oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Stavby v katastru nemovitostí

autor: JUDr. Daniela Šustrová, Mgr. Petr Borovička, Ing. Bc. Jaroslav Holý
publikováno: 23.06.2016

Evidence staveb v katastru nemovitostí

V katastru nemovitostí se podle § 3 odst. 1 písm. b), c) a g) katastrálního zákona evidují:

Katastr ovšem obsahuje i údaje o budovách, které jsou součástí pozemku nebo práva stavby, pokud jsou hlavní stavbou na pozemku a obdobně i údaje o vodních dílech, které jsou součástí pozemku nebo práva stavby, přičemž tyto údaje jsou evidovány u příslušného pozemku nebo práva stavby [§ 10 odst. 1 písm. h) a § 12 písm. e) katastrální vyhlášky].

V katastru se po 1. lednu 2014 nově neevidují rozestavěné budovy.[32] Mohou v něm však „dožívat“ rozestavěné budovy, o jejichž zápis bylo požádáno do 31. prosince 2013, a to až do té doby, než jejich vlastníci katastrálnímu úřadu ohlásí změnu z budovy rozestavěné na budovu dokončenou.

Budovou se podle § 2 písm. l) katastrálního zákona rozumí nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Budova může být podle § 11 odst. 2 katastrální vyhlášky evidována pouze na parcele:

Vodní dílo může být evidováno pouze na parcele s druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří bez vyznačení způsobu využití pozemku.

Na jedné parcele může být evidována nejvýše jedna stavba. Stavba může být však evidována na více parcelách, a to v případě, že je postavena na pozemcích různých vlastníků, nebo je postavena na více pozemcích s různými údaji o právech nebo s různými údaji s právy souvisejícími, nebo na pozemcích s různými (avšak pouze výše uvedenými) druhy a způsoby využití pozemku.

Nemá-li být stavba postavená na více pozemcích evidována jako samostatný předmět evidence, je otázkou kterého z pozemků by se měla stát součástí. Prakticky využitelný se jeví názor, kdy „možností je přiřadit stavbu k některému z pozemků, na kterém se nachází. Za tímto účelem, je třeba stanovit kritéria. Těmi jsou účel stavby, resp. její hospodářská vazba k pozemku. Stavba se potom stane součástí toho pozemku, na němž je postavena z větší části, k jejímuž obhospodařování slouží, nebo bude součástí toho pozemku, z něhož se do budovy vchází.“[33] Splnění uvedených kritérií pro potřeby zápisu stavby do katastru nemovitostí by vlastníci pozemků, na nichž je postavena stavba, mohli doložit prohlášením obdobně podle § 30 odst. 4 katastrální vyhlášky.

O budově a vodním díle, spojeném se zemí pevným základem, které nejsou součástí pozemku ani součástí práva stavby, se v katastru nemovitostí podle § 11 odst. 1 katastrální vyhlášky evidují:

Ukázka části B listu vlastnictví se samostatnou stavbou

Pokud je budova nebo vodní dílo součástí pozemku nebo práva stavby, a není tedy samostatným předmětem evidence, pak se některé údaje o něm evidují jako údaje o pozemku nebo právu stavby, jehož je součástí. O budově nebo vodním díle, které je součástí pozemku nebo práva stavby, se takto evidují [§ 10 odst. 1 písm. h) a § 12 písm. e) katastrální vyhlášky]:

Ukázka části B listu vlastnictví s údaji o stavbě, která je součástí pozemku

Typ stavby

Údajem o typu stavby podle bodu 3 přílohy katastrální vyhlášky se rozlišuje, zda se jedná o budovu s číslem popisným (č.p.), budovu s číslem evidenčním (č.e.), budovu bez čísla popisného nebo evidenčního (bez čp/če) nebo vodní dílo.

Způsob využití stavby

Budova s číslem popisným může být v katastru evidována se způsobem využití podle bodu 4 přílohy katastrální vyhlášky zemědělská usedlost, bytový dům nebo rodinný dům, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba pro obchod, stavba ubytovacího zařízení, stavba pro výrobu a skladování, zemědělská stavba, stavba pro administrativu, stavba občanského vybavení, stavba technického vybavení, stavba pro dopravu, garáž, jiná stavba, víceúčelová stavba nebo skleník. Tyto způsoby využití mohou být evidovány i u budov bez čísla popisného nebo evidenčního, s výjimkou způsobů využití zemědělská usedlost, bytový dům a rodinný dům.

Budova s číslem evidenčním může být v katastru evidována se způsobem využití stavba pro rodinnou rekreaci.

Vodní dílo může být evidováno se způsobem využití přehrada, hráz přehrazující vodní tok nebo údolí, hráz k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni, hráz ohrazující umělou vodní nádrž, jez, stavba k plavebním účelům v korytech nebo na březích vodních toků, stavba k využití vodní energie (vodní elektrárna), stavba odkaliště.

Zobrazení staveb v katastrální mapě

V katastrální mapě jsou stavby zobrazeny svým obvodem, přičemž jsou takto zobrazeny jak stavby, které jsou samostatným předmětem evidence, tak i stavby, které jsou součástí pozemku nebo práva stavby. Budovy se vyznačují značkou poř. č. 4.02 podle bodu 10.6 přílohy katastrální vyhlášky – tečkou – umístěnou doprostřed obvodu budovy, nad parcelní číslo. Obdobně se umísťuje značka poř. č. 4.24 podle bodu 10.6 přílohy katastrální vyhlášky – vlnovka – v případě vodních děl. Je-li na jedné parcele více budov tvořících příslušenství jiné budovy s výjimkou drobných staveb, vyznačí se všechny tyto budovy značkou (tečkou) budovy. Více v části desáté Katastrální mapa.

