Ministerstvo spravedlnosti upravilo pravidla pro vymáhání dluhů ze SJM


publikováno: 06.05.2014

„Podle návrhu novely budou mít soudy a soudní exekutoři nově povinnost nahlížet při nařizování výkonu rozhodnutí a při vydání exekučního příkazu do veřejného Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který vede Notářská komora ČR. Předejde se tak situacím, kdy soud či soudní exekutor neví, že rozsah SJM byl zúžen či jinak dotčen smlouvou nebo rozhodnutím soudu“, přiblížila část úpravy ministryně spravedlnosti Helena Válková.
 
Podle stávající právní úpravy se totiž dnes k takovým smlouvám či rozhodnutím při nařízení výkonu rozhodnutí nepřihlíží. Pokud je výkonem rozhodnutí nebo exekucí postižen majetek, který do SJM po jeho zúžení nepatří, musí manžel dlužníka podat vylučovací žalobu a čekat na rozhodnutí soudu o vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí nebo exekuce. 
 
Návrh novely také harmonizuje občanský soudní řád s novým občanským zákoníkem. Podle hmotněprávní úpravy platí, že pokud vznikl dluh jen jednoho z manželů za trvání SJM, může se věřitel při výkonu rozhodnutí uspokojit i z tohoto společného jmění.
 
Nově proto ministerstvo navrhuje, aby výkon rozhodnutí pro pohledávku náležející do SJM, kde dlužníkem je pouze jeden z manželů, bylo možné nařídit pouze na ty majetkové hodnoty manžela dlužníka, které jsou součástí SJM. Konkrétně půjde o pohledávku z účtu, jehož majitelem (osobou, která podle nového občanského zákoníku uzavřela smlouvu o účtu) je manžel dlužníka, jinou peněžitou pohledávku, jejímž věřitelem (tím, kdo s dlužníkem uzavřel smlouvu) je manžel dlužníka, a jiná majetková práva patřící manželovi dlužníka (např. účast v obchodní společnosti).
 
 
Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR