oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Zpráva předsedy ČAK o činnosti České advokátní komory v období od 6. sněmu ČAK (2013-2017)

publikováno: 14.09.2017

I. Úvod

Představenstvo České advokátní komory předkládá 7. sněmu ČAK tuto zprávu o činnosti ČAK, jejímž cílem je stručně a výstižně popsat vše důležité, co orgány ČAK v uplynulém období vykonaly, jakými problémy se zabývaly a nakolik plnily usnesení 6. sněmu ČAK, který se konal v roce 2013. Vedle této zprávy budou 7. sněmu ČAK předloženy: zpráva o činnosti kontrolní rady, zpráva o činnosti kárné komise, zpráva o činnosti odvolací kárné komise a zpráva o činnosti zkušební komise. 

II. Plnění úkolů 6. sněmu ČAK 

Šestý sněm ČAK uložil představenstvu České advokátní komory posoudit změnu etického kodexu ČAK v části, která se týká společného jména sdružení a firmy společnosti tak, aby nadále nebylo povinnou součástí jména sdružení a firmy společnosti jméno a příjmení alespoň jednoho ze společníků, a dále zvážit náměty vzešlé z obecné rozpravy, a to námět na zlepšení informovanosti advokátů o hospodaření ČAK, námět na dočasné pozastavení povinnosti platit příspěvek do sociálního fondu ČAK, námět na zefektivnění a zlevnění komunikace prostřednictvím datových schránek a námět na vydávání Bulletinu advokacie v elektronické podobě.

Představenstvo úkoly uložené sněmem splnilo. První úkol byl splněn novelizací etického kodexu, který představenstvo provedlo na svém jednání ve dnech 9. až 10. 12. 2013 (viz Věstník ČAK č. 1/2014), a byla také provedena liberalizace tvorby firemního kmene advokátních obchodních společností a společných jmen sdružení připuštěním použití fantazijních názvů. Náměty vzešlé z obecné rozpravy pak byly realizovány průběžnou činností představenstva, jak je uvedeno níže, s výjimkou možnosti dočasného pozastavení povinnosti platit příspěvek do sociálního fondu České advokátní komory. Tento námět shledalo představenstvo nedůvodným, zejména s ohledem na připravované legislativní změny – převzetí zajištění právních služeb sociálně slabým skupinám obyvatel, když bylo zřejmé, že příspěvek od státu zcela nepokryje veškeré poskytnuté služby. 

III. Představenstvo  

Představenstvo ČAK bylo zvoleno ve složení: JUDr. Martin Vychopeň, JUDr. David Uhlíř, JUDr. Michal Žižlavský, JUDr. Vladimír Papež, Mgr. Robert Němec, LL.M., JUDr. Antonín Mokrý, JUDr. Petr Poledník, JUDr. Radim Miketa, JUDr. Vladimíra Glatzová, JUDr. Lenka Vidovičová a JUDr. František Smejkal. Náhradníky představenstva byli zvoleni JUDr. Jiří Všetečka, JUDr. Jaroslav Svejkovský, JUDr. Petr Mrázek, Mgr. Tomáš Matějovský a Mgr. Štěpán Holub.

Předsedou představenstva byl zvolen JUDr. Martin Vychopeň, a to i ve druhé polovině funkčního období. Místopředsedy byli v první polovině funkčního období zvoleni JUDr. Vladimír Papež (legislativa), JUDr. Petr Poledník (pověřený řízením pobočky v Brně), JUDr. František Smejkal (ekonomika) a JUDr. Antonín Mokrý (mezinárodní vztahy). Poté, kdy byl JUDr. David Uhlíř jmenován soudcem Ústavního soudu a z představenstva odstoupil, byl místopředsedou zvolen Mgr. Robert Němec, LL.M., a členem představenstva se stal JUDr. Jiří Všetečka.

Představenstvo se pravidelně scházelo jednou měsíčně, vždy bylo usnášeníschopné. Vždy jednou ročně se pak konalo společné zasedání představenstva České advokátní komory a Slovenské advokátní komory, střídavě jednou v České republice a ve Slovenské republice.

Celkem se v uplynulém volebním období konalo 43 pravidelných zasedání představenstva. Nekonalo se žádné mimořádné zasedání. Do činnosti představenstva se zapojili i zvolení náhradníci. 

IV. Hospodaření 

Rozpočty ČAK a rozpočet sociálního fondu byly v období let 2013 až 2016 řádně projednávány a schvalovány představenstvem ČAK. Všechny rozpočty byly řádně a včas zveřejněny ve Věstníku ČAK.

Komora hospodařila vždy výlučně s vlastními zdroji – nebyly uzavřeny žádné smlouvy o půjčce, úvěru, ručení či jiném způsobu zajištění.

Účetnictví ČAK bylo každý rok podrobeno auditorskému přezkumu a každý rok zněl výrok auditora bez výhrad. Zpráva auditora byla každoročně publikována v médiích ČAK. 

V. Legislativa 

Ve smyslu úkolů, uložených usnesením 6. sněmu České advokátní komory a vyplývajících z podstaty svobodné a nezávislé české advokacie jako takové, byla v uplynulém období legislativní činnost České advokátní komory zaměřena zejména na následující oblasti:

Posílení vlivu Komory na legislativní proces 

V oblasti legislativní činnosti se představenstvo ČAK v uplynulém funkčním období soustředilo zejména na posílení vlivu Komory na legislativní proces, a to jak na vládní úrovni, tak na úrovni parlamentní. Ukázalo se totiž, že pro další udržení všech ústředních pilířů svobodné advokacie (a to zejména i nezávislosti advokacie a jednotlivých advokátů) bude intervence v legislativním procesu čím dál tím důležitější, neboť představy ústředních orgánů státní správy o právním rámci výkonu advokacie (a hovoříme zejména o povinnosti mlčenlivosti advokáta) se povětšinou neslučují se zásadami, na nichž byl výkon advokacie v roce 1996 při přijetí stávajícího zákona o advokacii vystavěn. 

• ČAK připomínkovým místem 

Za tímto účelem se Komora spojila s ostatními samosprávnými stavovskými organizacemi, jejichž pohled na legislativní proces byl obdobný, a ve vzájemné spolupráci se podařilo docílit toho, že se Česká advokátní komora (společně s ostatními profesními komorami) stala připomínkovým místem, které se může vyjádřit ke všem návrhům právních předpisů, jež postupují do vnějšího připomínkového řízení. Díky přístupu do elektronické knihovny Úřadu vlády (tzv. eKLEP) již není Komora odkázána na uvážení jednotlivých předkladatelů, zda návrh právního předpisu zašle Komoře se žádostí o připomínky, ale může se aktivně vyjadřovat ke všem právním předpisům, které jsou na vládní úrovni předmětem připomínek. Jde o poměrně výrazný posun postavení Komory v legislativním procesu, díky němuž jsme byli schopni zachytit celou řadu právních předpisů, které se, ať už přímo, či nepřímo, týkaly výkonu advokacie. 

• Spolupráce s HK ČR 

Zároveň s tím se Komora dohodla na spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, která je tzv. obligatorním připomínkovým místem, tj. místem, jehož zásadní připomínky musejí být vypořádány předtím, než bude legislativní materiál předložen vládě, a které se mohou stát předmětem rozporu, jenž musí být řešen vedením příslušného rezortu nebo orgánu. Tato spolupráce umožňuje prosazovat legislativní návrhy s mnohem větší razancí než toliko z pozice fakultativního připomínkového místa, jehož připomínky sice musí být vypořádány, ale nemohou založit rozpor, a nemají tudíž takovou váhu, aby se nedaly odmítnout. Tento krok zajistí i do budoucna možnost zasáhnout tam, kde pouhé připomínky nebudou postačovat. 

• Členství v LRV 

Dalším důležitým bodem z hlediska ochrany legislativních zájmů Komory je členství advokátů (potažmo členů představenstva nebo jiných orgánů Komory) v Legislativní radě vlády, která se z pozice poradního orgánu vlády vyjadřuje ke všem návrhům zákonů, jež navrhly ústřední orgány státní správy, a která má pravomoc doporučit vládě jak přijetí, tak nepřijetí jednotlivých návrhů zákonů. V tomto směru utrpěla Komora na začátku volebního období citelný zásah v podobě rozhodnutí ministra Jiřího Dienstbiera (jakožto předsedy LRV) odvolat některé advokáty a funkcionáře Komory z pozice členů LRV, nicméně i přes toto opatření pokračovala Komora ve spolupráci s těmi advokáty, kteří v LRV zůstali. Po odvolání ministra Dienstbiera a jmenování ministra Jana Chvojky předsedou LRV se podařilo tento stav obnovit do původní podoby, což lze přičíst dobrým vztahům, které se Komora snaží budovat se všemi ústavními činiteli s vazbou na advokacii napříč politickým spektrem. 

Prosazování vlastních legislativních návrhů právních předpisů 

Společně s posílením legislativní pozice představenstvo pokračovalo v prosazování vlastních legislativních návrhů, které se týkaly především zákona o advokacii a prováděcích právních předpisů, zejména advokátního zkušebního řádu. Již za minulého funkčního období sestavilo předchozí představenstvo podnět ke změně zákona o advokacii, který řešil řadu otázek, jež se v praxi ukázaly jako nezbytné. K tomu přistoupila snaha o dílčí reformu advokátních zkoušek, které jsou upraveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti.

Navzdory skutečnosti, že ministrem spravedlnosti se nejprve stala prof. JUDr. Helena Válková, CSc., a následně advokát JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., kteří mohli díky osobní profesní zkušenosti rozpoznat, že návrhy na změnu zákona o advokacii a advokátního zkušebního řádu jsou korektní, nepředstavují svévolný zásah do právní úpravy a jsou vyvolané oprávněnými zájmy aplikační praxe, nepodařilo se předmětný návrh prosadit jako vládní návrh zákona. Z tohoto důvodu Komora požádala o spolupráci přímo poslance a skupina poslanců v čele s Mgr. Martinem Plíškem si podnět ke změně zákona o advokacii osvojila a podstatný obsah načetla jako poslanecký návrh. (Pozn. red.: V době redakční uzávěrky byla novela zákona o advokacii schválena, podepsána prezidentem republiky a premiérem a publikována ve Sbírce zákonů pod č. 258/2017 Sb. s datem účinnosti k 1. 9. 2017.) 

