oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Zpráva předsedy kárné komise ČAK

publikováno: 22.09.2017

JUDr. PETR ČÁP, předseda kárné komise ČAK

Kárná komise je jedním ze čtyř orgánů České advokátní komory, jejichž členové jsou voleni sněmem ČAK.

Činnost kárné komise ČAK je upravena zejména zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, advokátním kárným řádem (vyhláška č. 244/1996 Sb., v platném znění) a organizačním řádem ČAK.

Působnost kárné komise spočívá především v rozhodování o kárných žalobách podaných kárným žalobcem na advokáty a advokátní koncipienty. Členové kárné komise rozhodují v tříčlenných kárných senátech, přičemž v tomto funkčním období působilo 25 stálých kárných senátů, do nichž byli ad hoc ustanovováni další členové, pokud stálý člen kárného senátu nemohl svou funkci vykonávat z některého z důvodů uvedených v § 2 až 4 advokátního kárného řádu.

Činnost kárné komise

V souladu s § 47 odst. 2 zák. o advokacii bylo do kárné komise na 6. sněmu ČAK zvoleno 83 advokátů. V průběhu funkčního období na svou funkci rezignovali z důvodu výkonu jiného povolání, resp. funkce, dva členové, takže ke dni zpracování zprávy (květen 2017) má kárná komise 81 členů.

Stejně jako v roce 2009 prošla na počátku tohoto funkčního období kárná komise poměrně rozsáhlou obměnou. Bylo zvoleno celkem 20 nových členů, tedy takřka čtvrtina kárné komise.

V souladu s čl. 22 organizačního řádu jsem v tomto funk­čním období svolal kárnou komisi celkem devětkrát k plenárnímu zasedání. Kromě prvního z nich, jež proběhlo 1. listopadu 2013, se všechna plenární zasedání kárné komise ve své první části konala společně s odvolací kárnou komisí ČAK. Ve třech případech pak byla první část plenárního zasedání společná též s kontrolní radou. Kromě záležitostí týkajících se výhradně kárného řízení byly předmětem těchto plenárních zasedání též otázky týkající se celé advokacie. Proto se těchto zasedání pravidelně účastnil předseda ČAK, tajemník ČAK a členové představenstva ČAK. Jako předseda kárné komise jsem se pravidelně účastnil jednání představenstva ČAK a výjezdních zasedání kontrolní rady ČAK.

Předsedové kárných senátů, až na výjimky, nařizovali první ústní jednání v tříměsíční lhůtě uvedené v § 13 odst. 1 advokátního kárného řádu. Jednání kárných senátů se v souladu s § 13 odst. 3 advokátního kárného řádu konala v sídle ČAK v Praze anebo v pobočce ČAK v Brně. Stálé kárné senáty byly sestaveny tak, aby jejich členové měli svá sídla v jednom či dvou krajích. V souladu s ustálenou praxí pak byl k projednání věci ustanoven kárný senát tak, aby sídla jeho členů byla dostatečně vzdálena od sídla kárně obviněného. Tím se podařilo, stejně jako v předcházejícím funkčním období, minimalizovat důvodné námitky podjatosti podané kárně obviněným/obviněnou anebo žádost člena/členky kárného senátu o jeho/její odvolání z kárného senátu zdůvodněné dřívějšími osobními či profesními kontakty mezi ním/ní a kárně obviněným/obviněnou.

V převážné většině případů byla písemná vyhotovení kárných rozhodnutí zpracována do dvou měsíců po jejich vyhlášení. Případy, kdy bez objektivních důvodů byla kárná rozhodnutí písemně vyhotovena v době delší tří měsíců od jejich vyhlášení, byly výjimečné.

V kárných řízeních vedených o kárných žalobách podaných před rokem 2013 nebylo ke dni zpracování této zprávy vydáno kárné rozhodnutí pouze v jedné věci, nepočítáme-li kárná řízení, která byla z důvodů stanovených advokátním kárným řádem přerušena. V onom jediném zmíněném případě se řízení vrátilo před kárnou komisi po zrušení pravomocného kárného rozhodnutí soudem.

