oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Judikatura a stanoviska

Ústavní soud: Ke zjišťování názoru dítěte v případě sporu rodičů ohledně volby základní školy dítěte nastupujícího povinnou školní docházku

publikováno: 15.08.2018

K porušení práva na soudní ochranu jednoho z rodičů podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod dojde také tím, že obecný soud při posuzování nejlepšího zájmu dítěte podle čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte nepřihlédne k právu dítěte zúčastnit se řízení v jeho věci, sdělit své stanovisko a být vyslyšeno v soudním řízení podle čl. 12 odst. 2 ve spojení s čl. 9 odst. 2 Úmluvy o právech dítěte.

ESLP: Zjišťování transakcí na účtu advokáta je porušením čl. 8 Úmluvy

publikováno: 13.08.2018

Senát páté sekce Soudu dospěl jednomyslně k závěru, že opatření spočívající ve vyžádání přehledu všech uskutečněných transakcí na bankovním účtu stěžovatele, advokáta, existovalo-li toliko podezření, že obdržel odměnu za zastupování pocházející z výnosů trestné činnosti, aniž by byl zároveň sám podezřelý z trestného činu, a následném uchovávání těchto informací s údaji o jeho klientech a jejich zpřístupnění okruhu třetích osob oprávněných nahlížet do spisu nebylo doprovázeno dostatečnými procesními zárukami proti svévoli, a nebylo tudíž nezbytné v demokratické společnosti. Došlo tak k porušení práva stěžovatele na respektování soukromého života dle článku 8 Úmluvy.

Nejvyšší správní soud: Změna společného příjmení v době trvání manželství

publikováno: 01.08.2018

Za trvání manželství není změna společného příjmení pouze u jednoho z manželů možná bez souhlasu druhého manžela s tím, že změna společného příjmení bude vztažena i na jeho příjmení, neboť kladné rozhodnutí o povolení změny společného příjmení se automaticky vztahuje na oba manžele.

Střídavá péče a stanovení výživného - zohlednění vzdálenosti bydlišť rodičů

publikováno: 19.07.2018

Nález Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2018 sp. zn. I. ÚS 2996/17.

Glosa: K rozsudku Nejvyššího soudu ve věci následků smlouvy uzavřené oběma manželi, jednal-li jeden z nich v duševní poruše

publikováno: 16.07.2018

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2017, sp. zn. 21 Cdo 2651/2017

Evropský soud pro lidská práva: K nepřípustnosti obhajovat se v trestním řízení osobně

publikováno: 09.07.2018

Zákonem stanovená nepřípustnost obhajovat se v trestním řízení osobně, ale pouze prostřednictvím obhájce, není v rozporu s čl. 6 odst. 1 a odst. 3 písm. c) Úmluvy.

K povinnosti řidiče zajistit připoutání spolujezdce bezpečnostním pásem z hlediska jeho trestní odpovědnosti

publikováno: 02.07.2018

Nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2018 sp. zn. II. ÚS 492/17.

Priorita výkladu, který nezakládá neplatnost smlouvy

publikováno: 26.06.2018

Nález Ústavního soudu ze dne 22. 5. 2018 sp. zn. II. ÚS 658/18.