oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Ústavní soud zrušil od 30. června 2015 kauce pro distributory pohonných hmot

publikováno: 27.05.2014

Ústavní soud svým nálezem sp. zn. Pl. ÚS 44/13 zrušil ustanovení zákona o pohonných hmotách, jež zavedlo dvacetimilionovou kauci pro distributory pohonných hmot. Nález vstoupí v platnost až 30. června 2015, do té doby mají zákonodárci čas, aby upravili problematiku jinak. Kauce jako taková je podle soudců racionální, důvodem zásahu je paušálně stanovená výše. Kauce by měla být odstupňována, aby zohledňovala situaci menších distributorů.

Skupina 18 senátorů ve svém podání navrhovala, aby byla v § 6i odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona o pohonných hmotách vypuštěna číslovka 20 000 000, která představuje výši kauce, resp. bankovní záruky pro distributory pohonných hmot. V odůvodnění svého návrhu mimo jiné navrhovatelé namítali, že takto jednotně stanovená kauce je diskriminační vůči tzv. malým distributorům, dále že pokud by měla právní úprava prosazená v novele vést ke zlepšení výběru daně z přidané hodnoty a ztížit páchání daňových deliktů, jde o krok akceptovatelný, nicméně ne již v tom směru, v jakém je z hlediska ústavních záruk třeba potřebnost zvoleného prostředku zkoumat z pohledu jeho šetrnosti ve vztahu k základnímu právu – tj. ke svobodnému podnikání. Dle navrhovatelů však této zásadě neodpovídá skutečnost, že zavedením kauce ve výši 20 mil. Kč je významná část osob, podnikajících jako distributoři pohonných hmot, vyřazena bez dalšího z účasti na podnikání v tomto oboru, přičemž z tohoto pohledu je aplikace konkrétní kauce na významnou, početně převažující polovinu existujících distributorských subjektů, likvidující. Přijaté znění novely zákona o pohonných hmotách ohledně částky kauce v ustanovení § 6i není dle navrhovatelů slučitelné s principy vnímání ustanovení čl. 26 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod. 

Ústavní soud včerejším nálezem rozhodl takto:

„Část ustanovení § 6i odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která zní „… a to a) složením částky ve výši 20 000 000 Kč na zvláštní účet celního úřadu s tím, že kauce v této výši musí být na tomto účtu po celou dobu registrace distributora pohonných hmot, nebo b) bankovní zárukou, kterou přijal celní úřad, k zajištění nedoplatků v celkové výši do 20 000 000 Kč, které jsou evidovány u orgánů Celní správy České republiky nebo u jiných správců daně k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot“ a ustanovení § 6i odst. 2 tohoto zákona se ruší uplynutím dne 30. června 2015.

Ve zbytku se návrh odmítá.“

Nález Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 44/13 je dostupný zde

Zdroj: Ústavní soud ČR http://www.usoud.cz/