oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Prezident podepsal novelu zákona o dani z nemovitých věcí

publikováno: 27.01.2015

Prezident Miloš Zeman podepsal novelu zákona o dani z nemovitých věcí, která především zpřesňuje znění zákona v souvislosti s novým občanským zákoníkem.

Odborné články

Veřejný rejstřík v zajetí počítačové nestability, aneb jak se provádí zápisy od 1. 1. 2014

autor: JUDr. Petr Hampel
publikováno: 27.01.2015

Odborná veřejnost poměrně s povděkem přijala novou právní úpravu vedení veřejného rejstříku v podobě zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob, (dále též jen „zák. o veř. rejstřících“). Očekávala totiž od ní další zrychlení provádění zápisů do této evidence a zejména možnost provedení zápisu přímo notářem bez toho, že by musel vyvíjet iniciativu rejstříkový soud. Provádění zápisů přímo notáři totiž bylo „vlajkovou lodí“ tvůrců zmíněného zákona, na níž stavěli své přesvědčení o jednoznačném přínosu této úpravy pro praxi.

Má být rozhodnutí o osobním bankrotu spravedlivé?

autor: JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D
publikováno: 27.01.2015

exkluzivně Počátkem roku 2014 zákonodárce umožnil fyzickým osobám řešit jejich předchozí podnikatelské závazky za pomoci institutu oddlužení (tzv. osobního bankrotu), a to bez ohledu na to, zda (stále) mají či (již) nemají status podnikatele. Tuto možnost však insolvenční zákon (dále jen „IZ“) dává jen při naplnění určitých podmínek, které jsou jako alternativní stanoveny v § 389 odst. 2 IZ. Dle tohoto ustanovení dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova (hrozícího) úpadku oddlužením mj. tehdy, jestliže s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde. A právě při výkladu této podmínky dochází k zásadní divergenci mezi Vrchním soudem v Olomouci a Vrchním soudem v Praze. Spornou otázkou je, zda má být souhlas věřitelů s osobním bankrotem (bývalého) podnikatele předchozí (daný před povolením oddlužení) a výslovný (jak – aktuálně[1] – dovozuje Vrchní soud v Olomouci[2]) anebo tento souhlas může být i následný (po povolení oddlužení) a daný mlčky („kdo mlčí, souhlasí“), jak se domnívá Vrchní soud v Praze.[3]

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

12 SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. ledna 2015 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v...
11 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo...
10 SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 15. ledna 2015 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do...
další články
Součástí povinnosti správce konkursní podstaty postupovat při výkonu funkce s odbornou péčí je i povinnost vyvinout odpovídající úsilí ke zjištění stavu úpadcova majetku (pro účely jeho soupisu a následného zpeněžení), včetně zkoumání zda některé z transakcí uskutečněných pozdějším úpadcem nevykazují znaky absolutně nebo relativně neplatných právních úkonů nebo úkonů odporovatelných či dokonce neúčinných ze zákona. Uvedené platí bez zřetele k tomu, zda úpadce poskytuje správci konkursní podstaty zákonem předepsanou součinnost.
Podmínky vzniku majetkové újmy představované průběžně vynakládanou částkou, kterou by poškozený při obvyklém sledu událostí nemusel při svém podnikání vynaložit, a nebýt škodlivého zásahu by tak dosáhl úspory, jsou v otázce tzv. „pravidelného běhu událostí“ obdobné jako u nároku na náhradu ušlého zisku (§ 442 odst. 1 obč. zák.). Při právním posouzení je proto třeba v tomto směru vycházet z dosavadní relevantní judikatury, podle níže je zásadně rozhodující, jakému prospěchu, k němuž mělo reálně dojít, zabránilo jednání škůdce, tedy konkrétně o jaký reálně dosažitelný (nikoli hypotetický) prospěch poškozený přišel, přičemž nejde jen o tvrzené zmaření zamýšleného podnikatelského záměru, není-li plánovaný majetkový přínos podložen již existujícími či reálně dosažitelnými okolnostmi, z nichž lze usuzovat, že k zamýšlenému zisku by skutečně došlo, nebýt škodné události. Musí tu být zmíněný „pravidelný běh věcí“, tedy taková skladba okolností svědčící o tom, že jednání vedoucí k zisku se již začalo nebo alespoň nepochybně mělo začít naplňovat, a že – nebýt škodlivého zásahu - výsledek by se dostavil. Ušlý zisk z podnikání znamená ztrátu očekávaného přínosu, způsobenou tím, že škodná událost zasáhla do průběhu děje, vedoucího k určitému zisku, tedy v situaci, že poškozený měl zajištěny předpoklady pro tzv. pravidelný běh věcí, byl nejen ochoten ale i schopen začít s provozem konkrétní podnikatelské činnosti včetně zajištění příp. zákonných podmínek. Z toho, že činnost vedoucí k zisku se neuskutečnila ani následně, sice samo o sobě nevyplývá, že by zisku dosaženo nebylo, může však jít o skutečnost významnou právě pro posouzení reálnosti záměru, z nějž poškozený majetkovou újmu dovozuje.
další články
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« leden 2015 »
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
« leden 2015 »
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
« leden 2015 »
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
« leden 2015 »
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii. Komentář
1510 Kč
Karel Klíma: O právu ústavním
480 Kč
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR