oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Judikatura a stanoviska

Ústavní soud: K otázce formalistického přístupu obecných soudů při posuzování platnosti závazku podle určitosti projevu vůle

publikováno: 11.12.2017

Článek 1 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a čl. 3 odst. 4 Ústavy České republiky zaručují základní právo jednotlivce na to, aby veřejná moc respektovala autonomní projevy jeho osobnosti, včetně projevů volních, které mají odraz v jeho konkrétním jednání, pokud takové jednání není zákonem výslovně zakázáno. Porušení tohoto práva se orgán státní moci dopustí i tehdy, pokud formalistickým výkladem norem podústavního práva odepře autonomnímu projevu vůle smluvních stran důsledky, které smluvní strany takovým projevem zamýšlely ve své právní sféře vyvolat.

Dodavatel luxusních výrobků může zakázat distributorům, aby prodávali tyto výrobky přes internetovou platformu třetí strany, jako je Amazon

publikováno: 08.12.2017

Takový zákaz je přiměřený a v zásadě nepřekračuje meze toho, co je nezbytné k zajištění ochrany luxusní image těchto výrobků.

Rovné zacházení pro přiznání starobního důchodu osobám, které podstoupily změnu pohlaví

publikováno: 07.12.2017

Generální advokát Bobek považuje za protiprávní požadavek vnitrostátního práva, podle něhož osoba, která podstoupila změnu pohlaví, nesmí být v manželském svazku, aby jí vznikl nárok na státní starobní důchod. Tento požadavek je neslučitelný s unijní směrnicí o rovném zacházení pro muže a ženy.

Společnosti Apple se podařilo zabránit zápisu označení „MI PAD“ jako unijní ochranné známky

publikováno: 06.12.2017

V roce 2014 čínská společnost Xiaomi, specializovaná v oblasti elektroniky a mobilní telefonie, požádala u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) o zápis slovního označení „MI PAD“ jako unijní ochranné známky pro elektronické přístroje a služby (tele)komunikace. Společnost Apple proti zápisu tohoto označení podala námitky, když uplatnila svou starší ochrannou známku IPAD zapsanou pro totožné nebo podobné výrobky a služby.

Nejvyšší soud: K zamítnutí žaloby o povolení nezbytné cesty

publikováno: 05.12.2017

Hrubě nedbalé či úmyslné jednání vlastníka nemovité věci žádajícího o povolení nezbytné cesty, které je důvodem zamítnutí žaloby podle § 1032 odst. 1 písm. b) o. z., může podle okolností případu spočívat nejen ve zbavení se existujícího spojení s veřejnou cestou, ale i v nabytí nemovité věci bez zajištěného spojení s veřejnou cestou.

Nejvyšší správní soud: Správní odpovědnost věřitele za neúplné informace v reklamě na spotřebitelský úvěr nabízený na internetových stránkách provozovaných jiným subjektem

publikováno: 28.11.2017

Věřitel odpovídá za správní delikt podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, i když poskytovaný úvěr byl nabízen reklamou na jím neprovozovaných internetových stránkách.

K otázce nejmenování profesorem vysoké školy, žaloba na nečinnost prezidenta republiky

publikováno: 27.11.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 7. 11. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 12/17

Ústavní soud: K nárokům advokáta v případě bezplatné obhajoby, resp. obhajoby za sníženou odměnu

publikováno: 21.11.2017

Pokud orgány činné v trestním řízení přiznaly stěžovateli odměnu a náhradu hotových výdajů za obhajobu obviněného bez dalšího až od právní moci rozhodnutí o přiznání nároku na obhajobu za sníženou odměnu, aniž by § 33 odst. 2 tr. řádu vyložily s přihlédnutím ke specifickým okolnostem daného případu, tj. se zohledněním průtahů, k nimž při vyřizování žádosti obviněného o přiznání nároku na obhajobu za sníženou odměnu došlo, postupovaly ryze formalisticky. Tím, že orgány činné v trestním řízení nepřiznaly stěžovateli odměnu a náhradu hotových výdajů již od data podání této žádosti, zasáhly do práva stěžovatele na spravedlivý proces zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.