatel byl vzat dne 20. 9. 2012 do vazby krajským soudem, který rovněž rozhodl o ponechání stěžovatele ve vazbě z důvodu dle § 67 písm. a) trestního řádu (tzv. útěková vazba). Rozhodnutí odůvodnil hrozbou vysokého trestu (s možností uložení až výjimečného trestu), které podle jeho názoru je samo o sobě dostatečným argumentem pro shledání důvodu útěkové vazby.

Odborné články

NOZ v praxi: Závdavek

autor: JUDr. Petr Veselý
publikováno: 18.04.2014

Nový institut závdavku je v NOZu upraven v § 1808 a 1809. Jeho podstatou je to, že jedna ze stran je povinna nejpozději při uzavření smlouvy odevzdat závdavek. Nesplní-li následně tato strana svoji smluvní povinnost, závdavek si ponechá strana druhá. Nesplní-li svoji povinnost strana druhá, může strana první žádat, aby jí byl buď vydán dvojnásobek závdavku, anebo aby strana druhá dluh splnila, nebo, není-li splnění dluhu již možné, náhradu škody. V případě, že byla ujednána možnost odstoupení od smlouvy a nebylo sjednáno odstupné, považuje se závdavek za odstupné.

Změny ve skončení pracovního poměru

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 09.04.2014

Nový občanský zákoník číslo 89/2012 Sb. (dále „NOZ“) a zákon č. 303/2013 Sb., kterým se v souvislosti s rekodifikací soukromého práva mění některé zákony (dále „změnový zákon“), novelizují od 1. ledna 2014 zákoník práce (dále „ZP“).

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

73 VYHLÁŠKA ze dne 3. dubna 2014 o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností vymezených zákonem o Ústředním kontrolním a...
72 VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2014, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle §...
71 VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2014 o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 53 odst. 2 k...
další články
Je-li exekučním titulem notářský zápis se svolením k vykonatelnosti a domáhá-li se povinný zastavení exekuce podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. z důvodu, že oprávněný nemá na vymáhané (vymožené) plnění podle hmotného práva nárok, rozhodne soud o tomto návrhu povinného i poté, co pohledávka s příslušenstvím a náklady exekuce byly vymoženy.
Soud nemůže podle vlastní volné úvahy určit, do jaké výše je právním předpisem stanovený úrok z prodlení z hlediska přiměřenosti „mravný“, a podle toho výši zákonného úroku z prodlení omezit. Právo na úroky z prodlení lze poměřovat ustanovením § 3 odst. 1 obč. zák. pouze v tom smyslu, zda výkon tohoto práva je či není v rozporu s dobrými mravy. Za určitých - výjimečných - okolností lze výkon práva na zaplacení úroku z prodlení jinak oprávněnému subjektu – s poukazem na dobré mravy (zcela, popř. od určitého okamžiku) odepřít. Absenci zákonné úpravy moderace zákonného úroku z prodlení nelze aplikací ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák. nahrazovat.
další články
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« duben 2014 »
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
1. 03/04/2014 Dědické právo v NOZ
4
5
6
7
8
9
10
1. 10/04/2014 Věcná práva II.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
« duben 2014 »
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
« duben 2014 »
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii. Komentář
1510 Kč
Karel Klíma: O právu ústavním
480 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Využíváte školeních ČAK zaměřené na NOZ
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR WSE