oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Vláda schválila návrhy, které mají podpořit ukládání peněžitých trestů

publikováno: 01.04.2019

Vláda na svém jednání schválila návrhy novel trestního zákoníku, trestního řádu a některých dalších předpisů, jejichž prostřednictvím chce Ministerstvo spravedlnosti podpořit ukládání peněžitých trestů. Dosavadní praxe totiž ukázala, že peněžité tresty nejsou ukládány v dostatečné míře, u řady trestných činů zejména nižší společenské škodlivosti přitom mohou být vhodným trestem.

„Peněžité tresty jsou v českém trestním právu dlouhodobým tématem a statistická data o ukládání této sankce ukazují bohužel spíše sestupné tendence. Peněžité tresty dnes tvoří zhruba 15 % uložených trestů a v České republice ani zdaleka nedosahujeme úrovně obvyklé v jiných státech,“ uvedl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek a dodal, že jiným evropským státům se chce díky navrhovaným změnám přiblížit. Např. ve Francii a ve Švýcarsku tvoří peněžité tresty přibližně 30 % uložených trestů, v Maďarsku téměř polovinu a v Německu je jejich podíl dokonce 80 %. „Větší podíl peněžitých trestů znamená méně lidí ve věznicích,“ dodal ministr. 

Ministerstvo navrhuje například zrušit institut náhradního trestu odnětí svobody, který soud stanoví v případě, že by pachatel ve stanovené lhůtě peněžitý trest nevykonal. Nově se pro nezaplacení takového trestu, pokud by jeho vymáhání mohlo být zmařeno nebo jestliže je z majetkových poměrů pachatele či jiných okolností zřejmé, že by bylo bezvýsledné, navrhuje přeměna peněžitého trestu v trest odnětí svobody podle předem daného přepočtu; napříště bude vyloučeno přeměnit nevykonaný peněžitý trest na jiný alternativní trest, což současná úprava umožňuje. 

Navrhovaná úprava také upravuje pravidla pro zahlazení odsouzení k peněžitému trestu, který bude zásadně zahlazen již okamžikem svého výkonu, ledaže by se jednalo o odsouzení pro zvlášť závažný zločin.  Ze změn navrhovaných v rámci vykonávacího řízení lze upozornit na prodloužení lhůty k zaplacení peněžitého trestu po výzvě, a to z patnácti dnů na jeden měsíc. Tato změna by měla usnadnit zaplacení peněžité sankce i méně majetným odsouzeným.

 

Zdroj: ČTK

Foto: Pixabay