oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

19:52

Mistopředsedy představenstva České advokátní komory se stali JUDr. Petr Poledník, pověřený řízením pobočky ČAK v Brně, JUDr. Tomáš Sokol, Mgr. Robert Němec, LL.M., JUDr. František Smejkal. 

19:45

ČAK má nového předsedu

Na prvním zasedání představenstva svolaném bezprostředně po skončení pracovní části 7. sněmu  ČAK byl zvolen předsedou představenstva JUDr. Vladimír Jirousek.

 

 

18:30

První zasedání představenstva ČAK

Předsedající JUDr. Sokol byl zplnomocněn svolat první zasedání členů představenstva, na kterém si představenstvo zvolí funkcionáře na nadcházející 2leté funkční období.

Tím pracovní část sněmu skončila. Na jeho samém závěru JUDr. Sokol poděkoval všem advokátům za jejich aktivní účast, organizačnímu štábu sněmu za bezkolizní průběh a pozval zúčastněné na neformální setkání na společenském večeru ve 20 hodin.

 

18:11

Výsledky voleb do odvolací kárné komise ČAK

Výsledky voleb do odvolací kárné komise ČAK naleznete ZDE.

18:07

Výsledky voleb do kárné komise ČAK

Výsledky voleb do kárné komise ČAK najdete ZDE.

17:49

Výsledky voleb do kontrolní rady ČAK

 Výsledky voleb do kontrolní rady ČAK naleznete  ZDE.

17:35

Sečteno

Výsledky voleb do představenstva České advokátní komory naleznete ZDE.

17:25

Se zprávou volební komise o výsledku voleb členů a náhradníků představenstva, kontrolní rady, kárné a odvolací kárné komise ČAK vystoupil JUDr. František Hrudka a popřál všem zvoleným funkcionářům hodně úspěchů v jejich práci.

14:08

Rozprava skončila a nyní přítomní advokáti čekají na výsledky voleb, které by měly být známy do 18 hodin. Jednání sněmu bylo do té doby přerušeno. Účastníci sněmu využili čas k návštěvě partnerských stánků, kde spolupracující společnosti Komory představili speciální produkty a služby pro advokáty - zejména knihy, publikace a další tiskoviny, ale i softwary, nabídku pojištění nebo oblečení.

13:42

Urny s hlasovacími lístky se vydaly k sečtení za policejní asistence Prahou. Advokáti čekají na výsledky voleb. 

 

 

12:44

Proběhla obecná rozprava, na otázky a připomínky advokátů reagovali členové představenstva ČAK. Do 14h. následuje přestávka v jednání sněmu. 

12:33

Dovolili jsme!

Volební místnosti byly právě uzavřeny. 

12:10

Všechny projednávané pozměňovací návrhy byly schváleny optickou většinou advokátů. 

 

11:54

Projednávání návrhů

JUDr. Sokol zahájil projednávání návrhů představenstva ČAK překládaných ke schválení 7. sněmu ČAK. Jde o návrh změny stálého volebního řádu ČAK, návrh změny jednacího řádu ČAK, návrh usnesení sněmu, kterým se mění usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku, který se schvaluje organizační řád ČAK. Dále to je návrh usnesení sněmu, kterým se mění usnesení sněmu č. 5/1999 Věstníku, o sociálním fondu ČAK ve znění pozdějších předpisů a jako poslední je to návrh usnesení sněmu, kterým se mění usnesení sněmu č. 7/1999 Věstníku, o fondu ČAK pro vzdělávání advokátních koncipientů a o změně usnesení sněmu č. 5/1999 Věstníku, o sociálním fondu ČAK.
Obsah všech návrhů si mohli advokáti v předstihu prostudovat ve sněmovním BA č. 7-8/2017.

11:47

Všechny prostory hotelu Clarion pro dnešek patří advokátkám a advokátům :-)

11:44

Zpráva předsedy zkušební komise

Zpráva předsedy zkušební komise České advokátní komory JUDr. Jana Luhana (plné znění ZDE) zhodnotila uplynulé funkční období.

11:40

Zpráva o činnosti odvolací kárné komise

Zprávu o činnosti odvolací kárné komise České advokátní komory (plné znění ZDE) přednesl její předseda JUDr. Bohuslav Sedlatý. 

11:36

Na sociálních sítích můžete své příspěvky sdílet s hashtagem #7snemCAK

Profil ČAK sledujte na Twitteru na https://twitter.com/CAK_cz

11:27

Zpráva předsedy kárné komise

Zprávu o činnosti kárné komise (plné znění ZDE) přednesl její předseda JUDr. Petr Čáp. Přítomné seznámil se statistikou kárných žalob i nejčastěji ukládanými kárnými opatřeními. Zároveň připomněl že ČAK pokračovala v uplynulém období v pravidelném vydávání Sbírky kárných rozhodnutí.

11:23

Zpráva o činnosti kontrolní rady

Předsedající JUDr. Sokol opět zopakoval instrukce k volbám a připomněl, že volby probíhají do 12.30 hodin a čas běží... Poté vyzval k vystoupení předsedy orgánů Komory, aby přednesli zprávu o jejich činnosti.

Předseda kontrolní rady České advokátní komory JUDr. Jan Mikš přednesl zprávu o činnosti kontrolní rady (plné znění ZDE) za uplynulé 4 roky. Připomněl, že činnost kontrolní rady se v uplynulém období zaměřovala hlavně na posuzování stížností na advokáty a koncipienty, kontrolami plnění povinností advokátů v souvislosti s prováděním úschov a prohlášeními o pravosti podpisů.

