oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Zákon o bezplatné právní pomoci

publikováno: 03.05.2016

Ve dnech 11. a 12. dubna 2016 se v Praze konala 27. schůze představenstva ČAK. Na svém zasedání se představenstvo mimo jiné zabývalo otázkou věcného záměru zákona o bezplatné právní pomoci.

MÍSTOPŘEDSEDA ČAK Mgr. ROBERT NĚMEC, LL.M., K TOMU UVÁDÍ:

Dne 19. 3. 2016 rozeslalo Ministerstvo spravedlnosti (MSp) do připomínkového řízení věcný záměr zákona o bezplatné právní pomoci. Především je třeba upřesnit, že nejde o návrh jednoho plošného zákona o bezplatné právní pomoci. V průběhu projednávání věcného záměru MSp identifikovalo jednotlivé oblasti, kde systém bezplatné právní pomoci chybí nebo neodpovídá mezinárodněprávním požadavkům, a připravilo věcný záměr zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozšířením státem zajištěné právní pomoci. Projednávání věcného záměru se ČAK pochopitelně aktivně účastnila.

Systém bezplatné právní pomoci by měl být v první řadě doplněn o poskytování primárních právních porad potřebným osobám. V zásadě by se mělo jednat o systém obdobný bezplatnému poradenství poskytovanému již dnes advokáty na pobočkách ČAK, avšak s tím, že toto poradenství by advokáti mohli poskytovat ve své kanceláři a s nárokem na náhradu nákladů. Systém, který obsahuje i regulační opatření proti jeho zneužívání, by měla administrativně zajišťovat ČAK, která by měla proplácet náhradu nákladů advokátům z prostředků MSp.

Samostatně by pak mělo být upraveno poskytování právních služeb formou ustanovení advokáta pro řízení před Ústavním soudem a určení advokáta pro účely správního řízení. Způsob určení by měl být obdobou dosavadního § 18 odst. 2 zákona o advokacii. Bez ohledu na to, kdo bude advokáta určovat nebo ustanovovat, službu by měli poskytovat advokáti a hradit by ji měl stát.

Podle serveru Česká justice podrobil věcný záměr MSp ostré kritice ministr pro lidská práva a menšiny Jiří Dienstbier. Vzhledem k tomu, že zveřejněnou kritiku vnímala ČAK jako nepřiměřenou, neodpovídající ani stávajícím potřebám, ani legislativním a finančním možnostem, reagovala ČAK prohlášením, které najdete Z D E.

Dne 27. 4. 2016 se uskutečnilo ústní vypořádání připomínek k věcnému záměru, jehož se zúčastnil i zástupce ČAK. Předmětem projednávání byl široký okruh připomínek směřující především k požadavku rozšíření věcného záměru, a to o okruh poskytovatelů, rozšíření mechanismu poskytování primárních právních porad a změna mechanismu zajištění právní pomoci ve správním řízení.

Valnou většinu připomínek se podařilo vysvětlit, avšak ve dvou zásadních okruzích se shodu nalézt nepodařilo. Týká se to zejména požadavku ministra pro lidská práva na rozšíření okruhu poskytovatelů právní pomoci o neziskové organizace. Argument předkladatele proti zapojení neziskových organizací je přitom srozumitelný a pádný – zatímco advokátní služby a jejich poskytovatelé tvoří existující, funkční a náležitě regulovaný systém, u neziskového sektoru, který primárně poskytuje jiné sociální služby, takový systém neexistuje a nemá dostatečnou kontrolu ani z hlediska osoby poskytovatele, ani z hlediska obsahu a financování služby. Jeho vytvoření a zajištění dostatečných kontrolních mechanismů by bylo finančně neúnosné, aniž by bylo možné kvantifikovat jeho přínos. Nadto je třeba upozornit, že takový návrh již byl opakovaně předložen LRV a ani jednou nebyl uznán jako vhodný.

Druhým okruhem nevypořádaných námitek je otázka způsobu určení advokáta pro účely správního řízení, kdy proti sobě stojí návrh předkladatele, který podporují věcné resorty (MV a MPSV), aby advokáta určovala ČAK, zatímco ministr pro lidská práva a veřejný ochránce lidských práv navrhují, aby určení advokáta bylo nahrazeno ustanovováním v rámci procesního předpisu (správního řádu). V tuto chvíli setrval předkladatel na svém návrhu, neboť způsob navrhovaný oponenty by narážel na problém s financováním (kdo ustanovuje, ten platí), což by v případech výkonu přenesené působnosti a v některých případech i u přímé působnosti státu, naráželo na řadu praktických problémů.

V současné době se záměr dopracovává podle vypořádaných připomínek a nevyřešené okruhy projdou ještě projednáním mezi předkladatelem a příslušným ministerstvem, které uplatnilo námitku, na úrovni náměstků těchto úřadů. Předkladatel je vázán povinností předložit návrh věcného záměru vládě do konce května 2016.

Podrobný zápis z celého jednání tohoto představenstva ČAK najdete Z D E .