oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Judikatura a stanoviska

K náhradě škody, která vznikla v příčinné souvislosti s vedením trestního řízení

autor: JUDr. Renata Rázková, Ph.D.
publikováno: 16.10.2018

exkluzivně Nález Ústavního soudu ze dne 7. 8. 2018 sp. zn. II. ÚS 2767/16.

Nesvěření nezletilých do střídavé péče s ohledem na nejlepší zájmy dítěte

publikováno: 15.10.2018

Nález Ústavního soudu ze dne 31. 8. 2018 sp. zn. IV. ÚS 1286/18.

Soudní dvůr EU: K otázkám odpovědnosti za zpracování údajů návštěvníků Facebooku

publikováno: 02.10.2018

Správce fanouškovské stránky na Facebooku nese spoluodpovědnost za zpracování údajů návštěvníků své stránky. Orgán pro ochranu údajů v členském státě, v němž má sídlo tento správce, může podle směrnice 95/461 zasáhnout jak proti tomuto správci, tak i proti provozovně Facebooku nacházející se v témže státě.

K otázce potřebnosti zaslání opisu stížnosti státního zástupce k předstižné vazbě obviněnému z důvodu zachování rovnosti zbraní

publikováno: 01.10.2018

exkluzivně Nález Ústavního soudu ze dne 31. 7. 2018 sp. zn. IV. ÚS 1463/18.

Ústavní soud: K rozhodování o zabrání věci podle trestního řádu

publikováno: 01.10.2018

Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty v trestním řízení představuje významný zásah do práv vlastníka této věci, a proto nemůže být rozhodování o použití tohoto institutu pouhou formalitou. Jestliže obecné soudy nedospěly k jednoznačnému závěru o původu předmětných finančních prostředků, tedy byly si vědomy toho, že nebylo bez důvodných pochybností prokázáno, že tyto prostředky byly nabyty za majetek získaný z trestné činnosti, a aniž by vyvrátily verzi jejich možného legálního původu, rozhodly o jejich zabrání, porušily tímto svým postupem § 102 trestního zákoníku a současně porušily základní práva stěžovatelky garantovaná čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nejvyšší správní soud: Orientační dechová zkouška jako důkaz v řízení o přestupku

publikováno: 30.09.2018

Výsledek orientační dechové zkoušky je jedním z důkazů, které provádí správní orgán v řízení o přestupku podle § 125c odst. 1 písm. b) nebo c) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a které je povinen hodnotit v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů, zásadou oficiality a zásadou materiální pravdy. Pro závěr o vině postačí výsledek orientační dechové zkoušky, pokud je spolehlivý a jednoznačný. Pokud výsledek orientační dechové zkoušky připouští s ohledem na jeho určitou nepřesnost důvodné pochybnosti o ovlivnění řidiče požitým alkoholem či o stupni tohoto ovlivnění a tyto pochybnosti se nepodaří odstranit provedením dalších důkazů, je třeba v souladu se zásadou in dubio pro reo rozhodnout ve prospěch obviněného.

Glosa: K rozsudku NS ve věci spoluzpůsobení škody poškozeným

publikováno: 29.09.2018

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2018, sp. zn. 25 Cdo 612/2017

Soudní dvůr EU: K nároku na náhradu za významné zpoždění letu

publikováno: 25.09.2018

Nárok na náhradu za významné zpoždění letu se vztahuje i na přímo navazující lety do třetího státu s mezipřistáním mimo území EU. Přestoupení do jiného letadla při mezipřistání nemá žádný vliv na to, že dva nebo více letů rezervovaných současně je třeba považovat za jediný let s navazujícím spojením.