oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z oslav prvního Evropského den advokátů v ČAK

autor: JUDr. Irena Schejbalová
publikováno: 17.12.2014

CCBE (Rada evropských advokátních komor) iniciovala v letošním roce založení nové tradice – Evropského dne advokátů, jež připadne vždy na 10. prosince. Ten je zároveň Mezinárodním dnem lidských práv. Cílem Evropského dne advokátů je upoutat na celoevropské úrovni pozornost k aktuální právní problematice a zároveň vyzdvihnout a zdůraznit roli advokáta a jeho zásadní úlohu při ochraně práv klienta.

Letošní téma Evropského dne advokátů bylo, krom dalšího, jak jsme již informovali, zaměřeno na ochranu mlčenlivosti advokáta. 

Česká advokátní komora u příležitosti Evropského dne advokátů, kromě osvětové činnosti ve stavovském i odborném tisku a vystoupení v celostátních médiích, uspořádala dne 10. 12. 2014 v prostorách sídla pobočky České advokátní komory v Brně meziresortní diskusní fórum, přičemž předmět odborné diskuse se měl zaměřit zejména na zásady mlčenlivosti v komunikaci mezi advokátem a klientem, ochranu mlčenlivosti v souvislosti s domovními prohlídkami a prohlídkami jiných prostor, v nichž je vykonávána advokacie a při jiných úkonech, v nichž je ohrožena mlčenlivost advokáta o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s výkonem advokacie.

Diskusního setkání se kromě advokátů zúčastnili členové představenstva České advokátní komory, členové volených a poradních orgánů ČAK, vrchní státní zástupce v Olomouci JUDr. Ivo Ištvan a dále byli přítomni i zástupce ÚOKFK SKPV PČR a právník Komory daňových poradců.

Jednání mělo velmi konstruktivní atmosféru. Po zahájení předsedou České advokátní komory, JUDr. Martinem Vychopněm, jež seznámil přítomné se smyslem zavedení Evropského dne advokátů a přednesení příspěvku JUDr. Ireny Schejbalové, ředitelky pobočky ČAK v Brně, týkajícího se statistiky domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor u advokátů v letech 2012 až 2014 se ujal slova JUDr. Jan Brož, předseda Výboru zákonné advokátské mlčenlivosti, jež otevřel diskusi tématem odposlechů podle § 88 tr.ř.

Všichni zúčastnění se shodli na jednoznačném závěru, že ochrana mlčenlivosti je ochranou práv klienta, přičemž mlčenlivost advokáta je a musí být garantována náležitou zákonnou úpravou. Smyslem úpravy ochrany mlčenlivosti formou účasti zástupce Komory při domovní prohlídce či prohlídce jiných prostor u advokáta obsažená v trestním řádu a v zákonu o zvláštních řízeních soudních není ochrana advokátů, nýbrž jejich klientů. Nařizování domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor by se mělo dít jen v odůvodněných případech, kdy je podezřelým z páchání trestné činnosti advokát a musí se ve všech fázích trestního řízení důsledně dbát nad dodržováním zákonné úpravy spojené s tímto zásahem do práv advokáta a potažmo jeho klientů. Ochrana mlčenlivosti je nezbytná součást spravedlivého procesu.

Místem výkonu advokacie není jen sídlo či pobočka advokáta, ale veškeré prostory, v nichž advokát provozuje činnosti, jež svým obsahem jsou výkonem advokacie. Mezi takové prostory lze řadit i elektronická úložiště dat, neboť se jedná o skutečnosti podléhající zákonné povinnosti mlčenlivosti.

Účastníci diskusního fóra shodli na vhodnosti a účelnosti pokračování obdobných setkání a výměny vzájemných poznatků a informací např. i formou společného semináře.

Následující den se v souvislosti s Evropským dnem advokátů konalo rovněž na pobočce České advokátní komory v Brně promítání televizního filmu Ex-offo pojednávajícího o obhájci K. H. Franka advokátovi JUDr. Kamillu Reslerovi. Promítání filmu bylo spojeno s odbornou přednáškou autora knihy – studenta PF UK Jakuba Drápala – „Poslušen zákonů své země a svého stavu“ o K. Reslerovi.

Autorka je ředitelkou pobočky ČAK v Brně.