oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Judikatura a stanoviska

K otázce (ne)platnosti elektronického zaručeného podpisu

publikováno: 22.02.2018

exkluzivně Nález Ústavního soudu ze dne 16. 1. 2018 sp. zn. I. ÚS 2963/17

NS k úpravě odpovědnosti advokáta za škodu způsobenou při výkonu advokacie

publikováno: 21.02.2018

25 Cdo 1734/2016: Úprava odpovědnosti advokáta za škodu způsobenou při výkonu advokacie vyplývá ze zvýšených nároků, jež jsou na advokátní stav kladeny z důvodu vyšší míry rizika spojené s jejich činností a z důvodu nezbytnosti zajištění důvěry ve vztahu advokát - klient. Odpovědnost advokáta je v § 24 zákona o advokacii vymezena poměrně široce, má však svoje limity vyplývající z charakteru výkonu advokacie, a nastupuje proto až tehdy, pokud bylo prokázáno, že advokát nesplnil, resp. porušil svoji povinnost, kterou lze po něm s ohledem na ustanovení § 16 a § 1 odst. 2 zákona o advokacii důvodně očekávat, tedy zejména znalost právních předpisů, schopnost jejich logické a vhodné aplikace, důsledné zastupování klienta, obstarávání jeho záležitostí podle smlouvy o poskytování právních služeb a provádění činností úzce souvisejících (např. úschova listin).

Evropský soud pro lidská práva: Záznamy odposlechů telefonické komunikace mezi advokátem a klientem a jejich použití v trestním řízení proti třetím osobám

publikováno: 20.02.2018

Telefonická komunikace spadá pod pojmy „soukromý život“ a „korespondence“ ve smyslu čl. 8 Úmluvy, a tudíž její záznam představuje „zásah orgánu státní moci“ do výkonu práva zaručeného čl. 8 Úmluvy. Odposlechy konverzací mezi advokátem a klientem představují bezpochyby zásah do profesního tajemství, které je základem vztahu důvěry mezi advokátem a klientem.

Ústavní soud: K otázce stanovení odměny advokáta

publikováno: 16.02.2018

Za úkony učiněné do 31. 12. 2012 je třeba přiznat odměnu podle ust. § 9odst. 3 písm. a) advokátního tarifu, a nikoli podle odst. 1 citovaného ustanovení. Opačný postup představuje porušení práva dotčeného účastníka řízení na spravedlivý proces.

Nejvyšší soud: K naléhavému právnímu zájmu na určení, že věc je předmětem zaniklého a dosud nevypořádaného SJM

publikováno: 13.02.2018

1. Jestliže je v katastru nemovitostí jako vlastník nemovitosti evidován jen jeden z bývalých manželů a druhý tvrdí, že věc je předmětem zaniklého, avšak dosud nevypořádaného společného jmění manželů, má naléhavý právní zájem na určení, že nemovitost je v zaniklém a doposud nevypořádaném společném jmění manželů. Pokud v průběhu řízení nastanou účinky zákonné domněnky vypořádání, bude třeba žalobu změnit na určení, že věc je v podílovém spoluvlastnictví účastníků.
2. Podkladem pro zápis poznámky spornosti je žaloba na určení, že věc je ve společném jmění manželů, nikoliv žaloba o vypořádání společného jmění manželů.

K otázce rozhodování soudu o nákladech řízení v rozporu s principem ochrany spotřebitele jako slabší strany

publikováno: 08.02.2018

exkluzivně Nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2017 sp. zn. I. ÚS 1844/17

Žadatel o azyl nemůže být podroben psychologickému testu kvůli určení jeho sexuální orientace

publikováno: 30.01.2018

Provedení takového testu totiž představuje nepřiměřený zásah do soukromého života žadatele.

K povinnosti soudu vypořádat se s uplatněnými námitkami (námitka rozporu vůle účastníka řízení s jejím projevem)

publikováno: 24.01.2018

Nález Ústavního soudu ze dne 29. 8. 2017 sp. zn. III. ÚS 593/17