oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Živnostenský úřad by měl ověřovat platnost průkazu totožnosti osoby, která požádá o vydání živnostenského listu

publikováno: 11.04.2016

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelky Holman Business Partner s. r. o. a zrušil usnesení Nejvyššího soudu a rozsudek Městského soudu v Praze, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatelky na spravedlivý proces. Stěžovatelka od května do října 1996 uzavírala s určitou osobou kupní smlouvy, na jejichž základě postupně docházelo ke zdanitelnému plnění. Stěžovatelka následně uplatnila nárok na odpočet daně na vstupu a ten jí byl vrácen. Na základě daňové kontroly však správce odpočet neuznal, neboť bylo zjištěno, že osoba, se kterou byly kupní smlouvy uzavírány, vystupovala pod falešnou identitou, prokazovala se občanským průkazem, který byl jinou osobou ztracen v únoru 1996, a na tento cizí průkaz jí byl vydán v dubnu 1996 živnostenský list, který byl zrušen až v říjnu 1997. Stěžovatelka se v řízení před obecnými soudy neúspěšně domáhala po České republice – Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu financí náhrady škody ve výši 3 643 749 Kč, způsobené nesprávným úředním postupem. Soudy však nárok stěžovatelky shledaly nedůvodným pro nesplnění podmínky existence nesprávného úředního postupu, neboť v případě vydání předmětného živnostenského oprávnění zákon nestanoví živnostenskému úřadu povinnost prověřovat příslušnou osobu.

Ústavní stížnost je důvodná. Jejím meritem je otázka, zda postup živnostenského úřadu, spočívající ve vydání živnostenského listu na jméno osoby - která o jeho vydání nepožádala a jejíž občanský průkaz byl v daném období evidován jako ztracený – na základě ohlášení jiné osoby, lze podřadit pod nesprávný úřední postup ve smyslu § 13 odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Povinnost živnostenského úřadu vycházet při vydání předmětného živnostenského listu ze spolehlivě zjištěného stavu věci, plynula v nyní posuzovaném případě nejen ze zásady obsažené v § 3 odst. 4 zákona č. 71/1967 Sb., správní řád, ale byla podpořena rovněž interní normativní instrukcí – „Metodickým pokynem Ministerstva hospodářství – živnostenského odboru ze dne 18. 1. 1996, č. 3/1996, k formě živnostenského listu“. Jen z toho, že právní předpis ani interní instrukce neupravuje, jakým konkrétním způsobem má živnostenský úřad při vydávání živnostenského listu stav věci spolehlivě zjistit, resp. že v uvedeném není explicitně stanovena povinnost úřadu při vydávání živnostenského listu např. ověřovat platnost občanského průkazu, nelze dovozovat, že se v posuzovaném případě nemůže jednat o porušení povinnosti živnostenského úřadu, resp. že se nemůže jednat o nesprávný úřední postup.

Závěry obecných soudů tak nesledovaly účel práva na náhradu škody za nesprávný úřední postup. Odpovědnost státu za nesprávný úřední postup je odpovědností objektivní (tj. bez ohledu na zavinění), jíž se nelze zprostit. Jedná se odpovědnost absolutní, kterou nelze zákonem vyloučit, omezit či jinak zúžit, a to ani tehdy, pokud se prokáže, že tato škoda vznikla úmyslným protiprávním jednáním konkrétní osoby. Skutečnost, že k evidenci odcizených občanským průkazů neměly v posuzovaném období živnostenské úřady volný přístup, může být relevantní pouze ve vztahu k případné regresní úhradě státu vůči příslušné úřední osobě, nemůže však hrát roli v posouzení nároku stěžovatele na náhradu škody vůči státu.

V právě projednávané věci však obecné soudy de facto jimi přijatým výkladem liberovaly stát z jeho odpovědnosti, čímž porušily základní právo stěžovatele na spravedlivý proces. Věc se nyní vrací k dalšímu řízení Městskému soudu v Praze, jehož úkolem bude posoudit, zda byly v posuzované věci naplněny i další podmínky pro uplatnění práva na náhradu škody, tedy vznik škody a příčinná souvislost mezi nesprávným úředním postupem a vznikem škody.

Text nálezu sp. zn. IV. ÚS 2598/15 je dostupný  zde.

Zdroj: Ústavní soud