oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z Evropské unie

publikováno: 02.02.2016

Pravidelně vám přinášíme aktuální vybrané informace z dění na poli Evropské unie.

Odpověď CCBE k veřejné konzultaci Evropské komise ohledně daní z příjmů  

V rámci boje proti daňovým únikům předložila Evropská komise balíček opatření ke zvýšení daňové transparentnosti. Komise i vytvořila platformu k veřejné konzultaci o tomto balíčku opatření. CCBE poslala svou odpověď do platformy dne 8. září 2015. Odpověď CCBE je k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce:

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/20150908_EN_CCBE_Res1_1442311219.pdf

Analýza Evropského parlamentu

Evropský parlament v září publikoval podrobnou analýzu na téma „Smluvní právo a jednotný digitální trh: směrem k novému EU online spotřebitelskému právu prodeje?“. Analýza je dostupná v anglickém jazyce na internetové stránce:

http://www.europarl.europa.eu/RegData)etudes/IDAN/2015/568322/EPRS_IDA(2015)568322_EN.pdf

Základní práva v EU

Dne 8. září 2015 přijal Evropský parlament usnesení ke stavu dodržování základních práv v Evropské unii (v letech 2013–2014). Materiál je dostupný v českém jazyce na internetové stránce:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0286+0+DOC+XML+V0//CS

Příručka pro užívání elektronického systému soudů Evropské unie

Dne 9. září 2015 publikovala CCBE příručku pro užívání elektronického systému soudů Evropské unie (aplikace e-curia). Nabízí údaje o tomto portálu včetně situace co dělat při technických potížích. Praktické pokyny v anglickém jazyce jsou k dispozici na internetové stránce:

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/2015_EN_Guidances_e1_1441805957.pdf

Praktické pokyny pro advokáty v řízení o přímých žalobách

Dne 9. září 2015 vydala CCBE příručku pro advokáty vystupující v případech tzv. přímých žalob u Tribunálu Evropské unie. Pokyny jsou zaměřeny na písemná podání, ústní část řízení a praktické otázky přímých žalob. Praktické pokyny v anglickém jazyce jsou k dispozici na internetové stránce:

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/2015_EN_Practical_gu1_1441805820.pdf

Praktické pokyny pro advokáty v řízení o předběžné otázce

Dne 9. září 2015 publikovala CCBE příručku s praktickými pokyny pro advokáty účastnící se řízení o předběžné otázce u Soudního dvora Evropské unie. Praktické pokyny v anglickém jazyce jsou k dispozici na internetové stránce:

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/2015_EN_Practical_gu1_1441805698.pdf

Stanovisko CCBE k případu Morgenbesser

CCBE dne 11. září 2015 publikovala stanovisko k případu Morgenbesser, který se zabývá mobilitou advokátních koncipientů. Stanovisko je k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce:

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/20150911_EN_Position1_1442498990.pdf

Odpovědi CCBE na dotazník ke smluvním pravidlům pro on-line nákupy digitálního obsahu a výrobků

Dne 11. září 2015 publikovala CCBE odpovědi na dotazník ke smluvním pravidlům pro on-line nákupy digitálního obsahu a výrobků. Odpovědi CCBE na tento dotazník jsou k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce:

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/20150911_EN_public_c1_1442909258.pdf

Stanovisko CCBE ke smluvním pravidlům pro on-line nákupy digitálního obsahu

V návaznosti na schválení opatření k vytvoření jednotného digitálního trhu v Evropě, která přijala Evropská komise 6. května 2015, zveřejnila CCBE 14. září 2015 svůj postoj ve vztahu k možným nástrojům v této oblasti. Stanovisko CCBE je k dispozici v anglickém jazyce na internetových stránkách:

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/20150914_EN_CCBE_Pos1_1442909360.pdf

TTIP

Evropská komise dne 16. září 2015 schválila návrh nového řešení sporů mezi investorem a státem, tzv. systém soudů pro investice (Investment Court System). Tento systém nahradí stávající mechanismus urovnávaní sporů mezi investorem a státem ve všech probíhajících i budoucích jednáních EU v obchodní a investiční oblasti, včetně euroamerických rozhovorů o partnerství TTIP. Souběžně s jednáním o TTIP začne Komise společně s dalšími zeměmi pracovat na zřízení stálého mezinárodního soudu pro investice, který by měl časem nahradit veškeré mechanismy urovnávání investičních sporů stanovené v dohodách EU, dohodách členských států s třetími zeměmi a investičních a obchodních smlouvách uzavřených mezi zeměmi mimo EU. Podrobnější informace jsou k dispozici v českém jazyce na internetové stránce:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5651_cs.htm

