oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Slavnostní předávání medailí Antonína Randy za rok 2013

autor: JUDr. Božena Burdychová
publikováno: 05.12.2013

Stejně jako v minulých letech se uskutečnilo dne 4. 11. 2013 slavnostní předávání medailí prof. JUDr. Antonína rytíře Randy, které jsou udělovány v souladu se Statutem medaile Antonína Randy ze dne 17. 10. 1991 jako nejvyšší vyznamenání Jednoty českých právníků předním představitelům české právní teorie a praxe, jakož i zasloužilým funkcionářům Jednoty českých právníků. Slavnostní charakter této akce je zdůrazněn místem jejího konání, kterým je tradičně Vlastenecký sál staroslavného Karolina Univerzity Karlovy.

Slavnostní akt zahájil 1. místopředseda Jednoty českých právníků JUDr. Pavel Tuma, který úvodem přivítal mezi přítomnými významné hosty – JUDr. Ivu Brožovou, předsedkyni Nevyššího soudu ČR, JUDr. Josefa Baxu, předsedu Nejvyššího správního soudu, JUDr. Pavla Varvařovského, veřejného ochránce práv, prof. JUDr. Pavla Šturmu, DrSc., proděkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Úvodní slovo přednesl předseda Jednoty českých právníků a předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský. Připomenul založení tradice udělování Randových medailí počátkem 90. let v souvislosti s obnovou činnosti JČP, která se hlásí k odkazu JUDr. Antonína rytíře Randy, spoluzakladatele původní Jednoty právnické. Tradice udílení Randových medailí, jakožto ocenění významných právnických osobností za přínos pro právní teorii, při aplikaci práva, v oblasti vzdělávací činnosti, je vyjádřením spojení s nejvýraznější osobností a s nejvýznamnějším představitelem soukromého práva, prof. Antonínem rytířem Randou na Carlo-Ferdinandově univerzitě, jehož významná životní výročí si připomeneme spolu se 150. výročím Jednoty českých právníků v roce 2014.

JUDr. Pavel Varvařovský, ombudsman ČR, ve svém vystoupení poukázal na význam a postavení instituce veřejného ochránce práv, která za dobu svého třináctiletého působení prokázala své opodstatnění a přínos při výkonu své základní působnosti v oblasti kontroly veřejné správy, o čemž svědčí výrazný nárůst podnětů. Přes omezené pravomoci – podávání neformálních návrhů, doporučení, vysvětlení, se těší značné důvěře české veřejnosti a přispívá k nápravě chyb veřejné správy. Postupem doby byla působnost veřejného ochránce práv rozšířena v oblasti detenční agendy, diskriminační agendy. Vzhledem k povaze prostředků, které má veřejný ochránce práv, narážejí ombudsmanova doporučení na nevalnou vůli adresátů je akceptovat či realizovat, rovněž vůle k realizaci legislativních doporučení je nepatrná. Přesto tato instituce nepřestává vyvíjet snahu k lepšímu vnímání práva a role ombudsmana u nás.

V krátkém projevu pozdravil přítomné prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., proděkan PF UK, a vyjádřil uznání Jednotě českých právníků, která svou činností přispívá ke spojení jednotlivých právnických profesí z akademické oblasti i praxe.

Poté následovalo předávání Randových medailí za rok 2013 navrženým právnickým osobnostem.

Nejvyšší ocenění – zlatou medaili obdržel JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR, který je jednou z nejvýznamnějších osobností současného českého právnického stavu, jak dokládá jeho celoživotní významné a kladné působení do všech významných úseků celonárodního života, ve kterých se může uplatnit člověk s hlubokým právnickým vzděláním, přirozeným etickým cítěním, politickým talentem a státnickým rozhledem.

Po krátkodobém působení v justici, ukončeném politickým konfliktem, a další pedagogické práci na Právnické fakultě UK v Praze, která mu byla ukončena po sovětské okupaci, dále po několikaměsíční nezaměstnanosti vykonával do roku 1989 povolání podnikového právníka. Během této doby věren svým zásadám, liberálním představám, byl činný v politickém disentu, byl jedním z prvních signatářů Charty 77 a pak spoluzakladatelem Občanského fóra. Po listopadu 1989 se aktivně účastnil všeho, co novou demokratickou společnost vytvářelo a formovalo, uplatňoval se postupně jako významný legislativec, politik, justiční funkcionář (místopředseda vlády ČSFR a předseda její Legislativní rady, dále místopředseda vlády ČR a předseda Legislativní rady, senátor, ministr spravedlnosti), pedagog, publicista, iniciátor nových myšlenek a přitom uplatňoval celý svůj odborný, vědecký, politický a lidský potenciál, osvědčoval etický rozměr právnické a politické práce. Naposledy se stal v roce 2003 jako soudce Ústavního soudu ČR jeho předsedou a tuto funkci vykonává nadále, v jejím výkonu uplatňuje hodnotové pojetí výkladu práva, jež není formalistické a jednostranné, dbá na rozumné vyvážení lidských a občanských práv ve shodě se základními principy demokratického právního státu. Rovněž má velké zásluhy o Jednotu českých právníků, stál v roce 1990 u jejího návratu k demokratickým principům její předchůdkyně Jednoty právnické a byl jejím prvním předsedou a této funkce se znovu ujal po úmrtí JUDr. Otakara Motejla v roce 2010.

