oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Stručné zprávy z představenstva

publikováno: 04.03.2019

Již 16. schůze představenstva ČAK probíhala ve dnech 11. a 12. února 2019 za přítomnosti většiny členů i náhradníků představenstva. Její program byl opět bohatý. Informuje o něm náhradník představenstva JUDr. Petr Toman:

První den zasedání byl věnován „klasické“ agendě vyplývající z veřejnoprávního postavení Komory, a to pozastavením výkonu advokacie podle § 9 zákona o advokacii těm advokátům, které začaly orgány činné v trestním řízení stíhat, popř. vyškrtnutím ze seznamu těch advokátů, kteří již byli pravomocně odsouzeni. I když se jedná o neveřejnou část jednání představenstva, považuji za důležité na ni poukázat. Jednak proto, že dosud nebylo jednání, v němž by tento bod programu chyběl, jednak proto, že je mu členy představenstva věnována velká pozornost. Rozhodování o osudech trestně stíhaných kolegů je velmi důkladné a svědomité. Před představenstvem totiž stojí nelehký úkol posoudit, zda trestní stíhání advokáta, resp. skutek, pro který je stíhán, ohrožuje důvěru v další řádný výkon advokacie tímto advokátem. V případě zpronevěření klientské úschovy je představenstvo nekompromisní, v ostatních případech, jež život advokáta přináší, je rozhodování složitější.

Pondělní jednání se dále věnovalo i zprávě Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů (VOPOZA), kterou přednesl její předseda JUDr. Marek Nespala. Výbor je poradním orgánem představenstva a obracejí se na něj advokáti, jestliže se cítí ohroženi či poškozeni postupem státních orgánů z důvodu výkonu advokacie, popř. se při své činnosti setkají s problematikou, která se advokátní profese dotýká a měla by být představenstvem řešena. Zpráva se tentokrát věnovala hrubému chování soudce OS Praha-východ JUDr. Tomáše Jurečky, odměnám advokátů ex offo za účast u jednotlivých úkonů v přípravném řízení a zpřístupnění komunikace mezi obhájcem a obviněným zajištěné v mobilním telefonu v jiném trestním řízení vedeném s týmž obviněným. Obě posledně jmenované věci jsou předmětem ústavních stížností a Komora posuzuje možnost vstoupit do těchto řízení jako vedlejší účastník.

Úterní jednání se věnovalo dalším bodům, které hýbou advokacií i světem práva a které se týkají či v budoucnu mohou týkat života advokacie: od evergreenového tématu zvaného důstojnost vstupu advokátů do budov soudů, přes přípravu otázek a odpovědí pro písemné testy advokátních koncipientů, schválenou novelu zákona o svobodném přístupu k informacím, zprávu člena představenstva JUDr. Martina Maisnera, Ph.D., MCIArb., o IT, GDPR a přípravě nových webových stránek ČAK, až po informace mezinárodního odboru doplněné členem představenstva JUDr. Antonínem Mokrým, týkající se přípravy směrnice DAC 6, směrnice na ochranu oznamovatelů a připravovaného memoranda o spolupráci ČAK s Pařížskou advokátní komorou. Společným jmenovatelem všech těchto témat je především ochrana důvěrnosti vztahu advokát – klient, která je zejména v posledních několika letech ohrožována z mnoha směrů.

Jako obvykle jsou podrobnosti k jednotlivým uvedeným programovým bodům obsaženy ve veřejně přístupném zápise z jednání představenstva na webu ČAK, v jeho přílohách a Rychlých zprávách z představenstva, které operativně informují advokáty o tom, čemu se představenstvo na uplynulé schůzi věnovalo.