oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Zpráva předsedy kontrolní rady ČAK

publikováno: 22.09.2017

JUDr. Jan Mikš, předseda kontrolní rady ČAK

Na 6. sněmu České advokátní komory, který se uskutečnil v říjnu 2013, bylo do kontrolní rady (dále také „KR“) zvoleno celkem 54 členů. Po celé funkční období kontrolní rada existovala v tomto zákonem o advokacii stanoveném počtu členů.

Zasedání KR se uskutečňují pravidelně každý měsíc (vyjma července a srpna). Dvakrát ročně se jednání KR uskutečňuje na výjezdním zasedání, z nichž jedno je společné i s kárnou komisí a odvolací kárnou komisí za účelem společného projednání judikaturních otázek v souvislosti s kárnou odpovědností advokátů a advokátních koncipientů, sjednocování legislativních stanovisek, vypracování legislativních podnětů k úpravám či tvorbě stavovských předpisů a stanovisek k některým legislativním iniciativám představenstva ČAK.

Celkem se za období od listopadu 2013 do června 2017 uskutečnilo 38 zasedání KR, z toho bylo osm výjezdních zasedání. Výjezdních zasedání se pravidelně účastní předseda představenstva ČAK a další členové, příp. náhradníci představenstva ČAK, tajemník ČAK, předseda kárné komise a odvolací kárné komise. Předseda ČAK se několikrát zúčastnil jednání KR za účelem seznámení členů KR s navrhovanou novelou zákona o advokacii, přestavbou historické budovy Kaňkova paláce na Národní třídě, včetně vnitřního traktu budovy, a dále v souvislosti s tvorbou a přechodem ČAK na nový IT systém (komplexní informační systém a spisová služba).

Sekce

Vnitřně se KR člení na čtyři sekce, a to na sekci ekonomickou a legislativní, sekci stížnostní, sekci mezinárodní a sekci kárných žalobců.

a) Sekce ekonomická a legislativní

– místopředseda JUDr. František Hrudka st.

Tato sekce se zaměřuje zejména na prevenci porušování povinností zaměstnanci Komory a za tím účelem jsou prováděny preventivní pravidelné kontroly některých úseků činnosti Komory (např. kontroly stavu pokladny Komory, kontrola hospodaření regionálních středisek, kontrola zahraničních cest představitelů Komory atd.).

Sekce se podílela na metodické a organizační přípravě a rea­lizaci plošných kontrol advokátů v souvislosti s kontrolami plnění povinností při provádění úschov a při činění prohlášení o pravosti podpisů. Členové sekce se aktivně zapojovali do přípravy změny zákona o advokacii a stavovských předpisů v souvislosti s vedením knihy o prohlášení o pravosti podpisu a při provádění prohlášení o pravosti podpisů. Dále se činnost sekce zaměřovala i na připomínkování navrhovaných změn zákona o advokacii a advokátního kárného řádu v souvislosti s úpravami kárných opatření a zavedení nového předběžného opatření – možnost zadržet knihu o prohlášení o pravosti podpisu apod. V neposlední řadě se sekce vyjadřovala i ke změně systému výchovy a vzdělávání advokátních koncipientů v průběhu koncipientské praxe a ke změně průběhu advokátních zkoušek. Všechny tyto legislativní změny jsou k datu vyhotovení této zprávy v legislativním procesu.

b) Sekce mezinárodní

– místopředseda JUDr. Petr Poledne

Tato sekce se zaměřuje na šetření stížností na činnost zahraničních advokátů a advokátních společností. Poznatky získané v souvislosti s prověřováním jednání zahraničních advokátů jsou velmi důležitými podklady pro činnost zahraničních spolupracujících subjektů.

c) Sekce stížnostní

– místopředseda JUDr. Erik Orlet

Stížnostní sekce je nejvíce zaměřena na prověřování stížností na tuzemské advokáty a advokátní koncipienty.

d) Sekce kárných žalobců

– místopředsedkyně JUDr. Irena Schejbalová

Členy této sekce jsou členové KR pověření zastoupením předsedy KR jakožto kárného žalobce při jednáních kárných senátů.

Bez ohledu na zařazení člena KR do jednotlivých sekcí jsou všichni členové KR pověřováni k provádění plošných kontrol, o nichž je zmínka v dalších částech této zprávy.

Činnost KR administrativně a organizačně zajišťuje kontrolní oddělení, jakožto součást kanceláře Komory. Agendu kontrolního oddělení personálně zajišťuje vedoucí oddělení JUDr. Marcela Marešová, Ph.D., MBA, a pět dalších zaměstnanců.

