Delegace izraelských advokátů navštívila Českou republiku


autor: PhDr. Ivana Cihlářová
publikováno: 09.04.2013

První dva dny strávila delegace v Praze. V pondělí 28. ledna zahájili členové delegace svůj první den v hlavním městě ČR prohlídkou starého Židovského města, v podvečer je přivítal izraelský velvyslanec v Praze pan Yaakov Levy a následovala slavnostní recepce, pořádaná Ministerstvem zahraničních věcí a Česko-izraelskou obchodní komorou.

V úterý 29. ledna dopoledne připravila Česká advokátní komora pro účastníky seminář ve Školicím a vzdělávacím centru v paláci Dunaj.

Po úvodním slově předsedy ČAK JUDr. Martina Vychopně a předsedy Výboru česko-izraelských vztahů Telavivské advokátní komory Avrahama Webra se ujal slova bývalý předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek. Ten jako jeden z významných počinů, jež se udály během jeho předsednictví, uvedl veřejnou omluvu za chování advokátní komory vůči židovským kolegům v letech 1938 až 1945, jež byla uveřejněna v Bulletinu advokacie č. 3/2009. Advokátní stavovská organizace se již během krátkého období druhé československé republiky snažila „proporcionálně“ (podle podílu českého, německého a židovského obyvatelstva v zemi) omezit počty advokátů židovského původu, než ale bylo přijato jakékoliv závazné usnesení, přišel 15. březen 1939 a okupace. Na území Čech přežilo 2. světovou válku z 642 židovských advokátů pouze 21 lidí.

Na Jirouskovo vystoupení navázal soudce Ústavního soudu JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, který zrůdnost obou režimů, nacistického i komunistického, plasticky vylíčil na osudech dvou advokátů, Jiřího Kleina a Františka Fouska, kteří měli společnou advokátní kancelář  v domě, kde nyní doktor Balík bydlí, a z nichž první musel uprchnout ze země před nacisty a druhý před komunisty.

V druhé části své přednášky se pak zabýval chováním notářské stavovské organizace za druhé světové války; ta se, na rozdíl od advokátů, za své chování neomluvila, protože nemusí – ničeho nečestného se v tomto kritickém období nedopustila. Z několika set notářů válku nepřežilo jen osm notářů židovského původu. Zajímavá je příčina tak odlišného chování obou stavů. Doktor Balík jej vysvětlil tím, že u notářů existuje numerus clausus, a tedy mezi nimi není  konkurence, zatímco mezi advokáty ano.

Příspěvkem předneseným v hebrejštině (což vyvolalo velký aplaus izraelských hostů) přispěl JUDr. Tomáš Pezl z Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, který stručně popsal rozsah vzdělání o Izraeli a židovství na českých právnických fakultách. Velmi zajímavý byl popis jím vedené „zimní školy“, zaměřené na stát, náboženství a právo v Izraeli, která letos již potřetí proběhne ve spolupráci s Hebrejskou univerzitou přímo na izraelské půdě.

Historickému tématu se věnoval proděkan pro vědu a výzkum Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni JUDr. Vilém Knoll, PhD., který rozebral židovská statuta krále Přemysla Otakara II., jež podle jeho slov výrazně chránila příslušníky židovské komunity v Čechách.

Velmi zajímavý příspěvek měl advokát a prezident Česko-izraelské obchodní komory JUDr. Pavel Smutný, který hovořil o fiskálních dopadech současné „eurokrize“. Zmínil především záchranný fond eurozóny, politické snahy o zakotvení povinně vyrovnaného hospodaření, poukázal ale na nedostatek (společné) vize. Při historickém exkurzu připomněl, že zájmy evropských zemí byly imperiálními zájmy již od dob kardinála Richelieu a jejich étos byl civilizační, na rozdíl od morálního patosu, který je tak charakteristický pro Spojené státy americké a který je v Evropě (a v naší zemi obzvlášť) vnímán jako falešný.

Celý seminář byl ukončen příspěvkem na téma E-justice a e-právo, který přednesl vedoucí oddělení odboru informatiky Ministerstva spravedlnosti RNDr. Jaroslav Martaus, jenž izraelským hostům popsal úroveň elektronizace české justice (výpisy z obchodního rejstříku a rejstříku trestů, projekt Czech Point, elektronický platební rozkaz, právní informační systémy, systémy převodu hlasu do textové podoby, hybridní pošta a samozřejmě datové schránky).

V podvečer po skončení semináře byla delegace izraelských advokátů přijata primátorem hlavního města Prahy Bohuslavem Svobodou v jeho rezidenci na Mariánském náměstí. Za jeho přítomnosti podepsali předseda ČAK JUDr. Martin Vychopeň a předseda Výboru česko-izraelských vztahů Telavivské advokátní komory Avraham Weber memorandum o přátelství a spolupráci mezi Českou advokátní komorou a Telavivskou advokátní komorou, ve kterém obě strany vyjádřily zájem spolupracovat a zkvalitňovat vzájemné vztahy. Spolupráce bude spočívat mimo jiné ve výměně informací, v pořádání společných seminářů, konferencí a setkání.

Ve středu 30. ledna 2013 pak navštívila izraelská delegace Brno. Celodenní program v tomto „hlavním městě české justice“ zaštítil nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman. Delegace zahájila svůj program návštěvou Nejvyššího soudu, který ve spolupráci s Nejvyšším státním zastupitelstvím připravil účastníkům pohoštění. V úvodu izraelské hosty uvítal místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala a seznámil je s posláním a úlohou Nejvyššího soudu v českém justičním systému. Poté nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman osvětlil poslání a specifika státního zastupitelství v České republice, a informoval o připravované novele o státním zastupitelství včetně vytvoření specializovaného útvaru při Nejvyšším státním zastupitelství na potírání korupce a závažné hospodářské kriminality.

V rámci programu pak navštívila izraelská delegace i ostatní hlavní justiční instituce – Nejvyšší správní soud a Ústavní soud, kde se členové izraelské delegace setkali s významnými představiteli těchto institucí a vyslechli si prezentace o jejich poslání a fungování.

 

PhDr. Ivana Cihlářová

Foto Jakub Stadler