Ocenění nejvyšším vyznamenáním – zlatou Randovou medailí – je mu uděleno za jeho veškeré zásluhy na poli práva. 

Dále z rukou předsedy Jednoty českých právníků JUDr. Pavla Rychetského převzali ocenění tito laureáti: 

stříbrnou medaili: 

JUDr. Iva Brožová, předsedkyně Nejvyššího soudu ČR, která je významnou a respektovanou představitelkou české justice. Po výkonu funkce soudce v letech 1975-1992 u Městského soudu v Brně a Krajského soudu v Brně působila jako poradkyně Ústavního soudu ČSFR v roce 1992 do zániku federace a v následující době do roku 1999 vykonávala funkci soudce Ústavního soudu ČR. Koncem roku 1999 se stala soudkyní Nejvyššího soudu ČR, kde působila nejprve ve funkci předsedkyně občanskoprávního kolegia a po jmenování prezidentem republiky předsedkyní Nejvyššího soudu ČR v roce 2002 vykonává tuto funkci do současné doby. Vedle toho působila jako externí učitelka na Právnické fakultě MU (tehdy UJEP) v Brně v letech 1975-1978, kdy bylo její působení ukončeno z důvodu odmítnutí členství v KSČ. Po rehabilitaci v roce 1990 pokračovala v této pedagogické činnosti do konce roku 1991. Významná je i její podpora činnosti Městského sdružení JČP v Brně.

Ocenění je uděleno za její přínos a neochvějný postoj při prosazování soudcovské nezávislosti, její úsilí o emancipaci soudní moci a její ochraně před zásahy zvenčí.

JUDr. Vojen Güttler, emeritní soudce Ústavního soudu ČR, který patří mezi výrazné osobnosti obnoveného československého a poté českého ústavního soudnictví. Po krátkém výkonu zaměstnání podnikového právníka působil v šedesátých letech v justici jako občanskoprávní soudce, naposledy u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Pro aktivní účast v severočeském výboru Klubu angažovaných nestraníků v roce 1968 a po krátkodobé emigraci musel opustit justici a nadále pracoval jako podnikový právník do roku 1990, věnoval se zejména pracovnímu právu. Po listopadu 1989 se aktivně zapojil při zakládání Občanského fóra na svém pracovišti a při obnově politického hnutí Klubu angažovaných nestraníků. V roce 1990 začal pracovat jako ředitel rehabilitačního odboru Ministerstva spravedlnosti, dále působil jako poradce předsedkyně ČNR do ledna 1992, kdy byl jmenován soudcem Ústavního soudu ČSFR, a po zániku federace byl pak opakovaně jmenován prezidentem republiky soudcem Ústavního soudu ČR. V této funkci působil po dvě funkční období do srpna 2013. V průběhu své profesní činnosti v podnikové sféře i výkonu funkce ústavního soudce publikoval řadu statí v odborných a vědeckých časopisech.

Stříbrná Randova medaile je mu udělena jako ocenění jeho celoživotního působení v oblasti právní teorie a zejména při obnovení právní kultury v období po roce 1989.

JUDr. Pavel Varvařovský, veřejný ochránce práv ČR, představuje právníka, který celý život ve své právní praxi pomáhal řešit naléhavé sociální potřeby lidí. Po výkonu povolání podnikového právníka v letech 1975-1985, působil v následující době jako odborný asistent-právník na Institutu pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků v Brně a v roce 1990 se stal poradcem zmocněnkyně vlády ČSFR pro otázky uprchlíků. Od roku 1992 působil v justici ve funkci soudce Nejvyššího soudu ČSFR, po zániku federace jako soudce Nejvyššího soudu ČR. Od roku 1994 vykonával funkci soudce Ústavního soudu ČR po jedno funkční období, po jehož uplynutí rezignoval na mandát soudce a odešel do předčasného důchodu. I nadále byl činný jako pedagog – přednášel pracovní právo na Stavební fakultě VUT v Brně, základy práva pro pracovníky územních finančních orgánů, dále napsal knihu Základy práva pro nakladatelství ASPI (dnes Wolters Kluwer), pro které psal také recenze a odborné články. Od září 2010 vykonává funkci veřejného ochránce práv.

Ocenění stříbrnou Randovou medailí uděleno za jeho celoživotní působení v oblasti právní praxe a zásluhy o fungování demokratického právního státu.

JUDr. Jan Vyklický, soudce Nejvyššího správního soudu ČR, který působí od skončení studia nepřetržitě v justici, nejprve jako soudce občanskoprávního úseku u jednotlivých soudů v Praze, dále v řídících funkcích v justici jako místopředseda Obvodního soudu pro Prahu 1 a později jako předseda Obvodního soudu pro Prahu 10. Počátkem roku 2013 byl jmenován soudcem Nejvyššího správního soudu ČR. Vedle své aktivní činnosti v justici se podílel v roce 1990 na založení Soudcovské unie ČR, jejímž byl prezidentem do roku 1996, nyní je čestným prezidentem Soudcovské unie ČR. Stále je činný v mezinárodním soudcovském hnutí v postavení člena centrálních výborů Mezinárodní a Evropské asociace soudců, člena správní rady nadace „Justice in the World“ a komise UIM/IAJ (International Association of Judges) pro statusové otázky soudců a organizaci moderního soudnictví. Ve všech těchto činnostech a v publicistické a publikační činnosti se trvale věnuje problematice výběru a hodnocení soudců, deontologickým aspektům soudcovského povolání a problematice řízení a správy soudnictví. Dlouhá léta je také aktivním členem Jednoty českých právníků.

Ocenění stříbrnou Randovou medailí je uděleno za jeho zásluhy na fungování demokratického právního státu a dobrou reprezentaci našich právníků na mezinárodní úrovni.

bronzovou medaili:

JUDr. Božena Burdychová, dlouholetá členka Jednoty českých právníků a od roku 2002 člen výboru Pražského sdružení JČP, v němž působí v oblasti vzdělávací činnosti, kterou PS JČP zajišťuje pro své členy a širokou právnickou veřejnost. Svůj profesní život zahájila v roce 1964 v justici, kde působila jako soudce na trestním úseku, postupně u Okresního soudu v Ústí nad Labem a Okresního soudu v Teplicích, k němuž byla nejprve přeložena normalizačním vedením justice pro její demokratické postoje v letech 1968-69 a nezávislý postoj k soudcovské rozhodovací činnosti, až nakonec byla nucena nedobrovolně opustit justici v roce 1975. Následně působila jako podniková právnička v různých hospodářských organizacích, naposledy od roku 1992 vykonávala advokátní praxi se zaměřením na zastupování obchodních společností vzhledem ke své předchozí praxi v podnikové sféře.

Ocenění bronzovou Randovou medailí uděleno za její dlouholetou činnost ve výboru Pražského sdružení a její aktivní přístup při organizování odborných seminářů a ostatních vzdělávacích aktivit, zejména jejich obsahového zaměření podle aktuálních potřeb praxe.

JUDr. Karel Longaver, člen výboru Pražského sdružení JČP, který aktivně uplatňuje své zkušenosti z právního řešení podnikatelských a ekonomických problémů z oblasti pracovně právních a interpersonálních vztahů při posuzování a hodnocení záležitostí, které řeší a organizuje výbor PS JČP. Během své právnické profese působil jako podnikový právník, většinou ve funkci vedoucího právního oddělení v různých hospodářských organizacích, dále v organizačním oddělení Ústředního výboru odborového svazu pracovníků v hornictví, energetiky a plynárenství, byl členem komise pro pracovní a sociální právo při Karlově Univerzitě v Praze. V současné době pracuje jako podnikový právník v ČSAD Kyjov a je přísedícím Okresního soudu v Hodoníně. Vykonává také rozsáhlou lektorskou činnost a podílí se na publikační činnosti v rámci regionálních sdělovacích prostředků na jižní Moravě.

Ocenění bronzovou Randovou medailí uděleno za jeho přínos v činnosti výboru Pražského sdružení, k jejichž výsledku významně napomáhá svou aktivitou a dobrými organizačními schopnostmi.

JUDr. Martin Šešina, který svou profesní činnost vykonával od ukončení vysokoškolského studia v roce 1972 na úseku notářství, nejprve na Státním notářství v Benešově a po privatizaci státního notářství působil jako notář v Benešově do 30. 6. 2013, kdy ukončil svou profesní činnost. Během své profesní činnosti vykonával řadu funkcí v orgánech notářské samosprávy (byl členem kárné komise, z toho po dobu čtyř let jejím předsedou a předsedou komise informatiky), dále byl členem redakční rady notářského odborného časopisu AD NOTAM, po řadu let předsedou nebo členem zkušebních komisí Notářské komory ČR. Současně vykonával lektorskou činnost pro notářský dorost a odborný personál notářských kanceláří, i v současné době přednáší notářským koncipientům, kandidátům a notářům nový občanský zákoník – dědické právo, na jehož legislativní úpravě se také podílel. Jeho publikační činnost dokládá Komentář k jednacímu řádu pro státní notářství, dále publikace Dědické právo v předpisech let 1925-2001 ve spoluautorství s JUDr. Petrem Bílkem, četné články v časopisu AD NOTAM, v Lidových novinách.

JUDr. Božena Burdychová, advokátka v Praze