Prvotním zpracováním doručených stížností jsou pověřeni externí, tzv. přezkumní advokáti, jichž je k datu vypracování této zprávy celkem šest.

Působnost KR je upravena v § 46 odst. 4 zák. o advokacii.

Činnost kontrolní rady

Činnost KR v uplynulém volebním období se zaměřovala na tyto základní okruhy:

Po celé funkční období nepostupovala KR dle § 46 odst. 6 zák. o advokacii a nerozhodla o pozastavení výkonu rozhodnutí nebo opatření představenstva, včetně jím přijatého stavovského předpisu, pro jeho rozpor s právním předpisem nebo usnesením sněmu.

Stížnosti na advokáty a advokátní koncipienty

V letech 2013 až 2016 napadlo kontrolnímu oddělení ČAK celkem 6 135 stížností. Z tohoto počtu bylo postoupeno KR k rozhodnutí 5 650 stížností. Předseda KR pak podal za minulé volební období 523 kárných žalob, což z celkového počtu napadlých stížností činí 8,5 %.

V roce 2013 napadlo kontrolnímu oddělení celkem 1 586 stížností, z toho 1 450 nových a 136 opakovaných stížností. Nejvíce stížností bylo podáno pro nedodržování etických pravidel, a to 65,6 %, druhou skupinu tvořily stížnosti podané na nedostatek profesionality, tedy správného právního posouzení – 25,4 %. Zbylé stížnosti byly vyhodnoceny jako stížnosti pro nesprávné účtování odměn advokátů – 2,6 %, kolize zájmů – 2,2 %, depozit a úschov – 1,2 % aj.

KR bylo postoupeno kontrolním oddělením 923 stížností, z nichž rada posoudila 679 jako nedůvodných, ve 101 případech upozornila advokáta na nesprávný postup a předseda KR podal 143 kárných žalob, což je 9,01 % z celkového počtu podaných stížností v tomto roce.

V roce 2014 obdrželo kontrolní oddělení celkem 1 394 stížností, z toho 1 297 nových a 97 opakovaných stížností. 85 % stížností bylo podáno z důvodů nedodržování etických pravidel, 4,2 % z důvodů nedostatku profesionality. Zbývající stížnosti se týkaly nesprávného účtování odměn advokátů – 3,8 %, depozit a úschov – 2,9 %, kolize zájmů – 1,9 % aj.

KR bylo postoupeno kontrolním oddělením 614 stížností, z nichž rada posoudila 419 jako nedůvodných, v 93 případech upozornila advokáta na nesprávný postup a předseda KR podal 102 kárných žalob, což je 7,2 % z celkového počtu napadlých stížností.

V roce 2015 řešilo kontrolní oddělení celkem 1 339 stížností, z toho 1 275 nových a 64 opakovaných stížností. Největší počet stížností byl podán pro nedodržování etických pravidel – 84,7 %. Zbylé stížnosti byly vyhodnoceny jako depozita a úschovy – 4 %, nedostatek profesionality – 3,4 %, nesprávné účtování odměn advokátů – 3,1 %, kolize zájmů – 2,2 % aj.

KR bylo postoupeno k vlastnímu rozhodování 629 stížností, které posoudila v počtu 422 jako nedůvodné, v 79 případech upozornila advokáta na jeho nesprávný postup a předseda KR podal 128 kárných žalob, což činilo 9,55 % z celkového počtu stížností v tomto roce.

V roce 2016 řešilo kontrolní oddělení celkem 1 331 stížností, z toho 1 262 nových a 69 opakovaných stížností. Největší počet stížností byl podán pro nedodržování etických pravidel – 88,8 %. Zbylé stížnosti byly vyhodnoceny jako nesprávné účtování odměn advokátů – 2,4 %, depozita a úschovy – 2,1 %, kolize zájmů – 1,8 %, nedostatek profesionality – 1,6 % aj.

KR bylo postoupeno k vlastnímu rozhodování 734 stížností, které posoudila v počtu 523 jako nedůvodné, v 61 případech upozornila advokáta na nesprávný postup a předseda KR podal 150 kárných žalob, což činilo 11,26 % z celkového nápadu stížností v tomto roce. Zbylé postoupené stížnosti jsou KR aktuálně řešeny.

