Zastupování předluženého klienta


publikováno: 01.10.2015

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA A PŘEDSEDA ODBORNÉ SEKCE PRO INSOLVENČNÍ PRÁVO JUDr. MICHAL ŽIŽLAVSKÝ K TOMU UVÁDÍ:

Stanovisko zpracovala odborná sekce ČAK pro insolvenční právo, a to na základě dotazů z advokátní praxe. Představenstvo se se stanoviskem ztotožnilo a rozhodlo o jeho zveřejnění, jak je uvedeno dále.

Je možné zastupovat klienta v úpadku a žádat a přijmout za toto zastupování odměnu?

Ano.

Ustanovení § 19 zákona o advokacii taxativně vypočítává situace, kdy je advokát povinen odmítnout poskytnutí právních služeb. O takový případ nejde, když se klient nachází v tísni či úpadku (naopak).

Pokud advokát neshledá důvody pro odmítnutí právních služeb, může dle právních předpisů o advokacii poskytnout právní služby tomu, kdo o ně žádá. Samo poskytnutí právních služeb a přijetí přiměřené odměny za ně advokátní předpisy nevylučují, naopak předpokládají.

Pokud však advokát ví o tzv. materiálním úpadku klienta (klient je objektivně v úpadku, ale nebylo dosud zahájeno insolvenční řízení), musí svého klienta-právnickou osobu a podnikající fyzickou osobu – poučit o povinnosti podat dlužnický insolvenční návrh a řešit úpadek výlučně cestou insolvenčního řízení (§ 98 insolvenčního zákona).

Je třeba rozlišovat situaci, kdy advokát poskytuje klientovi právní služby mimoprocesního charakteru, od situace, kdy mu poskytuje kvalifikovanou právní pomoc v procesu insolvenčního řízení. V prvním případě se z pohledu pohledávky advokáta na odměnu může jednat o obdobný nárok jako u ostatních dodavatelů služeb, což někdy znamená (jen) poměrné uspokojení pohledávky spolu s ostatními věřiteli. Ve druhém případě advokát vystupuje jako garant ústavního práva dlužníka na spravedlivý proces a nelze jej vnímat jako běžného dodavatele služeb (jím poskytovaná právní pomoc musí být plně materiálně zajištěna).

Spáchal by klient uhrazením odměny advokáta trestný čin zvýhodnění věřitele?

ČAK nepřísluší závazným způsobem posuzovat trestněprávní otázky. Samo o sobě však uhrazení přiměřené odměny advokáta za skutečně poskytnuté právní služby nemůže být trestným činem.

Porušil by advokát, který přijme zastupování a odměnu za zastupování klienta v úpadku zákon o advokacii nebo stavovské předpisy ČAK?

Ne.

Jak je uvedeno výše, advokát je povinen odmítnout poskytnutí právních služeb jen v zákonem taxativně stanovených případech. Pokud se nejedná o některý z těchto případů, přijetím zastupování klienta a přijetím přiměřené odměny advokát neporušuje zákon o advokacii, ani stavovské předpisy.

Podrobný zápis z jednání tohoto představenstva najdete Z D E