Blog Výboru CCBE pro střední a východní Evropu

Od 18. září 2015 CCBE zveřejňuje informace o činnosti PECO výboru (Výbor CCBE pro střední a východní Evropu) na svém vlastním blogu. Zde budou průběžně publikovány veřejně přístupné informace, jako jsou stanoviska, informace ke konferencím a další materiály Výboru. Internetová stránka blogu je dostupná v anglickém jazyce na internetové stránce:

https://ccbepeco.wordpress.com/

Blog Výboru CCBE pro vzdělávání

Spolu s blogem Výboru PECO byl rovněž 18. září 2015 spuštěn blog Výboru CCBE pro vzdělávání. I zde budou zveřejňovány aktuální informaci o činnosti Výboru. Internetová stránka blogu je dostupná v anglickém jazyce na internetové stránce:

https://ccbetraining.wordpress.com/

Výzva IBA ohledně uprchlíků

Dne 22. září 2015 publikovala IBA na svých webových stránkách krátkou výzvu vládám ohledně dodržování právních povinností ve vztahu k uprchlíkům. Výzva v angličtině je dostupná na internetových stránkách:

http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=DE108CE1-BB6D-4FD7-BF39-0A7DDAD57DF5

Zářijový Newsletter CCBE

CCBE vydala dne 30. září 2015 nové číslo pravidelného Newslettru. Česká verze je dostupná na internetové stránce:

http://www.ccbe.eu/index.php?id=27&L=0

OECD

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala dne 5. října 2015 konečný

balíček zpráv k akčnímu programu BEPS (Eroze daňového základu a přesouvání zisků). Materiály jsou dostupné v anglickém jazyce na internetové stránce:

http://www.oecd.org/ctp/beps-2015-final-reports.htm

Ochrana osobních údajů

Dne 9. října 2015 ministři členských států na zasedání Rady pro spravedlnost vyjádřili obecný souhlas se směrnicí EU o ochraně údajů v oblasti policie a trestního soudnictví. Podrobnější informace jsou k dispozici v českém jazyce na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/ceskarepublika)press/press_releases/151009_nova_pravidla_v_oblasti_vymahani_cs.htm

Dopis CCBE pro premiéra Albánie ohledně zavedení registračních pokladen pro advokáty a o pravidlech DPH                                                                        

Dne 12. října 2015 publikovala CCBE dopis adresovaný premiérovi Albánie ohledně zavedení registračních pokladen pro advokáty a o pravidlech DPH. V roce 2010 začala CCBE komunikovat s představiteli Albánské republiky ohledně implementace nových registračních pokladen a o změnách pravidel DPH. CCBE vyjádřila své obavy o možných rizicích zavedení registračních pokladen pro advokáty a to s ohledem na přístup ke spravedlnosti, nezávislost profese a profesní tajemství. CCBE byla informována, že na advokáty se vztahuje sazba 20% DPH a to nehledě na výši jejich příjmu, zatímco v jiných obchodních odvětvích se vždy sazba DPH vyčíslí na základě příjmu. Na základě průzkumu, který CCBE provedla, bylo zjištěno, že advokátní profese nepodléhá DPH v Belgii a v Moldávii. Ve většině členských zemí EU se určuje výše sazby dle příjmu advokáta a Albánská ustanovení jsou tak protikladná evropskému standardu. Dopis je k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce:

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/20151012_CCBE_letter1_1444659252.pdf

Pracovní program Evropské komise

Dne 27. října 2015 přijala Evropská komise svůj pracovní program na rok 2016. Dokument je dostupný v anglickém jazyce na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_en.pdf

Říjnový Newsletter CCBE

CCBE vydala dne 30. října 2015 nové číslo svého pravidelného Newslettru. Česká verze je dostupná na internetové stránce:

http://www.ccbe.eu/index.php?id=27&L=0

Judikatura

Soudní dvůr EU rozhodl dne 6. října 2015 ve věci C-362/14 a prohlásil za neplatné rozhodnutí Komise, v němž bylo konstatováno, že Spojené státy zajišťují odpovídající úroveň ochrany předávaných osobních údajů. Podrobnější informace jsou dostupné v tiskové zprávě v českém jazyce na internetové stránce:

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150117cs.pdf

Dne 27. října 2015 potvrdil Odvolací soud v Haagu dřívější rozhodnutí ve věci odposlouchávání advokátů z holandské advokátní kanceláře Prakken d’Oliveira. Soud nařídil, aby Nizozemsko zastavilo veškeré sledování komunikace advokátů a to do té doby, než bude vytvořen nezávislý orgán, který bude na sledování dohlížet. Více informací je dostupných v anglickém jazyce na internetové stránce:

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_pr_0615pdf1_1446127708.pdf

Zpracovala JUDr. Eva Indruchová, Odbor mezinárodních vztahů ČAK