• Postih vinklaření 

Jako velké pozitivum je nutné hodnotit některé pozměňovací návrhy; jde především o právní úpravu správního postihu vinklaření, tj. neoprávněného poskytování právních služeb osobami, které nejsou advokáty a nemají k poskytování právních služeb oprávnění na základě jiného zákona. Tento fenomén postihuje výkon advokacie poměrně dlouhou dobu a v posledních letech nabývá na intenzitě. Dosavadní snahy Komory o vymýcení nebo omezení tohoto jevu byly neúčinné, neboť chyběl dostatečně účinný nástroj, který by bylo možné v tomto směru použít – Komora ve své podstatě disponovala pouze možností podávat trestní oznámení, nicméně s ohledem na stávající judikaturu ve vztahu k trestnému činu neoprávněného podnikání nebyla Komora v drtivé většině úspěšná. Nicméně vzhledem k tomu, že s vinklařením mají problémy rovněž i ostatní profesní komory, podařilo se docílit politické shody v tom, že zde chybí dostatečně účinný nástroj na ochranu regulovaných profesí; za tímto účelem byl vypracován pozměňující návrh k novele zákona o advokacii, který upravuje správní formy trestání vinklářů jakožto osob, které poskytují právní služby bez toho, aby byly advokáty (popř. příslušníky jiné právnické profese). Lze vyjádřit naději, že tímto způsobem se podaří nejen odstranit nezákonnou konkurenci advokátů, ale především zlepšit situaci v oblasti poskytování kvalitních právních služeb. 

• Bezplatná právní pomoc 

S přijetím novely zákona o advokacii souvisí rovněž zavedení nové právní úpravy bezplatné právní pomoci. Tu připravilo Ministerstvo spravedlnosti podle vládního prohlášení z roku 2013, přičemž pilířem nové úpravy se měl stát výkon bezplatné právní pomoci advokáty. Šlo o první návrh Ministerstva spravedlnosti, který se s otázkou subjektů oprávněných poskytovat bezplatné právní služby nemajetným vypořádal tak, jak Komora dlouhodobě prosazovala, tj. bez rozšiřování okruhu poskytovatelů právních služeb na neziskový sektor, právnické fakulty, právní kliniky atp. Výsledná podoba tak představuje stav, který se nejvíce blíží představám představenstva Komory prezentovaným v konzistentní podobě v průběhu posledních 12 let.

Je nesporné, že nový systém bezplatné právní pomoci bude pro Komoru znamenat též finanční zátěž a administrativní náročnost, na druhou stranu se tím podařilo dosáhnout toho, aby poskytování právních služeb zůstalo v rukou těch, kdo k tomu mají odpovídající zákonnou licenci, tj. advokátům. Budoucnost ukáže, zda takto nastavený systém bude ideální jak pro žadatele, tak pro advokacii a jednotlivé advokáty, nicméně Komora je v tomto směru připravena učinit vše, co bude potřeba, aby nový systém fungoval efektivně a bezchybně pro všechny dotčené subjekty. 

• Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 

Dalším výrazným legislativním úspěchem, který Komora zaznamenala, byla novela zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 378/2015 Sb.), která transponovala evropskou směrnici o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Ta požadovala zavedení systému mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro všechny oblasti, tj. včetně poskytování právních služeb; Komora se již od počátku přípravy návrhu zákona snažila o to, aby ve vztahu k výkonu advokacie byly spory mimosoudně řešeny toliko před Komorou, tzn. aby byla vyloučena možnost spotřebitele obrátit se ve sporu s advokátem na jiný subjekt, např. na ČOI, spolek na ochranu spotřebitele nebo nevládní neziskovou organizaci. Díky včasným legislativním zásahům se podařilo tohoto cíle dosáhnout a od roku 2016 je Komora příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi spotřebitelem a advokátem. Samotné řešení těchto sporů je prováděno před mediačním senátem a funguje více než uspokojivým způsobem.

Připomínkování legislativních návrhů právních předpisů 

V oblasti vnější legislativy, tj. v oblasti připomínkování návrhů právních předpisů zasílaných do připomínkového řízení nebo předkládaných v Poslanecké sněmovně jako nevládní návrhy, se Komora zaměřovala na ochranu základních pilířů moderní advokacie, tj. zejména na ochranu nezávislosti advokáta a povinnost mlčenlivosti. Za uplynulé funkční období představenstva se objevila celá řada návrhů, které ať již přímo (tj. výslovně), nebo nepřímo (skrytě) útočily na některou ze základních zásad, na kterých byla v ČR vybudována svobodná advokacie.

Šlo v první řadě o zákony, jež se dotkly advokátovy povinnosti mlčenlivosti, která je zákonem stanovena nikoli na ochranu advokátů, ale jejich klientů, a to proto, aby byla zajištěna ústavní zásada práva na účinnou právní pomoc, včetně (nebo spíše především) vůči orgánům státní moci. Je evidentní, že takto pojatá premisa právního státu je orgánům veřejné moci mnohdy na obtíž a snaží se nejrůznějšími způsoby tuto zásadu prolomit, např. za účelem snadnějšího odhalování a stíhání trestných činů nebo získávání informací o klientech advokáta za nejrůznějším účelem. Komora tak musela neustále čelit nejrůznějším návrhům, které se s různou intenzitou snažily prolomit zásady, na nichž stojí výkon advokacie. Lze usuzovat, že v této snaze nesmí Komora do budoucna polevit, protože se vůbec nelze spoléhat na ochotu ústředních orgánů státní správy řídit se zásadami právního státu. Jakmile dojde k prolomení určité zásady, bude se takovýto zásah jen obtížně odstraňovat. 

V tomto směru představovaly nejzásadnější negativní změny následující zákony: 

1. Zákon č. 163/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů; tento zákon zavedl navzdory původním východiskům rekodifikace trestního práva hmotného opětovně trestnost přípravy trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, a to navzdory veškerým snahám České advokátní komory i Komory daňových poradců. Orgány činné v trestním řízení díky tomu dostaly poměrně účinný nástroj, s jehož prostřednictvím mohou vyvíjet nátlak na advokáta, aby ho přiměly ke spolupráci pod hrozbou trestního stíhání za přípravu. 

2. Zákon č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; tento zákon zavedl tzv. kontrolní hlášení, jež se vztahují rovněž na advokáty, kteří jsou plátci DPH, a jakkoli se může zdát, že se to nijak netýká povinnosti mlčenlivosti, ve skutečnosti jde o další nástroj, jak může správce daně velice snadno zjistit údaje, ke kterým by se jinak nemohl dostat a které mu nepřísluší. 

3. Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb; rovněž tento zákon nepředstavuje na první pohled cílený zásah do povinnosti mlčenlivosti advokátů, nicméně stejně jako u ostatních podnikatelů vede k další evidenční povinnosti ve vztahu ke správci daně; dílčím problémem je rovněž skutečnost, že obligatorní součástí účtenky je vždy DIČ, jehož součástí je u fyzických osob vždy rodné číslo. 

Vedle již přijatých právních předpisů Česká advokátní komora kriticky vystupuje v rámci legislativního procesu i ve vztahu k těmto návrhům: 

1. Zákon o kybernetické obraně (návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony); novela zákona měla umožnit Vojenskému zpravodajství (jež je sice zákonem zřízenou, nicméně pouhou složkou Ministerstva obrany ČR) užívat tzv. technické prostředky kybernetické obrany, které mohou vést k narušení soukromí při elektronické komunikaci mezi advokátem a klientem. Návrh je nyní projednáván sněmovnou ve stavu již značně okleštěném, a to i na základě aktivit ČAK, nicméně stále vytvářejícím pochybnosti o ústavnosti použití takových prostředků. 

2. Novela daňového řádu; změna má přinést oprávnění správce daně požadovat po advokátech informace, které advokát získá o klientovi v rámci plnění povinností podle zákona proti praní špinavých peněz. Jde o naprosto nepřípustnou transpozici směrnice o přístupu daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz, která prolamuje advokátovu povinnost mlčenlivosti způsobem, který vůbec není právem EU vyžadován. I proti tomuto návrhu, a to především z důvodu jeho protiústavnosti, Komora aktivně vystupuje ve všech fázích legislativního procesu. (Pozn. red.: Více čtěte na str. 4–5). 

Konzervativní přístup představenstva ke stavovské úpravě 

Ve vztahu ke stavovské úpravě výkonu advokacie se představenstvo v souladu se svými legislativními prioritami zavázalo nerozšiřovat zbytečně stavovskou úpravu a nepřijímat stavovské předpisy, které by nebyly vyvolány pádnými důvody. Z tohoto hlediska přispělo představenstvo ke stabilitě a relativní neměnnosti stavovské úpravy, kdy za uplynulé funkční období bylo přijato toliko devět nových stavovských předpisů, přičemž šlo pouze o drobné či dílčí změny stávajících právních předpisů. Představenstvo zejména zliberalizovalo tvorbu firemního kmene advokátních obchodních společností a společných jmen sdružení tím, že v etickém kodexu připustilo použití fantazijních názvů.

Zvýšila se jednorázová náhrada nákladů kárného řízení, proběhla částečná reforma vzdělávání advokátních koncipientů, uvolnily se podmínky pro prohlášení o pravosti podpisu u procesních plných mocí, zvedly se minimální limity pojistného plnění, stanovila se povinnost používat oděv odpovídající poskytovaným právním službám (zejména v řízení před soudem) a upravil se advokátní smírčí řád, podle kterého se nově postupuje při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. 

VI. Matrika 

Kontinuálně se navyšuje objem práce odboru matriky, který souvisí s nárůstem počtu advokátů. Počet advokátů zapsaných k 31. 7. 2017 činil 12 979, z toho 11 520 vykonává advokacii aktivně;1 459 pak jsou advokáti s pozastaveným výkonem advokacie. Z počtu 11 520 je 6 963 mužů a 4 557 žen. 