Než půjdete na katastr (stručně k užívání staveb)

Užívání staveb upravují § 119 a násl. stavebního zákona. Dokončenou stavbu, která se následně zapisuje do katastru a která podléhala stavebnímu povolení nebo ohlášení stavebního úřadu,[34] lze podle současné právní úpravy zpravidla užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu o záměru započít s užíváním stavby nebo kolaudačního souhlasu.

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu, která může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.[35] Oznámení o záměru započít s užíváním stavby stavebník podává na formuláři, jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (v oznámení stavebník uvede označení stavby, údaje o umístění a povolení stavby, předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení jejího užívání). Na požádání stavebníka stavební úřad vyznačí datum vzniku práva užívat stavbu na kopii oznámení (§ 120 odst. 5 stavebního zákona). Dále uvede označení stavebního úřadu, číslo jednací, datum vyznačení, otisk úředního razítka, jméno a příjmení oprávněné úřední osoby a její podpis. Právě kopie oznámení s vyznačeným datem vzniku práva užívat stavbu je dokladem o způsobu využití stavby při zápisu do katastru.

Spolu s oznámením o užívání stavby, popř. se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, předkládá stavebník celou řadu příloh, jejichž podrobný seznam je součástí příloh č. 11 a 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Pokud jde o stavby, které jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí, nebo jejich výstavbou dochází k rozdělení pozemku, musí stavebník takto doložit geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem[36] a údaje určující polohu definičního bodu stavebního objektu a adresního místa (§ 121 odst. 1 stavebního zákona).

Vyhláška č. 503/2006 Sb. předpokládá vyznačení údajů určujících polohu definičního bodu stavebního objektu a adresního místa právě do předkládaného geometrického plánu, a to tak, že se adresní místo vyznačí v grafickém znázornění geometrického plánu jako bod uvnitř stavebního objektu v místě očíslovaného vchodu z ulice nebo veřejného prostranství.[37] Budova může mít více adresních míst (např. rohová budova s více vchody do různých ulic). Definiční bod stavebního objektu se vyznačí poblíž těžiště stavby, do kterého je v grafickém znázornění geometrického plánu zpravidla umístěna i značka budovy (tečka).

Pokud stavbou vzniká nová budova, které se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, případně číslo orientační, stavební úřad po předložení oznámení o užívání stavby nebo žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, doložených požadovanými přílohami, vyzve písemně příslušnou obec o přidělení čísla popisného nebo evidenčního, případně orientačního (§ 121 odst. 2 stavebního zákona). Obecní úřad na písemnou výzvu stavebního úřadu číslo přidělí a sdělí příslušnému stavebnímu úřadu neprodleně zpět údaje o čísle popisném nebo evidenčním a jeho příslušnosti k části obce (popř. název ulice, do níž stavební objekt náleží, a údaje o čísle orientačním).[38]

Z publikace Katastr nemovitostí. Koupit lze ZDE.[31] Drobnou stavbou se podle § 2 písm. m) katastrálního zákona rozumí stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a stavba na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m; za drobnou stavbu se nepovažuje stavba garáže, skladu hořlavin a výbušnin, stavba pro civilní ochranu, požární ochranu, stavba uranového průmyslu a jaderného zařízení, sklad a skládka nebezpečných odpadů a stavba vodního díla.

[32] Do katastru může být zapsána budova (jako samostatná nebo jako součást pozemku či práva stavby) pouze při zápisu rozestavěných jednotek v ní vymezených podle § 1163 obč. zák., pokud je dům alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí a byt je uzavřen obvodovými stěnami. 

[33] Soukromé právo v otázkách a odpovědích, Závěrečná publikace ze školení Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva doprovodné legislativy, CZ.1.04/4.1.00/B60021, s. 25. Dostupné v elektronické podobě na: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Soukrome-pravo-v-otazkach-a-odpovedich.pdf.

[34] Stejně tak i stavbu, která byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy (§ 116 stavebního zákona) nebo certifikátu autorizovaného inspektora (§ 117 stavebního zákona), byla dokončována podle opakovaného stavebního povolení nebo dodatečného povolení stavby.

[35] Pouze na základě kolaudačního souhlasu může být užívána stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, např. nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, stavba pro ubytování odsouzených a obviněných, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a změna stavby, která je kulturní památkou.

[36] Geometrický plán není nutné dokládat, pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby.

[37] Jedná-li se o stavbu v areálu, kde je přístup z ulice ke stavebnímu objektu vhodný také pro vjezd vozidel používaných složkami integrovaného záchranného systému, ale je umístěn odlišně od vchodu z ulice do stavebního objektu, lze k adresnímu místu vyznačit také příslušná příjezdová místa. Parametry příjezdového místa vhodného pro vjezd vozidel integrovaného záchranného systému stanoví příloha 2 k vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a to pro Hasičský záchranný sbor České republiky v průjezdné šířce 3,5 m a průjezdné výšce 4,1 m a pro zdravotnickou záchrannou službu a Policii České republiky v průjezdné šířce 3,0 m a průjezdné výšce 3,0 m.   

[38] § 31a obecního zřízení nebo § 14a zák. o hl. m. Praze.