oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Delegace izraelských advokátů navštívila Českou republiku

autor: PhDr. Ivana Cihlářová
publikováno: 09.04.2013

Ve dnech 28. až 30. ledna 2013 navštívila Českou republiku početná, šedesátičlenná delegace Izraelské advokátní komory (district Tel Aviv), vedená předsedou Výboru česko-izraelských vztahů Telavivské advokátní komory, panem Avrahamem Weberem, LL.M. Setkání navázalo na návštěvu české delegace, tvořené předsedou České advokátní komory JUDr. Martinem Vychopněm, nejvyšším státním zástupcem JUDr. Pavlem Zemanem, expředsedou ČAK a soudcem Ústavního soudu ČR JUDr. PhDr. Stanislavem Balíkem a místopředsedou ČAK a reprezentantem české advokacie v CCBE JUDr. Antonínem Mokrým v červenci 2012 v Izraeli.

První dva dny strávila delegace v Praze. V pondělí 28. ledna zahájili členové delegace svůj první den v hlavním městě ČR prohlídkou starého Židovského města, v podvečer je přivítal izraelský velvyslanec v Praze pan Yaakov Levy a následovala slavnostní recepce, pořádaná Ministerstvem zahraničních věcí a Česko-izraelskou obchodní komorou.

V úterý 29. ledna dopoledne připravila Česká advokátní komora pro účastníky seminář ve Školicím a vzdělávacím centru v paláci Dunaj.

Po úvodním slově předsedy ČAK JUDr. Martina Vychopně a předsedy Výboru česko-izraelských vztahů Telavivské advokátní komory Avrahama Webra se ujal slova bývalý předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek. Ten jako jeden z významných počinů, jež se udály během jeho předsednictví, uvedl veřejnou omluvu za chování advokátní komory vůči židovským kolegům v letech 1938 až 1945, jež byla uveřejněna v Bulletinu advokacie č. 3/2009. Advokátní stavovská organizace se již během krátkého období druhé československé republiky snažila „proporcionálně“ (podle podílu českého, německého a židovského obyvatelstva v zemi) omezit počty advokátů židovského původu, než ale bylo přijato jakékoliv závazné usnesení, přišel 15. březen 1939 a okupace. Na území Čech přežilo 2. světovou válku z 642 židovských advokátů pouze 21 lidí.

Na Jirouskovo vystoupení navázal soudce Ústavního soudu JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, který zrůdnost obou režimů, nacistického i komunistického, plasticky vylíčil na osudech dvou advokátů, Jiřího Kleina a Františka Fouska, kteří měli společnou advokátní kancelář  v domě, kde nyní doktor Balík bydlí, a z nichž první musel uprchnout ze země před nacisty a druhý před komunisty.

V druhé části své přednášky se pak zabýval chováním notářské stavovské organizace za druhé světové války; ta se, na rozdíl od advokátů, za své chování neomluvila, protože nemusí – ničeho nečestného se v tomto kritickém období nedopustila. Z několika set notářů válku nepřežilo jen osm notářů židovského původu. Zajímavá je příčina tak odlišného chování obou stavů. Doktor Balík jej vysvětlil tím, že u notářů existuje numerus clausus, a tedy mezi nimi není  konkurence, zatímco mezi advokáty ano.

Příspěvkem předneseným v hebrejštině (což vyvolalo velký aplaus izraelských hostů) přispěl JUDr. Tomáš Pezl z Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, který stručně popsal rozsah vzdělání o Izraeli a židovství na českých právnických fakultách. Velmi zajímavý byl popis jím vedené „zimní školy“, zaměřené na stát, náboženství a právo v Izraeli, která letos již potřetí proběhne ve spolupráci s Hebrejskou univerzitou přímo na izraelské půdě.

Historickému tématu se věnoval proděkan pro vědu a výzkum Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni JUDr. Vilém Knoll, PhD., který rozebral židovská statuta krále Přemysla Otakara II., jež podle jeho slov výrazně chránila příslušníky židovské komunity v Čechách.

Velmi zajímavý příspěvek měl advokát a prezident Česko-izraelské obchodní komory JUDr. Pavel Smutný, který hovořil o fiskálních dopadech současné „eurokrize“. Zmínil především záchranný fond eurozóny, politické snahy o zakotvení povinně vyrovnaného hospodaření, poukázal ale na nedostatek (společné) vize. Při historickém exkurzu připomněl, že zájmy evropských zemí byly imperiálními zájmy již od dob kardinála Richelieu a jejich étos byl civilizační, na rozdíl od morálního patosu, který je tak charakteristický pro Spojené státy americké a který je v Evropě (a v naší zemi obzvlášť) vnímán jako falešný.

Celý seminář byl ukončen příspěvkem na téma E-justice a e-právo, který přednesl vedoucí oddělení odboru informatiky Ministerstva spravedlnosti RNDr. Jaroslav Martaus, jenž izraelským hostům popsal úroveň elektronizace české justice (výpisy z obchodního rejstříku a rejstříku trestů, projekt Czech Point, elektronický platební rozkaz, právní informační systémy, systémy převodu hlasu do textové podoby, hybridní pošta a samozřejmě datové schránky).

V podvečer po skončení semináře byla delegace izraelských advokátů přijata primátorem hlavního města Prahy Bohuslavem Svobodou v jeho rezidenci na Mariánském náměstí. Za jeho přítomnosti podepsali předseda ČAK JUDr. Martin Vychopeň a předseda Výboru česko-izraelských vztahů Telavivské advokátní komory Avraham Weber memorandum o přátelství a spolupráci mezi Českou advokátní komorou a Telavivskou advokátní komorou, ve kterém obě strany vyjádřily zájem spolupracovat a zkvalitňovat vzájemné vztahy. Spolupráce bude spočívat mimo jiné ve výměně informací, v pořádání společných seminářů, konferencí a setkání.

Ve středu 30. ledna 2013 pak navštívila izraelská delegace Brno. Celodenní program v tomto „hlavním městě české justice“ zaštítil nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman. Delegace zahájila svůj program návštěvou Nejvyššího soudu, který ve spolupráci s Nejvyšším státním zastupitelstvím připravil účastníkům pohoštění. V úvodu izraelské hosty uvítal místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala a seznámil je s posláním a úlohou Nejvyššího soudu v českém justičním systému. Poté nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman osvětlil poslání a specifika státního zastupitelství v České republice, a informoval o připravované novele o státním zastupitelství včetně vytvoření specializovaného útvaru při Nejvyšším státním zastupitelství na potírání korupce a závažné hospodářské kriminality.

V rámci programu pak navštívila izraelská delegace i ostatní hlavní justiční instituce – Nejvyšší správní soud a Ústavní soud, kde se členové izraelské delegace setkali s významnými představiteli těchto institucí a vyslechli si prezentace o jejich poslání a fungování.

 

PhDr. Ivana Cihlářová

Foto Jakub Stadler