oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Soudní dvůr EU: Jestliže kartelová dohoda vede k tomu, že soutěžitelé zvýší své ceny, mohou účastníci kartelové dohody za takto způsobenou škodu odpovídat

publikováno: 09.06.2014

Jestliže kartelová dohoda vede k tomu, že soutěžitelé zvýší své ceny, mohou účastníci kartelové dohody za takto způsobenou škodu odpovídat. V takovém případě se může poškozená osoba domáhat náhrady škody i v případě neexistence smluvní vazby s účastníky kartelové dohody.

Unijní právo zakazuje protisoutěžní kartelové dohody. V tomto kontextu jsou společnosti účastnící se kartelové dohody, odpovědné za škody, které mohou v důsledku tohoto porušení práva hospodářské soutěže vzniknout jiným osobám.

V roce 2007 uložila Komise skupinám Kone, Otis, Schindler a ThyssenKrupp pokutu v celkové výši 992 milionů eur z důvodu jejich účasti na kartelových dohodách o montáži a údržbě výtahů a eskalátorů v Belgii, Německu, Lucembursku a Nizozemsku.

V roce 2008 uložily i rakouské orgány pokuty několika společnostem (včetně Kone, Otis a Schindler) za provádění kartelové dohody o výše uvedených výrobcích na rakouském trhu. Cílem této kartelové dohody bylo zajistit jejím účastníkům vyšší cenu, než kterou by mohli uplatnit za běžných podmínek hospodářské soutěže.

Společnost ÖBB Infrastruktur AG („ÖBB“), dceřiná společnost Rakouských spolkových drah, nakoupila výtahy a eskalátory od společností, které se neúčastnily kartelové dohody. Domáhá se od účastníků rakouské kartelové dohody, aby jí nahradili vzniklou škodu ve výši 1 839 239,74 eur. Tato škoda vyplývá ze skutečnosti, že dodavatelé společnosti ÖBB stanovili cenu vyšší, než jaká mohla být stanovena, kdyby kartelová dohoda neexistovala.

Oberster Gerichtshof (Rakouský nejvyšší soud), který rozhoduje o sporu, se Soudního dvora dotázal, zda účastníci kartelové dohody mohou být shledáni odpovědnými za škodu, která ÖBB údajně vznikla. Podle rakouského práva totiž není možné přiznat náhradu škody, protože škoda byla způsobena rozhodnutím dodavatele, který nebyl účastníkem kartelové dohody a jednal legálně.

V rozsudku z 5. června 2014 Soudní dvůr nejprve připomněl, že užitečný účinek zákazu protisoutěžních kartelových dohod by byl ohrožen, kdyby se jednotlivci nemohli domáhat náhrady škody, jež jim byla způsobena porušením pravidel hospodářské soutěže. V tomto ohledu Soudní dvůr konstatoval, že každá osoba je oprávněna se domáhat náhrady vzniklé újmy, je-li dána příčinná souvislost mezi uvedenou újmou a dotčenou kartelovou dohodou.

Dále Soudní dvůr konstatoval, že účastníci kartelové dohody museli vědět o tom, že tato dohoda mohla vést společnosti, které se jí neúčastnily, ke zvýšení jejich cen, aby se přizpůsobily tržním cenám vyplývajícím z kartelové dohody. Tržní cena je totiž jedním ze základních prvků, které společnost zohledňuje při určování cen, za které nabízí své výrobky nebo služby.

I když je tedy určení nabídkové ceny považováno za čistě samostatné rozhodnutí přijaté v rámci společnosti, která se neúčastnila kartelové dohody, mohlo být takové rozhodnutí přijato s ohledem na tržní cenu zkreslenou kartelovou dohodou. V důsledku toho musí mít osoby poškozené zvýšením cen možnost získat od účastníků kartelové dohody náhradu vzniklé škody, jestliže se prokáže, že kartelová dohoda mohla vzhledem k okolnostem projednávaného případu, a zejména zvláštnostem dotčeného trhu, mít za následek zvýšení cen uplatňovaných soutěžiteli, kteří nejsou účastníky této kartelové dohody. 

Za těchto okolností Soudní dvůr uvedl, že unijní právo brání rakouským právním předpisům v rozsahu, v němž tyto předpisy ohledně náhrady škod vyplývajících z kartelové dohody vyžadují, kategoricky a bez ohledu na zvláštní okolnosti projednávaného případu, aby existovaly smluvní vztahy mezi poškozeným a účastníky kartelové dohody.

 

Úplné znění naleznete ZDE.

Zdroj: Soudní dvůr Evropské unie, www.curia.europa.eu