oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Úplné znění usnesení sněmu o organizačním řádu ČAK s vyznačením navrhovaných změn

publikováno: 25.09.2017

Čl. 7

Působnost

(1) Mimo působnosti stanovené v právních předpisech, v tomto organizačním řádu, jakož i v jiných stavovských předpisech, přísluší představenstvu dále zejména

a) určovat na základě návrhu předsedy a po vyjádření předsedy kontrolní rady, předsedy kárné komise a předsedy odvolací kárné komise organizaci kanceláře a rozhodovat o organizačních změnách ve smyslu pracovněprávních předpisů;

b) udělovat předsedovi předchozí souhlas ke jmenování, případně odvolání tajemníka, výkonného ředitele Komory (dále jen „výkonný ředitel“) a ředitele pobočky (čl. 35a odst. 2),

c) rušit opatření nebo rozhodnutí předsedy učiněná podle § 45 odst. 4 věta druhá zákona,

d) podávat ministru spravedlnosti návrhy na jmenování členů zkušební komise,

e) schvalovat zprávu o činnosti představenstva předkládanou sněmu,

f) podávat na základě žádosti advokáta, státního orgánu nebo jiné osoby stanovisko představenstva k výkladu právních předpisů upravujících advokacii a stavovských předpisů, pokud je to z důvodu spornosti věci nezbytné; ustanovení čl. 21 odst. 3 čl. 23b odst. 3 tím není dotčeno. Představenstvo je oprávněno rozhodnout o uveřejnění stanoviska ve Věstníku České advokátní komory (dále jen „Věstník“),

g) rozhodovat o zřízení regionálního střediska Komory (čl. 27) a jmenovat z řad advokátů a odvolávat regionální představitele Komory,

h) navrhovat ministru spravedlnosti advokáty za členy Rady Justiční akademie.

(2) Představenstvo volí ze svých členů tajnou volbou předsedu a dva až čtyři místopředsedy na funkční období, stanovené v usnesení o volbě; takto stanovené funkční období nesmí být delší než dva roky. Představenstvo je oprávněno předsedu nebo kteréhokoli z místopředsedů stejným způsobem kdykoli odvolat. O počtu místopředsedů rozhodne představenstvo před zahájením volby veřejným hlasováním.

 Čl. 70

Předseda Komory uveřejní ve Věstníku nejpozději do konce měsíce září každého roku bez zbytečného odkladu po projednání představenstvem

a) hlavní údaje účetní závěrky předchozího kalendářního roku,

b) zprávu o hospodaření s majetkem Komory v předchozím kalendářním roce,

c) údaje o stavu majetku Komory k 31. prosinci předchozího kalendářního roku,

d) výrok auditora o ověření účetní závěrky předchozího kalendářního roku.