oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Posílení dohledu nad auditem

publikováno: 16.05.2014

Vláda navrhuje komplexní revizi zákona o auditorech.

Dne 12. 5. 2014 vláda schválila návrh zákona o auditorech, jehož cílem je zejména:
- zkvalitnění systému kontroly kvality u auditorů a auditorských společností a posílení postavení Rady pro veřejný dohled nad auditem jako dohledového orgánu (na základě doporučení Komise ze dne 6.5.2008 ohledně externího zajištění kvality u statutárních auditorů a auditorských společností provádějících audit subjektů veřejného zájmu),
- úprava spolupráce orgánu veřejného dohledu s příslušnými orgány z některých třetích zemí, zejména pokud jde o podmínky pro vzájemnou výměnu informací a předávání auditorských spisů a jiných dokumentů v držení auditorů a nemožnost provádění společných kontrol u auditorů (na základě rozhodnutí Komise ze dne 1. 9. 2010 o přiměřenosti příslušných orgánů Austrálie a Spojených států amerických podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES),
- odstranění nedostatků implementace směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS,
- komplexní zákonná úprava registrace všech auditorů, kteří předloží zprávu auditora společnosti, jejíž cenné papíry jsou obchodovány na regulovaném trhu v České republice, a která má sídlo mimo Evropskou unii,
- přizpůsobení zákona soukromoprávní rekodifikaci.
Projednávání obdobného návrhu v Poslanecké sněmovně bylo ukončeno s koncem minulého volebního období.

Návrh novely zákona o správních poplatcích naleznete Z D E.

Zdroj: www.vlada.cz.