Lze shrnout, že převažujícím prvkem stížností je zejména oblast nedodržování etických pravidel advokátů. Jedná se zejména o zadržování korespondence, nevydávání nebo neúplné vydávání svěřené dokumentace, nereagování na telefonáty klientů, nesprávné účtování odměny za poskytnutou právní pomoc, porušování povinností při návštěvě klienta ve vazbě, nečinnost advokáta vůči klientovi apod.

Počet stížností projednávaných kontrolním oddělením ČAK v letech 2013 – 2016

Stížnosti/rok 2013 2014 2015 2016 Celkem
Nové 1450 1297 1275 1262 5284
Opakované 136 97 64 69 366
Celkem 1586 1394 1339 1331 5650

 

Stížnosti projednané kontrolní radou v letech 2013 – 2016

ROK 2013 2014 2015 2016
Kárné žaloby 143 102 128 150
Upozornění 101 93 79 61
Nedůvodné 679 419 422 523
Celkem rozhodnutí 923 614 629 734

 

Kontroly úschov a knih o prohlášeních o pravosti podpisů

Rok 2013 2014 2015 2016 Celkem
Úschovy          
Počet kontrol 340 318 998 465 2121
Počet nedostatků /kárných žalob 34 2 24/2 1/1 61/3
Knihy          
Počet kontrol - 184 623 481 1288
Počet nedostatků - 3 7 2 12
Počet kontrol celkem 340 502 1621 946 3 409
Počet kontrolovaných advokátů 154 389 819 547 1 909

 

Pozámka: Od roku 2014 byly prováděny jednak kontroly úschov, ale také kontroly knih o prohlášení o pravosti podpisu. Na nedostatky bylo advokáti upozorněni v první řadě kontrolní radou, ve výjimečných případech došlo i na kárnou žalobu, například pokud bylo více úschov alokováno na jednom účtu a nebyl zřízen samostatný účet pro každou z nich, nebo při výplatě prostředků bez pokynu klienta, vyplacení finančních prostředků na běžný účet, nebo za absenci hlášení do elektronické knihy úschov.

Zprávy o provedených kontrolách jsou dávány na vědomí Ministerstvu spravedlnosti.

Na základě provedených kontrol knih o prohlášeních o pravosti podpisu lze konstatovat, že ve většině případů advokáti vedou evidenci prohlášení o pravosti podpisu a nakládají s knihou v souladu se stavovským předpisem a zákonem o advokacii. Pochybení jsou spíše drobná, která se řeší poučením advokáta na místě samém. Stejný stav je i v souvislosti s kontrolami plnění povinností advokátů při provádění úschov. Účelem těchto plošných kontrol je pak zejména preventivní úloha a osvěta v souvislosti s dodržováním zákona o advokacii a stavovských předpisů.

Na kontrolní činnost bude zaměřena činnost KR i v příštím období, kdy je plánováno i rozšíření předmětu prováděných kontrol na další činnosti advokátů, např. na plnění povinností školitele vůči advokátním koncipientům apod. Za tím účelem bude vytvořena samostatná kontrolní sekce, jejímiž členy budou speciálně proškolení členové KR zaměřující se výhradně na provádění kontrol u advokátů.

Postup při plnění povinností v souvislosti s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Kontrolní rada ČAK se i v tomto volebním období zabývala šetřením jednotlivých případů v souvislosti s povinnostmi plynoucími i z předpisů upravujících opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Státní orgány, zejména pak Ministerstvo financí a Ministerstvo spravedlnosti, velmi bedlivě sledují plnění povinností ČAK v této oblasti působnosti. ČAK v této své kompetenci úzce spolupracuje s Finančním a analytickým útvarem, který je pověřen prověřováním podezřelých obchodů v souvislosti s tzv. „praním špinavých peněz“.

Z důvodu zachování zákonné povinnosti advokátní mlčenlivosti je tedy ČAK pověřena prověřením všech podání a oznámení skutečností souvisejících s činností advokátů, při nichž by mohlo dojít k porušení zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Touto agendou je pověřen jeden člen KR.

V období od roku 2013 do konce roku 2016 bylo řešeno 54 případů týkajících se legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

 

Podněty doručené ČAK v souvislosti se zákonem „o praní špinavých peněz“

Rok 2013 2014 2015 2016 Celkem
Počet 10 14 12 18 54

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Od února 2016 se stala ČAK subjektem pověřeným mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem (spotřebitelem). Za dosavadní období byla jedna stížnost doručená kontrolnímu oddělení ČAK postoupena jako podnět pro mimosoudní vyřešení sporu a jedna věc je ve stavu rozpracovanosti. Celkově ČAK od února 2016 do konce června 2017 obdržela celkem 36 návrhů na mimosoudní vyřešení spotřebitelských sporů (ke konci roku 2016 se jednalo o 17 případů).

