oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

SD EU zrušil rozsudek Tribunálu i rozhodnutí Komise o odmítnutí registrace EOI

publikováno: 07.03.2019

Podle Smlouvy o EU se může nejméně milion občanů Unie pocházejících alespoň z jedné čtvrtiny členských států ujmout iniciativy a vyzvat Komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila unijnímu normotvůrci návrh k přijetí právního aktu pro účely provedení Smluv („evropská občanská iniciativa, dále jen EOI“). Před zahájením sběru požadovaného počtu podpisů musí organizátoři EOI zaregistrovat u Komise, která přezkoumá zejména její předmět a cíle. Komise může odmítnout EOI zaregistrovat mimo jiné tehdy, jestliže její předmět spadá zjevně mimo rámec jejích pravomocí na předložení návrhu právního aktu unijnímu normotvůrci.

Na základě těchto pravidel předložili Balázs-Árpád Izsák a Attila Dabis spolu s dalšími pěti osobami v červnu 2013 Komisi navrhovanou EOI nazvanou „Politika soudržnosti k zajištění rovnosti mezi regiony a k zachování regionálních kultur“[1]. Uvedená iniciativa je zaměřena na to, aby unijní politika soudržnosti věnovala zvláštní pozornost zeměpisným oblastem, jejichž etnické, kulturní, náboženské nebo jazykové charakteristiky se odlišují od charakteristik okolních oblastí („regiony s národnostní menšinou“). Hlavním cílem iniciativy je tedy umožnit regionům s národnostní menšinou, aby měly ve formě opatření na podporu, ochranu nebo rozvoj přístup k výhodám vyplývajícím z výše uvedené politiky, aby nebyly hospodářsky znevýhodněny v porovnání s okolními regiony. 

V tomto kontextu organizátoři EOI zejména tvrdí, že provádění unijní politiky soudržnosti ohrožuje etnické, kulturní, náboženské nebo jazykové charakteristiky specifické pro regiony s národnostní menšinou a tyto charakteristiky představují závažné a trvalé znevýhodnění demografickými podmínkami, se kterým má Unie bojovat v rámci své politiky soudržnosti. 

Rozhodnutím ze dne 23. července 2013[2] odmítla Komise navrhovanou iniciativu zaregistrovat z důvodu, že spadá zjevně mimo rámec jejích pravomocí na předložení návrhu právního aktu unijnímu normotvůrci. B.-Á. Izsák a A. Dabis tedy podali žalobu k Tribunálu Evropské unie, aby dosáhli zrušení rozhodnutí Komise. 

Rozsudkem ze dne 10. května 2016[3] však Tribunál žalobu podanou proti tomuto rozhodnutí zamítl zejména z důvodu, že organizátoři neprokázali existenci výše uvedeného ohrožení a znevýhodnění. B.-Á. Izsák a A. Dabis následně podali proti rozsudku Tribunálu kasační opravný prostředek u Soudního dvora.  Soudní dvůr v rozsudku připomněl, že cílem EOI je povzbuzovat k účasti občanů a učinit Unii přístupnější, takže občané musí mít snadnou přístupnost k tomuto nástroji.

 

Zdroj: Soudní dvůr EU 

Foto: Pixabay[1] Původní název iniciativy v angličtině je „Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures“. 

[2] Rozhodnutí Komise C (2013) 4975 final ze dne 25. července 2013, kterým se zamítá žádost o registraci občanské iniciativy „Politika soudržnosti k zajištění rovnosti mezi regiony a k zachování regionálních kultur. 

[3] Rozsudek Tribunálu ze dne 10. května 2016, Balázs-Árpád Izsák a Attila Dabis v. Komise (T-529/13), viz také TZ 50/16.