oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Změna výše poplatku za elektronický platební rozkaz

publikováno: 01.09.2014

Vláda plánuje projednat návrh zákona, který mimo jiné zvyšuje soudní poplatky za elektronický platební rozkaz a zavádí soudní poplatek za zápis do veřejného rejstříku. Novela by měla odstranit některé dílčí problémy vzniklé při aplikaci doprovodných zákonů k novému občanskému zákoníku.

Odborné články

Nový rozhodčí řád Mezinárodního rozhodčího soudu v Londýně z roku 2014

autor: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
publikováno: 01.09.2014

exkluzivně Dne 1. 10. 2014 vstoupí v účinnost nový Rozhodčí řád LCIA, který reaguje na změny, ke kterým došlo v mezinárodní obchodní arbitráži za posledních patnáct let. Při tvorbě nového Rozhodčího řádu LCIA z roku 2014 jeho autoři vycházeli jak ze vzorů obsažených v rozhodčích řádech jiných stálých rozhodčích soudů, tak i ze zkušeností s aplikací Rozhodčího řádu LCIA z roku 1998. Změny mají přinést především zrychlení rozhodčího řízení. Některé novinky (prozatímní opatření nařízená prozatímním rozhodcem a obecná pravidla pro chování právních zástupců stran) však může být obtížné v právní praxi účinně aplikovat.

Nejvyšší soud vyloučil možnost soudního exekutora namítat relativní neplatnost dohody dědiců o vypořádání dědictví

autor: Mgr. Miroslava Káňová
publikováno: 29.08.2014

V Bulletinu advokacie č. 9/2011 byl publikován můj příspěvek, zpracovaný jako polemika se závěry článku Mgr. Davida Hozmana, exekutorského koncipienta, věnovaný účinkům exekučního řízení a dispozitivnímu oprávnění dědiců (BA č. 5/2011 – pozn. red.).

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

186 VYHLÁŠKA ze dne 25. srpna 2014 o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů...
185 ZÁKON ze dne 31. července 2014, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o...
184 ZÁKON ze dne 31. července 2014, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013...
další články
Asistent soudce není podle zvláštních právních předpisů oprávněn rozhodnout o žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků v řízení o žalobě, jíž se žalobce domáhá určení pravosti, výše a pořadí popřené pohledávky, které je rozhodnutím o věci samé v incidenčním sporu.
Jestliže soud prvního stupně výrokovou částí doplňujícího rozsudku (§ 166 odst. 1 o. s. ř.) pouze doplní chybějící odůvodnění původního rozsudku, je povinností odvolacího soudu rozhodnout na základě podaného odvolání o tom, že doplňující rozsudek se nevydává. Učiní tak předtím, než rozhodne o odvolání proti původnímu rozsudku (při jehož projednání již k obsahu odklizeného doplňujícího rozsudku nepřihlíží).
další články
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« září 2014 »
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
« září 2014 »
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
« září 2014 »
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii. Komentář
1510 Kč
Karel Klíma: O právu ústavním
480 Kč
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR WSE