oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Stáže studentů v advokátních kancelářích

publikováno: 02.07.2015

Česká advokátní komora se dohodla s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze na programu stáží studentů Právnické fakulty v advokátních kancelářích. Nově tak budou mít studenti možnost vykovávat bezplatnou odbornou praxi v další z právnických profesí (ve výuce jsou již stáže v rámci některých dalších profesí zařazeny), což nepochybně napomůže k získání praktických a odborných zkušeností s prací v prostředí advokátních kanceláří. Stáže by se měly konat v zimním semestru akademického roku 2015/2016.

Cílem stáže je, aby se studenti zapojili do běžného chodu advokátní kanceláře, z čehož logicky plyne i samotná náplň stáže. K té tak bude patřit práce, se kterou se advokát potýká každodenně – student se bude podílet zejména na přípravě rešerší právní úpravy a judikatury, na přípravě podání na soudy a jiné instituce, na přípravě a účasti na jednání s klienty nebo na soudech, na proofreadingu právnických textů apod. Dominantní náplní stáže musí být právní činnost, která má tvořit minimálně 80 % času stráveného na stáži. Samozřejmostí ovšem je, že studenti mohou ve zbývajícím rozsahu vykonávat také administrativní činnost, která je s výkonem advokacie neoddělitelně spjata. Celková hodinová dotace stáže činí 50 hodin.

Jedna advokátní kancelář může přijmout až tři studenty, které v rámci stáže konstruktivně povede advokát (tzv. tutor), jenž se bude se studenty pravidelně setkávat, diskutovat o právních otázkách (případně o otázkách chodu advokátní kanceláře atd.), provádět evidenci jejich docházky a bude studentům poskytovat zpětnou vazbu jejich činnosti. Prostřednictvím tutora bude probíhat i vzájemná interakce mezi advokátní kanceláří a Právnickou fakultou, spočívají například v povinnosti tutora poskytnout Právnické fakultě rozpis studentů a jejich docházky na praxi. Právnická fakulta má právo hospitace praxe studenta, jejíž výsledky mohou být jedním z hodnotících kritérií při udělování zápočtu.

Je třeba zdůraznit, že pro spolupráci na programu se jako vhodné jeví advokátní kanceláře, jejichž činnost zasahuje do více právních oblastí a mají širší zaměření, zahrnující zejména právo občanské, právo obchodních korporací, právo správní, trestní a v neposlední řadě právo procesní.

Česká advokátní komora tímto vyzývá advokátní kanceláře se zájmem o účast na tomto startujícím projektu, aby zaslali vyjádření tohoto zájmu, spolu s představením příslušné advokátní kanceláře a s informacemi dokládajícími její připravenost se projektu účastnit, do 31. srpna 2015 k rukám JUDr. Tomáše Horáčka, Ph.D., vedoucího Mezioborového centra rozvoje právních dovedností, Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, v obálce nadepsané „Odborná praxe v AK“.

Výběr advokátních kanceláří, které budou do projektu v jeho pilotním období zahrnuty, provede komise členů Právnické fakulty v čele s děkanem prof. JUDr. Janem Kuklíkem, DrSc. S ostatními advokátními kancelářemi, které se do projektu přihlásí, bude počítáno jako s možnými kandidáty pro další období.

 

Mgr. Robert Němec, LL.M., člen představenstva ČAK