oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Stanovisko CCBE k návrhu směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů doplněné komentářem ČAK

publikováno: 22.10.2018

Dne 11. dubna 2018 představila Evropská komise balíček „New Deal for Consumers“ sestávající z návrhů dvou směrnic a sdělení, jejichž cílem je posílení ochrany spotřebitele. Jak tento návrh uvádí, globalizace a digitalizace přinesly spotřebitelům i obchodníkům v EU značné přeshraniční hospodářské výhody.

Stanovisko CCBE k návrhu směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů doplněné komentářem ČAK

publikováno: 22.10.2018

Dne 11. dubna 2018 představila Evropská komise balíček „New Deal for Consumers“ sestávající z návrhů dvou směrnic a sdělení, jejichž cílem je posílení ochrany spotřebitele. Jak tento návrh uvádí, globalizace a digitalizace přinesly spotřebitelům i obchodníkům v EU značné přeshraniční hospodářské výhody.

ČAK proti Istanbulské úmluvě

autor: JUDr. Daniela Kovářová
publikováno: 22.10.2018

exkluzivně V úterý 16. října 2018 se na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uskutečnil seminář, jehož pořadatelem byli poslanci Pavla Golasowská a Aleš Juchelka. Tématem semináře, kterého se zúčastnilo asi 130 posluchačů, byla na veřejnosti hojně propíraná Istanbulská úmluva. Českou advokacii jsem na tomto semináři zastupovala spolu s emeritním ústavním soudcem JUDr. Stanislavem Balíkem a mediátorkou JUDr. Annou Márovou, LL.M.

Odborné články

Standard odborné péče advokáta v judikatuře

autor: Mgr. Lucie Kramlová
publikováno: 19.10.2018

exkluzivně V očích klienta lze každý neúspěch v soudním sporu klást za vinu advokátovi. Rozsah zákonné odpovědnosti advokáta za škodu způsobenou profesním pochybením však (naštěstí) takto striktně nastaven není. Účelem tohoto článku je analyzovat recentní judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu k odpovědnosti advokáta za škodu způsobenou klientovi při výkonu advokacie a upozornit, co musí advokát učinit pro to, aby za nepříznivý výsledek soudního sporu nenesl odpovědnost.

Pojem „odklon v trestním řízení“ aneb skutečně je možné za formu odklonu v trestním řízení považovat i trestní příkaz a dohodu o vině a trestu?

autor: JUDr. Alena Tibitanzlová, Ph.D.
publikováno: 18.10.2018

exkluzivně Pojem odklonu v trestním řízení není v trestním zákoníku, trestním řádu ani v žádném jiném zákoně jakkoli legálně definován. Pokud nebudeme uvažovat učebnicové texty trestního práva, odklonům v trestním řízení se věnuje dlouhá řada odborných textů, avšak v pracích jednotlivých autorů převažují než otázky teoretické, a to včetně vymezení pojmu odklonu, spíše otázky aplikační či praktické. Je-li pak v rámci některého z takových textů pojem odklonu již definován, pak se vždy jedná o subjektivní náhled toho kterého autora na danou problematiku, nikoli tedy o jakkoli obecně platnou či přijímanou definici. Jednotná, přesná definice pojmu odklonu v trestním řízení, ani jeho teoretický koncept či primární účel tak nejsou v současné době jakkoli vědecky pregnantně vymezeny.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

Účastník, který se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody a který má na účtu, který pro něho vede věznice podle § 25 odst. 1 zákona o výkonu trestu odnětí svobody, finanční prostředky, s nimiž může podle § 25 odst. 4 zákona o výkonu trestu odnětí svobody disponovat za účelem uhrazení svých osobních potřeb, má právo žádat, aby z těchto prostředků byla uhrazena jeho povinnost k zaplacení soudního poplatku, která mu byla uložena v řízení, které on sám zahájil, nebo jehož je účastníkem, a věznice je povinna takové žádosti vyhovět. Proto soud, který rozhoduje o návrhu účastníka, jenž se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody, na osvobození od soudních poplatků, zohledňuje i to, že účastník má možnost využít tyto prostředky.
Institut přechodného pobytu pro rodinného příslušníka občana Evropské unie, nedopadá na vztahy pouze přátelské. Pro aplikaci neurčitého pojmu „trvalý partnerský vztah“ ve smyslu § 15a odst. 2 písm. b) zákona o pobytu cizinců musí žadatel prokázat, že se jedná o trvalé soužití dvou osob, které svou intenzitou odpovídá vztahu druha a družky. Žadatel dále musí prokázat vedení společné domácnosti. Pokud jde o přiměřenost zásahu rozhodnutí do rodinného a soukromého života, pak zatímco u zrušení povolení k pobytu či u správního vyhoštění zákon výslovně ve většině případů požaduje, aby správní orgán zkoumal přiměřenost dopadu rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince, u zamítnutí žádosti o pobytové oprávnění zákon takový požadavek explicitně nestanoví, vyjma jen některých důvodů [pro případ zamítnutí žádosti o přechodný pobyt se tento požadavek vztahuje k důvodu dle § 87e odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců, přičemž tak stanoví odst. 2 téhož ustanovení]. Povinnost zkoumat přiměřenost zásahu do soukromého a rodinného života nelze dovodit ani z § 174a zákona o pobytu cizinců.
další články
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR