oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Každý má právo mít svá práva

publikováno: 08.12.2017

Mezinárodně uznávaný Den lidských práv se blíží, celý svět si jej připomene 10. prosince. Pro evropské občany jsou tato práva stanovena v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv.

Srážky ze mzdy: nové nezabavitelné minimum (výpočty pro rok 2018) a další změny

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 07.12.2017

exkluzivně Jako každý rok se mění parametry pro srážky ze mzdy, a nejen ty exekuční. Zatímco pro rok 2017 došlo ke snížení nezabavitelného minima, pro rok 2018 dochází k jeho zvýšení, oproti roku 2017, když v tomto roce nastalo snížení, ale i ke zvýšení oproti roku 2016.

Chcete každý měsíc dostávat News ČAK? Nahlaste Váš aktuální e-mail!

publikováno: 05.12.2017

Upozorňujeme advokátky a advokáty, stejně jako koncipientky i koncipienty, že každou změnu kontaktních údajů (e-mail, telefon, webové stránky) je třeba oznámit matrice ČAK.

Odborné články

Opatrovník obchodní korporace jmenovaný pro případ konfliktu zájmů

autor: prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
publikováno: 11.12.2017

Rekodifikace soukromého práva změnila s účinností od 1. 1. 2014 fungování mnoha (do té doby prakticky neměnných) institutů českého korporačního práva. Jedním z nich je bezpochyby i nová právní úprava hmotněprávních opatrovníků právnických osob, jež byla výslovně začleněna do občanského zákoníku. Od účinnosti rekodifikace již uplynuly více než tři roky a opatrovníci (především) obchodních korporací se stali běžnou součástí tuzemské korporační praxe.

Správní právo - K otázce řádného odůvodnění druhostupňového správního rozhodnutí

autor: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
publikováno: 10.12.2017

exkluzivně Nedávno jsem se setkal s otázkou, zda je přípustné, aby se v rámci odůvodnění druhostupňového rozhodnutí odvolacího správního orgánu opakovaly např. určitá data, souvětí či pasáže, de facto převzaté z napadeného prvostupňového rozhodnutí? Anebo musí správní „druhostupňový“ orgán v rámci odůvodnění přinášet vždy nové informace a právní myšlenky, které prvostupňový správní orgán neuplatnil? Možno tvrdit, že takové „opakující se“ druhostupňové rozhodnutí trpí vadou nepřezkoumatelnosti?

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

428 VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků...
427 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně...
426 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým...
další články
Při stanovení částky, které by se nezajištěným věřitelům dostalo, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, je třeba zohlednit i příjmy, které by dlužník nabyl při řádném chodu věcí v konkursu do skončení realizační fáze insolvenčního řízení završené podáním konečné zprávy insolvenčním správcem. Pro účely posouzení, čeho by se věřitelům dostalo, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem je třeba uvažovat i o nákladech, jež s sebou nese řešení úpadku dlužníka konkursem, tedy o tom, že možné (dodatečné) příjmy za trvání konkursu přinášejí (při obvyklém chodu věcí) i možné dodatečné náklady (např. v podobě jinak pojaté odměny insolvenčního správce, očekávaných hotových výdajů insolvenčního správce, očekávaných nákladů spojených s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka). Dlužník se může vyhnout „testu konkursem“ a předejít riziku, že nebude osvobozen od placení zbytku svých dluhů dle § 415 insolvenčního zákona, jestliže v průběhu oddlužení splní požadavek kladený na minimální zákonnou (nebo s věřiteli smluvenou) míru uspokojení dlužníkových věřitelů tím, že k úhradě jejich pohledávek použije i tu část svého majetku, která nepodléhala režimu schválené formy oddlužení a která by mu jinak zůstala k dispozici.
Opomenutým důkazem je zejména takový důkaz, jehož provedení má zásadní význam pro posouzení otázky viny, avšak obecný soud jej bez věcně adekvátního odůvodnění zamítne, eventuálně zcela opomene, což znamená, že ve vlastních rozhodovacích důvodech o něm ve vztahu k jeho zamítnutí nebyla zmínka buď žádná, či toliko okrajová a obecná, neodpovídající povaze a závažnosti věci.
další články
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR