oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Ústavní soud odmítl stížnost Petra Wolfa

publikováno: 20.08.2014

II. senát Ústavního soudu (zpravodaj soudce Jaroslav Fenyk) rozhodl o ústavní stížnosti Petra Wolfa, která směřovala proti rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě, Vrchního soudu v Olomouci a Nejvyššího soudu v jeho trestní věci. Vlastní podstata protiprávního jednání stěžovatele je soudy spatřována především v tom, že jako jednatel právnické osoby podal Ministerstvu životního prostředí žádosti o dotace z veřejných zdrojů, které obsahovaly nepravdivé údaje.

Odborné články

První zkušenosti s novým občanským zákoníkem

autor: JUDr. David Uhlíř
publikováno: 20.08.2014

Nový občanský zákoník nenese číslo 89/2012 Sb. náhodou, ale proto, aby nám připomínal rok 1989 jako významný společenský předěl. Současně nám tím připomíná, že od 17. listopadu 1989 uplynulo takřka trapné čtvrtstoletí, než se nám podařilo nový občanský zákoník uvést v účinnost.

Kupní smlouva a spotřebitelská kupní smlouva, včetně odpovědnosti za vady

autor: prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.
publikováno: 18.08.2014

I. Účel příspěvku Příspěvek se zabývá několika relevantními aspekty nového občanského zákoníku (dále jen „o. z.“), které analyzuje na příkladu nejvýznamnějšího smluvního typu – kupní smlouvy, zejména pak na spotřebitelské kupní smlouvě.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

172 SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 13. srpna 2014 o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o...
171 VYHLÁŠKA ze dne 8. srpna 2014, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti...
170 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. srpna 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje...
další články
Oprávnění k dobývání v dobývacích prostorech má všechny znaky tzv. jiného majetkového práva dle § 320 odst. 1 o. s. ř., není vyloučeno z výkonu rozhodnutí a může být součástí konkursní podstaty. Omluvitelným omylem může být výjimečně i omyl právní. Právní omyl spočívá v neznalosti anebo v neúplné znalosti obecně závazných právních předpisů a z toho vyplývajícího nesprávného posouzení právních důsledků právních skutečností. Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) nedeklaruje zásadu, že neznalost zákona neomlouvá, ani nestanoví pro jednajícího výjimky z této zásady, pokud jde o omluvitelný omyl. I když zásada, že neznalost zákona neomlouvá, nadále platí, mohou se výjimečně vyskytnout případy, kdy jednající bude v dobré víře i v případě, že jeho přesvědčení bude vycházet z právního omylu (např. v případě objektivně nejasného znění zákona). Omyl vycházejí z neznalosti jednoznačně formulovaného ustanovení, však omluvitelný není. Důkazní břemeno o tom, že třetí osoba není v dobré víře v zápis v obchodním rejstříku, nese osoba, která se nedostatku dobré víry dovolává.
Poučovací povinnost stanovená v § 118a o. s. ř. je vybudována na objektivním principu; potřeba poskytnout poučení není podmíněna tím, zda se o ní soud prvního stupně vůbec dozvěděl. Jestliže soud prvního stupně účastníku potřebné poučení neposkytl, ačkoliv se tak mělo z pohledu odlišného právního názoru odvolacího soudu stát, porušil ustanovení § 118a o. s. ř. Reparovat v takovém případě absenci příslušného poučení postupem podle ustanovení § 213b odst. 1, části věty před středníkem, o. s. ř. je v odvolacím řízení založeném na systému neúplné apelace odvolacímu soudu ustanovením § 213b odst. 1, části věty za středníkem, o. s. ř. zapovězeno; ustanovení § 205a odst. 1 písm. d) o. s. ř., které připouští výjimku ze zákazu uplatnění nových skutečností a důkazů, se na posuzovanou procesní situaci nevztahuje. Na ni pamatuje ustanovení § 213b odst. 2 o. s. ř., které případ, kdy potřeba uvést další tvrzení nebo důkazy vyplyne z odlišného právního názoru odvolacího soudu, kvalifikuje jako vadu řízení, čímž se rozumí vada, jejíž náprava za odvolacího řízení nemohla být zjednána a musí mít tudíž za následek zrušení rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o. s. ř. Vědomost prodávajícího v úpravě § 428 odst. 3 obch. zák. se neváže k vadám zboží, nýbrž ke skutečnostem, jichž jsou vady důsledkem.
další články
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« srpen 2014 »
PoÚtStČtSoNe
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
« srpen 2014 »
PoÚtStČtSoNe
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
« srpen 2014 »
PoÚtStČtSoNe
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii. Komentář
1510 Kč
Karel Klíma: O právu ústavním
480 Kč
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR WSE