Vyřizování kárných žalob v letech 2013 až 2016 je obsaženo v grafickém přehledu:

Statistika vyřizování kárných žalob napadlých v letech 2013 – 2016

  2013 2014 2015 2016 Celkem
Nápad 143 123 128 150 544
Nerozhodnuto 2 3 12 84 101
Rozhodnuto nepravomocně 9 13 25 45 92
Přerušeno* 15 13 12 2 42
Rozhodnuto pravomocně 117 94 79 19 309

 

* § 12 odst. 1 advokátní kárného řádu

Oproti předchozímu funkčnímu období počty podaných kárných žalob poněkud poklesly. Zejména v letech 2014 a 2015 bylo podáno o zhruba čtvrtinu, resp. pětinu kárných žalob méně než o čtyři roky dříve. Všechny kárné žaloby od 6. sněmu ČAK do současné doby podal předseda kontrolní rady.

Tuto skutečnost vnímám, věřím, že oprávněně, jako výraz důvěry ministryně i ministra spravedlnosti působících v tomto funkčním období v objektivitu přezkoumávání stížností v rámci ČAK. Stížností na advokáty a advokátní koncipienty, jež dojdou na Ministerstvo spravedlnosti či jiný orgán justice nebo státní správy, jsou postupovány k vyřízení kontrolnímu oddělení ČAK či kontrolní radě ČAK. Výsledky prověřování stížností orgány ČAK jsou pak příslušnými postupujícími orgány akceptovány.

Kárná opatření

Ve svých rozhodnutích ukládaly kárné senáty advokátům, s výjimkou veřejného napomenutí, všechny druhy kárných opatření uvedených v § 32 odst. 3 zák. o advokacii. Jak vyplývá z dalšího grafu, nejčastěji ukládaným kárným opatřením je pokuta. Jelikož jsou kárná řízení souběžně vedená proti témuž kárně obviněnému často spojována ke společnému řízení, liší se v grafu uvedené počty kárných řízení, v nichž byla uložena příslušná kárná opatření, od počtu rozhodnutí, jimiž se tak stalo.

Přehled kárných rozhodnutí, která nabyla právní moci v letech 2013 – 2016

  2013 2014 2015 2016 Celkem
Zastaveno 13 8 6 4 31
Zproštění 46 18 30 18 112
Kárná vina 94 63 81 70 308
Celkem 153 89 117 92 451

 

  2013 2014 2015 2016 Celkem
Upuštění 13 11 18 8 50
Napomenutí 25 15 18 11 69
Veřejné napomenutí 0 0 0 0 0
Pokuta 47 35 39 43 164
Dočasný zákaz 6 0 2 5 13
Vyškrtnutí 3 2 4 3 12

 

Sbírka kárných rozhodnutí

ČAK i v tomto funkčním období pokračovala v pravidelném vydávání Sbírky kárných rozhodnutí. Vždy v sudém kalendářním roce se tak advokátům a advokátním koncipientům dostal do ruky aktuální výběr významnějších kárných rozhodnutí za předcházející dva roky. Spolu s dřívějšími vydáními této sbírky tak mají advokáti a advokátní koncipienti k dispozici užitečnou pomůcku, která může přispět k tomu, aby se vyvarovali pochybení, pro něž by se sami mohli stát kárně obviněnými.

Závěr

Za kvalitní práci v průběhu celého funkčního období děkuji všem pracovnicím oddělení pro věci kárné ČAK, jakož i jeho vedoucímu JUDr. Janu Sykovi, který zároveň zastupoval ČAK v soudních řízeních o žalobách proti pravomocným kárným rozhodnutím. Všichni vytvářeli potřebné podmínky pro činnost kárných senátů a významným způsobem jejich práci ulehčovali.

Samozřejmě pak děkuji všem členům/členkám kárné komise, kteří se v končícím funkčním období aktivně podíleli.