oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

ČAK společně se zástupci vlády a profesních komor hodnotila zapojení do legislativního procesu

publikováno: 26.05.2016

Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier ve středu 25. května 2016 od 14 hodin na Úřadu vlády ČR debatovali s ČAK a zástupci dalších 11 profesních komor zřízených zákonem o prohloubení vzájemné spolupráce.

Odborné články

Kamerové systémy

autor: JUDr. Eva Janečková, Mgr. et Mgr. Hana Čiberová, Mgr. Petr Mach
publikováno: 26.05.2016

exkluzivně Je-li instalovaný kamerový systém vybaven zařízením, které po-řizuje záznam (kamerový systém se záznamem), jedná se o zpracování osobních údajů se vším, co tato skutečnost přiná-ší. Provozování kamerového systému je tedy považováno za zpracování osobních údajů, pokud je vedle kamerového sle-dování prováděn záznam pořizovaných záběrů, nebo jsou v záznamovém zařízení uchovávány informace, a zároveň účelem pořizovaných záznamů, příp. vybraných informací, je jejich využití k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jed-náním.

Test insolvence: filtr pro výplatu dividendy, nástroj ochrany manažerů

autor: JUDr. Michal Žižlavský
publikováno: 24.05.2016

exkluzivně Psychiatr Miroslav Plzák popsal v jedné své knize filtr uskutečnitelnosti. Jde o jakousi vnitřní zábranu, kterou ilustroval příměrem, že „český bezdomovec nebude usilovat o to, aby se oženil s Julií Roberts.“ Zmínil i stav, kdy filtr nefunguje: „Stačí, abychom onemocněli takzvaným erotomanickým bludem, a dojdeme k přesvědčení, že Julia Roberts je nám souzena a máme na ni právo.“ Test insolvence vlastně není nic jiného. Manažeři a vlastníci buď jasně vidí, zda mají ve svých korporacích k dispozici zdroje, které si mohou rozdělovat a pokud ne, neusilují o výplatu dividend a tantiém. Když ale filtr nefunguje, nevidí to, případně to vidět nechtějí a berou si, co jim nepatří. Utvrzují se při tom finančními výkazy, které však skutečnost spíše zakrývají. Účetní rozvaha, která zpravidla zachycuje reálné hodnoty pasiv, mívá zkreslené hodnoty aktiv. Vím, kolik jsem do firmy vložil, kolik jsem si půjčil a kolik dlužím věřitelům z obchodních vztahů. Obtížně ale odhaduji reálnou hodnotu svého majetku. Ta se mění v čase a závisí na tom, jak efektivně dokážu využívat majetek v běžícím podniku. Finanční výkazy zkrátka nestačí pro reálné vyhodnocení stavu korporace. K tomu slouží testy insolvence.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

167 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci...
166 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. května 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z...
165 VYHLÁŠKA ze dne 6. května 2016 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a)...
další články
Vypuštěním ustanovení o ručení Fondu ze zákona č. 92/1991 Sb. s účinností ke dni 13. srpna 1993 byl nastolen právní režim, v němž za ty závazky, které přešly v rámci privatizace na nabyvatele privatizovaného majetku později, než dne 12. srpna 1993, Fond neručí. A to nikoliv pouze na základě zákona č. 92/1991 Sb., nýbrž neručí za tyto závazky vůbec; vypuštění ustanovení o ručení Fondu ze zákona č. 92/1991 Sb. je třeba v kontextu vývoje právní úpravy § 15 odst. 3 chápat jako speciální úpravu, jíž bylo ručení Fondu zrušeno a která vylučuje aplikaci § 477 odst. 3 obch. zák. na ty závazky, k jejichž přechodu na nabyvatele podniku (jeho části) došlo v rámci privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb.
Předpokladem přiměřeného zvýšení odškodnění stanoveného na základě bodového ohodnocení v lékařském posudku ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb. je existence takových výjimečných skutečností, které umožňují závěr, že zejména vzhledem k uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti, kupříkladu při uspokojování jeho životních a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním, i s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na zdraví i na jeho předpokládané uplatnění v životě, nelze omezení poškozeného vyjádřit jen základním odškodněním za ztížení společenského uplatnění. Úsudek soudu o přiměřenosti zvýšení odškodnění podle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb., vycházející jak z individuálních okolností posuzované věci, tak z obecné zkušenosti soudu, včetně poznatků z jiných posuzovaných případů, musí dbát o to, aby přiznaná výše náhrady za ztížení společenského uplatnění byla založena na objektivních a rozumných důvodech a aby mezi touto přiznanou výší (peněžní částkou) a způsobenou škodou na zdraví existoval vztah přiměřenosti.
další články
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« květen 2016 »
PoÚtStČtSoNe
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
« květen 2016 »
PoÚtStČtSoNe
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
« květen 2016 »
PoÚtStČtSoNe
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. 12/05/2016 FBE Congress
13
1. 13/05/2016 FBE Congress
2. 13/05/2016 Svoboda panoramatu
14
1. 14/05/2016 FBE Congress
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákoník práce. Komentář
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Přijímáte pozitivně změnu zákona o stavebním spoření považující ukončení smlouvy pro nezletilce za běžnou záležitost při správě jmění dítěte?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR