oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Zastupování předluženého klienta

publikováno: 01.10.2015

VE DNECH 14. a 15. ZÁŘÍ 2015 SE KONALA 21. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA ČAK. PŘEDSTAVENSTVO ZAUJALO MIMO JINÉ STANOVISKO K NĚKTERÝM OTÁZKÁM, KTERÉ SE TÝKAJÍ ZASTUPOVÁNÍ KLIENTA V ÚPADKU.

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA A PŘEDSEDA ODBORNÉ SEKCE PRO INSOLVENČNÍ PRÁVO JUDr. MICHAL ŽIŽLAVSKÝ K TOMU UVÁDÍ:

Stanovisko zpracovala odborná sekce ČAK pro insolvenční právo, a to na základě dotazů z advokátní praxe. Představenstvo se se stanoviskem ztotožnilo a rozhodlo o jeho zveřejnění, jak je uvedeno dále.

Je možné zastupovat klienta v úpadku a žádat a přijmout za toto zastupování odměnu?

Ano.

Ustanovení § 19 zákona o advokacii taxativně vypočítává situace, kdy je advokát povinen odmítnout poskytnutí právních služeb. O takový případ nejde, když se klient nachází v tísni či úpadku (naopak).

Pokud advokát neshledá důvody pro odmítnutí právních služeb, může dle právních předpisů o advokacii poskytnout právní služby tomu, kdo o ně žádá. Samo poskytnutí právních služeb a přijetí přiměřené odměny za ně advokátní předpisy nevylučují, naopak předpokládají.

Pokud však advokát ví o tzv. materiálním úpadku klienta (klient je objektivně v úpadku, ale nebylo dosud zahájeno insolvenční řízení), musí svého klienta-právnickou osobu a podnikající fyzickou osobu – poučit o povinnosti podat dlužnický insolvenční návrh a řešit úpadek výlučně cestou insolvenčního řízení (§ 98 insolvenčního zákona).

Je třeba rozlišovat situaci, kdy advokát poskytuje klientovi právní služby mimoprocesního charakteru, od situace, kdy mu poskytuje kvalifikovanou právní pomoc v procesu insolvenčního řízení. V prvním případě se z pohledu pohledávky advokáta na odměnu může jednat o obdobný nárok jako u ostatních dodavatelů služeb, což někdy znamená (jen) poměrné uspokojení pohledávky spolu s ostatními věřiteli. Ve druhém případě advokát vystupuje jako garant ústavního práva dlužníka na spravedlivý proces a nelze jej vnímat jako běžného dodavatele služeb (jím poskytovaná právní pomoc musí být plně materiálně zajištěna).

Spáchal by klient uhrazením odměny advokáta trestný čin zvýhodnění věřitele?

ČAK nepřísluší závazným způsobem posuzovat trestněprávní otázky. Samo o sobě však uhrazení přiměřené odměny advokáta za skutečně poskytnuté právní služby nemůže být trestným činem.

Porušil by advokát, který přijme zastupování a odměnu za zastupování klienta v úpadku zákon o advokacii nebo stavovské předpisy ČAK?

Ne.

Jak je uvedeno výše, advokát je povinen odmítnout poskytnutí právních služeb jen v zákonem taxativně stanovených případech. Pokud se nejedná o některý z těchto případů, přijetím zastupování klienta a přijetím přiměřené odměny advokát neporušuje zákon o advokacii, ani stavovské předpisy.

Podrobný zápis z jednání tohoto představenstva najdete Z D E