Ze 17 případů v roce 2016 bylo skutečně řešeno 10 případů (7 odmítnuto), z toho 6 uzavřeno dohodou, z 19 případů v první polovině roku 2017 bylo skutečně řešeno 12 případů (z toho je 6 dosud neukončeno), z toho byly uzavřeny dohodou 2 případy, 7 případů bylo odmítnuto – většinou lze dohodou uzavřít palmární spory, u náhrad škody je situace obtížnější, neboť do procesu vstupuje pojišťovna, která obvykle požaduje soudní rozhodnutí či jasný důkaz o tom, že spotřebitel by u soudu jednoznačně uspěl, kdyby nebylo došlo k pochybení advokáta. To se obvykle nepodaří prokázat, takže pojišťovna neplní, a advokát tudíž také ne. V těchto případech je úspěšnost horší, jinak v případě palmárních sporů dosahujeme úspěšnosti 60 %.

Hodnocení uplynulého volebního období

V uplynulém volebním období byla činnost kontrolní rady zaměřena na zintenzivnění kontrolní činnosti směřované vůči advokátům v jednotlivých regionech České republiky. Na základě takto zjištěného stavu věci lze zkonstatovat, že advokáti zásadním způsobem neporušují povinnosti plynoucí jim ze zákona o advokacii a stavovských předpisů. Pokud v ojedinělých případech bylo zjištěno závažné porušení povinností, byla proti advokátovi podána kárná žaloba. Jednalo se však o výjimky a celkově lze mít za to, že plošnost kontrol směřovaných na nejviditelnější činnost advokátů vůči veřejnosti, tedy na vedení knih o prohlášeních o pravosti podpisu a na plnění povinností advokáta v souvislosti s prováděním úschov, splnila svůj preventivní účel. Součástí návštěv kontrolujících členů KR byla i osvěta ve smyslu plnění povinností plynoucích ze stavovských předpisů a zákona o advokacii.

V uplynulém období rovněž nebyla zaznamenána žádná výrazně negativní mediální kampaň v souvislosti s nevyřízenou nebo neodborně vyřízenou stížností, případně že by byla činnost KR jako celku shledána nedostatečnou a nekvalitní.

Při všech svých zasedáních KR zdůrazňuje význam kvalitního zpracování stížností a následně zpracovávaných kárných žalob. Pro zpracování odvolání proti rozhodnutím kárných senátů a sepisování vyjádření k odvolání kárně obžalovaných byl vyčleněn jeden z přezkumných advokátů, který se výlučně věnuje této tématice.

Ekonomická sekce kromě běžné agendy posuzování stížností vypracovala a schválila metodické postupy v souvislosti s prováděnými kontrolami advokátů a zaměřila se na hodnocení výsledků z provedených kontrol. Dále se tato sekce podílela na legislativních aktivitách ČAK a rovněž se průběžně zabývala hospodařením Komory.

Mezinárodní sekce KR rovněž nad rámec běžné stížnostní agendy dobře reprezentovala ČAK na různých mezinárodních akcích, konferencích apod.

KR měla ve svém programu na toto volební období plnění i dalších úkolů, které by vyplývaly z přijetí novely zákona o advokacii.

Náměty pro činnost kontrolní rady na období po 7. sněmu ČAK

V následujícím období se bude činnost KR zabývat zejména těmito oblastmi:

Jakmile vstoupí v platnost i nová úprava bezplatné právní pomoci poskytované advokáty, jimž bude náležet odměna hrazená z veřejných prostředků, bude třeba implementovat do činnosti KR i úpravu provádění kontroly v této nové oblasti.

V návaznosti na dlouhodobě získávané poznatky o plnění povinností školitelů advokátních koncipientů budou prováděny rovněž kontroly plnění těchto povinností při výchově advokátních koncipientů, které je povinen plnit jejich zaměstnavatel, a obecně pak kontroly podmínek pro přípravu advokátního koncipienta na advokátní zkoušky a následně na výkon advokacie.

Závěr

Kontrolní rada bude svou osvětovou činností i nadále přispívat k implementaci nových právních a stavovských předpisů do povědomí široké advokátní veřejnosti.

Je třeba za náročnou práci jak všem členům kontrolní rady ČAK, tak i odbornému aparátu kontrolního oddělení poděkovat.