oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Úvodník „posněmovní“

publikováno: 24.11.2013

Vyvrcholením advokátního stavovského života je sněm, který je, jak známo, nejvyšším orgánem advokacie a který volí orgány advokacie – představenstvo, kontrolní radu, kárnou komisi a odvolací kárnou komisi – na další čtyřleté volební období. Máme za sebou sněm v pořadí šestý (počítaje od r. 1996, kdy došlo ke sloučení České advokátní komory a Komory komerčních právníků), a to je nepochybně důvod pro krátké ohlédnutí za jeho organizací a průběhem.

Sněm se skutečně stal vyvrcholením stavovského života. Sněmu se účastnil historicky nejvyšší počet registrovaných advokátů, jichž bylo přes tisíc osm set. To jednoznačně znamená, že advokáti měli o účast na sněmu velký zájem. Takto vysoká účast vyvolává na druhé straně neodbytné úvahy o tom, zda by se uvnitř advokacie nemělo začít diskutovat o jiném volebním systému.
Poprvé kandidovalo do každého orgánu ČAK více kandidátů, než kolik jich mohlo být zvoleno. I to svědčí o tom, že se advokáti chtějí stavovského života aktivně účastnit. Pevně doufám, že jednotlivé kandidatury nebyly snahou po „lovení funkcí“, ale výrazem upřímné snahy aktivně se zapojit do správy věci stavovských.
Volby do orgánů se poprvé realizovaly podle Stálého volebního řádu. Byla to obrovská změna – nejen v tom, že advokáti museli v relativně nepřehledných a dlouhých sloupcích se jmény kandidátů pečlivě vybírat a správně upravovat hlasovací lístky, ale také v tom, že bylo nutno z časových důvodů použít k sečtení hlasů optickou elektroniku. Vše proběhlo řádně a včas a nezbývá proto, než pochválit členy volební komise, kteří nad volebním procesem dohlíželi. První zkušenosti s aplikací Stálého volebního řádu ukazují, že i Stálý volební řád bude muset doznat dalších změn.
Poprvé po sametové revoluci (a zřejmě i poprvé vůbec) navštívil sněm prezident České republiky, který přednesl krátký projev. Návštěva hlavy státu je nepochybně odrazem významu a důležitosti, který advokacii, jako součásti justičního systému, náleží. Je sice pravda, že obsah projevu prezidenta některé advokáty rozčaroval, nicméně většina z nás, kteří jsme celý projev bedlivě vyslechli, usoudila spíše, že některé prezidentovy výroky vyplývaly nejspíše z neznalosti merita věci.
Byly zvoleny všechny orgány advokacie. To bylo hlavním úkolem sněmu a tento úkol sněm splnil. Do všech orgánů advokacie byli v převážné většině zvoleni ti, kdo se již dříve v příslušných orgánech angažovali. Do představenstva pak byli jako členové a náhradníci zvoleni výlučně členové společně kandidující skupiny. Lze říci, že voliči dali přednost osvědčeným jménům, komplexnímu, jasně vyjádřenému programu a kontinuitě.
Co je důležité a možná stěží uvěřitelné – proti průběhu sněmu ani proti výsledkům hlasování ke dni uzávěrky tohoto čísla BA neeviduje ČAK ani jednu stížnost, i když zejména v závěrečné diskusní části sněmu byla prezentována celá řada kontroverzních návrhů a diskuse byla často velmi vzrušená.
Málokdo si uvědomuje, kolik mravenčí organizační práce se skrývá za organizací sněmu. Dovolte mi proto, abych na tomto místě všem zaměstnancům ČAK a členům organizační skupiny, kteří zajistili hladký průběh sněmu – od registrace, vizitek, distribuce materiálů, občerstvení, vytvoření podmínek pro práci sněmem zvolených komisí až po společenskou část – vyjádřil velké poděkování. Bez této perfektní práce by sněm neproběhl tak, jak proběhl.
Zvolené orgány advokacie začaly pracovat bezprostředně po sněmu. Krátce po sněmu proběhla volba předsedy a místopředsedů představenstva. Byla mi opětovně dána důvěra, za niž děkuji, a byl jsem zvolen předsedou, místopředsedy představenstva pak byli zvoleni JUDr. David Uhlíř, JUDr. Vladimír Papež, JUDr. Petr Poledník a JUDr. Antonín Mokrý. Obdobně zvolily svá vedení ostatní orgány ČAK – předsedou kontrolní rady byl zvolen JUDr. Jan Mikš, předsedou kárné komise JUDr. Petr Čáp a předsedou odvolací kárné komise JUDr. Bohuslav Sedlatý. Všem zvoleným gratuluji a přeji hodně zdraví a vše nejlepší v jejich pracovním i osobním životě.

JUDr. Martin Vychopeň, předseda ČAK