oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Zpráva předsedy zkušební komise ČAK

publikováno: 22.09.2017

JUDr. JAN LUHAN, předseda zkušební komise ČAK

Advokátní zkoušky

V období od 6. sněmu ČAK (2013), přesněji od počátku roku 2013 do konce roku 2016, se přihlásilo k advokátním zkouškám 4 368 uchazečů, zkoušek se zúčastnilo 3 726 uchazečů. Oproti předchozímu období se jedná o nárůst cca o 25 %, tedy trend nárůstu počtu žadatelů i kandidátů advokátní zkoušky se nemění již nejméně osm let.

Advokátní zkoušky v letech 2013 – 2016

  2013 2014 2015 2016 Celkem
Zkušební termíny 6 6 6 6 24

 

  2013 2014 2015 2016 Celkem
Uspělo 680 650 812 646 2 788
Neuspělo 222 212 312 192 938
Celkem uchazečů 902 862 1 124 838 3 726
Procentní úspěšnost 75 % 75 % 72 % 77 % 75 %

 

U advokátní zkoušky prospělo v daném období 2 864 uchazečů (tj. 76,87 %), z toho 497 uchazečů s celkovým prospěchovým stupněm „prospěl výtečně“.

Neprospělo celkem 862 uchazečů, tj. 23,13 %, z toho 429 z oboru trestního práva, 320 z oboru občanského, rodinného a pracovního práva, 361 z oboru obchodního práva, 363 z oboru práva ústavního a správního a 271 z oboru předpisů upravujících poskytování právních služeb. Poměr úspěšnosti/neúspěšnosti v jednotlivých předmětech je přibližně stejný jako v předchozím období. Podle počtu předmětů, ve kterých uchazeči neprospěli: z jednoho předmětu 426 uchazečů, ze dvou a více předmětů 436 uchazečů.

K provedení advokátních zkoušek bylo vypsáno 24 zkušebních termínů. Osvědčilo se rozšíření počtu termínů ze tří na šest v každém kalendářním roce. Díky tomuto opatření se podařilo snížit počet uchazečů, připadajících na jeden termín, na únosné číslo 155. Zvýšený počet uchazečů si vyžádal také rozšíření zkušební komise o nové zkušební komisaře. Zkušební senáty působily jak v Praze (za dané období 213 zkušebních senátů), tak v Brně (71 zkušebních senátů).

Uznávací zkoušky

Pokud jde o uznávací zkoušky, bylo v daném období vypsáno šest zkušebních termínů. Bylo přihlášeno 18 žadatelů, z nichž 11 zkoušku složilo a prospělo. Neprospěli dva uchazeči.

Uznávací zkoušky v letech 2013 – 2016

  2013 2014 2015 2016 Celkem
Zkušební termíny 2 1 1 2 6

 

  2013 2014 2015 2016 Celkem
Uspělo 3 1 3 4 11
Neuspělo 0 1 1 0 2

 

Zkoušky způsobilosti

Pro zkoušky způsobilosti byly vypsány čtyři zkušební termíny (každý rok jeden), kde se za celé období přihlásili pouze tři uchazeči, kteří se dostavili ke zkoušce. Z nich pouze jeden prospěl a dva neprospěli. Na rozdíl od advokátních zkoušek lze v daném období konstatovat určitý pokles zájmu o složení zkoušky uznávací a zkoušky způsobilosti. V roce 2017 však sledujeme opětovný nárůst zájmu o složení těchto zkoušek.

Zkoušky z mediace

Pokud jde o zkoušky z mediace organizované Českou advokátní komorou, ty na základě platné právní úpravy nespadají do kompetence zkušební komise ČAK a jsou organizovány samostatně.

Termíny všech zkoušek jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách ČAK a ve Věstníku ČAK.

Statistika úspěšnosti mediačních zkoušek 2013 – 2016

  2013 2014 2015 2016
Žádosti o zkoušku či opravnou zkoušku 150 64 35 31
Zúčastnilo se 170 84 22 13
Uspěli 94 20 12 6
Neuspěli 76 28 10 7
% úspěšnost 56 % 43 % 55 % 46 %

 

Zkušební komise a její vedení

Zkušební komise má v současné době 168 členů (zkušebních komisařů), včetně devíti zkušebních komisařů jmenovaných pro uznávací zkoušky. Oproti předchozímu období vzrostl počet zkušebních komisařů cca o 15 %. Ke jmenování nových zkušebních komisařů docházelo také v důsledku úmrtí či rezignace některých členů zkušební komise.

Vedení zkušební komise pracovalo po celé období od minulého 6. sněmu ČAK ve stejném složení – předseda JUDr. Jan Luhan, místopředsedové JUDr. Marcela Marešová, Ph.D., MBA, a JUDr. Karel Brückler. Vedení zkušební komise je zároveň pověřeno předsedou ČAK posuzováním a doporučováním žádostí o uznání jiné právní praxe za praxi advokátního koncipienta.

Zkušební komise jako celek zasedá zpravidla jedenkrát ročně. Z praktických důvodů došlo ke změně termínu schůze – dříve se zkušební komisaři plenárně scházeli v rámci posledního (prosincového) zkušebního termínu, ale v posledních letech byl termín plenárního zasedání přesunut na první zkušební termín v novém kalendářním roce. Díky této změně je také možné vyhodnotit zkoušky za celý minulý kalendářní rok.

Úkoly, které se řeší

Advokacie se musela i v oblasti advokátních zkoušek vypořádat se změnami právního řádu, zejména v souvislosti s již účinným novým občanským zákoníkem. Bylo zejména nutné vymezit rozsah materie ve zkušebních oborech „občanské, rodinné a pracovní právo“ a „obchodní právo“.

Prakticky po celé uplynulé volební období se vedení zkušební komise a mnoho zkušebních komisařů podílelo na přípravách legislativních změn – změně zákona o advokacii s dopadem na novou úpravu advokátních zkoušek, kterým bude napříště předřazen i připouštěcí písemný test. Jedná se o inspiraci praxí, která je již zavedena ve Slovenské advokátní komoře. Počítá se také se značnými změnami u písemné části advokátní zkoušky – mj. ji mají kandidáti psát na počítačích, nikoli vlastnoručně jako dosud.

Vedení zkušební komise v součinnosti s představenstvem ČAK a legislativním oddělením připravilo rovněž návrh nového advokátního zkušebního řádu, který bude navazovat na novelu zákona o advokacii. Vydání nového advokátního zkušebního řádu zůstává v gesci Ministerstva spravedlnosti. Musím říci, že jsem očekával, že v době konání 7. sjezdu ČAK budou změny zákona o advokacii i advokátního zkušebního řádu již dávno platné a účinné (Novela zákona o advokacii byla publikována dne 18. srpna 2017 – pozn. red.). Příčiny toho, že se toto očekávání nenaplnilo, leží však převážně mimo advokacii a souvisejí zejména se změnami ve vedení Ministerstva.