oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Olomoucké právnické dny 2015

publikováno: 16.04.2015

Odborné články

Legalizace výnosů z trestné činnosti a zdanění zisků z neidentifikovatelných zdrojů

autor: doc. JUDr. Jiří Herczeg, Ph.D.
publikováno: 17.04.2015

Ministerstvo financí představilo 30. 10. 2014 koncept zákona o prokazování původu majetku, který by měl po standardním legislativním procesu nabýt účinnosti dne 1. ledna 2016. Zákon je tvořen novelami daňových a trestněprávních předpisů zaměřenými na postihování nezdaněných příjmů prostřednictvím institutu správy daní. Cílem tohoto zákona je identifikovat majetek, který ve významné míře neodpovídá deklarovaným příjmům poplatníka. Následným krokem bude dodanění příjmů, které poplatník správci daně zatajil a ze kterých daný majetek financoval. Rozhodující nebude fakt, zda se jedná o příjmy získané legální či nelegální cestou.

Změny prováděné nájemcem na bytě či domě a povinnost k jejich odstranění

autor: Mgr. Pavla Krejčí
publikováno: 17.04.2015

exkluzivně Nájemce je zásadně povinen odevzdat byt při skončení nájmu ve stavu, v jakém jej od pronajímatele převzal (§ 2293 odst. 1 o. z.). Protože je však nájem vztahem dlouhodobým, může docházet v průběhu doby ke změnám bytu, a to nejenom z důvodů na straně pronajímatele, ale i z důvodů na straně nájemce. Oproti úpravě platné do 31. 12. 2014 obsahuje o. z. mnohem podrobnější úpravu týkající se případných změn bytu, ke kterým v průběhu nájmu došlo. Cílem tohoto článku je interpretačně překlenout zdánlivý rozpor mezi ustanovením § 2263 odst. 2 o. z., a ustanovením § 2293 odst. 2 o. z., která se obě vztahují na povinnost nájemce odstranit změny, které v bytě provedl.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

91 SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 2. dubna 2015, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro...
90 VYHLÁŠKA ze dne 26. března 2015 o vydání zlaté mince ˙Žďákovský obloukový most˙ po 5 000 Kč Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o...
89 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve...
další články
Žalovaný, který v řízení uplatní vzájemný návrh, je poplatníkem soudního poplatku za řízení, jehož výše je stejná jako v případě, kdyby takový návrh podal samostatně. Vzhledem k tomu je třeba ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích vykládat tak, že se nevztahuje jen na samostatně podané žaloby či jiné návrhy na zahájení řízení, ale i na případy, kdy dojde k vyloučení vzájemného návrhu k samostatnému řízení podle § 97 odst. 1 o.s.ř.
V oznámení o zvýšení nájemného jako jednostranném projevu vůle oznamuje pronajímatel nájemci novou výši nájemného, kterou měl vypočítat zákonem předepsaným způsobem. Vůle pronajímatele tak směřuje ke zvýšení nájemného právě na sdělenou částku, nikoli na částku jinou. Oznámení o zvýšení nájemného nelze ani dělit na jednotlivé části, neboť jeho obsah tvoří jeden celek. Je-li účelem oznámení o zvýšení nájemného sdělit nájemci vůli pronajímatele zvýšit nájemné na určitou konkrétní částku a je-li obsah oznámení o zvýšení nájemného nedělitelný, nepřichází jeho částečná neplatnost podle § 41 obč. zák. v úvahu.
další články
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« duben 2015 »
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. 10/04/2015 Dědické právo v NOZ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
« duben 2015 »
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
« duben 2015 »
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii. Komentář
1510 Kč
Zákoník práce k 1. 1. 2015
959 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Podporujete sjednocení všech typů civilního soudního řízení do jediného zákona?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR