oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

ÚS k možnosti obrácení důkazního břemene v medicínských sporech

publikováno: 25.05.2018

Čtvrtý senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Musil) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně a dvě rozhodnutí Nejvyššího soudu, neboť jimi byla porušena základní práva stěžovatele na soudní ochranu, na rovnost účastníků řízení a na spravedlivý proces.

Další nález ÚS k aktivní legitimaci osob poskytujících péči poškozeným při uplatnění nároku na náhradu jejích nákladů

publikováno: 25.05.2018

III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Josef Fiala) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatelů na soudní ochranu.

Zlepšení vyhledávání v databázi NALUS

publikováno: 25.05.2018

V databázi NALUS® (NÁLezy a USnesení Ústavního soudu) byly zavedeny nové funkce, které poslouží k dalšímu usnadnění práce s judikaturou Ústavního soudu České republiky.

Odborné články

Evidence skutečných majitelů „v mlze“

autor: doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
publikováno: 25.05.2018

K 1. lednu 2018 byla z důvodů transpozice čtvrté AML směrnice (proti praní špinavých peněz) nově zřízena Evidence údajů o skutečných majitelích (v gesci Ministerstva spravedlnosti ČR). Zároveň vznikla povinnost právnickým osobám zapisovaným do šesti veřejných rejstříků vedených v režimu zák. č. 304/2013 Sb. a svěřenským správcům nechat zapsat do této evidence osoby, které jsou jejich „skutečnými majiteli“. Určení, kdo je v konkrétním případě takovou osobou, nebude vždy jednoduché. Bude totiž nezbytné zohledňovat nejen zákonnou úpravu a obsah zakladatelského právního jednání, ale i reálné fungování dané struktury. Článek shrnuje první postřehy z aplikační praxe, poukazuje na některé nejasnosti a zjevnou potřebu přenastavení zvolených parametrů.

Zastavení exekuce již dříve ukončené vymožením

autor: JUDr. Karel Svoboda
publikováno: 23.05.2018

Problém realizace exekučních titulů je v poslední době předmětem mimořádné pozornosti ze strany laické i právnické veřejnosti. Článek rozebírá nejaktuálnější judikaturu Nejvyššího soudu a odůvodňuje, za jakých mimořádných okolností a proč je možné, aby dodatečně a v zájmu povinného „obživla“ exekuce, která již jednou skončila vymožením.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

(celý text předpisu je dostupný pouze ve formátu PDF)
80 VYHLÁŠKA ze dne 15. května 2018, kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí Ministerstvo...
79 VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2018 o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace Ministerstvo životního prostředí stanoví...
další články
Rozhodne-li odvolací soud o podaném odvolání navrhovatelů předběžného opatření, aniž jeho opis předtím zašle druhé straně řízení na vědomí, čímž jí fakticky znemožní vznést protiargumenty a hájit tak své stanovisko o nedůvodnosti takového návrhu, poruší tím právo stěžovatele na soudní ochranu a princip rovnosti účastníků řízení podle čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod v případě, že tím nedojde k přímému, bezprostřednímu a nadále již nenapravitelnému zásahu do sféry možností faktického uspokojení v řízení uplatněného nároku a odvolací soud tuto okolnost řádně nezváží.
K porušení práva na soudní ochranu jednoho z rodičů podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod dojde také tím, že obecný soud při posuzování nejlepšího zájmu dítěte podle čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte nepřihlédne k právu dítěte zúčastnit se řízení v jeho věci, sdělit své stanovisko a být vyslyšeno v soudním řízení podle čl. 12 odst. 2 ve spojení s čl. 9 odst. 2 Úmluvy o právech dítěte.
další články
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR