oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Slavnostní předání medailí Antonína Randy za rok 2018

publikováno: 20.11.2018

Dne 9. 11. 2018 byly ve Vlasteneckém sálu staroslavného Karolina Univerzity Karlovy v Praze slavnostně předány čestné medaile Antonína rytíře Randy za rok 2018, které od roku 1991 uděluje každoročně Prezidium Jednoty českých právníků významným českým i zahraničním právníkům jako výraz uznání zásluh na rozvoji právní vědy, právní praxe, organizování právního života v zemi a upevňování přátelských vztahů.

Slavnostní akt zahájil jménem prezidia Jednoty českých právníků místopředseda JUDr. Pavel Tuma a mezi přítomnými přivítal významné hosty – prof. JUDr. Aleše Gerlocha, CSc., prorektora pro akademické kvalifikace UK v Praze, JUDr. Josefa Baxu, emeritního předsedu a nyní soudce Nejvyššího správního soudu, prof. JUDr. Pavla Šámala, předsedu Nejvyššího soudu ČR, JUDr. Michala Mazance, současného předsedu Nejvyššího správního soudu a přítomné zástupce právnických profesních komor a právnického spolku Všehrd.

JUDr. Josef Baxa přednesl úvahu na téma „Soudní organizace – pilíř stability nebo překážka efektivního výkonu soudnictví?“, v níž se zabýval současným stavem soudní organizace a jejími potřebami v zájmu stability a efektivnosti výkonu soudnictví, v návaznosti na změny ve vývoji naší společnosti a změny v okolním světě, na vývoj informačních technologií a na řadu dalších faktorů. Zdůraznil, že soudní organizace musí přispívat ke stabilitě, ale stabilita soudní soustavy je i předpokladem pro řádný výkon soudnictví na každém článku, na každém stupni. Na podkladě rozboru současného stavu soudní organizace, která od monarchistického uspořádání v průběhu historie nedoznala koncepčních změn, konstatoval, že dnešní justiční mapa neposkytuje efektivní podmínky pro výkon soudnictví. Klíčovou otázkou je tedy uspořádání soudní soustavy, aby soudní organizace zajišťovala nejen stejnou úroveň kvality rozhodování, ale i délku řízení. Klíčovou otázkou je i obsazení soudů, aby byla vyloučena nevyváženost pracovníky v jednotlivých agendách, aparátech. Efektivnost výkonu soudnictví vyžaduje podle Baxy překreslení justiční mapy, aby bylo zajištěno řádné a efektivní soudnictví. V rámci transformačních úvah bude třeba se zabývat otázkami úpravy procesních pravidel, otázkami věcné, místní příslušnosti, otázkami vytváření větších soudů, kde by byla zajištěna potřebná specializace v zájmu zvýšení kvality rozhodování, dále otázkami technického vybavení, které je nezbytné pro zvýšení efektivity. 

Poté následovalo předání Randových medailí za rok 2018 navrženým významným právnickým osobnostem. 

Z rukou předsedy Jednoty českých právníků JUDr. Pavla Rychetského převzali ocenění tito laureáti: 

Bronzovou medaili obdrželi: 

JUDr. Tomáš Lichovník, soudce Ústavního soudu ČR, za vstřícnou spolupráci s brněnským sdružením JČP a jako výrazný představitel soudcovského stavu za jeho úsilí o prosazování soudcovské samosprávy a posilování soudcovské nezávislosti. 

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., vysokoškolský pedagog Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, advokát, dlouholetý lektor Justiční akademie ČR a spoluautor komentářů k občanskému zákoníku., za významný přínos při tvorbě práva a aktivní působení při jeho zavádění do praxe. 

JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR, přední právník v oblasti právní teorie a praxe. za jeho přínos k právní vědě. 

Mgr. Daniela Zemanová, soudkyně Městského soudu v Praze, výrazná představitelka soudcovského stavu, za významný přínos v oblasti rozvíjení a posilování soudcovské nezávislosti a prosazování soudcovské samosprávy. 

Stříbrnou medaili obdrželi: 

JUDr. Pavel Blanický, advokát v Praze, bývalý šéfredaktor Bulletinu advokacie, za příspěvek ke zvyšování právního vědomí a za celoživotní aktivní přístup na poli právní vědy a spolupráce mezi právníky. 

doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c., vysokoškolský pedagog Právnické fakulty UK v Praze, historik, politolog, který je jednou z nejvýznamnějších osobností právnického stavu a politického, veřejného života po roce 1989, za zásluhy o rozvoj demokracie a práva. 

Během slavnostního předávání Randových medailí předal předseda Jednoty českých právníků   JUDr. Pavel Rychetský čestné uznání JUDr. Antonínu Mokrému st., dlouholetému předsedovi Pražského sdružení JČP, který dne 12. 10. 2018 oslavil významné životní jubileum – devadesátiny, jako výraz uznání jeho zásluh o šíření právní kultury a za činnost v Jednotě českých právníků, které vždy svým etickým a odborným a kultivovaným přístupem dodával výrazné společenské vážnosti. 

Redakce