oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z judikatury

Soudní dvůr EU k nároku na doplňkovou ochranu pro osobu, která „se dopustila vážného zločinu“

publikováno: 14.09.2018

Osobu nelze vyloučit z nároku na doplňkovou ochranu, pokud se považuje za osobu, která „se [dopustila] vážného zločinu“, pouze na základě trestu, který lze uložit podle práva dotyčného členského státu Příslušný vnitrostátní orgán nebo soud, který rozhoduje o žádosti o doplňkovou ochranu, musí posoudit závažnost trestného činu na základě úplného přezkoumání všech okolností daného jednotlivého případu.

Tribunál EU potvrzuje omezující opatření vůči ruským bankám, ropným a plynárenským podnikům v souvislosti s krizí na Ukrajině

publikováno: 14.09.2018

Rada v reakci na činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině přijala ode dne 31. července 2014 omezující opatření vůči několika ruským bankám a podnikům specializujícím se v odvětví ropy a plynu. Těmito opatřeními byla uložena omezení, která se týkají určitých finančních operací a vývozu určitého zboží a citlivých technologií, dále byl určitým ruským subjektům zakázán přístup na kapitálové trhy a byl stanoven zákaz poskytovat služby nezbytné pro určité činnosti v odvětví ropy.

Ochrana cestujících i zájmů leteckých společností při zrušení letu

publikováno: 12.09.2018

V případě zrušení letu musí letecká společnost proplatit i provizi, kterou zprostředkovatel získal z nákupu letenky, pokud letecká společnost o této provizi věděla.

Stávající způsob voleb do orgánů zaměstnaneckých pojišťoven upřednostňuje „velké“ zaměstnavatele

publikováno: 12.09.2018

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Radovan Suchánek) částečně vyhovělo návrhu skupiny 19 senátorů a zrušilo § 10 odst. 3 a odst. 5 písm. b) zákona České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách (dále jen „zákon o zaměstnaneckých pojišťovnách“), v části, kterou se stanoví výlučné oprávnění reprezentativních organizací zaměstnavatelů a reprezentativních odborových organizací navrhovat kandidáty do voleb do správních rad a dozorčích rad zaměstnaneckých pojišťoven. Kromě toho zrušilo vyhlášku č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven. V obou případech tak učinilo s odkladem vykonatelnosti do 30. září 2019. Ve zbytku návrh skupiny senátorů zamítlo.

Soudní dvůr EU k diskriminaci zaměstnance na základě náboženského vyznání

publikováno: 11.09.2018

Propuštění katolického primáře katolickou nemocnicí z důvodu, že uzavřel druhé manželství po rozvodu, může představovat zakázanou diskriminaci na základě náboženského vyznání. Nic totiž nenasvědčuje tomu, že požadavek, aby katolický primář dodržoval posvátnost a nerozlučitelnost manželství podle pojetí katolické církve, je podstatným, legitimním a odůvodněným profesním požadavkem, což však v daném případě přísluší ověřit německému spolkovému pracovnímu soudu.

Na vyslaného pracovníka, který nahrazuje jiného, se uplatní systém sociálního zabezpečení místa výkonu práce, i když tito dva pracovníci nebyli vysláni týmž zaměstnavatelem

publikováno: 06.09.2018

Osvědčení A1, dokládající příslušnost pracovníka k systému sociálního zabezpečení členského státu původu, zavazuje nicméně, mimo případy podvodu či zneužití práva, a pokud nebylo tímto státem zrušeno ani prohlášeno za neplatné, instituce sociálního zabezpečení i soudy členského státu, v němž je práce vykonávána.

Soudní dvůr EU: Vozidlo, které není oficiálně vyřazeno z provozu, musí být kryto povinným ručením, i když „jen“ parkuje a majitel je neprovozuje

publikováno: 06.09.2018

Členské státy mohou stanovit, že pokud osoba, která byla povinna sjednat pojištění občanskoprávní odpovědnosti za vozidlo, které se zúčastnilo nehody, tuto povinnost nesplnila, může se vnitrostátní subjekt pro odškodnění domáhat náhrady po této osobě, i když tato osoba není za tuto nehodu občanskoprávně odpovědná.

Další nález Ústavního soudu k problematice tzv. souběhu funkcí

publikováno: 31.08.2018

III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Nejvyššího soudu, rozsudek Krajského soudu v Ostravě a rozsudek Okresního soudu v Opavě, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatele na soudní ochranu plynoucí z čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod ve spojení s právem na svobodné jednání podle čl. 2 odst. 3, zásadou pacta sunt servanda plynoucí z čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky a s právem na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky podle čl. 28 Listiny základních práv a svobod.