oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Pirátský návrh prolamující advokátní mlčenlivost ve sněmovně neprošel!

publikováno: 21.03.2018

Poslanci dne 21. března 2018 po bouřlivé debatě při třetím čtení novely daňového řádu neschválili pozměňovací návrh poslance Pirátů Jakuba Michálka, podle něhož by advokáti museli prozradit českým daňovým orgánům jména svých klientů podezřelých z daňových úniků přesahujících 500 tisíc korun.

Pirátský návrh prolamující advokátní mlčenlivost ve sněmovně neprošel!

publikováno: 21.03.2018

Poslanci dne 21. března 2018 po bouřlivé debatě při třetím čtení novely daňového řádu neschválili pozměňovací návrh poslance Pirátů Jakuba Michálka, podle něhož by advokáti museli prozradit českým daňovým orgánům jména svých klientů podezřelých z daňových úniků přesahujících 500 tisíc korun.

Zásada ne bis in idem může být omezena s cílem ochrany finančních zájmů Unie a jejích finančních trhů

publikováno: 20.03.2018

Takové omezení však nesmí přesáhnout to, co je přísně nezbytné k dosažení těchto cílů. Italské právní předpisy v oblasti manipulace s trhem mohou být v rozporu s unijním právem.

Odborné články

E-shopy a povinnost ochrany osobních údajů podle GDPR

autor: Mgr. Karin Pomaizlová, Mgr. Monika Fürstová, MBA
publikováno: 21.03.2018

Denně si předáváme neuvěřitelné množství dat, za každé dva dny lidstvo vytvoří stejné množství informací, jako vytvořilo dohromady do prvních let 21. století. Dnešní realitou je globalizovaná digitalizovaná ekonomika. Technický pokrok je tak rychlý, že jej můžeme sledovat online. V tomto století dochází k nárůstu zpracovávaných dat, tzv. Big Data. Existuje právní ochrana? Od roku 2018 dochází ke sjednocení práva v rámci Evropské unie a vstupuje v platnost nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto nařízení je platné pro všechny firmy činné v Evropské unii jako výsledek kompromisu mezi právem na ochranu dat a sběrem Big Data v podobě pseudonymů, anonymizace, kódování. Sběr dat také znamená obrovskou ekonomickou moc. Cílem tohoto příspěvku je odpověď na otázku, jak nás GDPR ochrání u e-commerce.

OZ v praxi – Smlouva o dílo

autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
publikováno: 16.03.2018

exkluzivně Dílo je pojato standardně jako činnost (práce), přičemž práce jako plnění smlouvy o dílo se od práce poskytované zaměstnancem na základě pracovní smlouvy liší zejména tím, že podle smlouvy o dílo vykonává zhotovitel činnost samostatně, podle vlastního rozvrhu, s vlastními prostředky a na vlastní riziko, nepodléhaje zásadně ani soustavnému dozoru, ani řízení objednatele. K tomu je možno uvést, že je přitom celá řada případů, kdy je prováděn průběžně technický dozor objednatele (např. ve výstavbě).

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

42 VYHLÁŠKA ze dne 15. února 2018, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v...
41 ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY ze dne 7. března 2018 o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky Podle čl. 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č....
40 SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 27. února 2018 o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně Ministerstvo práce a sociálních věcí...
další články
Zvláštním právním předpisem ve smyslu § 2 odst 1 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví nejsou jen české právní předpisy upravující práva průmyslového vlastnictví. Podle tohoto ustanovení je třeba poskytnout ochranu všem vlastníkům či uživatelům práv průmyslového vlastnictví, která jsou na území České republiky vymahatelná. To jsou nejen průmyslová práva vzniklá podle národních právních předpisů, ale též práva vzniklá podle předpisů evropských (např. nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015 o ochranné známce EU) nebo podle mezinárodní úmluvy (Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, zveřejněná ve Sbírce zákonů pod č. 65/1975). Vlastníkem i uživatelem takového práva může být jakýkoli zahraniční právní subjekt, a je obvyklé, že dispozice s těmito právy (například formou licenční smlouvy) činí podle práva své domovské země. Uživatele práva průmyslového vlastnictví nelze zbavit možnosti vymáhat tato práva v České republice jen proto, že mu oprávnění užívat právo průmyslového vlastnictví bylo poskytnuto v souladu s právem jeho domovského státu (či v souladu s jiným právem, které si účastníci daného smluvního vztahu zvolili). Pojem „zvláštní právní předpis“ se musí vztahovat nejen na právní předpisy upravující jednotlivá práva průmyslového vlastnictví, ale též na právní předpisy upravující licenční smlouvu jako smluvní typ.
Nahradil-li ČTÚ původní rozhodnutí o příspěvku na úhradu za poskytování univerzální služby za rok 2003 rozhodnutím novým, jež bylo vydáno ve správním řízení obnoveném podle § 100 odst. 1 písm. b) správního řádu, nedošlo k naplnění předpokladu zrušení či změny pravomocného rozhodnutí pro nezákonnost ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb.
další články
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR