oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

SPECIÁLNÍ NABÍDKA POJIŠTĚNÍ PRO ADVOKÁTY

autor: WI-ASS ČR, s. r. o.
publikováno: 04.11.2013

I. Nabídka pojištění přerušení provozu z důvodu pracovní neschopnosti a požáru Pojišťovací makléř WI-ASS ČR, s. r. o. připravil ve spolupráci s Generali Pojišťovna, a. s. výhradně pro advokáty zapsané v seznamu vedeném ČAK – osoby vykonávající advokacii samostatně či ve sdružení – speciální pojistný produkt – pojištění přerušení provozu z důvodu pracovní neschopnosti a požáru, a to za výhodných sazeb a podmínek.

Domníváme se, že sjednání tohoto produktu je pro advokáta velmi užitečným řešením jeho finanční situace, především je-li přerušení provozu způsobeno jeho delší pracovní neschopností, kdy i přes tento pracovní výpadek musí být schopen dostát veškerým svým závazkům (např. platit nájemné, mzdy zaměstnanců atd.).

Předmětem pojištění je úhrada následné škody způsobené přerušením provozu, kterou se rozumí

- ušlý zisk (kterého by pojištěný dosáhl za dobu, kdyby k přerušení provozu nedošlo),

- stálé náklady (které musí pojištěný vynakládat i po dobu přerušení provozu).

Pojistná nebezpečí:

- nemoc nebo úraz, v jejichž důsledku byl pojištěný uznán práce neschopným, čímž nemohl vykonávat svoji činnost,

- požár, který znemožnil provoz advokátní kanceláře.

Roční pojistná částka se stanovuje jako součet stálých nákladů a zisku za minulé roční účetní období.

Advokát si může stanovit nižší částku, než je výše uvedená roční pojistná částka, tzv. limit pojistného plnění, ten je pak horní hranicí plnění pojistitele ze všech pojistných událostí během pojistného roku. Dále je možné pojištění rozšířit o krytí vícenákladů, které v souvislosti s pojistnou událostí mohou vzniknout.

Časová spoluúčast je doba sjednaná (zvolená pojištěným) v pojistné smlouvě, po uplynutí které pojistitel poskytuje pojistné plnění (k výběru 14, 21 dní).

Výjimkou je pracovní neschopnost způsobená úrazem, pokud je pojištěný bezprostředně hospitalizován v nemocnici na dobu přesahující 24 hod. V tom případě časová spoluúčast odpadá a pojistitel poskytuje pojistné plnění od počátku pracovní neschopnosti.

Na výši ročního pojistného má vliv vstupní věk zájemce o pojištění, zvolený limit pojistného plnění/pojistná částka a zvolená délka časové spoluúčasti. Pojistné je daňově uznatelným nákladem, protože se jedná o majetkové pojištění, kdy pojistné plnění je pojišťovnou zasláno na podnikatelský účet pojištěného.

Pojistná událost, limit pojistného plnění:

Podmínkou vzniku nároku na pojistné plnění je, že v důsledku pracovní neschopnosti či škody způsobené požárem pojištěný nevykonává předmětnou nezávislou činnost, jinou závislou činnost, nepodniká, ani nevykonává jinou samostatnou výdělečnou činnost.

Limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události vzniklé v jednom pojistném roce. Výše pojistného plnění za jeden kalendářní den přerušení provozu se rovná 1/365 stanovené pojistné částky nebo limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě, maximálně však do výše skutečné škody.

Pokud Vás naše nabídka pojištění zaujala, rádi Vám předložíme nabídku podle Vašich konkrétních údajů po zaslání vyplněného dotazníku.

Dotazník, podrobnější informace o tomto pojistném produktu, vzor smlouvy a pojistné podmínky si můžete vyžádat na níže uvedených kontaktech.

II. Aktuální nabídka pojištění motorových vozidel:

Ve spolupráci s renomovanými pojišťovnami působícími na našem pojišťovacím trhu jsme pro advokáty připravili nabídku komplexního autopojištění. Podařilo se vyjednat slevu ve výši 60 % ze základních sazeb. Tato sleva je poskytována vždy, a to i v případě souběhu s doloženým bonusem za bezeškodní průběh. Vozidlo tedy může být pojištěno s bonusem až 50 % z havarijního pojištění a povinného ručení dle konkrétního případu (vyhledaným v registru České kanceláře pojistitelů) a pro advokáty bude dále započtena sleva 60 % na celou pojistnou smlouvu.

I nadále jsme však připraveni zajistit výběrové řízení a předložit nabídky všech významných pojistitelů na českém trhu.

Pojištění může dle Vašeho výběru zahrnovat následující krytí:

Povinné ručení – pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla

Havarijní pojištění – Pojištění havárie, odcizení, živelních škod a vandalismu

Doplňková pojištění – Pojištění skel

                                    – Pojištění úrazu přepravovaných osob

                                    – Pojištění zavazadel

                                    – Pojištění nákladů na náhradní vozidlo

                                    – Připojištění asistenčních služeb

Pro nová vozidla do 90 dnů od jejich pořízení je možné sjednat také pojištění EUROGAP, které až po dobu tří let v případě pojistné události kryje rozdíl mezi pořizovací novou cenou vozidla a obecnou cenou, jež klesá v závislosti na stáří vozu. Dále je možné do tohoto krytí zahrnout i spoluúčast, která bývá uplatněna u běžného havarijního pojištění.

 

V případě dotazů, či konkrétních požadavků jsme Vám k dispozici na níže uvedených kontaktech:

WI-ASS ČR, s. r.o., http://www.wiass.cz

 

Pojišťovací makléři

Kancelář

e-mail

Telefon/fax – pevná linka

Mobilní telefon

 

Ivo

Drábek

Olomouc

drabek@wiass.cz

585 225 324 / 585 230 271

736 628 108

Zdeněk

Chovanec

Praha

chovanec@wiass.cz

274 812 921

605 298 336

Vlasta

Páťalová

Olomouc

patalova@wiass.cz

585 230 256 / 585 230 271

605 298 333

Pavel

Somol

Olomouc

somol@wiass.cz

585 227 792 / 585 230 271

603 501 676