oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Seminář na téma Dovolání v civilním soudním řízení

publikováno: 25.09.2018

 

 

 

  

 

Centrum právní komparatistiky pořádá seminář na téma

Dovolání v civilním soudním řízení

(srovnání české a německé koncepce)

 

25. října 2018, 14.00 – 16.30 hod., budova Právnické fakulty, Praha 1,

nám Curieových 7, místnost č. 412, IV. patro 

Účel a obsah

V rámci přípravy českého civilního řádu soudního je vítanou příležitostí konfrontovat dovolání jako jeden z klíčových institutů civilního procesu v pojetí věcného záměru civilního řádu soudního s jeho koncepcí v německém civilním procesním právu. Je nanejvýš žádoucí prověřit alespoň základní aspekty tohoto opravného prostředku a v neposlední řadě se zabývat i jeho účelem a funkcí. Seminář se proto soustředí na otázky přípustnosti dovolání, jeho možné alternativy obdobného charakteru, problematiku důvodů dovolání včetně otázek procesních vad (viz hodnocení důkazů) a rozlišení otázek právních a skutkových.

Srovnání obou konceptů se uskuteční na základě dvou referátů. První prosloví přední evropský znalec procesního práva evropského formátu, bývalý předseda Světové asociace procesního práva a dnes její čestný předseda, předseda Německého sdružení mezinárodního práva procesního, emeritní profesor Univerzity v Řezně Peter  G o t t w a l d, který s důrazem na shora uvedenou problematiku představí vývoj a fungování dovolání v kontextu německého procesního práva. Druhý referát přednese Petr L a v i c k ý, docent Masarykovy Univerzity Brno a předseda Pracovní skupiny pro přípravu věcného záměru civilního řádu soudního, který představí koncept dovolání vypracovaný jeho skupinou. Jeho účelem je ospravedlnění této koncepce i na pozadí úpravy německé. Přednese dosud známé argumenty proti tomuto návrhu a vyrovná se i s názory pro zachování současné úpravy. 

Program

14.00 – 14.50

Prof. Dr. Peter Gottwald, Dovolání podle německého práva (Spolkový soudní dvůr mezi zajišťováním právní jistoty a individuální spravedlností) 

14.50 – 15.20

Diskuse 

15.20 – 15.30

Přestávka 

15.30 – 16.00

Doc. Dr. Petr Lavický, Dovolání ve věcném záměru Pracovní skupiny pro přípravu věcného záměru civilního řádu soudního: argumenty pro a proti 

16.00 – 16.30

Diskuse k referátu P. Lavického a závěrečná diskuse 

16.30

Ukončení semináře

 

Vstup volný

Simultánní tlumočení