oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Není konference jako konference

autor: JUDr. Vladimír Zoufalý, advokát a prezident KJT
publikováno: 27.04.2016

Čas od času jsem tázán, v čem se vlastně liší konference Karlovarské právnické dny od jiných konferencí, seminářů, či i právnických dnů a opakuji již mnohokráte řečené. Jde o ojedinělou příležitost diskutovat a naslouchat jiným, při střetu pohledů různých odvětví práva a práv různých zemí z pozice teorie, justice i praxe. Diskuze, jíž se účastní i nejvýznačnější odborníci, je vedena mezi rovnými s cílem dopídit se nejsprávnějšího výkladu práva. K tomu všemu přistupuje neformální atmosféra konference, přenášející se i do jejích kuloárů.

Pokud se však zamyslím hlouběji nad jejím přínosem i pro mne samotného, Pak ten skutečný spočívá ve vytváření si přístupu k výkladu práva pro každodenní praxi. Nejde jen o do krátkého časového okamžiku zhutněné seznámení se s konkrétními otázkami, u nich člověk neví, kdy a zda je bude potřebovat. Spíš jde o něco jiného, o celkový přístup k výkladu a chápání práva v jeho podstatě a tedy i ke způsobu řešení jiných, než zde diskutovaných otázek. Je až s podivem, kolik, při řešení byť i úzkého problému, je „mimochodem“ vysloveno dalších „mouder“, připomenuto právních postulátů, zajímavé judikatury a vzájemných souvislostí. To vše má vliv na posun ve způsobu právnického uvažování. Shodou okolností jsem právě dočetl příspěvek prof. K. Eliáše na letošní konferenci[1]. Již v jeho úvodu jsem nalezl z části i vyjádření toho, co se výše snažím naznačit. S laskavým souhlasem autora z jeho příspěvku cituji dříve, než dojde k jeho zveřejnění účastníkům konference.

„Analyzujeme-li jednotlivé právní pravidlo obsažené v zákoně, usilujeme o jeho výklad ve snaze porozumět, co jím chtěl zákonodárce adresátu sdělit, resp. rozpoznat, která práva nebo které povinnosti se zákonodárce rozhodl založit recipientovi. Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt[2]. K správnému výsledku nelze dospět jinak, než interpretací, přičemž pro postup de lege artis je mj. nezbytné porozumět kontextuálním vazbám zákonných ustanovení a smyslu jejich celku. Jinak řečeno, smysl jednotlivého pravidla pochopíme při respektování smyslu celku a jeho smysl zjistíme z významu jednotlivostí, z nichž se skládá celek. Úspěch takového snažení není možné bez stále korekce představ, ba předsudků, s nimiž se k rozboru zákonného pravidla původně přistupovalo. V tom je základ hermeneutického kruhu[3], který není bez významu ani pro právní texty.[4] Uvědomění toho je zvlášť důležité, pokud vykládáme právní pravidlo obsažené v zákoně, jenž teprve před nedávnem nahradil dosavadní právní úpravu. Neboť tehdy vystupuje dosti naléhavě riziko chybného výkladu poznamenaného „závislostí na cestě“, kdy se do nové právní úpravy určitého institutu snažíme vkládat smysl, jejž jsme si osvojili výkladem a používáním dosavadní právní úpravy.“

Současně si všímám i poslední věty dobře detekující častou příčinu našich pochybení vedoucích i k nadbytečným diskuzím o takto vykonstruovaných problémech. Napadá mne, že přínos konferencí vlastně spočívá i v naučení se zvládnout, bez studu a hany, zapudit vlastní stanoviska a přijmout jiný, více přesvědčivý, výklad. Zajisté je i proto člověk lépe připraven aplikovat právo po jeho rekodifikaci, pokud obdobně zvládal již dříve potřebu odhlížet od již i věkem pevně zažitých myšlenkových postupů. Lépe se mu hledá nový výklad určité i tradiční normy po celkové rekodifikaci. Jde tedy o přínos konferencí v přístupu k výkladu práva při jeho každodenní aplikaci více než o konkrétní byť důležité poznatky. Paradoxně jsem si však právě na těchto konferencích povšiml, že tuto schopnost neustále sebekritického přístupu a zájmu o stanoviska jiných mají často věkem ti starší a odborně uznávanější, patrně již poučeni vlastními prohrami, z nichž vítězstvím je pak pokora před právem.

Karlovarské právnické dny nejsou komerční či marketingovou záležitostí, nejde o navazování známostí, ale spíše shledávání spřízněných přístupem k právu. Je proto i správné a záslužné, že ČAK konferenci Karlovarské právnické dny spolupořádá a všemožně podporuje. Vrací se to jejím členům, zejména účastníkům konference, ostatním již skromněji v následné a již omezené publikaci příspěvků. To co je řečeno výše a jak se každý účastník sám podílí na diskuzi, není osobní účasti již přenositelné a stejně tak ne vlastní atmosféra konferencí.

HLASUJTE PRO SVŮJ STAVOVSKÝ ČASOPIS ZDE.[1] K. Eliáš; Právní důsledky vzniku zástavního práva k obchodnímu závodu, in Sborník XXIV. konference, Leges 2016 (vyjde v červnu 2016).

[2] Zákony se nezakládají na čtení, ale na porozumění. THOMAS, John Henry; FRASER, John Farquhar. The Reports of Sir Eward Coke, Knt.iIn Thirteen Parts, IV. London: Joseph Butterworth and Son, 1826, s. 473

[3] GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda. I. Nárys filosofické hermeneutiky. Praha: Triáda, 2010, s. 236 an.

[4] Srov. MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. Praha: C. H. Beck. 2010, s. 162; WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013, s. 59.