oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Zákon roku

publikováno: 15.05.2017

Podnikatelé opět rozhodnou o nejlepším zákonu roku. Již po osmé hledá projekt Zákon roku právní předpisy, které mají pozitivní dopad na byznys. Vedle hlasování o nejlepší zákon přinese diskusi oborových autorit o vývoji české legislativy v podnikatelském prostředí. Letošní ročník dostal podtitul Právo pro byznys a záštitu mu poskytla Česká advokátní komora.

 

Do ankety, které se pravidelně účastní stovky zástupců firem, jsou nominovány právní předpisy přijaté v uplynulém kalendářním roce s významným dopadem na podnikatelské prostředí. Cílem ankety je přispět k diskusi mezi českými podnikateli, politiky a odbornou veřejností o kvalitě českého legislativního prostředí. Prestižní projekt organizuje opět poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal ve spolupráci s partnery.

Zákon roku je společný projekt firem, asociací, neziskových organizací a dalších subjektů angažujících se v oblasti úrovně regulace českého podnikání. Partnerství a záštitu nad projektem převzala Česká advokátní komora.

Anketa určí zákon roku

Stěžejní aktivitou projektu Zákon roku je i letos anketa. Nominační rada, složená z více než dvaceti autorit z různých oblastí podnikání, vybrala na svém zasedání šest právních předpisů, o kterých nyní bude do konce května 2017 hlasovat odborná veřejnost. Výsledky ankety budou známy v první polovině června.

Výběru nominovaných zákonů předcházela bouřlivá diskuse nominační rady. Mezi šesticí nominací je

Hlasovat můžete na http://www.zakonroku.cz/Stranky/Anketa.

Novinkou je obsahová platforma

Nedílnou součástí projektu, která bude kontinuálně podporována, je obsahová část s články, komentáři a názory. Respektovaní odborníci zde dostávají prostor pro témata spojená s podtitulem projektu - Právo pro byznys. Projekt dostal redesignované webové stránky www.zakonroku.cz. Nová názorová platforma má sloužit pro vyjádření hlasu směrem k předkladatelům zákonů.

Nominace Zákona roku 2016 

Nové zákony pro podnikatele: Méně znamená více!

(Malá novela občanského zákoníku) 

Předpis: Zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony   

Autor: Ministerstvo spravedlnosti

Zdůvodnění: Novela řeší jen zřejmé nedostatky a odstraňuje zbytečnou administrativu, např. plnou moc pro notářský zápis stačí úředně ověřit, kolektivní statutární orgán nemusí určovat zástupce pro jednání vůči zaměstnancům apod. Občanský zákoník se tak v zásadě podařilo ubránit větším změnám, na které nenazrál čas a kde je třeba otázky řešit hlavně praxí a soudním výkladem. Jestli je jedna věc, kterou podnikatelé potřebují, je to právě stabilita a předvídatelnost právního prostředí.

Podnikatelské know-how aneb dokážeme se chránit před špionáží?

(Směrnice o ochraně nezveřejněného know-how a obchodního tajemství) 

Předpis: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943  ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním

Autor: Evropská komise

Zdůvodnění: Směrnice sjednocuje úroveň ochrany obchodního tajemství v Unii. Ta je zatím roztříštěná a slabší články ohrožují zbytek vnitřního trhu v boji proti krádežím a obchodní špionáži. Úprava řeší neoprávněné získání, využití a zpřístupnění obchodního tajemství, náhradu škody, obranu proti zneužití ochranných opatření v konkurenčním boji, vymezuje, kdy může dojít k prolomení obchodního tajemství třeba při práci investigativních novinářů a v rámci ochrany whistleblowers. Cílem je podpořit investice evropského byznysu do inovací. 

Narovnání podnikatelského prostředí a zefektivnění státní správy

(Elektronická evidence tržeb) 

Předpis: Zákon č. 112/2016 Sb., o evidence tržeb

Autor: Ministerstvo financí

Zdůvodnění: EET je součástí procesu digitalizace a modernizace státní správy. Efektivnější výběr daní pak může narovnávat podnikatelské prostředí, v některých oblastech  dlouhodobě pokřivované  krácením daní. Je diskutován poměr mezi těmito očekávanými přínosy a náklady zejména pro drobné podnikatele, dále dopad na základní práva a na ochranu dat. Také je diskutován způsob provedení, třeba zahrnutí transakcí platebními kartami, jež jsou už teď digitálně evidované, nebo hektická a často nekonsistentní výkladová praxe. 

Veřejné zakázky méně administrativně náročné

(Nový zákon o zadávání veřejných zakázek) 

Předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Autor: Ministerstvo pro místní rozvoj/Evropská komise

Zdůvodnění: Nová úprava snižuje administrativní náročnost veřejného zadávání, předpokládá také jeho postupnou elektronizaci. Poskytuje větší prostor pro posuzování nabídek podle celkové výhodnosti a nikoliv pouze ceny, přináší také větší flexibilitu pro úpravy vytendrovaných smluv. Na některých místech administrativy zase přibylo a je také diskutován dopad zavedení nevratného poplatku 10 000 Kč za podnět k zahájení řízení. Jinak je ale třeba vyzdvihnout důkladnou přípravu zákona, vyváženě zohledňující řadu protichůdných zájmů. Podařilo se také zabránit mnoha pokusům o „pozlacování“ nad rámec unijních směrnic a prosadit posun k liberálnějšímu prostředí veřejného zadávání. Praxe ukáže, jak zadavatelé nový rámec využijí. 

Bohatství otevřených dat

(Zveřejňování otevřených dat dle novely zákona o svobodném přístupu k informacím) 

Předpis: Zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Autor: Ministerstvo vnitra

Zdůvodnění: Veřejné orgány musí napříště informace ze svých veřejnosti přístupných evidencí, registrů a rejstříků automaticky zpřístupňovat jako tzv. otevřená data, tedy dálkově přístupná a strojově čitelná data, přičemž není nutno o ně jednotlivě žádat. Bohatství těchto databází tak bude použitelné jak pro podnikání, tak třeba studium, či k efektivnější kontrole fungování státu. 

Zrušený zákon, dobrý zákon

(Zrušení devizového zákona) 

Předpis: Zákon č. 323/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Autor: Ministerstvo financí

Zdůvodnění: Devizový zákon byl součástí našeho právního řádu od roku 1995. S postupující liberalizací vztahů se zahraničím byly odbourány překážky mezinárodního obchodu a postupně související povinnosti zrušeny nebo ustanovení přesunuta do jiných zákonů. Nyní došlo ke zrušení zbylého, téměř vyprázdněného devizového zákona bez náhrady. Díky za každé zpřehlednění právního řádu.