oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Soudy musí při rozhodování o osvobození od soudního poplatku zohlednit i prohlášení konkurzu na majetek žadatele

publikováno: 14.11.2018

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vladimír Sládeček) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci a Vrchního soudu v Olomouci, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces.

Vrchní soud v Olomouci bude muset znovu přezkoumat služby Uber v Brně

publikováno: 13.11.2018

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Filip) vyhověl ústavní stížnosti společnosti LIDO TAXI RADIO, spol. s r. o. a zrušil usnesení Vrchního soudu v Olomouci, neboť jím bylo porušeno její ústavně zaručené právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 36 odst. 4, čl. 2 odst. 2 a čl. 26 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod.

SD EU k rozporu právní úpravy členského státu EU s unijním právem

publikováno: 13.11.2018

Právní úprava členského státu, podle níž lze příjemci služby uložit povinnost pozastavit platby a složit jistotu, aby bylo zajištěno zaplacení případné pokuty, která by mohla být uložena poskytovateli služby usazenému v jiném členském státě, za porušení pracovněprávních předpisů prvního členského státu, je v rozporu s unijním právem. Taková vnitrostátní opatření překračují meze toho, co je nezbytné k dosažení cílů spočívajících v ochraně pracovníků, boji proti podvodům zejména v sociální oblasti a v prevenci zneužívání.

Odborné články

Notifikační povinnost rozhodců o svých vazbách na strany řízení ve světle mezinárodních standardů

autor: prof. (mult) Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
publikováno: 09.11.2018

Posuzování nestrannosti rozhodců je oblast, která souvisí se základními principy rozhodčího řízení, a tedy i se základními procesními právy stran. Není proto překvapivé, že této oblasti je věnována značná pozornost v mezinárodním prostředí, které zdůrazňuje rovněž sebereflexi rozhodců a zejména jejich povinnost, informovat strany a ostatní rozhodce o všech rozhodných skutečnostech, které mohou zavdávat o nestrannosti pochybnost.

Ztráta důvěry jako důvod k rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 07.11.2018

Mladším lidem zřejmě nepřijde jako výraz nějak zvláštní, vnímají ho jako každý jiný, necítí při jeho užití politických konotací, avšak starší ročníky pojem ztráta důvěry v názvu příspěvku možná zaskočí, když jim připomene proces společenské normalizace v ČSSR na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Ztráta důvěry je však pojmem aktuální rozhodovací praxe soudů, která s ním běžně pracuje při řešení pracovně-právních sporů, ale není zákonným termínem.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

256 VYHLÁŠKA ze dne 2. listopadu 2018, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb. Český úřad...
255 VYHLÁŠKA ze dne 7. listopadu 2018, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na...
254 VYHLÁŠKA ze dne 30. října 2018 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019 Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006...
další články
Pokud obecné soudy neaplikují zásadu subsidiarity trestní represe, ačkoliv skutkové okolnosti svědčí o tom, že k tomu byly splněny podmínky, porušují ústavní princip nullum crimen, nulla poena sine lege zakotvený v čl. 39 Listiny základních práv a svobod.
Stanovení data, po jehož uplynutí již oprávněné osoby nemohou požádat o bezúplatné převedení náhradního pozemku, by mohlo představovat legitimní cíl v tom smyslu, že zájem na právní jistotě všech zúčastněných subjektů obecně vzato vskutku může vyžadovat stanovení nějakého data, ke kterému je třeba veškeré restituční nároky vypořádat. To však není případ tehdy, pokud napadená právní úprava žádnou faktickou a definitivní tzv. restituční tečku nestanoví, pouze – aniž by zde byl nějaký přesvědčivý a nezpochybnitelný důvod takového postupu – zakládá nerovnost v rámci srovnatelné skupiny oprávněných osob. Sledovaný cíl nemůže bez dalšího legitimizovat ani skutečnost, že se dosud neskončená restituční správní řízení týkají již „pouze desítek osob“. I kdyby totiž zbývalo již pouze jediné restituční správní řízení, není namístě – není-li pro to nějaký legitimní důvod – zakládat nerovnost mezi jinak srovnatelnou skupinou oprávněných osob. V opačném případě by totiž došlo k zásahu do legitimního očekávání části oprávněných osob, respektive k nepřípustnému zásahu do jimi nabytého práva (iura quaesita) mít možnost uspokojit svůj restituční nárok prostřednictvím náhradního pozemku.
další články
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR