oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z judikatury

NS odmítl dovolání matky, která zavraždila novorozence

publikováno: 18.07.2018

Jako zjevně neopodstatněné odmítl Nejvyšší soud dovolání matky, která medikamenty na konci sedmého lunárního měsíce těhotenství nejprve uměle vyvolala porod dítěte, poté narozené živé dítě zabalila do igelitové tašky a igelitových pytlů na odpadky, čímž jej udusila a v jedné z pražských ulic pohodila v polovině června roku 2015 do kontejneru. Matka se pokoušela dovoláním zvrátit původní rozsudek Vrchního soudu v Praze, který ji dne 4. října 2017 odsoudil za vraždu k trestu odnětí svobody na osm let do věznice s ostrahou.

Znalecký posudek k objasnění příčin dopravní nehody musí zohlednit konkrétní podmínky, za kterých k nehodě došlo

publikováno: 17.07.2018

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Tomáš Lichovník) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, usnesení Městského soudu v Praze a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatele na soudní ochranu dle čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

I náboženské společnosti musí dodržovat unijní právo v oblasti ochrany osobních údajů

publikováno: 15.07.2018

Taková náboženská společnost, jako jsou Svědkové Jehovovi, je společně se zvěstovateli, kteří jsou jejími členy, správcem osobních údajů shromažďovaných v rámci podomní kazatelské činnosti Zpracování osobních údajů v rámci takové činnosti musí být v souladu s pravidly unijního práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Od 1. 7. 2018 budou řízení o předběžných otázkách týkajících se fyzických osob anonymizována

publikováno: 29.06.2018

Soudní dvůr EU k výkonu evropského zatýkacího rozkazu

publikováno: 29.06.2018

Podle generálního advokáta E. Tančeva musí být výkon evropského zatýkacího rozkazu odložen, pokud příslušný justiční orgán konstatuje nejen to, že existuje skutečné nebezpečí zjevného odepření spravedlnosti z důvodu nedostatků soudního systému vystavujícího členského státu, ale rovněž to, že osoba, na kterou se tento zatýkací rozkaz vztahuje, je takovémuto nebezpečí vystavena Pro určení, zda je dotyčná osoba takovémuto nebezpečí vystavena, musí vykonávající justiční orgán přihlédnout ke zvláštním okolnostem týkajícím se jak této osoby, tak trestného činu, pro který je tato osoba stíhána nebo za který byla odsouzena.

O tom, zda amnestovaný porušil amnestií stanovenou podmínku, musí rozhodovat soudy

publikováno: 28.06.2018

Plénum Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) částečně vyhovělo stěžovateli, který namítal, že byl na základě sdělení prezidenta republiky a výzvy soudu k nastoupení trestu v rozporu s ústavním pořádkem zbaven osobní svobody a omezen ve svém právu na obhajobu.

Ústavní soud zrušil tzv. druhou restituční tečku

publikováno: 27.06.2018

Pod záštitou advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. podala skupina 18 senátorů návrh Ústavnímu soudu České republiky na zrušení některých ustanovení zákona č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, konkrétně návrh na zrušení ustanovení o tzv. restituční tečce. Dne 27.6.2018 o tomto návrhu rozhodl Ústavní soud tak, že tzv. restituční tečku zrušil, neboť se ztotožnil s námitkami uplatněnými v návrhu a restituční tečku označil za nespravedlivou a zakládající nerovnost mezi jinak srovnatelnou skupinou oprávněných osob. Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Radovan Suchánek) tak zrušilo uplynutím dne 30. června 2018 ustanovení čl. IV body 1 až 7, 9, 10, 14, 15, 18, 20 a 21 a čl. V zákona č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Ustanovení směrnice o uprchlících, která členskému státu umožňují nepřiznat nebo odejmout postavení uprchlíka, jsou v souladu s unijním právem

publikováno: 22.06.2018

Vzhledem k tomu, že rozhodnutím o nepřiznání nebo o odnětí postavení uprchlíka není dotčen fakt, že daná osoba je i nadále uprchlíkem, je členský stát povinen zaručit dotyčnému uprchlíkovi dodržování jeho práv plynoucích z Ženevské úmluvy.