oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Zpráva předsedy odvolací kárné komise ČAK

publikováno: 22.09.2017

JUDr. BOHUSLAV SEDLATÝ, předseda odvolací kárné komise ČAK

Dle čl. 4 odst. 3 písm. a) organizačního řádu ČAK je vždy na pořadu jednání sněmu mj. projednání a schválení zprávy o činnosti odvolací kárné komise (dále jen „OKK“), která reflektuje činnost tohoto orgánu za období od sněmu předchozího.

Činnost OKK

Tento orgán pracoval od doby svého zvolení v jedenáctičlenném plénu, které se na začátku roku 2016 ztenčilo o jednoho člena odstoupivšího ze zdravotních důvodů na výsledných deset. OKK rozhodovala ve tříčlenných senátech, jejichž členové byli určováni se zřetelem na sídlo kárně obviněných advokátů a koncipientů tak, aby byla a priori snížena pravděpodobnost podjatosti na pozadí vztahu kárně obviněného a člena senátu OKK.

OKK se od ustavující schůze v měsíci listopadu 2013 sešla patnáctkrát. V letech 2014, 2015 a 2016 proběhly vždy čtyři schůze, k datu zpracování této zprávy (květen 2017) v roce 2017 tři schůze. V šesti případech se jednalo o společné plenární zasedání s kárnou komisí, ve čtyřech případech i s kontrolní radou. Plenární zasedání byla vždy rozčleněna na část, které se účastní v uvedených případech členové kárné komise, kontrolní rady. Na nich probíhala diskuse s cílem sjednotit náhled na kárnou problematiku a nesla se v obecné rovině. Na to navazovala jednání každého ze jmenovaných orgánů zvlášť. Členové OKK nejprve sjednocovali náhledy na řešení odvolací problematiky a posléze příslušné senáty řešily jednotlivé kauzy.

Plenárních zasedání se účastnili předseda ČAK, někteří členové představenstva ČAK, příp. tajemník ČAK. Kromě plenárních zasedání jsem pravidelně svolával schůzi OKK tak, aby její členové měli možnost setkávat se minimálně ve čtvrtletních intervalech. Sám jsem se pravidelně účastnil jednání představenstva ČAK.

Přehled vyřizování odvolání napadnuvších v minulých letech je patrný z ilustrativních grafů.

Od ledna 2013 do května 2017 bylo doručeno celkem 39 žalob proti pravomocným kárným rozhodnutím. Dvě byly odmítnuty, jedenáct žalob bylo zamítnuto, ve dvou případech bylo řízení zastaveno, v pěti případech byla kárná rozhodnutí OKK zrušena a devatenáct řízení nebylo dosud dokončeno.

Diskusní fórum

Dne 30. 4. 2016 zorganizoval Nejvyšší správní soud diskusní fórum, setkání soudců NSS s delegací ČAK složenou z předsedy a tajemníka ČAK, předsedů a některých členů kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise. V průběhu diskuse jsme si vyjasnili vzájemně své postoje a svá stanoviska. Dostalo se nám kultivace v oblasti procesu kárného řízení a lekce ve věci přezkoumatelnosti rozhodnutí. Naše delegace pak vyvinula snahu přesvědčit soudce o tom, že při kárném trestání je vztah mezi advokátem a klientem vztahem jedinečným, specifickým, vztahem zcela odlišným od těch, které vznikají při výkonu jiných právních profesí, v nichž je rovněž uplatňována kárná odpovědnost, ať se již jedná o soudce, státní zástupce, notáře, exekutory. Při výkonu žádného jiného povolání neexistuje vztah důvěry jako mezi advokátem a klientem, když advokát je jakýmsi zpovědníkem svého klienta a zrada klienta je „hrdelním zločinem“. Tato premisa či spíše notorieta totiž předurčuje základní pohled na většinu prohřešků advokáta a při hodnocení jeho jednání po podání kárné žaloby ji není nutné prokazovat.

Současný advokát je více obchodníkem než aristokratem. Stále však máme na paměti, že je-li předmětem obchodu právo, jde přece jen o hodnotově vyšší statek než předmět obchodu v jiných profesích. Advokát má svůj významný podíl na prosazování fenoménu zvaného spravedlnost.

Z definice kárného provinění tak, jak ji známe z ust. § 32 zák. o advokacii, nevyplývá žádná konkrétně formulovaná skutková podstata. Lze se však domnívat, že formulovat ji tak, aby bylo možné jednání advokátů podřazovat pod specifikované skutkové podstaty, není zapotřebí. Zjednodušeně řečeno, každý advokát by si měl připomínat masarykovské heslo „nebát se a nekrást“. Při kárném trestání se vychází z doktríny vyjádřené v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2004, sp. zn. 5 As 34/2003.

Způsoby a metody právní pomoci se vyvíjejí. V souvislosti s tímto poznáním rozhodně nepostupuje OKK restriktivně s cílem konzervovat pravidla výkonu advokacie v rigidní podobě, pokud by se ukázala zastaralými. Je však třeba trvat na těch principech, které tvořily, tvoří a budou tvořit pilíře výkonu advokacie, mezi něž patří upřednostňování oprávněných zájmů klienta, poctivá soutěž mezi advokáty, mlčenlivost. Připomínám, že pomůckou advokáta při zvažování hranic mezi dovoleným a nedovoleným mohou být Sbírky kárných rozhodnutí vydávané ve dvouleté periodě.

Přehled vyřizování odvolání napadlých v letech 2013 – 2016

  2013 2014 2015 2016 Celkem
Nápad 53 37 41 47 178
V řízení 0 2 7 23 32
Rozhodnutí odesláno 53 35 34 24 146

 

Přehled rozhodnutí o odvoláních napadlých v letech 2013 – 2016

  2013 2014 2015 2016 Celkem
Nápad 53 37 41 47 178
Vrácení 7 5 5 7 24
Změna 15 12 11 3 41
Potvrzení 31 18 18 14 81
Celkem 53 35 34 24 146

 

Závěr

Závěrem vyjadřuji svůj dík nejen členům OKK za jejich práci, ale i všem zaměstnancům oddělení pro věci kárné, bez jejichž aktivity by chod kárné agendy nebyl možný.