oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Soudci nemají nárok na zpětné dorovnání platů snížených v důsledku nižšího koeficientu pro jejich určení

publikováno: 10.08.2016

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vladimír Sládeček) zrušilo výrok II. rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 12. 2014, č. j. 21 Cdo 1440/2014-456, kterým bylo žalované České republice – Okresnímu soudu Brno – venkov (v tomto řízení stěžovatelka) uloženo zaplacení částky 35 100 Kč s ohledem na použití násobku 3 podle § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, neboť jím došlo k porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práva a svobod a čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky.

Odborné články

Obecná charakteristika rozhodčího řízení v Rakousku

autor: Mgr. Kamila Peterková
publikováno: 18.08.2016

exkluzivně Rozhodčí řízení v Rakousku prošlo rozsáhlou novelou. Byla vypracována kompletní reforma rozhodčího řízení, která dnes vychází z UNCITRAL Model Law, a to včetně podmínek pro zrušení rozhodčího nálezu soudy obecnými. Revize zákona se snažila zejména vzít v úvahu rostoucí mezinárodní harmonizační trendy a tím zlepšit i stávající postavení Rakouska v oblasti rozhodčího řízení. Nynější úprava je platná pro vnitrostátní i mezinárodní rozhodčí řízení.

Smlouva kupní

autor: JUDr. Karel Marek, CSc.
publikováno: 15.08.2016

exkluzivně Koupě je v novém občanském zákoníku upravena v ustanovení § 2076 až 2183. v následujícím příspěvku se zaměřím na § 2076 až 2157, budu se věnovat tedy věcem movitým - zboží. Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku (NOZ) mj. uvádí, že úprava neobchodní a obchodní kupní smlouvy byla dosud oddělena a svěřena občanskému i obchodnímu zákoníku v podobě tzv. „komplexních úprav“. Jejich dualismus vychází z duality soukromého práva promítnuté jak do kodifikace obecného občanského práva, tak i obchodního práva.(Ta má své historické příčiny, ale v různých evropských státech byly tyto zdvojené úpravy postupně odstraňovány (poprvé ve Švýcarsku r. 1881; následovaly Itálie, Nizozemsko, Rusko aj. Naši dosavadní zákonnou úpravu kupní smlouvy poznamenaly různé vlivy. Přitom ve vztazích mezi podnikateli mají obchodní zvyklosti zásadně přednost před dispozitivními ustanoveními.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

270 SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 18. srpna 2016 o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995...
269 VYHLÁŠKA ze dne 16. srpna 2016 o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka Ministerstvo financí stanoví podle § 19 odst. 3 zákona č....
(celý text předpisu je dostupný pouze ve formátu PDF)
další články
Jmenování opatrovníka společnosti s ručením omezeným je z povahy věci opatřením toliko dočasné povahy, které trvá po dobu, než budou valnou hromadou zvoleni noví jednatelé (§ 487 odst. 2 o. z.). Ke svolání valné hromady za účelem volby jednatelů musí společnost přistoupit bez zbytečného odkladu za využití postupu podle § 183 z. o. k.; případně může valnou hromadu svolat i samotný opatrovník (§ 487 odst. 1 o. z.). Jakmile jsou zvoleni noví jednatelé, funkce opatrovníka bez dalšího (aniž by o tom soud musel rozhodovat) zaniká. Institut opatrovníka (stejně jako jmenování chybějících členů statutárního orgánu soudem) neslouží k řešení sporů mezi společníky, nýbrž je nástrojem ochrany zájmů dotčené obchodní společnosti, resp. veřejného zájmu. Jsou-li předpoklady pro jmenování opatrovníka splněny, vyžaduje účel právní úpravy jmenování opatrovníka (ochrana zájmů společnosti, resp. veřejného zájmu), aby tak soud učinil neprodleně. Proto zpravidla nebude na místě, aby soud řízení o jmenování opatrovníka podle § 165 odst. 1 o. z. přerušil do pravomocného skončení řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, jímž byl odvolán (zbývající) jednatel společnosti.
Jestliže státní zastupitelství nerozhoduje o právu konkrétní osoby a ani jeho postupem nemůže být do jejího práva zasaženo, nemůže být jeho rozhodnutím či postupem založen odpovědnostní vztah mezi státem a touto osobou ve smyslu čl. 36 odst. 3 Listiny a zákona č. 82/1998 Sb. To platí i za situace, kdy by díky právní úpravě adhezního řízení mohlo být soudem (v trestním řízení) rozhodnuto o nárocích této osoby jako poškozeného, neboť tyto nároky nemohou v důsledku rozhodnutí či postupu soudu, nejsou-li přiznány, zaniknout a nemohou být ani odepřeny; poškozenému stále zůstává zachována možnost uplatnit své nároky kdykoliv u soudu či jiného orgánu podle čl. 36 odst. 1 Listiny. Za takového stavu je bezpředmětné, aby soud rozhodující o žalobním nároku podle zákona č. 82/1998 Sb. správnost postupu státního zastupitelství posuzoval, neboť na závěr o neexistenci odpovědnostního vztahu to nemůže mít žádný vliv.
další články
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« srpen 2016 »
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
« srpen 2016 »
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
1. 03/08/2016 Advokátní sliby
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
« srpen 2016 »
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
« srpen 2016 »
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o zadávání veřejných zakázek - komentář
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Přijímáte pozitivně změnu zákona o stavebním spoření považující ukončení smlouvy pro nezletilce za běžnou záležitost při správě jmění dítěte?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR