oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z praxe výboru ČAK pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů

publikováno: 18.07.2018

Jde o zcela jasnou právní záležitost, u níž lze pochybení a jednání bona fide vyloučit s pravděpodobností, která hraničí s jistotou, a naopak lze na základě dostupných informací vyslovit důvodné podezření, že jde o úmyslné zneužití práva na obhajobu, práva na ochranu komunikace mezi klientem a obhájcem a práva na soukromí klienta a dotčených osob, jestliže soudce předá účastníkům trestního řízení záznamy komunikace mezi obhájcem a obviněným, dokumenty a strategie vedené obhajoby v souběžně vedené trestní věci proti obviněnému, a dále soukromé záznamy, a to i nanejvýš citlivé povahy, jako informace o zdravotním stavu manželky obviněného, rodinné fotografie, rodinnou e-mailovou komunikaci apod. – tj. informace nijak nesouvisející s projednávanou trestní věcí.

Stanovisko a doporučení výboru ČAK pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů ze dne 4. 5. 2018 ve smyslu změny ze dne 21. 5. 2018, sp. zn. 440/VOPOZA/18-Koj121

 

Dne 25. 4. 2018 byla ve smyslu čl. III. odst. 1 jednacího řádu výboru doručena žádost, podaná JUDr. Alenou Kojzarovou, advokátkou, obsahující mimořádně závažné informace o neoprávněném zásahu do práva na obhajobu, práva na ochranu komunikace mezi klientem a obhájcem a práva na soukromí klienta a dotčených osob, ke kterému došlo postupem předsedy senátu v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 3 T 151/2017, jenž předal účastníkům uvedeného trestního řízení záznamy komunikace mezi obhájcem a obviněným, dokumenty a strategie vedené obhajoby v souběžně vedené trestní věci proti obviněnému před KS v Brně, sp. zn. 46 T 5/2015, a dále soukromé záznamy, a to i nanejvýš citlivé povahy, jako informace o zdravotním stavu manželky obviněného, rodinné fotografie, rodinnou e-mailovou komunikaci apod. – tj. informace nijak nesouvisející s projednávanou trestní věcí, týkající se nejbližších rodinných příslušníků obviněného, a to rovněž jejich základních práv.

V případě obviněného jde navíc o osobu, jež čelila již nezákonnému zásahu do práva na ochranu komunikace mezi klientem a obhájcem ve výborem evidované věci sp. zn. 440/ /VOPOZA/17-Buz/115 (Abdullah Zadeh, stanovisko výboru v této věci bylo uveřejněno v BA č. 6/2017, str. 67 – pozn. red.), v rámci níž již byly Česká advokátní komora a Unie obhájců i na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR velmi aktivní a rovněž dosáhly pozitivního výsledku s generálně preventivním přesahem konkrétní věci.

Advokátka ve své žádosti ze dne 18. 4. 2018 přitom konstatuje, že MS v Brně byl obviněným klientem v jejím zastoupení s ohledem na předchozí kauzu s nezákonnými odposlechy neúspěšně žádán o zvolení takového postupu soudu, který by zamezil opakování předchozí situace, kdy záznamy komunikace mezi ním a jeho obhájci byly zařazovány do trestního spisu.

Výsledkem této snahy však dle žadatelky byl pravý opak.

Lze proto konstatovat, že projednávaná věc stejného obviněného je opakováním nezákonného směřování orgánů činných v trestním řízení, v tomto případě soudu, a je proto i z tohoto důvodu velmi vážná a naléhavá.

Po vyhodnocení předložených podkladů žadatelkou byla výborem jednomyslně věc vyhodnocena ve smyslu ust. čl. III. odst. 4 písm. a), b), c) jednacího řádu výboru tak, že jde o zcela jasnou právní záležitost, u níž lze pochybení a jednání bona fide vyloučit s pravděpodobností, která hraničí s jistotou, a naopak lze na základě dostupných informací vyslovit důvodné podezření, že jde o úmyslné zneužití práva v neprospěch advokáta.

Ve smyslu ust. čl. III. odst. 8, 9 jednacího řádu tak výbor navrhuje:

1. Vydání stanoviska ČAK s vyjádřením zásadního nesouhlasu s postupem předsedy senátu MS v Brně, Mgr. Michalem Kabelíkem, v předmětné věci.

2. Zvážení podání podnětu k zahájení kárného řízení se soudcem Mgr. Michalem Kabelíkem pro kárné provinění ve smyslu ust. § 87 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. (Předseda ČAK tento podnět podal ministru spravedlnosti dne 31. 5. 2018, viz str. 4 v Aktualitách – pozn. red.)

3. Sepis stanoviska ČAK (jako amicus curiae) podporující právní názor advokáta-navrhovatele v řízení o ústavní stížnosti, podané pro trvající protiústavní zásah do důvěrnosti komunikace mezi klientem a jeho obhájcem.

 

JUDr. MAREK NESPALA, předseda výboru ČAK pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů 

(Souhlas se zveřejněním stanoviska Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů v BA byl dán 24. 5. 2018.)