oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Společné jednání představenstev České a Slovenské advokátní komory

publikováno: 05.06.2017

Ve dnech 11. a 12. května 2017 se konala 40. schůze představenstva ČAK, v jejímž rámci se po roce uskutečnilo další společné zasedání s představenstvem Slovenské advokátní komory. Místopředseda ČAK Mgr. Robert Němec, LL.M., k tomu uvádí:

Česká a Slovenská advokátní komora jsou si s ohledem na společný historický vývoj a blízkost obou jurisdikcí pochopitelně velmi blízké a na pravidelných společných zasedáních probíhá vzájemná výměna informací a zkušeností z činností obou advokátních komor.

 

Návštěva Ústavněprávního výboru NR SR

Součástí zasedání byla společná návštěva Ústavněprávního výboru Národní rady Slovenské republiky, kde zástupci obou advokátních komor diskutovali s poslanci o zkušenostech z legislativního procesu v obou zemích. Česká i Slovenská republika prochází obdobím intenzivních legislativních změn v podobných oblastech, a to jak v důsledku implementace evropských směrnic v oblasti ochrany spotřebitele, ochrany osobních údajů (GDPR), tak v ekonomických a sociálních oblastech souvisejících s rostoucím zadlužením obyvatelstva, nárůstem exekucí a osobních insolvencí. Pozitivní i negativní zkušenosti s některými legislativními počiny, které mají často velmi populistický nebo sociálně experimentální charakter, přitom mohou sloužit jako velmi dobré ponaučení a pomoci předcházet opakování podobných chyb.

 

Novela zákona o advokacii

Zástupci ČAK informovali slovenské kolegy o pokračujícím schvalování novely zákona o advokacii, která již ke dnešnímu dni byla schválena Poslaneckou sněmovnou a je na cestě do senátu.

Novela zákona o advokacii prošla na cestě sněmovnou některými podstatnými změnami, a to na základě poslaneckých pozměňovacích návrhů, ke kterým se ČAK musela vyjadřovat velmi operativně a v omezeném čase podávat připomínky a návrhy. Přestože výsledek pozměňovacích návrhů je pro ČAK v zásadě uspokojivý, ukazuje se, že legislativní proces umožňující načítání pozměňovacích návrhů ve druhém a třetím čtení, aniž by tyto návrhy procházely standardním připomínkovým řízením nebo Legislativní radou vlády, představuje značná rizika. Tímto způsobem byla například do novely zákona o advokacii načtena tak zásadní oblast, jakou je zajištění bezplatné právní pomoci. Jedině díky velmi dobré komunikaci a intenzivní spolupráci mezi ČAK, ústavněprávním výborem Poslanecké sněmovny a Ministerstvem spravedlnosti se podařilo obhájit nezastupitelnou roli ČAK při organizaci bezplatné právní pomoci a prosadit některé zásadní připomínky. Další důležitou změnu představuje pozměňovací návrh, v rámci kterého byla do zákona o advokacii doplněna ustanovení o správním, resp. přestupkovém postihu neoprávněného výkonu advokacie, tzv. vinklaření, jehož postih v trestněprávní rovině se dlouhodobě ukazuje jako zcela nefunkční.

 

Poziční dokument SAK

Představenstvo SAK informovalo české kolegy o přípravě „Pozičného dokumentu Slovenskej advokátskej komory“ vypracovaného na základě doporučení a návrhů pracovní skupiny SAK, který shrnuje postavení SAK a strategický plán z krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého hlediska. Tento dokument má být základem pro další diskuse a činnost dalších orgánů SAK, které vzejdou z voleb do orgánů SAK v letošním roce. Jak již bylo řečeno, témata, která řeší ČAK i SAK jsou velice obdobná, ať již jde o dopad nových informačních technologií na činnost advokátů, neoprávněný výkon advokacie nebo problematika mimořádně nízkých nabídkových cen, zejména v oblasti veřejného zadávání. V této souvislosti považuji Poziční dokument SAK za velmi inspirativní.

Další zajímavou zprávou byla informace o zřízení Rozhodčího soudu při SAK a pravidlech zamezujících střetu zájmů funkcionářů rozhodčího soudu a informace o tzv. „Protischránkovém zákoně“ a roli advokátů při zápisu do registru partnerů veřejného sektoru.

 

Závěr

S ohledem na chystané volební sněmy v obou advokátních komorách se představenstva ČAK a SAK v současném obsazení sešla zřejmě naposledy. Věříme však, že noví členové představenstev, kteří vzejdou z letošních volebních sněmů, naváží na tradici vzájemné spolupráce a budou v ní do budoucna pokrčovat.