oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Výzva k účasti na mezinárodním výzkumu: Lifecycle of a Hate Crime

publikováno: 23.05.2016

Vážené advokátky, vážení advokáti!

ve spolupráci s Českou advokátní komorou si Vás dovolujeme jménem obecně prospěšné organizace In IUSTITIA požádat o účast na mezinárodním komparativním výzkumu,[1] který se věnuje tématu násilí z nenávisti. Výzkum je financován Generálním ředitelstvím pro spravedlnost a spotřebitele Evropské komise a společně s naší organizací se na něm podílí Univerzita v Limericku (IR), Univerzita v Sussexu (UK), Univerzita v Umeå (SE) a Lotyšské centrum pro lidská práva (LV).

Cílem projektu je porozumět, jak je využíváno právo k postihování trestných činů z nenávisti (hate crimes), a na základě toho identifikovat a sdílet nejlepší praxi z hlediska prevence a stíhání zločinů z nenávisti k posílení vymahatelnosti práva v této oblasti.

K vymezení trestné činnosti z nenávisti používáme definici Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, podle níž jsou trestné činy z nenávisti ty zločiny, které jsou motivovány předsudky či stereotypy proti určitým společenským skupinám na základě barvy pleti, etnicity či národnosti, pohlaví, genderu a sexuální orientace, náboženského vyznání včetně bezvěrectví, zdravotního postižení a dalších. Vykonány mohou být nejrůznější formou, od slovních útoků a vyhrožování přes poškozování majetku až po fyzické napadení, včetně vraždy. V českém kontextu se někdy o trestné činnosti z nenávisti hovoří rovněž jako o extremistické kriminalitě. Pachateli nenávistné kriminality však nemusejí být pouze „extremisté“, tj. příznivci některého z hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka.

Konkrétně se výzkum zaměřuje na aplikaci trestního práva v případě nenávistné kriminality v pěti členských zemí Evropské unie: Česká republika, Irsko, Lotyšsko, Švédsko a Velká Británie. Jedná se tudíž o praktické zkušenosti a znalosti, jimiž disponují aktéři trestního řízení – pachatelé, oběti, státní zástupci, obhájci a soudci. Vycházíme zde z předpokladu, že pouze studiem každodenní reality výkonu práva lze docílit stanového cíle projektu.

Za tímto účelem si Vás dovolujeme požádat o rozhovor, ve kterém bychom prodiskutovali Vaše zkušenosti s trestnou činností z nenávisti, a sice s ohledem jak na obhajobu pachatelů, tak na zastupování obětí. Věříme, že takto získáme vhled do fungování současné právní úpravy s přihlédnutím k jejím specifikům, přednostem, nedostatkům i nezamýšlených důsledků, které její aplikace obnáší.

Délka rozhovoru bude činit přibližně 60 minut na místě, které si sami určíte. Rozhovor bude nahrán na diktafon a následně přepsán na počítači se zachováním důvěrnosti. Nahrávka a přepis rozhovoru budou umístěny na bezpečném místě po dobu nezbytně nutnou, poté budou zničeny. Obojí Vám samozřejmě můžeme poskytnout, pokud by byl zájem.

Vaše jméno a jakékoli informace, které by mohly vést k identifikaci Vaší totožnosti, budou anonymizovány. To platí jak pro vlastní přepis rozhovoru, tak pro závěrečné výzkumné zprávy a další výstupy projektu (vzdělávací manuály). Pakliže byste si naopak přáli Vaši účast na projektu zveřejnit, lze se domluvit na konkrétním způsobu, jímž tak bude provedeno.

Během rozhovoru máte právo kdykoli odmítnout odpovědět na položenou otázku anebo celkově odstoupit od účasti na výzkumu, a to bez udání důvodů. Pokud bychom se na Vás obrátili po skončení rozhovoru s dodatečnými dotazy, máte rovněž právo se rozhodnout, zdali se toho budete chtít dále účastnit.

Pokud máte o rozhovor zájem nebo máte případně další otázky, můžete nás nezávazně kontaktovat na e-mailu: (vaclav.walach@in-ius.cz) anebo na telefonním čísle: +420 775 117 855.

Závěrem chceme zdůraznit, že účast na výzkumu je zcela dobrovolná. Vaši pomoc bychom však velmi ocenili.

Za výzkumný tým In IUSTITIA a se srdečnými pozdravy,

 

Klára Kalibová

ředitelka In IUSTITIA, o.p.s.

www.in-ius.cz

 [1] VÝZKUMNÁ STUDIE:

Lifecycle of a Hate Crime: Best Practice in the Prevention and Prosecution of Hate Crime JUST/2014/RRAC/AG/BEST/6738

(Životní cyklus trestného činu z nenávisti: Nejlepší praxe v prevenci a stíhání nenávistné kriminality)