oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Pozvánka na mimořádný koncert pro advokáty

publikováno: 16.10.2017

Spolupráce ČAK a Pražské konzervatoře trvá již několik let a díky ní vás nyní můžeme pozvat na speciální koncert pro advokáty – Kvartetní doteky.

Ministerstvo spravedlnosti má novou metodiku k podpoře mediací

publikováno: 12.10.2017

Ministerstvo spravedlnosti v současnosti podniká kroky vedoucí k většímu využívání mediací jako nástrojů řešení sporů a systémovému ukotvení profese mediátora v České republice. Za tímto účelem zřídilo pracovní skupinu k mediaci, která představila návrh metodiky, jež má soudcům pomoci určit případy vhodné k mediaci.

Projekt MULTILAW

publikováno: 10.10.2017

Nabídka stáží v zemích EU pro začínající advokáty.

Odborné články

Změny v zaměstnávání cizinců

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 13.10.2017

exkluzivně Stále větší poptávka po pracovních silách zvyšuje tlak na zaměstnávání cizinců. Proto zákonodárné orgány vytvářejí novými předpisy legislativní podmínky pro rozšíření jejich zapojení do trhu práce v ČR. Jedním z těchto předpisů je zákon č. 222/2017 Sb., který rozsáhle novelizoval s účinností od 15. srpna 2017 zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. Rovněž se dotýká zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Novelizován byl i zákon o zákazu diskriminace ve vztahu k cizincům.

Správní poplatky

autor: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D., JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
publikováno: 10.10.2017

exkluzivně § 1 Předmět úpravy - Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen „poplatky“) a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy (dále jen „správní úřad“).

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

16 SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 12. ledna 2017 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do...
15 USNESENÍ Poslanecké sněmovny ze dne 11. ledna 2017 Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších...
14 ZÁKON ze dne 29. listopadu 2016, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl...
další články
Zamítl-li soud žalobu na vyklizení bytu, neboť dospěl k závěru, že žalovaná je nájemcem předmětného bytu, je tímto závěrem vázán i soud v řízení o určení neplatnosti výpovědi z nájmu (které co do významu v tomto případě odpovídá dřívějšímu řízení o přivolení k výpovědi z nájmu bytu).
Uplatnění (vznesení) námitky promlčení pohledávky není uplatněním skutkové námitky nýbrž námitky právní (jde o výkon práva). Ve smyslu ustanovení § 199 odst. 2 insolvenčního zákona tak jde o námitku, jejímž prostřednictvím nelze účinně popřít přihlášenou vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu. To platí bez zřetele k tomu, že bez vlastního výkonu tohoto práva (bez uplatnění námitky promlčení dlužníkem v řízení, jež předcházelo rozhodnutí příslušného orgánu o pohledávce) není možné promlčení pohledávky zohlednit. Pravidlo, podle kterého „důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci“ (§ 199 odst. 2 insolvenčního zákona) není (z povahy věci nebude) překážkou pro účinné uplatnění námitky, že se promlčel „exekuční titul“.
další články
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o zadávání veřejných zakázek - komentář
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte novelu zákona o advokacii účinnou od 1. 9. 2017?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR