oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Urgentní novela občanského zákoníku

publikováno: 04.12.2014

Představenstvo České advokátní komory obdrželo dne 10. 11. 2014 od Ministerstva spravedlnosti návrh tzv. technické novely zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších předpisů. Jakkoliv představenstvo ČAK avizovanou stručnou novelu uvítalo, konečnou podobu předloženého návrhu nelze hodnotit zcela pozitivně.

Člen představenstva ČAK Mgr. Robert Němec, LL.M. k tomu uvádí:

ČAK především vyjádřila souhlas s některými novelizačními návrhy ryze technické povahy, které odstraňují textové nebo interpretační nedostatky o. z. Týká se to např. odstranění interpretačních problémů s opatřováním plných mocí ve formě veřejné listiny dle § 441 odst. 2, který přináší problémy v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Některé novelizační body dále napravují i očividné chyby v původním textu, zejména nedokonalou právní úpravu nakládání s lidskými ostatky, neboť stávající chybná úprava velmi výrazným způsobem mění jak samotnou praxi, tak zejména dosavadní úpravu provedenou zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Na druhé straně však ČAK vyjádřila zásadní nesouhlas se způsobem, kterým se předkladatel snaží měnit koncepci komplexně upravených institutů, jako je založení účasti druhého manžela na společnosti nebo družstvu nebo předkupní právo u spoluvlastnictví. Tato materie byla předmětem odborných diskusí před přijetím o. z., přičemž v rámci technické novelizace není možné takové závěry měnit, právě bez shody odborníků o potřebě změny.

Rovněž tak ČAK odmítla pokusy dílčími úpravami zasahovat do právní úpravy svěřenských fondů, neboť jakkoliv materie svěřenských fondů může zasluhovat zásadní novelizaci, takové novelizaci musí předcházet odborná diskuse a ani zde proklamovanou pouze technickou novelizací není na místě měnit koncepci této úpravy.

Některé zásahy vedené do aktuálního textu nejsou právního charakteru, a proto ani ČAK nepřísluší se k tomu vyjadřovat (jako např. prodloužení maximální délky pro omezení svéprávnosti apod.).

Nad rámec navrhované úpravy navrhla ČAK v zájmu ochrany práv klientů úpravu § 560 o. z. tak, aby právní jednání, týkající se věcných práv k nemovitým věcem, vyžadovala formu notářského nebo advokátního sepisu.