Vývoj počtu advokátů v letech 2005 – 2016 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktivní 7 553 7 723 8 020 8 411 8 802 9 180 9 526 9 866 10 255 10 663 11 011 11 310
Z toho nově zapsaných 473 500 589 650 574 592 584 634 677 703 688 660
Rozhodnutí o pozastavení 123 136 155 159 104 123 142 174 182 195 220 250
Rozhodnutí o vyškrtnutí 149 160 169 125 134 204 237 211 213 250 227 249

 

Vývoj počtu koncipientů v letech 2005 – 2016

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Počet koncipientů zvýšen/snížen v roce o 125 86 199 143 188 174 264 241 -51 -187 -96 -194
Celkem koncipientů 2 344 2 430 2 629 2 772 2 960 3 134 3 398 3 639 3 588 3 401 3 305 3 111

 

Advokátních koncipientů bylo k 31. 7. 2017 zapsáno 3 072, z toho jich vykonává právní praxi aktivně 2 907, a to 1 536 mužů a 1 371 žen. 14 advokátních koncipientů má výkon praxe pozastavenu, 151 advokátních koncipientů (resp. spíše koncipientek) má právní praxi přerušenou (nejčastějším důvodem je péče o dítě). U advokátních koncipientů dochází od roku 2013 ke snižování jejich počtu. 

Od roku 2011 probíhala výměna nových ID průkazů; nové průkazy obdrželo již téměř 96 % všech advokátů a advokátních koncipientů. 

Odbor matriky eviduje k 31. 7. 2017 13 971 vydaných knih o prohlášeních o pravosti podpisu. V zájmu hladkého vyřizování Komora umožnila advokátům provádět platbu za knihu přímo na odboru matriky, stejně jako u vydávaných výpisů, osvědčení a kopií dalších dokumentů, které advokáti vyžadují (např. jako podklady pro výpočet starobních důchodů apod.).

V souladu se stavovským předpisem – usnesením představenstva ČAK č. 7/2004 Věstníku, ve znění pozdějších změn, vede odbor matriky tzv. elektronickou knihu úschov. Přístupové údaje byly do 31. 7. 2017 přiděleny 7 008 advokátům. Eviduje dále i advokáty, kteří požádali prostřednictvím Komory o zřízení přístupových údajů ke konverzi dokumentů.

Na částečný úvazek pracuje pro odbor matriky archivářka Komory. Jejím úkolem je zpracování historického archivu, který je přístupný veřejnosti a je využíván pro badatelské, spisovatelské či genealogické účely. Otázka náležitého archivování dokumentů je, nejen pro odbor matriky, ale pro celou Komoru otázkou prvořadou, a to s ohledem na skutečnost, že spisy jsou vedeny v listinné podobě a je otázkou několika následujících let, kdy dojde k jejich poškození nebo zničení. 

VII. Pobočka Brno 

Pobočka České advokátní komory v Brně byla zřízena jednou z dřívějších novel zákona o advokacii a svoji činnost zahájila v prostorách Kleinova paláce v Brně, na náměstí Svobody č. 84/15, v listopadu 2005. Od doby vzniku pobočky se podstatně rozšířily oblasti její činnosti, které vykonává pro advokáty a advokátní koncipienty bez ohledu na jejich místo výkonu advokacie nebo praxe advokátního koncipienta. 

Místopředsedou představenstva pověřeným dohledem nad činností pobočky v Brně je od jejího počátku JUDr. Petr Poled­ník, advokát se sídlem v Brně, který se aktivně do činnosti pobočky zapojuje a podporuje ji. Od roku 2007 řídí činnost pobočky v Brně ředitelka pobočky JUDr. Irena Schejbalová. Činnosti pobočky vykonávají kromě ředitelky další čtyři zaměstnanci na plný pracovní úvazek a jeden zaměstnanec na poloviční pracovní úvazek. 

Statistika určování advokátů 2005 – 2016 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Počet žádostí 4 776 3 620 2 969 2 798 2 927 2 975 3 126 2 962 2 705 2 872 1 401 1 703
Korespondence 2 955 2 960 2 445 2 597 2 487 3 166 3 355 3 064 2 796 3 109 3 502 4 051
Počet určení 1 821 660 524 555 695 763 847 778 628 715 719 873
Ústavnís tížnosti 457 385 346 373 434 519 554 432 372 372 362 528
Občansko právní 13 111 86 86 149 153 150 217 118 136 144 119
Průměr určení měsíčně 152 55 44 46 58 63 70 65 52 59 59 73
Zcela bezplatně poskytnuto advokátních služeb 1 780 592 401 424 590 685 793 695 550 606 654 817

 

Základní agendy, které pobočka ČAK v Brně vykonává: 

• Určování advokátů dle § 18 zák. o advokacii – celostátně.

• Vzdělávání advokátů a advokátních koncipientů.

• Organizace advokátních zkoušek.

• Knihovna a informační centrum.

• Vydávání evidenčních průkazů advokátům a advokátním koncipientům.

• Vydávání a archivace knih o prohlášeních o pravosti podpisu.

• Zajišťování jednání kárných senátů a odvolacích kárných senátů.

• Administrativní vedení činnosti regionálních středisek.

• Organizace drobných bezplatných právních porad pro region Jižní Morava.

• Ustanovování zástupců Komory dle § 85b tr. ř., zástupců k daňovým kontrolám u advokátů a s tím související ukládání zajištěných věcí, a součinnost k řízením o nahrazení souhlasu zástupce Komory dle trestního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních. 

• Určování advokátů 

V letech 2013 až 2016 bylo podáno celkem 8 681 nových žádostí o určení advokáta k poskytnutí právní služby dle § 18 odst. 2 zák. o advokacii, což je v průměru 2 170 nových žádostí ročně. Ročně bylo určeno k poskytnutí právní služby průměrně 733 advokátů, což je měsíčně 61 určení. Z hlediska statistiky jde od roku 2005 o ustálený dlouhodobý průměr.

Nejvíce určení se týká ústavních stížností (celkem 1 634 určení). V celkovém počtu výrazně ovlivňují počet určení žadatelé, kteří žádají o určení advokátů opakovaně. Nejsou výjimkou žadatelé, kteří mají určeno i více než 200 advokátů (nikoli jen ve sledovaném období). S ohledem na požadované právní služby, kdy žadatelé žádají o poskytnutí právních služeb ve věcech, kde nepostačuje advokátovi minimální hranice zákonného pojištění odpovědnosti za škodu, sjednala Česká advokátní komora pro advokáty nadlimitní pojištění, přičemž navýšené pojistné hradí Komora ze svých prostředků. 

• Informační a vzdělávací centrum v Brně 

Pobočka provozuje informační a vzdělávací centrum. Jde o specializované pracoviště se zaměřením na knihovnické a informační služby poskytované výhradně členům ČAK. Služby jsou zásadně poskytovány elektronickou formou, nicméně je k dispozici i stálý knihovní fond, který je využíván jak advokáty, tak advokátními koncipienty. Knihovnu ve sledovaném období navštívilo fyzicky celkem 1 647 advokátů. Odborné rešerše byly poskytnuty celkem 1 181 žadatelům.

V období od r. 2013 bylo uskutečněno celkem 692 seminářů pro advokátní koncipienty (roční průměr 173), jichž se zúčastnilo celkem 24 075 advokátních koncipientů, což je v ročním průměru celkem 6 018 účastníků.

Pobočka organizuje dvakrát do roka třídenní vstupní školení pro advokátní koncipienty v prvním roce koncipientské praxe. Celkem bylo takto proškoleno 1 314 účastníků (roční průměr 328, na jedno vstupní školení je průměrná účast 164 advokátních koncipientů).

Každý rok je pobočkou organizován kurz právnické angličtiny, který absolvovalo celkem 92 účastníků. Od letošního roku je kromě kurzu angličtiny realizován i kurz právnické španělštiny.

Pro advokáty bylo celkem uskutečněno 90 školení celkovou účastí 6 043 advokátů (průměr na jedno školení je 67 účastníků). 

• Další činnosti pobočky 

V každém termínu advokátních zkoušek zkouší na pobočce tři zkušební senáty.

Od r. 2013 do konce r. 2016 bylo pobočkou vystaveno celkem 1 934 evidenčních průkazů advokátů a advokátních koncipientů.

Ve sledovaném období bylo vydáno celkem 1 369 knih o prohlášeních o pravosti podpisu (průměr v jednom roce 342 knih).

Celkem se ve sledovaném období uskutečnilo na pobočce v Brně 189 jednání kárných senátů a odvolacích kárných senátů (roční průměr 47 jednání).

Pobočka ČAK v Brně organizuje drobnou bezplatnou právní poradnu, která se uskutečňuje každý čtvrtek (vyjma letních prázdnin) od 14 do 18 hodin v prostorách budovy Krajského soudu v Brně. Každý týden zde dva advokáti, pověření v intencích čl. 18 pravidel profesionální etiky, poskytují předem objednaným osobám krátké informativní právní porady v délce cca 15 minut. Ročně takto poskytnou právní poradu 640 žadatelům.

Kromě shora popsaných agend pobočka plní i další úkoly, jimiž je pověřena vedením Komory. 

VIII. Regiony        

V rámci působnosti České advokátní komory byl zřízen jako poradní orgán představenstva výbor regionálních představitelů. Předsedou výboru je pověřený náhradník představenstva – JUDr. Petr Mrázek. Je zřízeno celkem devět regionálních středisek, jejichž činnost řídí, organizuje a zajišťuje představenstvem jmenovaný regionální představitel a jeho zástupci. Těmito regionálními představiteli byli v uplynulém období pro region Severní Čechy JUDr. Zdeněk Grus, pro region Praha JUDr. Petr Meduna, pro region Střední Čechy JUDr. Roman Premus, pro region Západní Čechy JUDr. Julie Šindelářová, pro region Jižní Čechy JUDr. František Smejkal, pro region Východní Čechy JUDr. Milan Jelínek, pro region Severní Morava JUDr. Aleš Vídenský, pro region Střední Morava JUDr. Lenka Vidovičová a pro region Jižní Morava JUDr. Irena Schejbalová. 

• Činnost regionálních středisek 

Funkce regionálního představitele je neplacenou funkcí. Z rozpočtu Komory je každý kalendářní rok ze sociálního fondu vyčleněno na činnost každého regionu 250 000 Kč. Tyto prostředky jsou určeny výhradně k zajišťování činnosti regio­nálních středisek, konkrétně k organizaci akcí pořádaných regionálními středisky pro advokáty. Plán činnosti regionů a čerpání rozpočtu regionů je každoročně schvalován představenstvem ČAK. Kontrolní radou byla v tomto období provedena kontrola hospodaření regionálních středisek a nebyly shledány žádné závady.

