oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Ustanovení směrnice o uprchlících, která členskému státu umožňují nepřiznat nebo odejmout postavení uprchlíka, jsou v souladu s unijním právem

publikováno: 22.06.2018

Vzhledem k tomu, že rozhodnutím o nepřiznání nebo o odnětí postavení uprchlíka není dotčen fakt, že daná osoba je i nadále uprchlíkem, je členský stát povinen zaručit dotyčnému uprchlíkovi dodržování jeho práv plynoucích z Ženevské úmluvy.

Zohlednění solárního odvodu nelze s úspěchem uplatňovat v občanském soudním řízení bez vyčerpání všech možností poskytnutých daňovým řádem

publikováno: 22.06.2018

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) zamítl ústavní stížnost Fotovoltaické elektrárny Eliška – Čáslav s.r.o., která se v občanskoprávním řízení domáhala po státu náhrady škody, jež jí měla být způsobena tzv. solárním odvodem, tedy povinným odvodem ze státní podpory vyplácené fotovoltaickým elektrárnám podle zákona o podpoře výroby elektřiny. Zavedení solárního odvodu podle tvrzení stěžovatelky zásadním způsobem ovlivnilo její podnikání a představovalo nucené omezení jejího práva vlastnit majetek

ÚS k porušení principu „žádný zločin, žádný trest bez zákona“

publikováno: 22.06.2018

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu a rozsudky Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 5, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatele na spravedlivý proces zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jakož zásada subsidiarity trestní represe a tím čl. 39 Listiny.

Odborné články

Nová úprava zadávaní verejných zakázek

publikováno: 19.06.2018

Na základe verejných zákaziek (v SR verejného obstarávania) získavajú dodávatelia možnosť realizácie rozsiahlych dodávok. Realizuje sa tu značná časť spoločensky disponibilných prostriedkov. Na základe verejných zákaziek vznikajú relatívne stabilné obchodné vzťahy so zaisteným financovaním. Pre podnikateľa, ktorý zákazku získa, je minimalizované riziko, že za ním poskytnuté plnenie nedostane dohodnutú odplatu. K tomu, aby sa pri získavaní týchto zákaziek postupovalo transparentne a nediskriminačne, sa snažia prispieť aj nové smernice EÚ a na ne nadväzujúca tuzemská úprava. V príspevku ide o pojednanie o novej úprave v Českej republike s porovnaním voči úprave na Slovensku. Ide najmä o zistenie skutočnosti, či možno zákazky zadávať menej formálnym spôsobom a či sa tu rozširuje elektronizácia zadávania.

Aktuální pohled na institut extradice v kontextu judikatury Soudního dvora EU

autor: Mgr. Anna Katerina Vintrová, Mgr. Ivan Puškár
publikováno: 11.06.2018

exkluzivně Trestní právo a trestní řízení jsou jádrem státní suverenity. Spolupráce v trestních věcech je dobrovolným závazkem a stát tedy není povinen spolupracovat s ostatními v trestních věcech, pokud s tím nesouhlasí. V průběhu času však názor, že trestní právo, včetně jeho účinků, má lokální povahu, ustoupil stále rostoucí potřebě a skutečné regulaci mezinárodní právní spolupráce. Důležitými faktory v tomto ohledu jsou zvýšené přeshraniční aktivity, včetně spáchaných trestných činů, mezinárodního terorismu a rozvoje lidských práv.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

126 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. června 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a...
125 VYHLÁŠKA ze dne 13. června 2018 o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami Ministerstvo...
124 VYHLÁŠKA ze dne 14. června 2018, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky Ministerstvo vnitra stanoví podle § 41 zákona č. 234/2014...
další články
Svědčí-li poškozenému jako věřiteli právo vůči jeho dlužníku, které může (úspěšně) uplatnit, resp. uspokojit, nevzniká mu dosud vůči státu nárok na náhradu škody způsobené výkonem veřejné moci. Pouze v případě, že pohledávku oprávněného nelze jako přímý nárok uspokojit, vzniká oprávněnému škoda spočívající ve ztrátě majetku. K prokázání vzniku škody (tj. k prokázání nemožnosti dosáhnout plnění dlužníkem) není vždy nezbytné, aby poškozený nejprve vymáhal svou pohledávku vůči dlužníkovi v soudním řízení, a aby tak byl znám jeho negativní výsledek, tj. není nepřekročitelnou podmínkou, aby zde byl zamítavý rozsudek soudu, u něhož byl nárok uplatněn. Za situace, kdy je z okolností případu zřejmé, že žaloba by nemohla uspět, může soud rozhodující ve sporu o náhradu škody sám jako otázku předběžnou řešit úspěšnost žaloby a uspokojení nároku, aniž by poškozený byl nucen samostatný soudní spor podstoupit.
Podmínky, za nichž soud může využít postup podle § 2953 obč. zák. jsou závislé od jednotlivostí a zvláštností každého konkrétního případu, a tedy není tomu stejně ve všech věcech, kdy se jedná o vysokou částku, kterou bude obviněný jako nemajetkovou újmu obětem trestných činů, jichž se dopustil, povinen uhradit, ale především jde o možnost, aby soud z důvodů zvláštního zřetele hodných náhradu škody mohl přiměřeně snížit, a to převážně ve smyslu kritérií vyslovených v nálezu Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 2844/14 (viz body 53. až 57. tohoto nálezu). Musí jít o zcela mimořádné poměry (vyžadující zvláštní zřetel), které se vymykají obvyklým poměrům, nebo jinak nespadají do běžných životních podmínek občanů v České republice.
další články
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR