oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Radim Boháč, Hana Krasulová: Zákon o dani z hazardních her. Komentář

publikováno: 03.05.2017

Wolters Kluwer ČR, Praha 2017, 248 stran, 350 Kč.

Dnem 1. ledna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Je třeba hned doplnit, že ve znění pozdějších předpisů, neboť zákonodárce již stihl zákon novelizovat.[1] Jedná se o první a troufám si říci, že do budoucna i jediný komentář na dané téma. Ani odborné literatury k dané problematice není mnoho. O aktuálnosti netřeba pochybovat. S ohledem na to, že prozatím nejsou s novou regulací zdanění hazardních her takřka žádné praktické zkušenosti, budou všichni ti, na které regulace dopadá, mít potřebu seznámit se s aktuální právní úpravou zdanění hazardu. Protože autoři komentáře jsou spolutvůrci právní úpravy a působí mj. na Ministerstvu financí, promítli do textu komentáře své zkušenosti a znalosti nabyté v průběhu tvorby textu zákona o dani z hazardních her a jeho projednávání v legislativním procesu. 

Nová ucelená regulace zdanění hazardu byla nezbytná, bez ohledu na to, kolikrát v této oblasti došlo v posledních několika letech ke změnám, ať už podstatným a meritorním, či spíše kosmetickým a legislativně-technickým. Hazard má nepochybně škodlivé dopady na celou společnost a funkce daně nemusí být pouze fiskální, ale i regulační, případně stimulační. Nová úprava toto bere na zřetel a autoři komentáře si jsou toho též vědomi, jak je patrno z textu. Což kvituji, neboť v poslední době vznikají komentáře, které jsou jen převážně deskriptivní a nezřídka obsahují toliko převyprávěnou důvodovou zprávu. Jen málokterý komentář k berním předpisům jde nad tuto mez a obsahuje vedle praktických vysvětlení také teoretické základy pro interpretaci a aplikaci daných norem. Komentář k zákonu o dani z hazardních her patří k těm nejlepším komentářům především díky tomu, že se zabývá právě např. funkcemi daně, zařazením daně do daňové soustavy, charakterem daně, vztahem k dalším berním (tj. daňovým sensu stricto a poplatkovým) předpisům. Autoři velmi správně vidí daň z hazardních her jako ekonomický nástroj regulace hazardu, samozřejmě ve spojení s aplikací zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Členění publikace je předurčeno již jedním z možných členění daňového práva obecně na hmotněprávní a procesní část. V první části jsou tedy okomentovány základní konstrukční prvky daně z hazardních her (poplatník daně, předmět zdanění, základ a sazba daně, zdaňovací období, rozpočtové určení), ve druhé pak správa daně z hazardních her. Jak již jsem uvedl výše, je třeba velmi ocenit, že se nejedná o pouhý přepis důvodové zprávy, ale o vlastní text doplněný o veškerou dostupnou odbornou literaturu a dále o judikaturu českých i evropských soudů. Zvláštní pozornost pak zasluhuje výklad k relativně novému institutu samovyměření, který by měl být do budoucna využíván i u dalších daní. V tomto bodě doporučuji studium nejen zájemcům o zdanění hazardu, ale všem osobám, které se zabývají správou daní a daňovým procesem.

Třetí část komentáře pak informuje o účinnosti zákona, ve čtvrté jsou okomentována i přechodná ustanovení v zákoně o hazardních hrách týkající se zdanění provozování hazardních her. Pátá část obsahuje vybraná ustanovení zákona o daních z příjmů týkající se zdanění hazardních her daní z příjmů fyzických osob, vybraná ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty týkající se zdanění hazardních her a vybraná ustanovení zákona o správních poplatcích týkající se zdanění hazardních her. Tím je komentář skutečně komplexní a vyčerpávající ke zvolené problematice.

Bude však stále třeba sledovat pokusy o změny v regulaci de lege lata (viz např. nejnovější tendence přerozdělovat i mezi další obce výnos daně z technických her – hracích přístrojů a neponechávat jej pouze v obci, která na svém území provozování automatů nezakázala[2]) a adekvátně na ně reagovat aktualizovaným vydáním komentáře či v odborných periodicích. 

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., katedra finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně[1] J.  Švábek: Stát chce sebrat milióny obcím bohatým z hazardu, Novinky.cz, 19. 1. 2017.

[2]  Zákonem č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.