Činnost regionálních středisek se zaměřuje zejména na organizaci vzdělávacích akcí pro advokáty, organizaci bezplatných právních poraden, zprostředkovávání informací mezi advokáty a ČAK, zprostředkovávání kontaktů a informací mezi ČAK a ostatními složkami justice, organizace sportovně-společenských akcí pro advokáty a další činnosti, které je třeba v zájmu celé advokacie konat na území celé ČR.

Ze společensko-sportovních akcí se stávají tradiční akce, o něž je pravidelně ze stra­ny advokátů velký zájem. Není výjimkou, že se těchto akcí zúčastňují i advokáti z jiných zemí (např. ze Slovenska). Rovněž se neuzavíráme aktivní účasti i zástupců jiných právnických profesí, neboť zde je nepochybně prostor k navazování kontaktů směřujících ke vzájemnému pochopení jednotlivých právnických profesí a možnostem spolupráce, navzdory mediálnímu odsouzení podobných aktivit.

V rámci zavádění stavovského oděvu a povinnosti advokátů mít stavovský oděv při všech jednáních v trestních řízeních, při jednáních u Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, bylo prostřednictvím regionálních představitelů dohodnuto s předsedy všech okresních soudů, ÚS, NS a NSS, že jsou ve všech soudních budovách v ČR k dispozici rezervní taláry, jež si mohou advokáti zapůjčit. Prostory sloužící k uložení talárů jsou ČAK poskytnuty bezplatně a zaměstnanci soudů, příp. justiční stráž vede evidenci zapůjčování talárů. Tam, kde nebylo možné z technických důvodů umístit taláry přímo v budově soudu (v jednom případě), zajišťuje jejich půjčování regionální představitel.

Výbor regionálních představitelů se pravidelně dvakrát ročně setkává na společných zasedáních, jichž se zúčastňuje rovněž předseda představenstva a tajemník, případně předsedové volených orgánů. V případě potřeby se na zasedání výboru zvou hosté z jiných právnických profesí. Účelem těchto zasedání je výměna vzájemných informací a poznatků z činnosti advokátů a ČAK.

Velmi důležitou kompetencí regionálních středisek je organizace a zajišťování krátkodobých informativních bezplatných právních porad. Každé regionální středisko má svůj systém, přičemž na webových stránkách ČAK je u každého střediska podrobná informace, jak se může žadatel o takovou právní poradu objednat, příp. na koho se má obrátit. Např. regiony Praha, Západní a Jižní Čechy a Jižní Morava poskytují tyto právní porady ve stabilních prostorách, vždy předem pověřenými advokáty v pravidelných termínech. Poskytováním právních porad jsou pověřováni advokáti s odkazem na čl. 18 etického kodexu.

Kancelář ČAK rovněž spolupracuje s regionálními představiteli při výběrech vhodných zástupců či nástupců za vyškrtnuté či pozastavené advokáty, příp. při výběru zástupců ČAK k daňovým kontrolám u advokátů či ke kontrolám nebytových či jiných prostor, v nichž se nacházejí informace, listiny či nosiče dat obsahující skutečnosti podléhající mlčenlivosti u advokátů (tzv. domovní prohlídky advokátů).

Je nutné na tomto místě zdůraznit, že činnost regionálních představitelů a jejich zástupců je z hlediska zájmů celé advokacie velmi důležitá. Bez těchto kontaktů mezi advokáty z celého území ČR na straně jedné a Českou advokátní komorou na druhé straně by mohlo dojít k odtržení vedení advokacie od reality a bylo by téměř nemožné zajišťovat dostatečnou informovanost o problémech spojených s výkonem advokacie a naopak o důvodech vedoucích vedení ČAK k určitým rozhodnutím a strategickým krokům, jež činí v rámci svých kompetencí, což je základ vzájemného pochopení, respektování a důvěry v ČAK jakožto vrcholné stavovské instituce. 

IX. Pojištění         

Komora na úseku pojištění nadále zajišťuje především tzv. hromadné pojištění odpovědnosti advokátů za újmu způsobenou klientům v souvislosti s výkonem advokacie. Podařilo se udržet pojištění na tzv. principu příčiny, kdy rozhodující je vznik újmy v době trvání pojištění, byť nárok na ni byl uplatněn až po zániku pojištění. Tento princip je výhodný nejen pro advokáty samotné, ale např. i pro dědice po advokátech, kteří by jinak mohli nést následky z doby, kdy zemřelý advokát vykonával advokacii. V tomto směru je spolupráce ČAK s pojišťovnou Generali, a. s., za součinnosti makléře ČAK společnosti WI-ASS ČR, s. r. o., na velmi dobré úrovni.

V uplynulém období došlo ke zvýšení pojistného pro advokáty. Toto zvýšení však neznamenalo pouhé zvýšení příjmů pojišťovny na úkor advokátů. Naopak, díky intenzivnímu vyjednávání ČAK a makléře se podařilo zvýšit pojistné krytí až do částky 5 000 000 Kč, čímž bylo vyhověno požadavkům CCBE, a česká advokacie se tak vyrovnala v limitu pojištění advokaciím vyspělých evropských států. Navíc se tím zvýšila i důvěra klientů, neboť k jejich ochraně je pojištění především určeno. O všech změnách v pojištění, ať již v rámci pojištění povinného, nebo připojištění, byla advokátní veřejnost řádně a včas informována jak na webových stránkách Komory, tak i v Bulletinu advokacie, včetně vysvětlení změn. 

• Vedlejší pojistné produkty 

Vedle pojištění odpovědnosti advokátů za újmu způsobenou klientům byly pro advokáty pojišťovacím makléřem ČAK zajišťovány a udržovány i další vedlejší pojistné produkty za velmi výhodných podmínek. Za podstatné lze považovat výhodné pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti insolvenčních správců z řad advokátů, výhodné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při činnosti zapsaných mediátorů. Dále je to velmi výhodné pojištění motorových vozidel, pojištění majetku advokátních kanceláří i samotné ČAK a pojištění přerušení provozu z důvodu nemoci či úrazu pro samostatné advokáty. Zvláště tento produkt ocení advokáti, kteří jsou z důvodu náhlého úrazu nebo nemoci dočasně omezeni ve výkonu praxe. O těchto i dalších produktech a jejich výhodnosti průběžně informuje pojišťovací makléř ČAK na stránkách Bulletinu advokacie a na požádání i individuálně.

ČAK sjednala pojištění rovněž pro případ újmy způsobené rozhodováním orgánů ČAK při výkonu veřejné správy, v současné době až do výše 500 000 000 Kč.

Agenda pojištění je poměrně náročná a vyžaduje přesnou evidenci advokátů v odboru matriky z hlediska způsobu výkonu advokacie, původu advokátů (tuzemští, evropští a zahraniční) a včasného promítání změn. Stav uvedených kritérií rozhodných pro pojištění advokátů v hromadném pojištění se prověřuje vždy k 1. 1. a k 1. 7. daného roku a je zpracováván pro potřeby výpočtu pojistného, které je pojišťovně odváděno ve dvou ročních splátkách, a to vždy dle stavu k těmto dvěma datům. Např. v roce 2016 činilo pojistné za advokáty pojištěné rámcovou pojistnou smlouvou č. 2904309313 uzavřenou s Generali pojišťovnou, a. s., částku 63 666 750 Kč. 

X. Mezinárodní aktivity        

Členství v mezinárodních organizacích 

ČAK je aktivním členem celé řady významných mezinárodních organizací sdružujících advokátní komory, a to především CCBE (Rada evropských advokátních komor), dále IBA (Mezinárodní advokátní komora), AIJA (Mezinárodní asociace mladých právníků), UIA (Mezinárodní unie advokátů), FBE (Federace evropských komor) a ECBA (Evropská trestní advokátní komora). Výsledky práce těchto organizací ČAK průběžně vyhodnocuje a využívá jak ve své legislativní činnosti, tak činnosti publikační a mediální. 

• CCBE 

CCBE (Rada evropských advokátních komor) se sídlem v Bruselu zastupuje evropské advokátní komory v jejich společných jednáních před evropskými a jinými mezinárodními institucemi. Je uznávána jako „hlas evropské advokátní profese“ zastupující více než jeden milion advokátů skrze své členy – advokátní komory členských zemích EU, EHP, Švýcarska a tzv. přidružených a pozorovatelských zemí. ČAK je v CCBE zastoupena jednak svou stálou delegací, jednak experty účastnícími se prací ve specializovaných výborech.

Jako novinku pro své členy začala od roku 2014 CCBE vydávat informativní newsletter. ČAK tento newsletter překládá do českého jazyka. Celý text je pak k dispozici na webu ČAK a příslušný odkaz je pravidelně zveřejňován i v elektronických Newsech ČAK. 

V roce 2014 CCBE založila novou iniciativu a tradici – Evropský den advokátů. Jeho cílem je upoutat na celoevropské úrovni pozornost k aktuální právní problematice a zároveň vyzdvihnout a zdůraznit roli advokáta a jeho zásadní roli v právním státě. Evropský den advokátů připadá nově na 25. října (dříve 10. prosince). Na organizaci se podílejí především jednotlivé národní advokátní komory, každým rokem se aktivně zapojuje i ČAK. Jednotlivá témata Evropského dne advokátů odrážejí aktuální právní problematiku a dopad na práva občanů. Minulé ročníky Evropského dne advokátů byly zaměřeny na ochranu osobních údajů, problematiku elektronického hromadného sledování občanů a profesní zásady mlčenlivosti (2014), svobodu projevu (2015) a přístup ke spravedlnosti (2016). Tématem pro rok 2017 budou nové technologie a budoucnost advokacie.

ČAK je aktivní v mnoha projektech CCBE, aktuálně byl např. schválen grant Evropské komise na projekt výměny mladých evropských advokátů. ČAK je též jednou ze třinácti evropských advokátních komor, které se zapojily do projektu vytvoření databáze, resp. vyhledávače evropských advokátů (Find a Lawyer 1), který umožňuje vyhledávat advokáty z kterékoli členské země EU, a to v jejich rodném jazyce a dle různých vyhledávacích kritérií. Vyhledávač je již součástí evropského portálu e-Justice, zároveň je také dostupný z hlavní internetové stránky ČAK. Na projekt Find a Lawyer 1 nyní navazuje projekt Find a Lawyer 2, který bude sloužit jako služba pro ověření identity advokátů a jehož se ČAK hodlá taktéž zúčastnit. 

ČAK se též zapojila do výzvy CCBE a mezinárodních organizací k zabránění obnovení trestu smrti v Turecku a připojila se i k memorandu CCBE o vzájemném uznávání přeshraničního celoživotního vzdělávání advokátů.

CCBE v roce 2016 podpořila činnost mezinárodní pracovní skupiny, tzv. Observatoře, která se věnuje shromažďování důležitých dat pro oblast výkonu advokacie. Observatoř je koordinována Francouzskou národní radou advokátních komor (CNB). Mezinárodní observatoř má aktuálně zástupce již z osmi evropských zemí (ČR, Rakousko, Belgie, Německo, Itálie, Lucembursko, Španělsko a Francie).

CCBE zřídila i nové výbory, např. výbor CCBE pro EU advokáty, či výbor CCBE pro budoucnost advokacie, pracovní skupinu pro Brexit a pro daňové právo. ČAK je ve výborech zastoupena svými experty. 

Stálé zastoupení ČAK v Bruselu 

Činnost bruselské pobočky ČAK byla zahájena v roce 2007. Od roku 2011 má ČAK v Bruselu své stálé zastoupení prostřednictvím stálého zástupce z odboru mezinárodních vztahů.

Vzhledem k tomu, že značná část českých právních předpisů má svůj původ v evropské legislativě, je nanejvýš žádoucí se aktivně zapojovat do evropského legislativního procesu. ČAK jako samosprávná stavovská organizace tak prostřednictvím svého zastoupení, které je nezávislé na politických či jiných vlivech, samostatně či ve spolupráci s dalšími subjekty obhajuje zájmy českých advokátů na evropské úrovni. ČAK se tak řadí k moderním, progresivním advokátním komorám otevřeným mezinárodní spolupráci, jako jsou např. komory Německa, Francie, Rakouska, Velké Británie, Belgie, Maďarska, Španělska, Itálie atd.

Stálé zastoupení ČAK v Bruselu prosazuje zájmy a hodnoty české advokátní profese, monitoruje evropskou legislativu, účastní se relevantního lobbingu a poskytuje podporu české delegaci při CCBE. Stálému zastoupení ČAK se podařilo navázat privilegované pracovní vztahy s představiteli Evropské komise, Evropského parlamentu i stálého zastoupení ČR v Bruselu, ale i s ostatními advokátními komorami, které mají v Bruselu zastoupení. Též díky aktivní činnosti stálého zastoupení ČAK v Bruselu došlo k posílení české delegace v rámci CCBE a rovněž k personálním úspěchům v rámci CCBE – JUDr. Antonín Mokrý (místopředseda ČAK) se stal v roce 2015 třetím viceprezidentem CCBE a v roce 2018 bude jejím prezidentem. JUDr. PhDr. Stanislav Balík se v roce 2017 stal předsedou výboru CCBE pro země střední a východní Evropy (výbor PECO).

Stálý zástupce pravidelně referuje na každém představenstvu ČAK a informuje i českou advokátní obec prostřednictvím článků a zpráv s názvem „Vybrané aktuality z EU“, které jsou dostupné na webových stránkách ČAK. Nově byla též zřízena rubrika i v tištěném Bulletinu advokacie s názvem „Stálé zastoupení ČAK informuje“. 

V roce 2015 se poprvé uskutečnilo výjezdní zasedání představenstva ČAK v Bruselu, kde proběhla schůzka mj. i s eurokomisařkou pro spravedlnost, paní Věrou Jourovou, a s některými českými europoslanci.

V roce 2015 byla ČAK zaregistrována v rejstříku transparentnosti, neboli rejstříku zástupců zájmových skupin, který funguje na základě interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí, a připojila se tak k dobrovolnému závazku posílení transparentnosti v jednání s orgány EU.

Prostřednictvím stálého zastoupení v Bruselu se ČAK podílí na vypracování stanovisek k legislativě EU a v případě potřeby stálé zastoupení též informuje o české legislativě na evropské úrovni. Mezi další činnosti zastoupení patří pravidelný a průběžný monitoring jednání na evropské úrovni, využití informací pro mezinárodní komparační studie, včasná detekce přípravy a stavu evropských právních předpisů, jež se dotýkají advokátů, a možnost ovlivnění jejich obsahu, navazování spolupráce s významnými činiteli v Bruselu, získávání aktuálních, neformálních, běžně nedostupných informací, úzká spolupráce s CCBE, monitoring evropských grantů a reprezentace ČAK na evropské úrovni. Hlavní výhodou zastoupení je primární zdroj informací na evropské úrovni, přístup k nejaktuálnějším, běžně nedostupným informacím, a to i od ostatních evropských advokátních komor, jež jsou taktéž v Bruselu zastoupeny, zvýšená viditelnost ČAK na evropské úrovni a ovlivňování právních předpisů ve prospěch českých advokátů. 

4. Spolupráce se zahraničními advokátními komorami 

Vedle tradičně nadstandardního vztahu se Slovenskou advokátní komorou ČAK dlouhodobě udržuje kontakty se všemi významnými advokátními komorami, a to v poslední době nejen v Evropě, ale i mimo ni (např. Hongkongská či Izraelská advokátní komora nebo Mauricijská advokátní komora).

Během posledních let byly podepsány dohody o spolupráci s Barcelonskou, Bruselskou a Izraelskou advokátní komorou. Aktuálně se jedná o dohodě o spolupráci s Kalifornskou advokátní komorou, největší advokátní komorou ve Spojených státech, a Francouzskou národní radou advokátních komor (CNB). V plánu je též podpis smlouvy s největší francouzskou komorou, a to Pařížskou advokátní komorou. S mnohými komorami ČAK úzce spolupracuje i v rámci projektů EU, např. ve spolupráci s Barcelonskou advokátní komorou ČAK zprostředkovala pro rok 2017 stáže v advokátních kancelářích v Praze pro španělské stážisty. 

Zahraniční stáže a studijní pobyty 

ČAK organizuje zahraniční stáže a studijní pobyty pro advokáty. Každý rok je otevřena nabídka financovaných stáží do Německa a do Francie. Od roku 2018 bude ČAK prostřednictvím Pařížské advokátní komory nabízet nový mezinárodní program v Paříži v anglickém jazyce.

ČAK mnoho let spolupracuje s John Marshall Law School, Chicago, a organizuje v České republice týdenní kurzy amerického práva pro advokáty z České republiky a Slovenska. Během posledních čtyř let se těchto kurzů zúčastnilo 80 zájemců (cca 40 z ČR a 40 ze SR). Absolventi týdenního kurzu se mohou také zúčastnit navazujících seminářů, které se střídavě konají na Slovensku a v USA v Chicagu.

ČAK nadále organizuje i studijní pobyty pro advokátya advokátní koncipientyk Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku a Soudnímu dvoru EU v Lucemburku. 

ERA – Akademie evropského práva 

Akademie evropského práva představuje jednu z největších vzdělávacích institucí v oblasti práva v Evropě. V roce 2008 uzavřela ERA s ČAK, jako jedinou advokátní komorou z EU, smlouvu, na jejímž základě mohou čeští advokáti a koncipienti, jako účastníci kterékoli akce ERA v ČR i v zahraničí, uplatnit 25% slevu z vysokých účastnických poplatků. Tato smlouva se musela každý rok obnovovat. V roce 2014 se podařilo vyjednat nové podmínky a byla podepsána nová smlouva mezi ERA a ČAK, která nahrazuje výše uvedené dohody a je automaticky prodlužována každý rok. Ve smlouvě je nadále zachováno mimořádné oprávnění pro české advokáty a advokátní koncipienty uplatnit slevu ve výši 25 % z účastnických poplatků na vzdělávací akce ERA. Slevu může uplatnit advokát nebo advokátní koncipient, který v přihlášce výslovně uvede, že je členem ČAK.

ČAK pravidelně alespoň jednou ročně organizuje semináře ve spolupráci s ERA v Praze, které jsou díky projektům EU často financovány z rozpočtu Evropské komise. V posledních letech uspořádala ERA ve spolupráci s ČAK semináře na téma Platnost a přijatelnost elektronických důkazů v případech kybernetických trestných činů (2014), Aktuální vývoj legislativy a judikatury EU v oblasti práva veřejných zakázek (2015) a Listina základních práv EU v praxi (2016). Pro rok 2017 je naplánován seminář na téma Evropské rodinné a dědické právo. 

Program HELP Rady Evropy 

Program HELP Rady Evropy (Human Rights Education for Legal Professionals) je platformou poskytující distanční kurzy ve formě e-learningu. V rámci programu HELP ČAK zorganizovala v roce 2014 kurz zaměřený na podmínky přijatelnosti stížností k Evropskému soudu pro lidská práva. Kurz úspěšně absolvovalo 22 českých advokátů, kteří získali znalosti nejenom formálních požadavků Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a Jednacího řádu soudu, ale také znalosti judikatury Soudu o výkladu práv zaručených Úmluvou. V roce 2017 uspořádala Česká advokátní komora ve spolupráci se Slovenskou advokátní komorou v programu HELP další kurz zaměřený na ochranu osobních údajů a práva na soukromí. 

Humanitární pomoc 

Česká advokátní komora se v roce 2016 připojila k projektu „Evropští advokáti na Lesbu“, který iniciovala CCBE společně s Německým advokátním spolkem (DAV). Cílem tohoto projektu bylo zajistit prostřednictvím evropských advokátních komor a z jejich finančních prostředků právní pomoc v tzv. hotspotech v Řecku, kde jsou zajišťováni migranti. Od dubna 2016 tak na ostrově Lesbos ve středisku Moria poskytuje právní služby v cca dvou- až třítýdenních turnusech několik advokátů – dobrovolníků ze zemí participujících na projektu, kterým jsou nápomocni dva advokáti z Řecka a dva tlumočníci. Svoji pomoc dosud nabídlo více než 200 advokátů z celé Evropy, z toho sedm z České republiky. Jeden český advokát byl organizátory k účasti v projektu vybrán a ve středisku Moria strávil v srpnu 2016 dva týdny. 

Komparativní studie 

ČAK pravidelně zpracovává komparativní studie zaměřené na různou advokátní problematiku. Některé tyto studie jsou předkládány široké advokátní obci v ČR prostřednictvím Bulletinu advokacie. V roce 2014 zde byla publikována studie týkající se národní úpravy vzdělávání pro advokáty ve vybraných zemích EU (BA č. 7-8/2014, str. 94-95) a o povinnosti mlčenlivosti a problematiky domovních prohlídek ve vybraných zemích EU (BA č. 11/2014, str. 77-79). V roce 2015 pak navázala komparativní studie úpravy bezúhonnosti ve vybraných zemích EU (BA č. 1-2/2015, str. 81-82). V loňském roce publikovala ČAK pro potřeby advokátů rozsáhlou komparaci podmínek pro poskytování právních služeb českými advokáty na Slovensku a evropskými a zahraničními advokáty v ČR (BA č. 3/2016, str. 62-65). Mezi další významné studie patří např. rešerše k online platformám, problematice výkonu advokacie prostřednictvím internetu a projevech advokátů na sociálních sítích, stejně jako využívání sociálních sítí. 

Významné akce s mezinárodním prvkem 

ČAK pořádá též mnoho akcí s mezinárodním prvkem přímo v České republice. Mezi nejdůležitější mezinárodní konference a vzdělávací akce, které ČAK v uplynulém období buď přímo samostatně organizovala, či spolupořádala, patří: 

Výroční kongres AIJA 2014 v Praze od 26. do 30. srpna 2014.

Setkání prezidentů komor střední a východní Evropy ve dnech 14. a 15. září 2014 v Praze.

Konference se sedmi soudci Evropského soudu pro lidská práva na téma „Implementace judikatury ESLP do národních systémů, porovnání a zkušenosti“, která se konala 17. října 2014 v Senátu Parlamentu ČR v Praze.

Dvě konference IBA, které se konaly v Praze ve dnech 20. až 23. května 2015 – 10. výroční mezinárodní konference vedoucích představitelů advokátních komor (10th Annual IBA Bar Leaders’ Conference) na téma „Kontroverze, kredibilita a krize: každodenní chléb advokátní komory?“ a tzv. IBA Mid Year Meetings, série zasedání jednotlivých výborů IBA.

Česko-německo-slovenské advokátní fórum ve dnech 4. a 5. listopadu 2016 v Plzni.

Česko-francouzský seminář ve spolupráci s Asociací Masaryk na téma Svoboda projevu dne 30. června 2016 v Praze.

Jarní konference Evropské trestní advokátní komory (ECBA) ve dnech 21. a 22. dubna 2017 v Praze. 

Zahraniční návštěvy na ČAK 

ČAK v uplynulém období přivítala ve svých prostorách celou řadu významných návštěv ze zahraničí. Šlo nejenom o zástupce zahraničních advokacií, ale i zástupce ze sféry justiční, kteří se často zajímali obecně o právní systém ČR, nejčastěji pak o právní úpravu povinnosti mlčenlivosti a bezplatné právní pomoci, o mediaci, délku trestního řízení, vztah profesních samospráv a státu, či statistické informace týkající se počtu advokátů a mnoho dalších témat. Za poslední čtyři roky navštívily ČAK např. delegace z USA, Číny, Hongkongu, Izraele, Francie, Slovenska, Albánie a dalších zemí.

Zefektivnění a posílení práce sekce pro mezinárodní právo, právo EU a mezinárodní vztahy 

Došlo k personálním změnám v této sekci a oživení činnosti novými aktivními členy, k posílení výměny informací a většímu důrazu na průběžné podávání zpráv z mezinárodní činnosti členů sekce. V sekci jsou přiměřeně zastoupeni jak advokáti z malých kanceláří, tak zástupci z větších advokátních firem, včetně advokátních kanceláří s mezinárodní klientelou. Viditelně vzrostla aktivita členů v rámci diskuse a zřetelně se zvýšila i účast členů sekce, která se pravidelně schází až čtyřikrát do roka. Odbor mezinárodních vztahů ČAK vydává nově Newsletter Sekce MEZ, který je dostupný na internetových stránkách ČAK, kde informuje o zásadních novinkách z mezinárodních organizací, o evropské legislativě a judikatuře a o vzdělávacích akcích s mezinárodním prvkem. 

XI. Vzdělávání advokátů 

Výchova advokátních koncipientů 

K 1. červenci 2015 vstoupila v platnost novela usnesení představenstva č. 1/1998 o výchově advokátních koncipientů, která přinesla zásadní změnu v systému jejich vzdělávání. Oproti předchozí úpravě jsou nyní koncipienti povinni v jednotlivých letech praxe absolvovat přesně daná témata seminářů z poskytování služeb v oblasti soukromého práva, z obhajoby v trestním řízení, z poskytování právních služeb v oblasti veřejného práva a z organizace a správy advokacie, advokátní etiky a advokátních dovedností. Vzdělávání je tak průběžně rozloženo po celou dobu právní praxe a v každém jednotlivém roce témata seminářů odpovídají oblastem, ve kterých koncipient dle právní úpravy již může zastupovat advokáta. Počet seminářů, které musí koncipienti absolvovat, se celkově snížil. Témata pro jednotlivé roky tříleté povinné praxe byla zvolena s výhradním zaměřením na praktické znalosti a dovednosti, které jsou po koncipientech v průběhu jejich praxe požadovány. 

Počty seminářů pro advokátní koncipienty ve Školicím a vzdělávacím centru ČAK v Praze v letech 2013 – 2016

 

2013

2014

2015

2016

Celkem

Počet uskutečněných seminářů

220

231

205

178

834

Počet zúčastněných koncipientů

19 869

19 133

32 194

14 266

85 462

 

Počty seminářů pro advokátní koncipienty na pobočce ČAK v Brně v letech 2013 – 2016

 

2013

2014

2015

2016

Celkem

Počet uskutečněných seminářů

175

185

188

146

694

Počet zúčastněných koncipientů

5 616

6 047

7 694

5 035

24 392

 

Nová úprava vzdělávací koncepce odstranila přetíženost kapacit seminárních místností a zejména nekoncepčnost vzdělávání, kdy koncipienti až na konci právní praxe „doháněli“ účast na seminářích tak, aby mohli být připuštěni k advokátní zkoušce. V současné době jsou tedy všichni koncipienti proškolováni a vzděláváni průběžně s přihlédnutím k jejich potřebám a možnostem uplatnění. 

Organizace zkoušek 

Odbor výchovy a vzdělávání v každém roce organizuje šest termínů advokátních zkoušek. V roce 2013 se na advokátní zkoušky přihlásilo celkem 1 029 uchazečů, dostavilo se 902. Z tohoto počtu 680 uspělo a 222 neuspělo, úspěšnost tedy činila 75 %. V roce 2014 se přihlásilo 1 056 uchazečů, zúčastnilo se 862. Z nich 650 uspělo, 212 neuspělo, úspěšnost byla tedy 75 %. V roce 2015 se na advokátní zkoušky přihlásilo 1 265, dostavilo se 1 124. Z nich 812 uchazečů uspělo a 312 neuspělo, úspěšnost činila 72 %. V roce 2016 se přihlásilo celkem 1 018 uchazečů, dostavilo se 838 žadatelů, 646 uspělo a 192 neuspělo. Procentní úspěšnost tedy činila 77 %.

Odbor výchovy a vzdělávání České advokátní komory dále organizuje zkoušky mediátora v režimu zákona o mediaci (č. 202/2012 Sb.). V současné době je v seznamu registrovaných advokátů – mediátorů zapsáno 137 advokátů a advokátek. 

Advokátní zkoušky v letech 2013 – 2016

 

2013

2014

2015

2016

Celkem

Zkušební termíny

6

6

6

6

24

 

Výsledky advokátních zkoušek

 

2013

2014

2015

2016

Celkem

Uspělo

680

650

812

646

2 788

Neuspělo

222

212

312

192

938

Celkem uchazečů

902

862

1 124

838

3 726

Procentní úspěšnost

75 %

75 %

72 %

77 %

75%

 

Dále odbor pořádá s ohledem na vzniklé požadavky uznávací zkouškyzkoušky způsobilosti. 

Vzdělávání advokátů 

Odbor výchovy a vzdělávání ČAK v souladu s usnesením představenstva č. 1/1998, v aktuálním znění, organizuje další vzdělávání advokátů. Odborné semináře na aktuální témata se konají zpravidla každý čtvrtek (mimo letní prázdniny). Lektorský tým tvoří především advokáti, vysokoškolští pedagogové a soudci soudů všech instancí. V každém roce je pořádáno cca 45 seminářů, proškoleno je průměrně dva a půl tisíce advokátů a průměrná účast na seminářích je 65 advokátů (dle statistických údajů za roky 2013 až 2016). 

Počty seminářů pořádaných pro advokáty ve Školicím a vzdělávacím centru ČAK v Praze v letech 2013 – 2016

 

2013

2014

2015

2016

Celkem

Počet seminářů

56

46

43

46

191

Celkem zúčastně- ných advokátů

3 672

3 053

2 278

2 134

11 137

Proškolených advokátů na jeden seminář

66

80

58

53

257

 

Počty seminářů pořádaných pro advokáty na pobočce ČAK v Brně v letech 2013 – 2016

 

2013

2014

2015

2016

Celkem

Počet seminářů

29

14

18

20

81

Celkem zúčastně-ných advokátů

2 927

1 218

1 032

839

6 016

 

K nejnavštěvovanějším tématům v roce 2016 patřily semináře: Zákonný režim společného jmění manželů, vypořádání SJM a aktuální judikatura NS ČR ke společnému jmění manželů, Aktuální trendy v odškodňování újmy na zdraví, Občanský soudní řád v advokátní a soudní praxi, Bytové vlastnictví a společenství vlastníků jednotek, Aktuální otázky civilního procesu a Bytové vlastnictví v katastrální praxi.

Kromě běžných odborných seminářů pro advokáty, které reagují na aktuální změny v zákonech, probíhají také pravidelné půlroční kurzy právnické angličtiny, které mají již několikaletou tradici.

V letech 2013 a 2014 organizoval odbor výchovy a vzdělávání intenzivní kurzy mediace a mediační tréninky. V současné době jsou potřeby advokátů v této oblasti – vzhledem k menšímu zájmu – řešeny formou individuálních tréninků.

V roce 2014 proběhla dlouho plánovaná rekonstrukce přednáškové auly v paláci Dunaj, která byla podmíněna souhlasem vlastníka budovy. Díky ní bylo posíleno vzduchotechnické zařízení, aby odpovídalo požadavkům a nárokům, které jsou na ně v současné době kladeny. Dále došlo s ohledem na připomínky advokátů k rozšíření stávajících sociálních zařízení. 

Činnost knihoven a informačních center ČAK 

Knihovna a informační centrum České advokátní komory funguje v Praze a na pobočce v Brně. Největší zájem ze strany uživatelů je o zasílání časopiseckých článků, judikátů, komentářů k jednotlivým paragrafům a o vypracovávání rešerší na požadované téma. V knihovnách jsou nejvíce využívány komentáře nakladatelství C. H. Beck a Wolters Kluwer ČR. Uživatelé mají k dispozici systémy právních informací ASPI, Beck-online a Codexis advokacie. Přehled obsahu fondů obou knihoven je k dispozici na webových stránkách ČAK a lze v něm vyhledávat prostřednictvím knihovního systému Clavius.

Od června roku 2016 je pražská knihovna z důvodu rekonstrukce dvorního traktu Kaňkova paláce umístěna v provizorních prostorách s omezenou možností poskytování služeb. 

XII. Advokacie a média 

Odbor vnějších vztahů ČAK vznikl v roce 2004, kdy byla zřízena funkce tiskové mluvčí ČAK (souběžně s funkcí vedoucí odboru). Posléze vznikl post asistentky odboru, která asistuje tiskové mluvčí, edituje web ČAK a nyní nově spravuje Twitter ČAK a zásadně se podílí na organizaci akcí, které má odbor ve své gesci. Odbor kromě komunikace s médii a správy webu ČAK organizuje i zásadní společensko-prezentační akce ČAK. Součástí odboru je i redakce, která dnes zabezpečuje vydávání již tří médií – Bulletinu advokacie, News ČAK a Bulletinu advokacie online. Redakce pracuje ve složení tři redaktoři (včetně šéfredaktorky) a tajemnice redakce. V roce 2017 proběhla změna na postu šéfredaktora, po JUDr. Pavlu Blanickém se novou šéfredaktorkou stala JUDr. Hana Rýdlová. 

Mediální oblast 

ČAK má léta v redakcích médií budovanou a doufejme pozitivní pověst instituce, která reaguje na médii prezentované prohřešky členů svého stavu a je schopna je věcně komentovat. Jen tak si drží důvěryhodnost v očích veřejnosti, která se obvykle o jiná advokátní témata moc nezajímá a ani jim nerozumí. V tomto trendu je nutné pokračovat. Povinností ČAK je hájit slušnou pověst celého stavu, a to i prostřednictvím mediálně zdatných a známých advokátů, kteří se dokáží vyjadřovat ke konkrétním kauzám a aktuální právní problematice.

Stále je tedy nutné rozlišovat mezi mediálním obrazem České advokátní komory jako instituce, jíž se obvykle týká rychlá zpravodajská reakce, a dlouhodobým mediálním obrazem české advokacie, který se mění jen pozvolna, protože to je „běh na dlouhou trať“ a stačí jeden skandál advokáta propíraný na prvních stránkách médií a lze začít znovu.

Bez zvýšené aktivity samotných advokátů, zvláště v obdobích soustředěných mediálních kampaní, je názor a hlas ČAK brán jako názor lobbistické organizace a nedostane se mu takového prostoru jako příspěvkům advokátů samotných. Bez širší mediální podpory „řadových advokátů“ se pak ČAK dostává do defenzivního postavení, kdy zvládne pouze mediální útoky odvracet, nikoli budovat pozitivní PR. 

 XIII. Bulletin advokacie a BA online, webové stránky ČAK, News a další 

Bulletin advokacie

V letech 2014, 2015 a 2016 se stal BA nejlepším právnickým časopisem v ČR a nebylo tomu tak poprvé. Od roku 2014 je zařazen na seznam recenzovaných odborných časopisů, což v právnickém světě zvýšilo jeho prestiž.

Průběžnou snahou je publikování materiálů o aktuálních tématech. Např. v prosinci 2014 byl publikován speciál – První rok s novým soukromým právem v ČR, v dubnu 2017 Průvodce advokáta v problematických právních situacích, v červnu 2017 změny v insolvencích.

Během ekonomické krize klesly příjmy z inzerce; letošní první čtvrtletí ale již naznačilo stoupající tendenci a výhledově by se opětovně měly dostat na původní stav.

Fámy, že advokáti dostávají za svůj příspěvek na činnost ČAK ten nejdražší časopis na světě, jsou skutečně jen fámami. Porovnáním průměrných nákladů a výnosů za posledních cca pět let vychází jedno číslo odborného 88stránkového plnobarevného časopisu advokáta a koncipienta cca na 11 Kč.

Po minulém sněmu byla do BA zavedena nová rubrika – „Krátké zprávy z představenstva“ –, v níž členové představenstva přibližují názory a bližší informace z jednání tohoto orgánu ČAK.

Díky zavedení nového vnitřního informačního systému bude možné uskutečnit i několikaletý záměr upravovat množstevní odběry papírového BA, což je dlouhodobě požadováno zejména velkými advokátními kancelářemi. 

BA online 

Na webové adrese www.bulletin-advokacie.cz od října 2012 ČAK provozuje „BA online“. Nejde o překlopený tištěný BA, jde o internetový právnický aktuální deník. Má jen částečně stejný obsah, ale řada materiálů vzniká originálně pro BA online a jeho záběr je širší. Návštěvnost webu pravidelně stoupá (vyjma prosinců a letních období), je oblíben u mladší generace advokátů a advokátních koncipientů. Web vhodně doplňuje tištěný BA v inzertní oblasti, u inzerentů jsou žádány „balíčky“ tištěné a internetové inzerce. ČAK dále plánuje vytvoření takové mobilní aplikace, která by advokátům dovolila mít BA online v mobilech a noteboocích obdobně uživatelsky komfortně jako zpravodajské portály.

Webové stránky ČAK 

Oficiální webové stránky ČAK byly upgradovány na konci minulého volebního období, stále jde o velmi dobrý, byť jednocestný kanál komunikace: Komora-advokát.

Návštěvnost stránek stále stoupá, pochopitelně nejnavštěvovanější je Seznam advokátů a dále rubrika Aktuality. Upraven a modernizován byl kalendář plánovaných akcí, aby se zabránilo duplicitě termínů. 

News ČAK

V roce 2008 ČAK zahájila hromadné předávání některých aktuálních informací elektronickou cestou na e-mailové adresy advokátů. Tento způsob se během let velmi osvědčil a stal se zaběhnutým nástrojem komunikace ČAK s advokáty. Krátké, rychlé informace graficky přehledně upravené advokáti vítají a možnost se přihlašovat rovnou z News prokliknutím na vzdělávací akce je uživatelsky komfortní. Do 31. 7. 2017 bylo vydáno 103 pravidelných Newsletterů ČAK a 13 mimořádných. 

Twitter ČAK

• Založení účtu: 29. 12. 2016                                              

• Počet sledujících k 31. 7. 2017: 456                                

• Počet publikovaných tweetů k 31. 7. 2017: 101

Zřízení oficiálního twitterového účtu ČAK v lednu 2017 předcházela debata představenstva, zda na sociální sítě, případně které, vůbec vstoupit. Názory byly různé, ale první statistické údaje naznačují, že to bylo rozhodnutí správné. Budovat institucionální twitter není jednoduché, lépe se tweetuje jednotlivcům. Zdá se však, že Twitter ČAK se v právnické komunitě stává známým. Svědčí o tom již 450 sledujících za půl roku fungování, což je mimochodem o mnoho více sledujících a v daleko rychlejším čase, než mají některé jiné profesní instituce.

XIV. 13 ročníků celojustiční soutěže Právník roku 

Od roku 2006 je ČAK spolupořadatelem celojustiční soutěže Právník roku, společně s vydavatelstvím EPRAVO.CZ. Letošní vyhlášený ročník je už třináctým v pořadí. Právník roku se stal prestižní společenskou akcí české justice. Již tři roky mu dává záštitu aktuální premiér a od začátku soutěž probíhá pod záštitou ministra spravedlnosti. I díky Právníkovi roku, zejména jeho kategorii PRO BONO, se advokacii daří upozorňovat na skvělé „bezejmenné advokáty“, kteří dělají jejímu stavu čest a jsou díky Právníkovi roku mediálně objeveni. Právník roku se za svých 13 let stal velmi silnou marketingovou značkou v justici. 

XV. Jiné aktivity ČAK    

Odborné konference (Nové) soukromé právo

V roce 2014 se ČAK organizačně připojila ke 3. ročníku odborné právnické konference Nové soukromé právo, kterou začalo organizovat vydavatelství EPRAVO.CZ. Původně se konference konala jedenkrát ročně v Praze, pro velký zájem advokátů je nyní organizována i v Ostravě a v Brně. Konference má velmi dobrou odbornou pověst a je advokáty hojně navštěvována. 

Spolupráce s Pražskou konzervatoří

V říjnu 2014 navázalo vedení ČAK spolupráci s Pražskou konzervatoří a jejím podpůrným spolkem – Jednotou pro zvelebení hudby v Čechách. Profesoři a studenti konzervatoře např. pátrají v archivech po skladbách nestora české advokacie Jana Nepomuka Kaňky a nahrávají je pro ČAK na CD, koncertují naživo u příležitosti společenských akcí, které ČAK pořádá, nebo zvou advokáty zdarma prostřednictvím BA na svá koncertní vystoupení. 

Zapojení ČAK do oslav Evropského dne advokátů

CCBE v roce 2014 rozhodla, že 10. prosinec (Den lidských práv) bude slaven také jako Evropský den advokátů. Od prosince 2014 se tedy do pořádání oslav ČAK každoročně zapojila, vloni např. uspořádáním výstavy fotografií Jana Šibíka s lidskoprávní tematikou v Galerii 17. listopadu, která vznikla v bývalém průchodu Kaňkova paláce v Praze.

25 let svobodné advokacie

V září 2015 česká advokacie oslavila 25 let své svobodné existence. Nešlo jen o společenskou oslavu na obou scénách Národního divadla a na Žofíně, ale byla uspořádána zejména odborná konference s aktuálním tématem Advokátní mlčenlivost – imanentní součást spravedlnosti. Oslav se zúčastnili i zástupci zahraničních advokacií, včetně vysokých představitelů IBA a CCBE. 

