oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Stručné zprávy z představenstva

publikováno: 30.10.2014

Ve dnech 13. a 14. října 2014 se konala 11. schůze představenstva ČAK. Rádi bychom vás touto cestou informovali o hlavních bodech. Podrobný zápis z jednání představenstva najdete na stránkách www.cak.cz.

Řízení ve zvláštním režimu zákona o ochraně utajovaných informací

V rámci informace o minulé schůzi představenstva jsme vás informovali o agendě pozastavování výkonu advokacie a vyškrtávání ze seznamu advokátů. Zvláštností posledního jednání představenstva byla skutečnost, že trestní stíhání dvou kolegů advokátů je vedeno ve zvláštním režimu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Z tohoto důvodu muselo představenstvo ČAK přijmout zvláštní bezpečnostní opatření k zajištění průběhu řízení s uvedenými advokáty a členové představenstva museli podstoupit prověrku pro přístup k utajovaným informacím. 

Ztráty podpisových knih

Opakují se případy, kdy advokáti žádají Komoru o vydání nové knihy o prohlášení o pravosti podpisu (kniha o prohlášeních) v souvislosti s její ztrátou. Časté jsou zejména případy advokátem tvrzeného odcizení podpisové knihy z osobního vozidla. Členové představenstva se jednomyslně shodli, že ztrátu podpisové knihy je nutno považovat za velmi závažnou skutečnost, která může ohrozit důvěru v řádný výkon advokacie, a uložilo odboru legislativy připravit návrh na podrobnější úpravu usnesení o prohlášení advokáta o pravosti podpisu (usnesení představenstva ČAK č. 4/2006 Věstníku), zejména v části týkající se způsobu uložení knihy a dispozice s ní.

V této souvislosti upozorňuje představenstvo advokátní veřejnost, že ve smyslu čl. 11 usnesení představenstva ČAK č. 4/2006 Věstníku je advokát je povinen ukládat knihu o prohlášeních tak, aby k ní účinným způsobem zamezil přístup jiným osobám, například v pancéřové skříni. Ve smyslu čl. 12 citovaného usnesení Komora vydá advokátovi na základě jeho písemné žádosti novou knihu o prohlášeních v případě, že advokát Komoře hodnověrným způsobem doloží, že bez jeho zavinění došlo ke zničení knihy o prohlášeních nebo k její ztrátě. Za bezpečný způsob uložení nelze bez dalšího považovat ponechání podpisové knihy v osobním vozidle a samotné trestní oznámení o odcizení knihy z osobního vozidla nelze bez dalšího považovat za ztrátu knihy bez zavinění advokáta. 

Novela zkušebního řádu

V minulých zprávách o činnosti představenstva jsme vás informovali o chystané novele advokátního zkušebního řádu. Představenstvo projednalo připomínky zkušební komise. Po diskusi představenstvo pověřilo legislativní odbor a předsedu zkušební komise, aby připravil k hlasování finální verzi návrhu, která bude následně předložena ministryni spravedlnosti společně s příslušným návrhem novely zákona o advokacii. 

Komparační studie – povinnost mlčenlivosti a domovní prohlídky advokátů

Odbor mezinárodních vztahů ČAK vypracoval komparativní studii týkající se problematiky povinnosti mlčenlivosti a domovních prohlídek, zejména zaměřenou na situaci, kdy jsou data uložena mimo prostory advokátní kanceláře, především pak data uložená elektronicky. Odbor vycházel při zpracování této komparativní studie z rozsáhlého dokumentu CCBE s názvem „CCBE Comparative Study on Governmental Surveillance of Lawyer´s Data in the Cloud” ze 4. dubna 2014.

Představenstvo projednalo výše uvedenou studii a s ohledem na aktuálnost tohoto tématu uložilo odboru mezinárodních vztahů, aby ve spolupráci s odborem vnějších vztahů a s JUDr. Irenou Schejbalovou připravilo výše uvedenou studie ke zveřejnění do BA a k použití na konferenci u příležitosti Evropského dne advokátů dne 11. 12. 2014 v Brně.

 

Mgr. Robert Němec, LL.M., člen představenstva ČAK