oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Pražské dny evropského práva, aneb trochu jiná konference

publikováno: 23.01.2018

První ročník konference o aktuálním vývoji v právu EU se pod názvem Pražské dny evropského práva uskuteční 7.- 8. června 2018 v Praze. Cílem Pražských dnů evropského práva je poskytnout odborně-praktický vhled do aktuálního vývoje v šesti vybraných oblastech práva EU.

Nový trestní řád může nyní připomínkovat také veřejnost

publikováno: 18.01.2018

Ministerstvo spravedlnosti pracuje na nové podobě trestního řádu a nyní zveřejnilo jeho klíčové části. K textům pracovní skupiny, která se na vzniku kodexu podílí, se tak může vyjádřit odborná i laická veřejnost. Ministerstvo k tomu spustilo zvláštní webové stránky.

Vláda schválila úpravy Ministerstva spravedlnosti ČR v oddlužení i zákonu o znalcích

publikováno: 17.01.2018

Vláda dnes na svém zasedání schválila tzv. oddlužovací novelu insolvenčního zákona a do dalších kol legislativního procesu poslala také návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích z dílny Ministerstva spravedlnosti. Oddlužovací novela výrazně mění podmínky pro oddlužení, zákony o znalcích a o tlumočnících zase přispívají ke kvalitnější práci v těchto odvětvích.

Odborné články

Koupě nemovitosti: právní praxe v Itálii

autor: Avv. Pierluigi Nudo, LL.M.
publikováno: 12.01.2018

exkluzivně Koupě nemovitosti byla podle italské tradice vždy považována za bezpečnou investici a podstatným okamžikem v životě jednotlivce. Hospodářská recese zasáhla a stále zasahuje italskou ekonomiku s dopady skoro ve všech sektorech, včetně trhu s nemovitostmi: obtížnost získání úvěru u jakéhokoliv bankovního či obdobného institutu, spolu se zvýšenou daňovou povinností pro osoby, jež vlastní dvě či více nemovitostí, činí tento trh stagnujícím a v důsledku toho vlastníci prodávají své nemovitosti za ceny nižší než ty, které odpovídají jejich reálné hodnotě.

Nemajetková újma způsobená průtahy ve správním řízení

autor: JUDr. Jakub Matocha
publikováno: 08.01.2018

V článku se zabývám právem na přiměřenou délku řízení ve vztahu ke správním řízením, kdy relativně spornou otázkou stále zůstává, zda účastníci správních řízení mají právo na projednání věci bez průtahů, obdobně jako účastníci řízení soudního. Uvedená otázka byla identifikována s ohledem na recentní judikaturu vyšších soudů, včetně ESLP, který právo na přiměřenou délku řízení, a tedy i právo na případné zadostiučinění v případě vzniku nemajetkové újmy, přiznává pouze těm správním řízením, která naplní judikaturou vymezená kritéria. V předloženém textu se tak zamýšlím nad důvodností takto vymezeného rozlišování jednotlivých řízení.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

11 VYHLÁŠKA ze dne 12. ledna 2018, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve...
10 SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 15. ledna 2018 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu...
9 SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. ledna 2018 o vydání Cenového předpisu 1/2018/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních...
další články
Formulace použitá v § 253 odst. 4 první větě insolvenčního zákona „uplatňování náhrady tím způsobené škody přihláškou pohledávky“ neznamená štěpení nároku vzniklého druhé smluvní straně odstoupením správce od smlouvy, a to na „náhradu škody“, kterýžto nárok má podléhat přihlášení, a na zbylý nárok na „vrácení plnění“, který má být pohledávkou za majetkovou podstatou. V § 253 odst. 4 první větě insolvenčního zákona použitá formulace pouze vyjadřuje, že nároky vzniklé z odstoupení se uplatňují přihláškou, a to veškeré nároky vzniklé druhé smluvní straně tím, že smlouva nebude splněna. Na to (logicky) navazuje pátý odstavec § 253 insolvenčního zákona, který doplňuje, že nelze žádat vrácení částečného plnění.
Exekučním titulem, který je podmínkou zpeněžení zástavy ve veřejné nedobrovolné dražbě podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona o veřejných dražbách není vykonatelné usnesení soudu o nařízení soudního prodeje zástavy, vydané v řízení podle ustanovení § 353a až § 358 z. ř. s., neboť z tohoto rozhodnutí dlužníku (zástavnímu dlužníku, který je zároveň obligačním dlužníkem) nevyplývá povinnost k zaplacení peněžité částky (zajištěné pohledávky) zástavnímu věřiteli, jejíhož splnění by se zástavní věřitel mohl domáhat návrhem na soudní výkon rozhodnutí některým (kterýmkoli) ze způsobů uvedených v ustanovení § 258 odst. 1 o. s. ř. nebo exekučním návrhem podle ustanovení § 37 a násl. exekučního řádu, na základě něhož by mohla být provedena exekuce některým (kterýmkoli) ze způsobů uvedených v ustanovení § 59 odst. 1 exekučního řádu.
další články
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR