oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Judikatura a stanoviska

Výběr nejzajímavější pracovně-právní judikatury za rok 2017 – III. díl

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 20.04.2018

Rok 2017 byl v oblasti soudně řešených otázek pracovního práva patrně ještě bohatší než jemu předcházející rok 2016. Soudy České republiky vydaly i v minulém roce celou řadu zajímavých a všeobecně pro interpretaci a aplikaci norem pracovního práva v praxi přínosných rozhodnutí.

Výběr nejzajímavější pracovně-právní judikatury za rok 2017 – II. díl

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 16.04.2018

exkluzivně Rok 2017 byl v oblasti soudně řešených otázek pracovního práva patrně ještě bohatší než jemu předcházející rok 2016. Soudy České republiky vydaly i v minulém roce celou řadu zajímavých a všeobecně pro interpretaci a aplikaci norem pracovního práva v praxi přínosných rozhodnutí.

Nejvyšší správní soud: Stavení běhu lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení při podání žádosti o osvobození od soudních poplatků v řízení před správním soudem

publikováno: 12.04.2018

Jestliže účastník požádá pouze o osvobození od soudních poplatků, staví se podle § 35 odst. 9 věty třetí s. ř. s. běh lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení i v případě, že byla žádost o osvobození od soudních poplatků podána po podání návrhu na zahájení řízení.

Výběr nejzajímavější pracovně-právní judikatury za rok 2017
I. díl

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 11.04.2018

exkluzivně Rok 2017 byl v oblasti soudně řešených otázek pracovního práva patrně ještě bohatší než jemu předcházející rok 2016. Soudy České republiky vydaly i v minulém roce celou řadu zajímavých a všeobecně pro interpretaci a aplikaci norem pracovního práva v praxi přínosných rozhodnutí.

Vznik pracovního poměru v aktuální judikatuře

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 10.04.2018

exkluzivně Příznivý vývoj ekonomiky má odraz v právu. Zaměstnavatelé mají zájem přijímat do pracovního procesu daleko větší počet zaměstnanců. Tím více vystupují do popředí nároky na správný obsah pracovních smluv, které jsou hlavní formou pracovněprávních vztahů. S ohledem na vyšší počet uzavíraných pracovních smluv, velkou pozornost těmto otázkám věnují i soudy. Podívejme se na některé zásadní rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a soudů nižšího stupně, které nejen ovlivňují činnost soudů, ale i advokátní praxi.

K otázce (ne)existence dlužníkova „práva na reorganizaci“

publikováno: 09.04.2018

Nález Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2017 sp. zn. III. ÚS 2849/17

Nejvyšší soud: K odměně členu statutárního orgánu

publikováno: 05.04.2018

I při splnění zákonných podmínek pro přiznání obvyklé odměny členu statutárního orgánu společnosti za výkon funkce je nezbytné zkoumat, zda s ohledem na okolnosti konkrétního případu nebyl takový nárok uplatněn v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, kterému nelze poskytnout právní ochranu.

Ústavní soud: K otázce splnění podmínek pro vydání rozsudku pro uznání

publikováno: 02.04.2018

Vydání rozsudku pro uznání podle ust. § 114b odst. 5 o. s. ř. musí být vázáno na řádné, nepochybné a prokazatelné naplnění zákonných podmínek dle § 153a o. s. ř. To konkrétně znamená, že při posuzování vyjádření na kvalifikovanou výzvu dle § 114b odst. 1 o. s. ř. je možné dospět k závěru o její nekvalifikovanosti jen v případech vyjádření nevyvolávajících žádné pochybnosti o své nedostatečnosti, resp. o tom, že se žalovaný nehodlá řádně (tj. i bez obstrukcí) bránit nároku uplatněnému žalobou. Při vydání rozsudku pro uznání je totiž třeba mít na zřeteli, že tento institut, založený na právní fikci, podstatně redukuje možnost uplatnění procesních práv žalovaného a zejména jeho práva rozporovat žalovaný nárok či tvrzení žalobce.