11:17

Poděkování předsedy i předsedovi

Na závěr svého projevu odcházející předseda JUDr. Vychopeň poděkoval všem členům orgánů Komory, kteří s ním prošli volební období, za spolupráci a popřál kandidujícím advokátům hodně úspěchů v další práci parafrázovaným výrokem římských konzulů „Dělal jsem to, jak jsem uměl, přeji těm, kteří to budou dělat po mně, aby se jim dařilo víc. 

Show předsedy ČAK skončila dlouhým potleskem a JUDr. Sokol požádal o krátké slovo mimo program místopředsedu ČAK JUDr. Petra Poledníka. Ten jménem představenstva i advokátů vysekl JUDr. Vychopňovi poklonu a poděkoval za dlouholetou práci.

 

10:40

Ohlédnutí za volebním obdobím

JUDr. Vychopeň nestál za řečnickým pultem, ale chodil po pódiu a gestikuloval za chůze a jeho vystoupení bylo doprovázené bohatým obrazovým materiálem a videi promítanými na obří plátna. Ve svém projevu se nevyhnul ani ožehavým tématům a zároveň připomněl události a aktivity, na které je pyšný, například výrazné zapojení ČAK do evropských advokátních struktur, rekonstrukci Kaňkova paláce, přestavbu IT systému nebo výměnu identifikačních karet advokátů.

Zmínil také knihy, jež ČAK vydala, nebo jejich vydání podpořila, zejména pak vyzdvihl autorský kolektiv pod vedením JUDr. Svejkovského, který vyprodukoval historicky první komentovaný zákon o advokacii.

10:25

Předseda ČAK bilancoval

JUDr. Tomáš Sokol pozval k řečnickému pultu stávajícího předsedu ČAK JUDr. Martina Vychopně, aby vystoupil se zprávou o činnosti ČAK tentokrát nikoliv jen za poslední 4 roky činnosti, ale za posledních 8 let, kdy stál v čele české advokacie.

JUDr. Martin Vychopeň tentokrát změnil zažitý formát a detailní zprávu na sněmu nepřednesl a připomněl účastníkům, že se s ní mohli seznámit ve sněmovním čísle Bulletinu advokacie nebo ZDE. Přítomným advokátům pak nabídl své osobní ohlédnutí za událostmi uplynulého volebního období i svým celkovým působením ve funkci předsedy.

10:15

Advokáti volí

V průběhu projevů hostů JUDr. Sokol připomněl přítomným advokátům, že ve volebních místnostech se již naplno rozběhly volby a vyzval je, aby postupně odcházeli volit.

 

 

 

 

09:20

JUDr. Vychopeň přivítal několik vzácných hostů, kteří se 7. sněmu zúčastnili nebo se ještě zúčastní a také vystoupí se svým příspěvkem. V sále představil nejprve nejvyšší zástupce zahraničních institucí:
Prezidenta IBA, tedy International Bar Association, největší mezinárodní advokátní organizace – Čecha, na kterého je česká advokacie nesmírně hrdá – JUDr. Martina Šolce. Dále prezidenta CCBE, tedy Evropské advokátní komory pana Ruthevena Gemmella a viceprezidenta CCBE pana Ranka Pelicariće.

Dalším významným hostem, který přijal pozvání a zároveň se stal prvním zahraničním advokátem, který získal nejvyšší advokátní vyznamenáním za přínos české advokacii – bývalý předseda Slovenské advokátní komory a přítel českých advokátů JUDr. Lubomír Hrežďovič. Dnes tu zastoupil aktuálního předsedu SAK JUDr. Tomáše Borce, kterému advokátní povinnost u slovenského soudu zabránila v účasti na sněmu v Praze.

Dále předseda ČAK přivítal za Polskou advokátní komoru členku jejího představenstva paní Ewu Stawickou, z Národní rady francouzských advokátních komor členku výboru pro evropské a mezinárodní záležitosti paní Caline Kamya, za Slovinskou advokátní komoru jejího viceprezidenta Janeze Starmana, za Chorvatskou advokátní komoru viceprezidenta pana Zorana Vukiće a za Lichtenštejnskou advokátní komoru viceprezidenta Roberta Schneidera.

09:20

Přijeli vzácní hosté

Nechyběli ani další vzácní hosté, kteří nemuseli při cestě na sněm překonat hranice ČR. Ze špiček české justice poctili svou přítomností 7. sněm ministr spravedlnosti České republiky Robert Pelikán, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka, předseda Nejvyššího soudu prof. Pavel Šámal, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Mezi přítomnými se objevili také prezidenti profesních právnických komor - prezident Notářské komory ČR Mgr. Radim Neubauer a prezidentka Exekutorské komory ČR Mgr. Pavla Fučíková a prezidenti dalších právnických organizací - prezidentka Soudcovské unie ČR Mgr. Daniela Zemanová, prezident Unie státních zástupců JUDr. Jan Lata a prezidentka Unie podnikových právníků JUDr. Marie Brejchová.

09:15

Proběhla volba předsednictva sněmu, volební, mandátové a návrhové komise a dvou ověřovatelů zápisu.

09:00

Zahájení 7. sněmu ČAK

Předseda ČAK JUDr. Martin Vychopeň zahájil jednání 7. sněmu. Sněm otevřela státní hymna a po ní následovala stavovská hymna, obě v podání studentů Pražské konzervatoře, s níž Komora dlouhodobě spolupracuje.

 

 

08:30

Advokáti si vyzvedávají registrační lístky a postupně vcházejí do sálu. Předem bylo registrováno téměř 1500 advokátů, další mohou přicházet během dopoledne i bez předchozí registrace s advokátním průkazem. 

08:00

Právě byla zahájena registrace účastníků sněmu. První advokáti přicházejí. 

 

07:56

Vítejte!

Vítejte na online zpravodajství ze 7. sněmu České advokátní komory, který se koná dnes 22. září 2017 v hotelu Clarion v Praze 9. 

NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR