Posílení dohledu nad auditem


publikováno: 16.05.2014

Dne 12. 5. 2014 vláda schválila návrh zákona o auditorech, jehož cílem je zejména:
- zkvalitnění systému kontroly kvality u auditorů a auditorských společností a posílení postavení Rady pro veřejný dohled nad auditem jako dohledového orgánu (na základě doporučení Komise ze dne 6.5.2008 ohledně externího zajištění kvality u statutárních auditorů a auditorských společností provádějících audit subjektů veřejného zájmu),
- úprava spolupráce orgánu veřejného dohledu s příslušnými orgány z některých třetích zemí, zejména pokud jde o podmínky pro vzájemnou výměnu informací a předávání auditorských spisů a jiných dokumentů v držení auditorů a nemožnost provádění společných kontrol u auditorů (na základě rozhodnutí Komise ze dne 1. 9. 2010 o přiměřenosti příslušných orgánů Austrálie a Spojených států amerických podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES),
- odstranění nedostatků implementace směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS,
- komplexní zákonná úprava registrace všech auditorů, kteří předloží zprávu auditora společnosti, jejíž cenné papíry jsou obchodovány na regulovaném trhu v České republice, a která má sídlo mimo Evropskou unii,
- přizpůsobení zákona soukromoprávní rekodifikaci.
Projednávání obdobného návrhu v Poslanecké sněmovně bylo ukončeno s koncem minulého volebního období.

Návrh novely zákona o správních poplatcích naleznete Z D E.

Zdroj: www.vlada.cz.