oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Jak na legislativní smršť

publikováno: 05.11.2015

Ve dnech 12. a 13. října 2015 se konala 22. schůze představenstva ČAK. Představenstvo se zabývalo mimo jiné oblastí legislativy, respektive účastí ČAK na legislativním procesu.

MÍSTOPŘEDSEDA ČAK Mgr. ROBERT NĚMEC, LL.M., K TOMU UVÁDÍ:

JUDr. Martin Vychopeň nejdříve informoval představenstvo o schůzce s prezidentem Hospodářské komory České republiky, Ing. Vladimírem Dlouhým, CSc., na které se zástupci obou komor dohodli na vzájemné spolupráci v oblasti legislativy.

Díky změně legislativních pravidel vlády, o kterých jsme vás již v minulosti informovali, se zástupci ČAK pravidelně účastní zasedání LRV. Jednání LRV se účastní buď pověřený člen představenstva, nebo vedoucí odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK, JUDr. Johan Justoň.

V současné době je však v legislativním procesu obrovská spousta předpisů, které se mohou přímo či nepřímo dotýkat výkonu advokacie, jako je nově připravovaný zákon o zadávacích řízeních, novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, novela trestního řádu, novela zákona o elektronických komunikacích atd. Některé předpisy se zásadním způsobem dotýkají oblasti advokacie, ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát. Jako příklad lze zmínit novelu zákona o DPH, která zavádí kontrolní hlášení DPH (podrobně o tom hovořila na žofínské konferenci u příležitosti oslav 25. výročí obnovení nezávislosti české advokacie JUDr. Monika Novotná, viz zpráva z konference ZDE). Tato novela byla přijata bez většího zájmu odborné veřejnosti a přes nesouhlasné stanovisko ČAK, která se ohradila zejména proti zásahu do jednoho z pilířů advokacie, kterým je advokátní mlčenlivosti (toto stanovisko ČAK najdete ZDE).

S ohledem na omezené personální kapacity legislativního odboru ČAK, je pro zajištění efektivní účasti ČAK na legislativním procesu, nezbytná aktivní spolupráce odborných sekcí ČAK. Již nyní jsou materiály rozesílány jednotlivým sekcím s očekáváním, že k nim odborné sekce zaujmou stanovisko, které legislativa ČAK dále zpracuje. Z důvodu lhůt není možné předkládat všechny materiály na zasedání sekcí, věc je třeba řešit per rollam ve lhůtě, která je velmi krátká (cca 15 pracovních dní).

Spolupráce legislativního odboru s odbornými sekcemi však nefunguje ideálně, neboť některé odborné sekce neposkytují legislativnímu odboru dostatečnou součinnost. V této souvislosti vyzvalo představenstvo předsedy odborných sekcí, aby zvážili dosavadní činnost jejich členů a navrhli změny v personálním složení sekcí, tak, aby byly složeny z advokátů, kteří mají chuť a kapacitu se problematice věnovat a reálně se podílet na práci sekcí. Představenstvo zároveň pověřilo Mgr. Roberta Němce, aby ve spolupráci zejména s většími advokátními kancelářemi, které mají dostatečnou personální kapacitu, zajistil zájemce o aktivní práci v sekcích s uvedením jejich případné specializace.

Podobný zápis z tohoto představenstva najdete ZDE.