oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Ministerstvo spravedlnosti upravilo pravidla pro vymáhání dluhů ze SJM

publikováno: 06.05.2014

V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku se v praxi objevilo několik potíží souvisejících s vymáháním dluhů ze společného jmění manželů (SJM). Proto v rámci novely občanského soudního a exekučního řádu zaměřené primárně na regulaci obchodu s pohledávkami odeslalo ministerstvo do vlády úpravu, která má do budoucna zabránit, aby soudy a soudní exekutoři zabavovali majetek stojící mimo SJM. Zároveň ministerstvo dává do souladu občanský soudní řád s úpravou SJM v novém občanském zákoníku.

„Podle návrhu novely budou mít soudy a soudní exekutoři nově povinnost nahlížet při nařizování výkonu rozhodnutí a při vydání exekučního příkazu do veřejného Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který vede Notářská komora ČR. Předejde se tak situacím, kdy soud či soudní exekutor neví, že rozsah SJM byl zúžen či jinak dotčen smlouvou nebo rozhodnutím soudu“, přiblížila část úpravy ministryně spravedlnosti Helena Válková.
 
Podle stávající právní úpravy se totiž dnes k takovým smlouvám či rozhodnutím při nařízení výkonu rozhodnutí nepřihlíží. Pokud je výkonem rozhodnutí nebo exekucí postižen majetek, který do SJM po jeho zúžení nepatří, musí manžel dlužníka podat vylučovací žalobu a čekat na rozhodnutí soudu o vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí nebo exekuce. 
 
Návrh novely také harmonizuje občanský soudní řád s novým občanským zákoníkem. Podle hmotněprávní úpravy platí, že pokud vznikl dluh jen jednoho z manželů za trvání SJM, může se věřitel při výkonu rozhodnutí uspokojit i z tohoto společného jmění.
 
Nově proto ministerstvo navrhuje, aby výkon rozhodnutí pro pohledávku náležející do SJM, kde dlužníkem je pouze jeden z manželů, bylo možné nařídit pouze na ty majetkové hodnoty manžela dlužníka, které jsou součástí SJM. Konkrétně půjde o pohledávku z účtu, jehož majitelem (osobou, která podle nového občanského zákoníku uzavřela smlouvu o účtu) je manžel dlužníka, jinou peněžitou pohledávku, jejímž věřitelem (tím, kdo s dlužníkem uzavřel smlouvu) je manžel dlužníka, a jiná majetková práva patřící manželovi dlužníka (např. účast v obchodní společnosti).
 
 
Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR