oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

SD EU k náhradě škody za zpožděný let

publikováno: 09.05.2017

Soudní dvůr EU rozhodl o tom, že střet letounu s ptákem je mimořádnou okolností, která může leteckého dopravce zprostit povinnosti k náhradě škody v případě významného zpoždění letu. Avšak jestliže odborník k tomu oprávněný zjistil po takovémto střetu, že je daný letoun způsobilý k letu, nemůže dopravce odůvodnit zpoždění tím, že se bude dovolávat nezbytnosti provést druhou kontrolu.

Marcela Pešková a Jiří Peška odcestovat z Burgasu v Bulharsku do Ostravy letem zajišťovaným českou leteckou společností Travel Service. Před odletem do Ostravy letoun zajišťující tento let již učinil cesty z Prahy do Burgasu, z Burgasu do Brna a z Brna do Burgasu.

Při letu z Prahy do Burgasu byla zjištěna technická závada reversu. Odstranění této závady si vyžádalo hodinu a čtyřicet pět minut. Následně se při přistávání letu z Burgasu do Brna podle tvrzení společnosti Travel Service střetl letoun s ptákem, což si vyžádalo kontrolu technického stavu letounu. Tuto kontrolu provedla nejprve místní společnost k tomu oprávněná. Vlastník letounu však trval na tom, aby byl do Brna dopraven z jiného českého města technik společnosti Travel Service, aby prověřil, zda daný letoun byl skutečně způsobilý k letu. Žádná z obou kontrol nakonec neodhalila žádnou škodu, která by mohla zpochybnit způsobilost letounu k letu. 

Tyto dvě neočekávané příhody vedly ke zpoždění letu, který využili M. Pešková a J. Peška, na příletu do Ostravy v délce pěti hodin a dvaceti minut. M. Pešková a J. Peška se následně u Obvodního soudu pro Prahu 6 domáhali toho, aby jim společnost Travel Service zaplatila částku 6 825 Kč (tj. cca 250 eur). Podle nich jim unijní nařízení o náhradě škody cestujícím v letecké dopravě přiznává nárok na toto odškodnění, neboť zpoždění jejich letu na příletu činilo tři hodiny nebo více. Jde o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004.

V této souvislosti položil Obvodní soud pro Prahu 6 několik otázek Soudnímu dvoru. Český soud si přeje zejména zjistit, zda je střet letounu s ptákem mimořádnou okolností, která může leteckou společnost zprostit povinnosti k náhradě škody v případě zpoždění letu o tři hodiny nebo více. Podle nařízení a judikatury Soudního dvora není totiž letecký dopravce povinen platit náhradu, jestliže zpoždění je způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné zabránit, i kdyby byla všechna přiměřená opatření přijata.  

V rozsudku Soudní dvůr nejprve připomněl, že za mimořádné okolnosti ve smyslu uvedeného nařízení lze považovat takové události, které nejsou z důvodu své povahy či původu vlastní běžnému výkonu činnosti leteckého dopravce a vymykají se jeho účinné kontrole. Rovněž uvedl, že střet letounu s ptákem ani případné poškození letounu, které je důsledkem tohoto střetu, nejsou vnitřně spjaty se systémem fungování letounu, a tudíž takovýto střet není z důvodu své povahy či původu vlastní běžnému výkonu činnosti leteckého dopravce a vymyká se jeho účinné kontrole. Střet letounu s ptákem je tudíž třeba podřadit pod pojem „mimořádné okolnosti“ ve smyslu uvedeného nařízení.  

Pokud jde o otázku, zda společnost Travel Service přijala po střetu všechna přiměřená opatření k tomu, aby zabránila zpoždění letu, Soudní dvůr uvedl, že daný letoun byl podle všeho podroben kontrole na letišti v Brně provedené místním odborníkem k tomu oprávněným na základě použitelných předpisů. Za těchto okolností má Soudní dvůr za to, že druhá kontrola letounu nebyla nezbytná k ověření způsobilosti daného letounu k letu, takže zpoždění, které bylo způsobeno takovouto kontrolou, nelze odůvodnit z hlediska povinnosti k náhradě škody stanovené nařízením.  

Soudní dvůr zdůraznil, že ačkoli je letecký dopravce povinen přijmout určitá preventivní opatření ke snížení rizika případných střetů s ptáky, nebo dokonce zabránění tomuto riziku, tento dopravce přesto není odpovědný za nedodržení ze strany jiných subjektů (jako jsou zejména správci letišť nebo příslušní řídící letového provozu) povinností přijmout preventivní opatření spadající do jejich pravomoci.  

Soudní dvůr závěrem rozhodl, že je-li významné zpoždění letu způsobeno nejen mimořádnou okolností, které nebylo možné zabránit pomocí opatření přiměřených situaci a ve vztahu k níž letecký dopravce přijal veškerá přiměřená opatření s cílem čelit jejím následkům (střet letounu s ptákem), ale i jinou okolností, která je mu přičítána (technická závada letounu), musí být za účelem posouzení, zda část zpoždění přičitatelná dopravci činí tři hodiny nebo více, a zda tudíž musí být za toto zpoždění poskytnuta náhrada škody, odečteno zpoždění způsobené mimořádnou okolností od celkové doby zpoždění daného letu na příletu.  

Zdroj: Soudní dvůr EU