Setkávání zástupců profesních komor s premiérem vlády ČR

Komora ve spolupráci s Českou lékařskou komorou zorganizovala pravidelná setkávání zástupců profesních komor zřízených zákony (je jich celkem dvanáct) s předsedou vlády ČR s cílem informovat o jejich aktuálních problémech, když mnohdy komunikace s rezortními ministry selhávala. V březnu 2015 došlo k historicky prvnímu takovému setkání a další setkání následovala. Jejich výsledkem byl návrh legislativní úpravy správního postihu vinklaření v novele zákona o advokacii. 

Vydání Sborníku vybraných případů VOPOZA

K desátému výročí vzniku Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů (VOPOZA) vznikl sborník těch nejzávažnějších případů, které Výbor za dobu své existence řešil. Jeho ambicí bylo nejen připomenutí desátého výročí vzniku a prostor k zamyšlení nad stavem justice, ale zejména informace a poučení pro advokáty, co všechno může justiční život v naší zemi přinést. 

Vydání knihy Nestoři české advokacie

Stav, který nezná a nemá svou historickou paměť, je odsouzen k tomu, aby vším dobrým i špatným ze své historie prošel znovu. I s touto myšlenkou, a také proto, že by bylo neodpustitelné, aby vzpomínky starých advokátů z přelomových období 20. století nebyly zaznamenány, vznikla v roce 2016 kniha, jejímž autorem je advokát Petr Toman, předseda redakční rady BA, a jejím vydavatelem je ČAK. Velké osobnosti české advokacie bilancují svou celoživotní advokátní praxi a připojují i své osobní historické vzpomínky na advokacii.

Šedesátiletý Bulletin advokacie

Na podzim 2016 oslavil stavovský časopis 60 let své existence. Byla uspořádána výstava jeho ocenění a historických tisků, slavnostně pokřtěna kniha Nestoři české advokacie a byly oceněny osobnosti, které se v uplynulých letech zasloužily o rozkvět časopisu. Je dobrou zprávou, že i Národní knihovna stojí o Bulletin advokacie jako cenný zdroj historických informací a je připravena k jeho digitalizaci. 

XVI. Oprava budov ČAK 

Komora přistoupila v roce 2016 k dlouho plánované opravě budov ČAK – Kaňkova paláce a dvorní budovy. 

Kaňkův palác

V dnes již uzavřeném průchodu Kaňkova paláce se při výročích u pomníku věnovanému událostem 17. listopadu 1989 shromažďovaly vždy davy lidí, vznikala tlačenice, mezi věnci a květinami hořely svíčky, docházelo k poškozování podlahy průchodu, pravidelně tu zasahovala ochranka ČAK s hasicími přístroji a několikrát v posledních letech byli povoláni k zásahu v průchodu i profesionální hasiči, protože vznikl požár, který dokonce ohrožoval život a zdraví lidí a celou budovu. Rok od roku se situace horšila i v tom, že lidí navštěvujících pomník přibývalo a rostla i jejich jistá nekázeň při pietních vzpomínkách. Tento stav byl nadále těžko udržitelný.

Tomu nemohla Česká advokátní komora jako vlastník Kaňkova paláce nadále jen přihlížet, a proto přistoupila k opravám průchodu a k vyřešení možnosti připomínat si významná data nedávné české historie důstojně a bez nebezpečí ohrožení života a zdraví lidí. Vzhledem k tomu, že Kaňkův palác je kulturní památkou v památkové rezervaci hlavního města Prahy, která je zapsána na seznamu UNESCO, ČAK jako jeho vlastník oslovila v první řadě Národní památkový ústav a odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy. Smyslem a účelem změn bylo vrátit baroknímu paláci jeho původní vzhled z doby, než došlo k jeho necitlivé proměně – průchod byl totiž uměle probourán v roce 1953 v souvislosti s tramvajovými kolejemi na Národní třídě, kdy byl zúžen chodník před palácem a chodci byli vedeni právě průchodem.

Dne 16. listopadu 2016 v 17 hodin byl slavnostně znovu odhalen pomník věnovaný událostem 17. listopadu 1989, který byl po dohodě s autory a památkáři nově umístěn na průčelí Kaňkova paláce. Slavnostnímu aktu byli přítomni vedle ministra spravedlnosti JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D., a starosty Prahy 1 Ing. Oldřicha Lomeckého špičky české justice, zákonodárné i výkonné moci a široká veřejnost. Veřejnost má tak možnost v míře daleko větší než dříve přicházet důstojně uctít u pomníku památné dny. Navíc jsou v obnovených barokních výkladcích směrem na Národní třídu trvale umístěny velkoformátové fotografie připomínající události listopadu 1989. V místech dnes již bývalého podloubí vznikl malý galerijní prostor, v němž jsou vystaveny další velkoformátové fotografie z období sametové revoluce od Tomkiho Němce, který byl slavnostnímu aktu znovuodhalení rovněž přítomen a ve svém projevu ocenil, jak Komora k úpravám přistoupila.

Ve zbývajících prostorách bývalého uměle vytvořeného průchodu paláce je nově také vybudováno lepší zázemí pro činnost České advokátní komory, které potřebuje mj. pro organizaci bezplatných právních porad s advokáty, pro návštěvy, chod podatelny a recepce.

V rámci oprav byl vyřešen i problém se statikou podloubí a připraveny instalace bezpečnostního a přístupového systému, které se ukázaly jako naprosto nezbytné (i v souvislosti s novou recepcí, a především v souvislosti s novým komplexním informačním systémem ČAK). Po zjištění stanoviska kontrolní rady ČAK dne 4. 3. 2016 představenstvo rozhodlo, že část přízemí a suterén Kaňkova paláce již nadále nebudou pronajímány jako restaurace.

Dvorní budova

Před ukončením oprav Kaňkova paláce bylo započato také s opravou dvorní budovy, která byla celkově v havarijním technickém stavu. Ve dvorní budově je plánováno umístění účtárny, knihovny, školicích a zkušebních místností a zázemí pro IT. 

XVII. Komplexní informační systém 

Česká advokátní komora se v průběhu roku 2014 rozhodla komplexně řešit havarijní stav informačních systémů a ICT infrastrukturu. IT infrastruktura České advokátní komory se vyvíjela postupně, nikdy nebyla tvořena jako jeden kompaktní systém a její výstavba reagovala spíše na překotný a bouřlivý vývoj v oblasti informačních systémů a v poslední době jen na řešení nejkritičtějších problémů. Tudíž se prvotně řešila problematika webové stránky, následně komunikace prostřednictvím elektronické pošty, komunikace prostřednictvím datových schránek, poté připojení k základním registrům, řízení a vedení matriky a další a další.

Investice do tohoto řešení (ať už průběžné, nebo havarijní) byly také poměrně vysoké a obvykle šlo o investice, které reagovaly na závady, kritické stavy anebo kolabování jednotlivých prvků. Takto došlo k situaci, kdy se celé IT České advokátní komory dostalo do neudržitelného stavu. Došlo ke zkolabování tří serverů, na kterých ČAK provozovala kritické aplikace (účetnictví, e-mailovou poštu a datové úložiště pro matriku, kárné a kontrolní oddělení).

Kromě stáří celého hardware ČAK vyvstaly i technologické problémy zejména v kompatibilitě jednotlivých systémů. Šlo především o kompatibilitu informačního a účetního softwaru, o navázání starých operačních systémů, na kterých jednotlivé informační systémy běžely, se zákonem prosazenými veřejnými systémy (ISZR, ISDS), a o vnitřní rozdělení do samostatných systémů – odbor matriky měl jiný systém než odbor výchovy a vzdělávání, mezi nimiž se data přenášela jinak než cestou vnitřní komunikace, a mohlo docházet k jejich ztrátě. Každý samostatný systém měl svého vlastního tvůrce a zároveň i samostatnou podporu; vzhledem k této roztříštěnosti bylo někdy téměř nemožné obnovit funkci v rozumné době a obvykle to ČAK stálo nemalé prostředky, zejména pokud do problému vstupovaly třetí strany. Dalším důvodem k přechodu na nový informační systém je vytvoření a integrace do té chvíle ne­existující spisové služby, která umožní rychlejší odbavení žádostí advokátů a současně znemožní ztráty jakéhokoli spisového dokumentu.

Představenstvo ČAK ustanovilo komisi pro posouzení této záležitosti, jejímž úkolem bylo posoudit stávající stav, provést výběrové řízení a oslovit významné osvědčené dodavatele informačních služeb a IT systémů, aby předložili nabídku k opravě nebo dodávce nového informačního systému Komory.

Řádnou nabídku podaly pouze tři společnosti. Po dvojím posouzení nabídek těchto společností komise většinou hlasů doporučila akceptovat nabídku společnosti Konica Minolta. S ohledem na výše uvedené představenstvo ČAK na své 30. schůzi rozhodlo tak, že dodavatelem nového informačního systému ČAK bude společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o. Nyní je celé IT spravováno systémovým integrátorem, a to dle všech evropských norem a standardů.

V současné době probíhá tvorba systému řízení bezpečnosti informací v souladu s ČSN ISO/IEC 27001, která je závazným dokumentem při řešení problematiky ochrany informací v informačním systému. Cílem je zabezpečení vysoké míry kontroly nad daty advokátů, zvýšení ochrany ČAK a klíčových procesů v rámci Komory, včetně zajištění plného souladu s právním systémem ČR.

Projekt bezpečnosti informačního systému ČAK zohlední i nové požadavky vyplývající z legislativy, a to především nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR).

Představenstvo ČAK mj. projednává věcný záměr stavovského předpisu nastavujícího jasná pravidla nabízení právních služeb po internetu, připravuje se na poskytování bezplatné pomoci obsažené v novele zákona o advokacii. Nový komplexní informační systém je navíc připraven tak, aby ČAK mohla v budoucnu plnit také všechny své povinnosti vyplývající z právních předpisů a pružně reagovat na aktuální požadavky advokacie.

Na závěr je nutné poznamenat, že veškeré prostředky investované do nového komplexního informačního systému bychom museli i tak vynaložit na opravy starého systému, na jeho přizpůsobení nové legislativě a současně i na jeho provoz jako takový. 

XVIII. Závěr 

Představenstvo ČAK plnilo po celé funkční období všechny své úkoly, které ukládá zákon o advokacii, stavovské předpisy i usnesení sněmů. Proto navrhuje, aby 7. sněm advokacie tuto zprávu o činnosti představenstva schválil. 

 

JUDr. MARTIN VYCHOPEŇ, předseda České advokátní komory