oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Úplné znění usnesení sněmu o fondu ČAK pro vzdělávání advokátních koncipientů s vyznačením navrhovaných změn

publikováno: 25.09.2017

Čl. 5

(1) Předseda předkládá představenstvu do konce dubna každého kalendářního roku do konce měsíce září každého roku zprávu o hospodaření s fondem v předchozím kalendářním roce; jedno vyhotovení zprávy předloží předseda na vědomí předsedovi kontrolní rady.

(2) Předseda uveřejní ve Věstníku České advokátní komory podstatné údaje ze zprávy o hospodaření s fondem podle odstavce 1 v rámci zprávy o hospodaření s majetkem Komory. 

Čl. 6

Výše a splatnost odvodu do fondu

(1) Odvod do fondu (dále jen „odvod“) jsou povinni platit advokáti, usazení evropští advokáti (§ 35l odst. 1 zákona) a obchodní společnosti zřízené k výkonu advokacie (§ 15 zákona), zaměstnávající advokátní koncipienty podle § 37 odst. 1 písm. e) zákona (dále jen „povinný advokát“).

(2) Výše odvodu povinného advokáta za jednoho zaměstnávaného advokátního koncipienta činí za jeden kalendářní rok 3 000,- Kč3 600 Kč“.

(3) Odvod podle odstavců 1 a 2 je splatný do 20. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém povinný advokát zaměstnával advokátního koncipienta.

(4) Pokud pracovní poměr advokátního koncipienta k povinnému advokátovi netrval celý kalendářní rok, činí výše odvodu 1/12 částky, stanovené podle odstavce 2, za každý započatý měsíc trvání pracovního poměru advokátního koncipienta k povinnému advokátovi.

(5) Pokud byl advokátnímu koncipientovi pozastaven výkon právní praxe, ale jeho pracovní poměr k povinnému advokátovi nadále trvá, snižuje se výše odvodu podle odstavce 2 o 1/12 za každý kalendářní měsíc, po který pozastavení právní praxe advokátního koncipienta trvá, a to počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, ve kterém k pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta došlo.

(6) Pokud advokátní koncipient přeruší výkon právní praxe z důležitých osobních překážek v práci na dobu delší než 60 po sobě následujících pracovních dnů, snižuje se povinnému advokátovi výše odvodu podle odstavce 2 o 1/12 za každý kalendářní měsíc, po který přerušení výkonu právní praxe advokátního koncipienta z tohoto důvodu trvá, a to počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, ve kterém k přerušení výkonu právní praxe advokátního koncipienta z tohoto důvodu došlo. Povinný advokát je na výzvu Komory povinen důvod a dobu trvání přerušení výkonu právní praxe advokátního koncipienta hodnověrně doložit; pokud tak neučiní, nárok na snížení výše odvodu mu zanikne.

(7) Způsob placení odvodu stanoví představenstvo. Představenstvo je oprávněno upravit usnesením vyhlášeným ve Věstníku České advokátní komory výši odvodu podle odstavce 2 v návaznosti na míře inflace zjištěné Českým statistickým úřadem.